Návrh uznesenia - B7-0021/2010Návrh uznesenia
B7-0021/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Jemene

13.1.2010

predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0021/2010

Postup : 2009/2813(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0021/2010
Predkladané texty :
B7-0021/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0021/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery Rady o Jemene z 27. októbra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 27. októbra 2009 o zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v Jemene,

–   so zreteľom na strategický dokument Európskeho spoločenstva pre Jemen na obdobie 2007 až 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenie Tobiasa Pflügera, úradujúceho predsedu Delegácie pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu, vydané po návšteve predsedníctva delegácie v Jemene 22. až 25. februára 2009,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nigérijský terorista Umar Farouk Abdulmutallab, ktorý sa pokúsil odpáliť lietadlo pri prelete nad Detroitom 25. decembra 2009, absolvoval výcvik v jemenskom tábore Al-Káidy,

B.  keďže ďalšie zhoršenie bezpečnostnej situácie v Jemene môže poskytnúť teroristickým a povstaleckým skupinám, najmä Al-Káide, bezpečné útočisko na plánovanie, organizovanie a podporovanie následných teroristických operácií,

C.  keďže od roku 2007 bolo na plynovody, ropné zariadenia, vládne budovy, veľvyslanectvá (vrátane talianskeho a amerického), lode a turistov v Jemene spáchaných viac ako 30 teroristických útokov; keďže jemenské úrady po útoku na vojnovú loď USS Cole v roku 2000 nedokázali vyšetriť tento teroristický čin a umožnili podozrivým prepojeným na Al-Káidu vrátane osnovateľa aktu Jamala al-Badawiho uniknúť väzeniu,

D.  keďže bezpečnostnú situáciu naďalej zhoršuje povstanie, do ktorého sú zapojení stúpenci šiitskej sekty zajdovcov v provincii Sa´ada na severe Jemenu a prepuknutie násilia secesionistického hnutia na juhu krajiny,

E.  keďže miestne boje v provincii Sa´ada nadobudli regionálny rozmer, keď saudskoarabské vojenské sily zaútočili na rebelov na saudskoarabskej hranici s Jemenom a podnikli najmenej dva represívne výpady proti pozíciám rebelov,

F.  keďže potravinová kríza v roku 2008 mala obrovský dosah na chudobné vrstvy jemenského obyvateľstva, zatiaľ čo svetová finančná kríza, najmä pokles príjmov z ropy, prispela k neudržateľnému tlaku na verejné financie, ktorý sa ešte zvýšil v dôsledku obmedzeného vykonávania dlho očakávaných hospodárskych a daňových reforiem,

G.  keďže zásoby ropy Jemenu, z ktorých pochádza vyše 75 % príjmov krajiny, sú už takmer vyčerpané a keďže pre udržateľné hospodárstvo krajiny v období bez ropy ostáva len málo reálnych príležitostí,

H.      keďže ďalším závažným problémom, ktorému čelí Jemen, je kritický nedostatok vody spôsobený viacerými činiteľmi vrátane rastúcej domácej spotreby, zlého hospodárenia s vodou, korupcie, chýbajúceho riadenia zdrojov a neúsporných metód zavlažovania; keďže podľa odhadov vlády sa 99 % vody čerpá bez povolenia,

I.   keďže nedostatok potravín a vody v Jemene je ešte viac komplikovaný závislosťou obyvateľstva od rastliny kata, ktorá prináša rýchle zisky, vyžaduje si výdatné zavlažovanie a pestuje sa v takom veľkom rozsahu, že Jemen sa stal čistým dovozcom potravín,

J.   keďže Jemen je najchudobnejšia krajina arabského sveta s ročným príjmom na obyvateľa menším než 650 EUR, takmer polovica jeho obyvateľov zarába menej ako 2 EUR denne a jeho miera nezamestnanosti dosahuje 35 %; keďže má zároveň jeden z najvyšších rastov obyvateľstva na svete, čo spôsobuje ďalšie problémy v hospodárstve, vzdelávaní a v sociálnej sfére,

K.  keďže nárast pirátskych aktivít v Adenskom zálive a pokračujúci migračný tlak z Afrického rohu patria medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce stabilitu v krajine,

L.  keďže EÚ poskytla Jemenu od roku 2004 pomoc v hodnote viac ako 144 miliónov EUR, pričom najväčšia časť bola venovaná hospodárskemu rozvoju, a realizovala bilaterálne programy pomoci na podporu jemenskej polície a pobrežných hliadok, napríklad vo forme programu pomoci vo výške 7,5 milióna EUR na modernizáciu policajnej akadémie krajiny,

M.  keďže jemenský vzdelávací systém je naďalej slabo rozvinutý, čoho dôkazom je miera analfabetizmu národa na úrovni približne 50 %, u žien takmer 70 %, a počet kvalifikovaných učiteľov je nedostatočný,

N.  keďže jemenská vláda stanovila reformy v oblasti správy ako prioritu vo svojom národnom programe reforiem,

O.  keďže parlamentné voľby, ktoré sa mali konať v apríli 2009, boli odložené, aby vláda mohla uskutočniť kľúčové reformy volebného systému; keďže jemenský prezident Ali Abdullah Saleh je najdlhšie pôsobiacou hlavou štátu na Strednom východe po líbyjskom prezidentovi Muammarovi Kaddáfím,

P.  keďže pretrvávajú vážne obavy týkajúce sa vývoja situácie v Jemene, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a nezávislosť súdnictva, najmä nespravodlivé súdne procesy pred neslávne známym špecializovaným trestným tribunálom Jemenu a používanie mučenia na získanie nepravdivých priznaní; keďže sa vyskytli prípady perzekúcie novinárov; keďže situácia žien je obzvlášť ťažká, príznačné sú pre ňu nútené manželstvá a nerovnaké zaobchádzanie so ženami a s mužmi z hľadiska práva,

Q.  keďže šiesti európski občania, z toho päť Nemcov a jeden Brit, sú stále zadržiavaní po únose uskutočnenom v júni 2009, pričom tri ďalšie osoby z tejto skupiny boli hneď po únose nájdené mŕtve; keďže niekoľko vodcov miestnych kmeňov zdôraznilo, že za únosy je zodpovedné hnutie Al-Káida,

1.  vyjadruje svoje znepokojenie nad silnejúcou prítomnosťou členov hnutia Al-Káida v Jemene a zdôrazňuje, že nedostatok konkrétnych krokov by mohol viesť k ďalšiemu zhoršeniu postavenia ústrednej vlády a k destabilizácii situácie v regióne v takej miere, akú možno vidieť v Somálsku alebo v Afganistane, čo poskytne naopak príležitosti extrémistom, ktorých vedie alebo inšpiruje Al-Káida, aby sa preskupovali, organizovali, cvičili a z jemenského územia uskutočňovali teroristické operácie v záujme džihádu na celom svete;

2.  opakuje svoju výzvu, aby sa v provincii Sa´ada a na juhu Jemenu okamžite uzavrelo prímerie, a vyjadruje svoj názor, že trvalý mier možno dosiahnuť len prostredníctvom komplexného politického riešenia;

3.  pripomína všetkým stranám konfliktu ich záväzok dodržiavať ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo; vyzýva zúčastnené strany, aby civilným občanom, ktorí sa chcú vyhnúť konfliktom, umožnili dostať sa do bezpečných oblastí, aby umožnili OSN a mimovládnym organizáciám prístup do oblastí, kde sa zhromažďujú osoby vysídlené v rámci krajiny, a aby bezodkladne umožnili, aby sa k týmto osobám dostala núdzová zdravotnícka a humanitárna pomoc;

4.  potvrdzuje svoju podporu zjednotenému, stabilnému a demokratickému Jemenu;

5.  vyzýva jemenské orgány, aby uskutočnili oneskorené inštitucionálne, hospodárske a daňové reformy, najmä upevnili úlohy a právomoci demokraticky zvolených inštitúcií na ústrednej a miestnej úrovni, posilnili postavenie štátnych inštitúcií, zlepšovali podnikateľské prostredie, poskytli podporu pri integrácii Jemenu do svetového a regionálneho hospodárstva, rozšírili poskytovanie sociálnych služieb, rozširovali pracovné príležitosti a možnosti vzdelávania, bojovali proti korupcii, inflácii, nezamestnanosti a obmedzili vládne dotácie;

6.  vyzýva jemenské orgány, aby zaviedli reformy potrebné na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v krajine, najmä aby zabezpečili slobodu médií, právo na spravodlivý proces, rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami, ako aj zrušenie nútených sobášov; v tejto súvislosti víta nedávno prijatý zákon, ktorý stanovuje minimálnu vekovú hranicu pre uzavretie sobáša na 17 rokov;

7.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa voľby konali v roku 2011, a nabáda všetky politické strany, aby plnili svoje dohody stanovujúce opatrenia potrebné na zlepšenie volebného systému a prehĺbenie demokracie, s osobitným zreteľom na odporúčania volebnej pozorovateľskej misie EÚ vypracované po demokratických prezidentských voľbách a miestnych voľbách v roku 2006; vyzýva Komisiu a Radu, aby monitorovali priebeh reformy ústavného a volebného zákona, v dôsledku ktorej boli parlamentné voľby odložené;

8.  víta kroky, ktoré už vláda prijala s cieľom bojovať proti korupcii, najmä zriadenie ústrednej organizácie pre kontrolu a audit a najvyššieho národného orgánu pre boj proti korupcii;

9.  vyzýva štáty Perzského zálivu, aby vyhliadky Jemenu na členstvo v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive podmienili nevyhnutnými reformami vrátane pokroku pri obmedzovaní vládnych dotácií, v boji proti korupcii a pri presadzovaní opatrení v oblasti bezpečnosti; v tejto súvislosti žiada Komisiu a Radu, aby podporovali Radu pre spoluprácu v Perzskom zálive v úsilí stať sa sprostredkovateľom, ktorý by bol schopný priviesť najrôznejšie jemenské strany k rokovaciemu stolu a iniciovať komplexný politický dialóg;

10. víta aktívnu úlohu Jemenu v medzinárodných koordinovaných stratégiách, akou je operácia Atalanta;

11. požaduje zriadenie delegácie Komisie s plnými právomocami v Jemene, ktorá bude mať zodpovednosť za riadenie pomoci a ďalšie ľudské zdroje na mieste; žiada Komisiu o zvýšenie účinnosti pomoci;

12. žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili využívanie pomoci, ktorú poskytlo medzinárodné spoločenstvo, a najmä pomoci z rozpočtu Európskej únie, na financovanie projektov, ktoré priamo prospejú čo najväčšiemu počtu ľudí a ktorých efektívnosť sa bude hodnotiť na mieste;

13. žiada jemenské úrady, aby posilnili jednotky pobrežnej a pohraničnej stráže a zlepšili výcvik policajtov a programy profesionalizácie väzenskej služby s cieľom zlepšiť bezpečnostnú situáciu v krajine a jej schopnosť bojovať proti terorizmu;

14. žiada Komisiu a Radu, aby implementovali osobitné programy pomoci Jemenu vrátane výcviku štátnych zamestnancov mimo krajiny (ako ho uskutočňuje EUJUST LEX v Iraku) a poskytovania školiteľov kľúčovým ministerstvám (po vzore EÚ v Bosne a Hercegovine);

15. žiada jemenské úrady, aby vystupňovali svoje úsilie s cieľom prepustiť šiestich európskych zajatcov zadržiavaných na ich území;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Jemenu a Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive.