Postup : 2009/2751(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0164/2009

Predkladané texty :

B7-0164/2009

Rozpravy :

PV 25/11/2009 - 15
CRE 25/11/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 26/11/2009 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0100

NÁVRH UZNESENIA
PDF 142kWORD 99k
23.11.2009
PE432.780v01-00
 
B7-0164/2009

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0225/2009 – O-0119/2009

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o prostredí bez dymu


Theodoros Skylakakis v mene poslaneckého klubu PPE
Edite Estrela v mene skupiny S&D
Frédérique Ries v mene skupiny ALDE
Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE
Jiří Maštálka a Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL
Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o prostredí bez dymu  
B7‑0164/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhý pododsek jej článku 152 ods. 4,

–   so zreteľom na návrh Komisie z 30. júna 2009 na odporúčanie Rady o prostredí bez dymu (KOM(2009)0328),

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 30. januára 2007 s názvom „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“ (KOM(2007)0027),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2007 o zelenej knihe „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“,(1)

–  so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu z 23. februára 2005 a 4. septembra 2008 o Európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie 2004 – 2010,

–   so zreteľom na Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2003 o kontrole tabaku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), najmä na jeho články 8 (ochrana pred vystavením tabakovému dymu) a 14 (opatrenia na obmedzenie dopytu po tabaku týkajúce sa závislosti na tabaku a jej ukončenia),

–   so zreteľom na európsku stratégiu WHO na rok 2004 týkajúcu sa politiky zameranej na skoncovanie s fajčením,

–   so zreteľom na politické odporúčania WHO na rok 2007 o ochrane pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady o prostredí bez dymu,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže tabak je hlavnou príčinou úmrtia v Európskej únii, ktorému je možné sa vyhnúť, a každoročne spôsobuje viac než pol milióna úmrtí v EÚ(2),

B.  keďže sa odhaduje, že 25% všetkých úmrtí na rakovinu a 15% všetkých úmrtí v Únii možno pripísať fajčeniu; keďže podľa zdržanlivých odhadov zomrelo v roku 2002 približne 7 300 dospelých vrátane 2 800 nefajčiarov v dôsledku vystavenia environmentálnemu tabakovému dymu (ETS) na pracoviskách v krajinách EÚ a keďže ďalších 72 000 úmrtí dospelých vrátane 16 400 úmrtí medzi nefajčiarmi bolo spôsobených vystavením ETS v domácnostiach(3),

C. keďže podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v marci 2009, 70 % obyvateľov EÚ sú nefajčiari a prevažná väčšina občanov sa vyslovuje za zákaz fajčenia na všetkých verejných miestach (na pracovisku, v reštauráciách, baroch a hostincoch),

D. keďže napriek zrejmej skutočnosti, že deti sú osobitne citlivé na ETS, príslušné údaje, ktoré by sa zameriavali konkrétne na dôsledky dlhodobého a systematického vystavenia detí sekundárnemu tabakovému dymu, sú buď nedostatočné alebo nie sú k dispozícii, a keďže štúdiu, v ktorej by sa tieto údaje uvádzali, možno účinnejšie vypracovať na celoeurópskej úrovni, pričom toto riešenie sa považuje za vhodnejšie než 27 rôznych štúdií z 27 členských štátov,

E.  keďže vystavenie environmentálnemu tabakovému dymu (ETS), ktorý sa takisto označuje ako sekundárny tabakový dym, je ďalšou dôležitou príčinou úmrtnosti, chorobnosti a zdravotného postihnutia v EÚ,

F.  keďže tabakový dym je komplexnou toxickou zmesou viac ako 4 000 plynných zlúčenín a zlúčenín častíc vrátane 69 známych karcinogénov a mnohých toxických látok,

G. keďže ETS bol zatriedený ako známy ľudský karcinogén Medzinárodnou agentúrou WHO pre výskum rakoviny,

H. keďže neexistuje bezpečná úroveň vystavenia sekundárnemu tabakovému dymu; keďže každý má právo na vysokú úroveň ochrany zdravia a mal by byť chránený pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu, a keďže najmä deti sú veľmi citlivé na tabakový dym,

I.   keďže fajčiari si berú viac pracovného voľna z dôvodu krátkodobej a dlhodobej choroby než nefajčiari či bývalí fajčiari, čo ešte zvyšuje obrovské náklady, ktoré spotreba tabaku predstavuje pre jednotlivcov, zamestnávateľov, podniky a hospodárstvo ako celok,

J.   keďže deti nemôžu samé súhlasiť so svojím vystavením sekundárnemu tabakovému dymu v uzavretých priestoroch a keďže majú právo byť chránené a nemalo by sa im ubližovať správaním, ktoré je škodlivé pre ich zdravie,

K. keďže vystavenie tabakovému dymu počas tehotenstva môže mať za následok zvýšené riziko vývojových anomálií, potratu, narodenia mŕtveho plodu a predčasného pôrodu, obmedzenie rastu plodu, menší obvod hlavičky a nižšiu pôrodnú hmotnosť, a keďže existuje súvislosť medzi pasívnym fajčením a zápalom stredného ucha, oslabeným fungovaním pľúc, astmou, ako aj syndrómom náhleho úmrtia novorodencov,

L.  keďže existujú dôkazy o tom, že zavedenie politík v prospech prostredia bez dymu viedlo k celkovému zlepšeniu pracovných podmienok a zníženiu výskytu chorôb súvisiacich s fajčením (napr. koronárne príhody, choroby dýchacieho ústrojenstva či infekcie myokardu),

M. keďže náklady, ktoré vznikajú systémom zdravotníckej starostlivosti v dôsledku spotreby tabaku, znáša verejnosť, a nie ich pôvodcovia,

N. keďže EÚ a 26 z 27 členských štátov už podpísali a ratifikovali FCTC a keďže v jeho preambule je uvedený odkaz na Ústavu WHO, v ktorej sa uvádza, že nárok na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia je jedným zo základných práv každej ľudskej bytosti,

O. keďže článok 8 FCTC zaväzuje zmluvné strany tohto dohovoru k tomu, aby v oblastiach existujúcej vnútroštátnej jurisdikcie stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi prijali a vykonávali, účinné opatrenia na ochranu ľudí pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu na všetkých vnútorných pracoviskách, vo verejnej doprave a na vnútorných verejných miestach, a ak je to vhodné, na iných verejných miestach, a aby aktívne podporovali prijatie a vykonávanie uvedených opatrení na iných jurisdikčných úrovniach,

P.  keďže Parlament vyzval členské štáty, aby do októbra 2009 zaviedli neobmedzený zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých pracoviskách vrátane gastronomických zariadení a vo všetkých uzavretých verejných budovách a v doprave v EÚ,

Q. keďže vo vnútroštátnych právnych predpisoch existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely,

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že predsedníctvo sa rozhodlo prijať odporúčanie Rady bez stanoviska Parlamentu;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pri dodržiavaní zásady subsidiarity sa na úrovni EÚ problematika prostredia bez dymu doposiaľ riešila nezáväznými uzneseniami a odporúčaniami, a to aj napriek tomu, že Spoločenstvo má legislatívnu právomoc v oblasti pracovného prostredia;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že absencia komplexných nariadení o prostredí bez dymu má vo väčšine členských štátov (najmä v sektore pohostinstva a voľného času) za následok nerovnosti medzi jednotlivými profesijnými a socioekonomickými skupinami, keďže u pracovníkov v oblasti pohostinstva existuje trikrát väčšia pravdepodobnosť, že budú vystavení tabakovému dymu viac než päť hodín denne, ako u pracovníkov v kanceláriách;

4.  zdôrazňuje, že Parlament sa neustále zasadzoval o prísnejšie opatrenia na riešenie otázky závislosti na tabaku a na obmedzenie pasívneho fajčenia u mladých ľudí;

5.  poukazuje na závažné škodlivé dôsledky pasívneho fajčenia, najmä tie, ktoré môže spôsobiť vystavenie škodlivým látkam počas citlivého obdobia detstva, a zdôrazňuje, že deti nemajú právnu spôsobilosť na vyjadrenie súhlasu so systematickým a dlhodobým vystavením zadymenému prostrediu;

6.  zdôrazňuje, že rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch majú za následok obrovské rozdiely v ochrane pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu v jednotlivých členských štátoch;

7.  považuje za dôležité, aby platné právne predpisy o zákaze fajčenia v členských štátoch zabezpečovali právnu istotu a zároveň rešpektovali zásadu rovnakých podmienok pre jednotlivé druhy pohostinských zariadení;

8.  víta skutočnosť, že EÚ aktívne vyvíja komplexnú politiku na kontrolu tabaku, ktorá sa vyznačuje legislatívnymi opatreniami, podporou celoeurópskej prevencie fajčenia a odvykacích aktivít, zohľadnením kontroly tabaku v rámci ostatných politík Spoločenstva a označením EÚ za hlavného aktéra politiky na kontrolu tabaku na celosvetovej úrovni;

9.  víta ochotu EÚ bojovať proti spotrebe tabaku, ako aj súdržnosť jej politík, ktorú nedávno preukázala, keď presadila ukončenie priamej podpory produkcie, pokiaľ ide o pestovanie tabaku, v roku 2010, čo bolo opatrenie, ktoré nasledovalo po reforme odvetvia tabaku v roku 2004 (nariadenie Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003);

10. zdôrazňuje, že záväzné právne predpisy vychádzajúce z článkov 137 a 152 zmluvy by mohli potenciálne priniesť najväčšie zníženie výskytu environmentálneho tabakového dymu a obmedzenie súvisiacej zdravotnej a ekonomickej záťaže; uznáva však, že predmetom týchto článkov, a to najmä článku 137, nie sú konkrétne problémy detí;

11. zdôrazňuje, že zdravie zamestnancov a nefajčiarov môže ochrániť jedine plný zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých pracoviskách vrátane gastronomických zariadení, ako aj vo všetkých verejných budovách a dopravných prostriedkoch, a že týmto sa fajčiarom podstatne uľahčí odvykanie od fajčenia;

12. víta postup tých členských štátov, ktoré už prijali účinné opatrenia na ochranu pred pasívnym fajčením; vyzýva členské štáty, aby i naďalej zavádzali predpisy na ochranu nefajčiarov v rámci ochrany zdravia pracovníkov a aby posilnili súčasné úsilie o ochranu nefajčiarov;

13. vyzýva Komisiu, aby predložila Parlamentu a Rade návrh právneho predpisu, ktorý by platil od roku 2011 a ktorý by sa týkal zákazu fajčenia na všetkých uzavretých pracoviskách a vo všetkých uzavretých verejných budovách a hromadných dopravných prostriedkoch v EÚ, a to v rámci ochrany zdravia pracovníkov;

14. vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o nákladoch, ktoré vzniknú systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a hospodárstvu EÚ v dôsledku fajčenia, a o účinkoch znečistenia tabakovým dymom;

15. navrhuje, aby Rada odporučila členským štátom zaviesť trvalý dialóg a konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 5 ods. 3 vykonávacích usmernení prijatých na konferencii zmluvných strán v roku 2009, s cieľom zabezpečiť, aby všetci aktéri podporovali realizáciu národných stratégií a programov v oblasti politiky na kontrolu tabaku;

16. znovu vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zmenu a doplnenie smernice 2001/37/ES(4) o tabakových výrobkoch a zahrnula doň aspoň zmeny obsiahnuté v uznesení Parlamentu z roku 2007(5);

17. vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú štúdiu o dôsledkoch dlhodobého a systematického vystavenia detí sekundárnemu tabakovému dymu a jeho zvyškom vo všetkých miestach ich činnosti;

18. povzbudzuje Komisiu, aby aj naďalej uskutočňovala vykonávacie podporné opatrenia na úrovni EÚ, ako sú napr. opatrenia na zvýšenie informovanosti;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili odporúčania i osvedčené postupy členských štátov ako základ pre budúcu formuláciu pokynov na uplatňovanie článku 14 (opatrenia na obmedzenie dopytu po tabaku týkajúce sa závislosti na tabaku a jej ukončenia), ktoré sa majú prijať na ďalšej konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

20. vyzýva Komisiu, aby i naďalej uskutočňovala podporné opatrenia na úrovni EÚ, napríklad opatrenia na zvyšovanie informovanosti vrátane informácií uvedených na obaloch tabakových výrobkov, ktoré sú súčasťou národných komunikačných kampaní zameraných na odrádzanie občanov od fajčenia;

21. považuje za zásadne dôležité, aby si Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi zadovážila rovnako ako v prípade opatrení „Európa bez tabaku“ nové prostriedky na boj proti rôznym druhom obchodovania s tabakovými výrobkami a ich falšovania, najmä na internete, vzhľadom na bezprostredné a zvýšené nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre zdravie spotrebiteľov;

22. pripomína potrebu prísnych opatrení na zabezpečenie plného a presného monitorovania a vykonávania, vyzýva členské štáty, ktoré už ratifikovali rámcový dohovor, aby v rámci svojich záväzkov vyplývajúcich z článku 8 FCTC uplatňovali navrhované odporúčania a každé dva roky podávali Komisii správu o ich vykonávaní;

23. opätovne vyzýva predsedu a predsedníctvo, aby so zreteľom na svoju povinnosť ísť príkladom členským štátom vydali zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch Európskeho parlamentu bez výnimky a s okamžitou účinnosťou; vyzýva na dôsledné vykonávanie tohto zákazu;

24. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Svetovej zdravotníckej organizácii.

(1)

Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 447.

(2)

P6_TA(2005)0045 a P6_TA(2008)0410

(3)

The Smoke Free Partnership (2006). Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe – Brusel, Belgicko: Európska respirologická spoločnosť.

(4)

Smernica 2001/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o aproximácii právnych predpisov, nariadení a správnych ustanovení členských štátov, ktoré sa týkajú výroby, úpravy a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26).

(5)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o zelenej knihe „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“ (2007/2105(INI))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia