Procedure : 2009/2751(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0164/2009

Indgivne tekster :

B7-0164/2009

Forhandlinger :

PV 25/11/2009 - 15
CRE 25/11/2009 - 15

Afstemninger :

PV 26/11/2009 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0100

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 80k
23.11.2009
PE432.780v01-00
 
B7-0164/2009

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0225/2009 – O-0119/2009

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om røgfri miljøer


Theodoros Skylakakis for PPE-Gruppen
Edite Estrela for S&D-Gruppen
Frédérique Ries for ALDE-Gruppen
Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen
Jiří Maštálka and Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen
Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om røgfri miljøer  
B7‑0164/2009

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, andet afsnit,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådets henstilling om røgfri miljøer af 30. juni 2009 (KOM(2009)0328),

–   der henviser til Kommissionens grønbog af 30. januar 2007 med titlen "Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan" (KOM(2007)0027),

–   der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2007 om grønbogen "Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan"(1),

–  der henviser til sine beslutninger af 23. februar 2005 og 4. september 2008 om den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010,

–   der henviser til WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC) fra 2003, navnlig artikel 8 (beskyttelse mod eksponering for tobaksrøg) og artikel 14 (efterspørgselsreducerende foranstaltninger i forbindelse med tobaksafhængighed og rygeophør),

–   der henviser til WHO's europæiske strategi fra 2004 for en politik for ophør med rygning,

–   der henviser til WHO's politiske henstillinger fra 2007 om beskyttelse mod eksponering for tobaksforurenet luft,

–   der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–   der henviser til Rådets erklæring om røgfri miljøer,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at tobaksrygning er den største enkeltårsag til såkaldte undgåelige dødsfald og hvert år koster over en halv million mennesker livet i EU(2),

B.  der henviser til, at det skønnes, at 25 % af alle kræftdødsfald og 15 % af alle dødsfald generelt i EU kan tilskrives rygning(3); der henviser til, at der ifølge konservative skøn døde 7 300 voksne, deriblandt 2 800 ikkerygere, som følge af udsættelse for tobaksrøg på deres arbejdsplads i EU i 2002, medens yderligere 72 000 dødsfald blandt voksne, deriblandt 16 400 ikkerygere, blev kædet sammen med udsættelse for tobaksrøg i hjemmet(4),

C.  der henviser til at 70 % af EU's befolkning ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra marts 2009 er ikkerygere, og at et bredt flertal af borgerne går ind for et rygeforbud på alle offentlige steder (arbejdspladser, restauranter, barer og værtshuse),

D.  der henviser til, at selv om det er indlysende, at børn er særligt sårbare over for tobaksforurenet luft, er de data, som specifikt fokuserer på langtidsvirkningerne af børns systematiske udsættelse for tobaksforurenet luft enten ikke tilstrækkelige eller slet ikke tilgængelige, og at en undersøgelse med henblik på tilvejebringelse af de relevante data kan gennemføres mere effektivt på fælleseuropæisk plan og vil være at foretrække frem for 27 forskellige undersøgelser i 27 medlemsstater,

E.  der henviser til, at udsættelse for tobaksforurenet luft er en væsentlig årsag til dødelighed, sygelighed og invaliditet i EU,

F.  der henviser til, at tobaksrøg udgør en kompleks, giftig blanding af mere end 4 000 gasformige forbindelser og partikelforbindelser, herunder 69 kendte kræftfremkaldende stoffer og mange giftige agenser,

G.  der henviser til at tobaksrøg i omgivelserne (environmental tobacco smoke - ETS) er klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af WHO's Internationale Kræftforskningscenter,

H.  der påpeger, at der ikke findes noget uskadeligt niveau for udsættelse for tobaksforurenet luft; der påpeger, at alle har ret til et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og bør beskyttes mod tobaksforurening, navnlig børn, som er særligt sårbare,

I.  der påpeger, at rygere har større sygefravær på deres arbejdsplads end ikkerygere og tidligere rygere, hvilket øger de i forvejen enorme omkostninger, tobaksforbruget har for enkeltpersoner, arbejdsgivere, virksomheder og økonomien som helhed,

J.  der påpeger, at børn ikke selvstændigt kan give deres samtykke til at blive udsat for tobaksforurenet luft i lukkede omgivelser og har ret til at blive beskyttet mod praksisser, der skader deres helbred,

K.  der henviser til, at udsættelse for tobaksrøg under svangerskab kan medføre en forhøjet risiko for misdannelser, ufrivillig abort, fosterdød eller for tidlig fødsel, hæmmet vækst hos fostret, mindre hovedstørrelse samt lav fødselsvægt, og at der er en sammenhæng mellem passiv rygning og mellemørebetændelse, nedsat lungefunktion, astma og vuggedød,

L.  der henviser til, at erfaringerne viser, at indførelse af politikker for røgfrihed medfører en generel forbedring af arbejdsvilkårene og et fald i den tobaksrelaterede sygelighed (f.eks. akutte hjertetilfælde, luftvejslidelser eller hjerteinfektioner),

M.  der henviser til, at de udgifter, som tobaksforbruget indebærer for sundhedssektoren, bæres af alle og ikke blot af dem, som forårsager udgifterne,

N.  der henviser til, at EU og 26 af de 27 medlemsstater allerede har undertegnet og ratificeret FCTC, samt at præamblen til WHO's forfatning fastslår, at adgang til den højest mulige sundhedsstandard er en grundlæggende ret for ethvert menneske,

O.  der henviser til, at artikel 8 i FCTC indebærer en juridisk forpligtelse for konventionens parter til inden for eksisterende national jurisdiktion, således som den er fastlagt i national lovgivning, at vedtage og gennemføre effektive foranstaltninger til beskyttelse mod udsættelse for tobaksforurenet luft på alle indendørs arbejdspladser, i offentlige transportmidler, på indendørs offentlige steder og, når det er relevant, på andre offentlige steder, samt på andre niveauer aktivt at søge at fremme vedtagelse og gennemførelse af de nævnte foranstaltninger,

P.  der henviser til, at Parlamentet har opfordret medlemsstaterne til senest i oktober 2009 at indføre et fuldstændigt rygeforbud på alle indendørs arbejdspladser, herunder i restaurationsbranchen samt i alle indendørs offentlige bygninger og transportmidler i Den Europæiske Union,

Q.  der påpeger, at der er store forskelle mellem de enkelte medlemsstaters nationale lovgivninger,

1.  beklager, at formandskabet besluttede at vedtage Rådets henstilling uden at høre Parlamentet;

2.  beklager, uden at ville anfægte nærhedsprincippet, at spørgsmålet om røgfri miljøer på EU-plan - til trods for Fællesskabets kompetence inden for arbejdspladslovgivning - indtil nu er blevet behandlet i ikkebindende resolutioner og henstillinger;

3.  beklager endvidere det forhold, at mangelen på en omfattende lovgivning om røgfri miljøer i de fleste medlemsstater (navnlig i hotel- og restaurationsbranchen samt fritidssektoren) medfører uensartede vilkår for de forskellige erhvervs- og socialgrupper, således at ansatte i hotel- og restaurationsbranchen har en tre gange højere risiko for at blive udsat for tobaksrøg i mere end fem timer om dagen end kontoransatte;

4.  påpeger, at Parlamentet til stadighed har opfordret til stærkere foranstaltninger til at bekæmpe tobaksafhængighed og reducere unge menneskers udsættelse for tobaksforurenet luft;

5.  understreger de alvorlige skadevirkninger af passiv rygning, herunder især de virkninger, som udsættelse for skadelige stoffer kan få i den sårbare barndomstid, og det faktum, at børn juridisk ikke har myndighed til at give deres samtykke til en systematisk og langvarig udsættelse for røgfyldte miljøer;

6.  understreger, at de forskellige nationale love resulterer i enorme forskelle i den beskyttelse, de enkelte medlemsstater giver mod udsættelse for tobaksforurenet luft;

7.  finder det afgørende, at de eksisterende regler om rygeforbud i medlemsstaterne ud over at give retssikkerhed bør respektere princippet om ligestilling mellem forskellige typer af etablissementer i hotel- og restaurationsbranchen;

8.  finder det positivt, at EU aktivt bestræber sig på at udvikle en omfattende politik for tobakskontrol, der er kendetegnet ved lovgivningsforanstaltninger, støtte til forebyggelses- og rygestopkampagner i hele Europa, integrering af tobakskontrol i en række andre fællesskabspolitikker og etablering af EU som en hovedaktør inden for tobakskontrol på verdensplan;

9.  bifalder EU's vilje til at bekæmpe tobaksforbruget i kombination med den nyligt udviste vilje til at skabe sammenhæng mellem politikkerne, således at der efter 2010 ikke længere vil blive ydet direkte produktionskoblet støtte til tobaksdyrkning, hvilket er en følge af reformen af tobakssektoren i 2004 (Rådets forordning (EF) Nr. 864/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003);

10.  understreger, at bindende lovgivning med grundlag i traktatens artikel 137 og 152 potentielt vil kunne sikre de hidtil største reduktioner i forekomsten af tobaksforurenet luft og de hertil knyttede sundhedsmæssige og økonomiske byrder; erkender dog, at disse artikler, og navnlig artikel 137, ikke direkte berører de specifikke problemer, der gør sig gældende for børn,

11.  der henviser til, at kun et fuldstændigt rygeforbud på indendørs arbejdspladser, herunder i restaurationsbranchen og i alle offentlige bygninger og transportmidler, vil gøre det muligt at beskytte arbejdstageres og ikke-rygeres sundhed og samtidig gøre det betydeligt nemmere for rygere at stoppe,

12.  glæder sig over, at nogle medlemsstater allerede har indført effektive tiltag til beskyttelse mod udsættelse for tobaksforurenet luft; opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte med at indføre regler for beskyttelse af ikkerygere som led i beskyttelsen af arbejdstageres sundhed samt at styrke de igangværende bestræbelser for at beskytte ikkerygere;

13.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag om indførelse i 2011 af et rygeforbud på alle indendørs arbejdspladser, herunder i alle indendørs offentlige bygninger og offentlige transportmidler i Den Europæiske Union, på området beskyttelse af arbejdstagernes sundhed,

14.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en beretning om de omkostninger, som rygning og følgerne af forurening med tobaksrøg har for de nationale sundhedssystemer og økonomien i EU;

15.  foreslår, at Rådet anbefaler medlemsstaterne at indgå i løbende drøftelser og samråd med alle relevante interessenter i overensstemmelse med de retningslinjer for gennemførelsen af FCTC's artikel 5.3, som blev vedtaget under partskonferencen i 2009, for dermed at sikre alle aktørers støtte til gennemførelsen af strategier og programmer til national tobakskontrol;

16.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremsætte et forslag til ændring af direktiv 2001/37/EF(5) om tobaksvarer, herunder som minimum de ændringer der er indeholdt i Parlamentets beslutning af 2007(6).

17.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en omfattende undersøgelse af virkningerne af lang tids systematisk udsættelse af børn for tobaksforurenet luft og tobaksforurenede materialer (third-hand smoke) på alle de steder, hvor de plejer at opholde sig;

18.  tilskynder Kommissionen til at gennemføre yderligere støttetiltag på EU-plan, f.eks. oplysningskampagner;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende både henstillingen og medlemsstaternes bedste praksis som et grundlag for at bidrage til formuleringen af retningslinjer for gennemførelsen af artikel 14 (efterspørgselsreducerende foranstaltninger i forbindelse med tobaksafhængighed og rygeophør), der skal vedtages på den næste FCTC-partskonference;

20.  tilskynder Kommissionen til at fortsætte med at gennemføre støttetiltag på EU-niveau, f.eks. tiltag for at øge offentlighedens kendskab, herunder med information på tobaksproduktemballagen, idet dette skridt integreres i de nationale antirygekampagner;

21.  anser det for afgørende, at Kommissionen samtidig med foranstaltningerne for et "tobaksfrit Europa" og i tæt samarbejde med medlemsstaterne udstyrer sig selv nye metoder til at bekæmpe de forskellige former for ulovlig handel med og forfalskning af tobaksprodukter, især over internettet, i lyset af den umiddelbare og voksende fare, disse udgør for forbrugernes sundhed;

22.  minder om behovet for konsekvente foranstaltninger til at sikre fuldstændig og nøje overvågning og gennemførelse, og opfordrer de medlemsstater, der allerede har ratificeret, til at gennemføre de foreslåede henstillinger i henhold til deres forpligtelser i artikel 8 i FCTC og til hvert halve år at aflægge rapport til Kommissionen om fremskridtene i gennemførelsen;

23.  opfordrer atter formanden og Præsidiet til, som led i deres forpligtelse til at foregå med et godt eksempel over for medlemsstaterne, at indføre et fuldstændigt forbud mod tobaksrygning i alle Parlamentets lokaler uden undtagelse og med øjeblikkelig virkning; kræver, at dette forbud håndhæves konsekvent;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og WHO.

(1)

EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 447.

(2)

P6_TA(2005)0045 og P6_TA(2008)0410

(3)

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

 

 

(4)

The Smoke Free Partnership (2006). Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe - Brussels, Belgium: European Respiratory Society.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 26).

(6)

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om grønbogen: Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan (2007/2105(INI))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik