Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0021/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0021/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Jemene

13.1.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0021/2010

Procedūra : 2009/2813(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0021/2010
Pateikti tekstai :
B7-0021/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0021/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 27 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 27 d. ES pirmininkaujančios valstybės narės Europos Sąjungos vardu pateiktą pareiškimą dėl blogėjančios saugumo padėties Jemene,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos parengtą Jemeno strategijos dokumentą 2007–2013 m. laikotarpiui,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Persijos įlankos valstybėmis, įskaitant Jemeną, pirmininko Tobiaso Pflügerio (Tobias Pflüger) deklaraciją, parengtą po delegacijos biuro apsilankymo Jemene 2009 m. vasario 22–25d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Nigerijos teroristas Umaras Faroukas Abdulmutallabas (Umar Farouk Abdulmutallab), 2009 m. gruodžio 25 d. mėginęs susprogdinti virš Detroito skrendantį lėktuvą, mokėsi ir įrangą gavo Jemeno „Al-Qaidos“ stovykloje;

B.  kadangi, jei saugumo padėtis Jemene ir toliau blogės, teroristų ir sukilėlių grupės, ypač „Al-Qaida“, gali rasti jame saugų prieglobstį planuoti, organizuoti ir remti tolesnes teroristines operacijas,

C. kadangi nuo 2007 m. Jemene įvykdyta daugiau kaip 30 teroristinių išpuolių, kurių taikiniai buvo naftotiekiai, naftos įrenginiai, vyriausybės pastatai, ambasados (įskaitant Italijos ir JAV), laivai ir turistai; kadangi po 2000 m. įvykusio išpuolio prieš laivą „USS Coal“ Jemeno valdžios institucijos neatliko šio teroro akto tinkamų tyrimų ir leido su „Al-Qaida“ susijusiems įtariamiesiems, įskaitant sąmokslininką Jamalą al-Badawį (Jamal al-Badawi) išvengti įkalinimo,

D. kadangi saugumo padėtį dar labiau apsunkina pilietinis karas prieš šiitų zaiditų, siekiančių atkurti Zaidi imamatą, grupuotes Sados (Sa‘dah) regione, Jemeno šiaurėje, ir atsiskyrimo judėjimo smurto protrūkis pietuose,

E.  kadangi vietinės kovos Sados regione įgavo regioninį mastą, kai Saudo Arabijos karinės pajėgos Saudo Arabijos ir Jemeno pasienyje pradėjo kovas su sukilėliais ir įvykdė mažiausiai du baudžiamuosius sukilėlių pozicijų puolimus,

F.  kadangi 2008 m. maisto krizė labai paveikė skurdžiausias Jemeno gyventojų grupes, o visuotinė finansų krizė, ypač iš naftos gaunamų pajamų sumažėjimas, prisidėjo prie to, kad valstybės finansams tenkanti našta tapo nepakeliama, be to, šią naštą dar labiau apsunkino ribotas vėluojančių ekonomikos ir mokesčių reformų įgyvendinimas,

G. kadangi Jemeno naftos atsargos, kurios yra daugiau nei 75 proc. jo pajamų šaltinis, greitai baigsis, o perspektyvių tvarios ekonomikos pasibaigus naftai galimybių nedaug,

H. kadangi kita rimta problema, su kuria susiduria Jemenas, yra didžiulis vandens stygius, kurį lemia keletas veiksnių, įskaitant didėjantį jo vidaus suvartojimą, prastą vandentvarką, korupciją, išteklių valdymo stoką ir švaisčius drėkinimo būdus; kadangi, remiantis vyriausybės skaičiavimais, 99 proc. visos vandens gavybos vykdoma neturint leidimų,

I.   kadangi dėl Jemeno maisto ir vandens stygiaus susidariusią padėtį dar labiau apsunkina gyventojų priklausomybė nuo arabinio dusūno, greitą pelną užtikrinančios kultūros, kuri gerai dera tik gausiai drėkinama ir kuri kultivuojama taip ekstensyviai, kad Jemenas tapo grynuoju maisto importuotoju,

J.   kadangi Jemenas yra skurdžiausia arabų pasaulio šalis, kurioje vienam gyventojui per metus tenka mažiau kaip 650 eurų pajamų ir kadangi pusė gyventojų per dieną uždirba mažiau kaip 2 eurus, kadangi nedarbo lygis siekia 35 proc.; kadangi Jemenas – viena iš šalių, kuriose gyventojų skaičius auga greičiausiai, ir dėl to atsiranda papildomų ekonominių, švietimo ir socialinių problemų,

K. kadangi suintensyvėjusi piratų veikla Adeno įlankoje ir nuolatinis migracijos srautų iš Afrikos Kyšulio daromas spaudimas yra kiti veiksniai, darantys įtaką šalies stabilumui,

L.  kadangi nuo 2004 m. ES Jemenui skyrė daugiau nei 144 mln. eurų vertės paramą, kurios didžiausia dalis buvo skirta ekonomikos vystymui, ir vykdė dvišalės paramos programas, skirtas Jemeno policijai ir pakrančių apsaugos tarnyboms padėti, pvz., skirta 7,5 mln. eurų parama šalies policijos akademijai modernizuoti,

M.  kadangi vis dar mažai išvystyta Jemeno švietimo sistema ir šalies gyventojų neraštingumo lygis siekia 50 proc., o moterų neraštingumo lygis – 70 proc., be to, nepakanka kvalifikuotų mokytojų,

N. kadangi Nacionalinėje reformų darbotvarkėje Jemeno vyriausybė pripažino, kad prioritetinėmis turi būti laikomos valdymo reformos,

O. kadangi 2009 m. balandžio mėn. turėję vykti rinkimai į parlamentą buvo atidėti siekiant suteikti valdžios institucijoms galimybę įgyvendinti esmines rinkimų sistemos reformas; kadangi Jemeno prezidentas Ali Abdullah Saleh yra ilgiausiai Artimuosiuose Rytuose pareigas einantis valstybės vadovas (po Libijos prezidento Muhammado Qadhafi),

P.  kadangi vis dar yra susirūpinęs dėl Jemene vykstančių įvykių, susijusių su demokratija, žmogaus teisėmis ir teismų nepriklausomumu, ypač su neteisingu bylų nagrinėjimu Specialiajame baudžiamajame teisme ir su kankinimais siekiant išgauti neteisingus prisipažinimus; kadangi esama žurnalistų persekiojimo atvejų; kadangi moterų padėtis itin sunki: moterys priverstinai ištekinamos, vyrams ir moterims įstatymai taikomi nevienodai,

Q. kadangi įkaitais vis dar laikomi 2009 m. birželio mėn. pagrobti šeši Europos piliečiai (penki Vokietijos piliečiai ir vienas Jungtinės Karalystės pilietis), o kiti trys tos pačios grupės asmenys netrukus po pagrobimo rasti negyvi; kadangi kai kurie vietos genčių vadai nurodė, kad šiuos asmenis pagrobė „Al-Qaida“,

 

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Jemene vis tvirtesnę padėtį užima „Al-Qaida“, ir pabrėžia, jog dėl to, kad nesiimama konkrečių veiksmų, gali toliau blogėti centrinės vyriausybės gebėjimas valdyti ir padėtis regione gali tapti tokia pat nestabili kaip ir Somalyje ar Afganistane, dėl to gali atsirasti naujų galimybių „Al-Qaidos“ vadovaujamiems ar įkvėptiems ekstremistams persigrupuoti, organizuotis, rengti teroristus ir iš Jemeno teritorijos visame pasaulyje vykdyti džihado teroristinius veiksmus;

2.  dar kartą ragina Sados regione ir pietų Jemene nedelsiant paskelbti paliaubas, taip pat išreiškia nuomonę, kad ilgalaikė taika bus įmanoma tik tada, kai bus rastas visapusiškas politinis sprendimas;

3.  primena visoms konfliktų šalims jų pareigą gerbti žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę; ragina visas šalis leisti nuo konfliktų išsigelbėti norintiems civiliams gyventojams vykti į saugias vietas, sudaryti palankesnes sąlygas Jungtinių Tautų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams patekti į šalies viduje perkeltų asmenų susibūrimo vietas ir nedelsiant leisti suteikti skubią medicininę ir humanitarinę pagalbą šalies viduje perkeltiems asmenims;

4.  dar kartą išreiškia savo paramą suvienytai, stabiliai ir demokratinei Jemeno valstybei;

5.  ragina Jemeno valdžios institucijas įgyvendinti vėluojančias institucijų, ekonomikos ir mokesčių reformas, būtent stiprinti demokratiškai išrinktų institucijų vaidmenį ir gerinti jų gebėjimus centriniu ir vietos lygmenimis, stiprinti valstybės institucijas, gerinti verslo aplinką, skatinti Jemeno integraciją į pasaulio ir regiono ekonomiką, plėtoti socialinių paslaugų teikimą, remti užimtumo ir švietimo galimybes, kovoti su korupcija, infliacija ir nedarbu bei kontroliuoti vyriausybės subsidijas;

6.  ragina Jemeno valdžios institucijas pradėti vykdyti būtinas reformas siekiant pagerinti žmogaus teisių padėtį šalyje, ypač užtikrinti žiniasklaidos laisvę, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, vienodą požiūrį į vyrus ir moteris ir panaikinti priverstines vedybas; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina neseniai priimtą įstatymą, pagal kurį nustatyta minimali 17 metų santuokinio amžiaus riba;

7.  pabrėžia, kad svarbu 2011 m. surengti visuotinius rinkimus ir skatina visas politines partijas įgyvendinti jų susitarimus, pagal kuriuos nustatomos reikiamos priemonės siekiant pagerinti rinkimų sistemą ir įtvirtinti demokratiją, ypač atsižvelgiant į ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas, pateiktas po demokratinių 2006 m. prezidento ir vietos valdžios institucijų rinkimų; ragina Komisiją ir Tarybą stebėti konstitucijos ir rinkimų įstatymo reformą, dėl kurios nukelti parlamento rinkimai;

8.  palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi valdžios institucijos, siekdamos kovoti su korupcija, t. y. tai, kad buvo įsteigtos Centrinė kontrolės ir audito organizacija ir Aukščiausia nacionalinė kovos su korupcija institucija;

9.  ragina Persijos įlankos valstybes išlaikyti Jemeno narystės Persijos įlankos bendradarbiavimo taryboje perspektyvą, laikantis sąlygos, kad Jemenas atliks reikalingas reformas ir padarys pažangą vyriausybės subsidijų kontrolės, kovos su korupcija srityse ir priims priemones, skirtas saugumo problemoms spręsti; taigi ragina Komisiją ir Tarybą paskatinti Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą tapti tarpininke, kuri galėtų suburti įvairias Jemeno partijas prie derybų stalo ir pradėti išsamų politinį dialogą;

10. palankiai vertina tai, kad Jemenas aktyviai dalyvauja įgyvendinant tarptautiniu mastu koordinuojamas strategijas, pvz., vykdant operaciją Atalanta;

11. ragina įsteigti visavertę Komisijos delegaciją ryšiams su Jemenu, kuri būtų atsakinga už pagalbos valdymą ir kuriai būtų suteikta papildomų žmogiškųjų išteklių, kuriais ji galėtų naudotis vietoje; ragina Komisiją pagerinti pagalbos veiksmingumą;

12. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad tarptautinės bendruomenės, ypač iš Europos Sąjungos biudžeto, teikiama parama būtų panaudojama projektams, kurie teiktų tiesioginės naudos kuo didesniam skaičiui žmonių ir kurių veiksmingumas būtų vertinamas vietoje, finansuoti;

13. ragina Jemeno valdžios institucijas sustiprinti pakrantės ir pasienio apsaugos padalinius ir pradėti taikyti geresnes policijos mokymo programas siekiant kalėjimo darbuotojus padaryti profesionalesnius ir pagerinti šalies saugumo padėtį bei šalies gebėjimą kovoti su terorizmu;

14. ragina Komisiją ir Tarybą įgyvendinti specialią paramos Jemenui programą, įskaitant už šalies ribų rengiamą Jemeno valstybės tarnautojų mokymą (panašų, kaip tas, kurį teikė Europos Sąjungos jungtinė teisinės valstybės misija Irake, EUJUST LEX) ir mokytojų skyrimą dirbti pagrindinėse ministerijose (kaip ES tai darė Bosnijoje ir Hercegovinoje);

15. ragina Jemeno valdžios institucijas imtis aktyvesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų paleisti šios šalies teritorijoje laikomi šeši įkaitai iš Europos;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jemeno vyriausybei ir parlamentui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybai.