Resolutsiooni ettepanek - B7-0023/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0023/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Jeemenis

13.1.2010

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0021/2010

Menetlus : 2009/2813(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0023/2010
Esitatud tekstid :
B7-0023/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0023/2009

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone Jeemeni kohta;

–   võttes arvesse nõukogu 27. oktoobri 2009. aasta järeldusi Jeemeni kohta;

–   võttes arvesse EÜ ja Jeemeni ühise koostöökomitee 27. oktoobril 2009 toimunud 16. kohtumise tulemusena valminud ühiskommünikeed;

–   võttes arvesse eesistujariigi poolt Euroopa Liidu nimel 27. augustil 2009 tehtud avaldust halveneva julgeolekuolukorra kohta Jeemenis;

–   võttes arvesse ELi valimisvaatlusmissiooni soovitusi 2006. aasta presidendi- ja kohalike valimiste kohta Jeemenis;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et pärast hiljutisi sündmusi, sealhulgas ebaõnnestunud katset õhkida Ameerika Ühendriikide lennuk, mille eest võttis vastutuse Al Qaeda Jeemeni haru, ja ähvardusi välisriikide saatkondadele Şanā’s, on Jeemen kerkinud esile rahvusvahelise julgeoleku ja terrorismivastase võitluse teemalistes aruteludes; arvestades, et terroristlik tegevus ja eriti Al Qaeda rünnakud Araabia poolsaarel on 2009. aastal ägenenud ja röövitud on mitmeid välisriikide kodanikke, keda hoitakse endiselt Jeemenis pantvangis;

B.  arvestades, et julgeoleku, poliitilise ja majandusliku olukorra halvenemine õõnestab püüdlusi taastada riigis stabiilsus, mis on olulise tähtsusega Jeemeni elanike ja terve piirkonna jaoks;

C. arvestades, et Ameerika Ühendriikide president Barack Obama on korduvalt kinnitanud, et ei kavatse Jeemenisse lahinguvägesid saata, vaid tahab teha koostööd rahvusvaheliste partneritega, et võidelda terroristliku tegevusega riigis;

D. arvestades, et Jeemeni valitsus on viimastel nädalatel astunud vastu terroristlikele rühmitustele ja keeldub võõrvägede saatmisest riiki, kuid palub rahvusvaheliselt üldsuselt suuremat väljaõppe-, tehnika- ja teabevahetusealast abi oma julgeolekujõududele;

E.  arvestades, et 2004. aastal alguse saanud Jeemeni sõjaväe ja šiiitide mässuliste vaheline võitlus Şa‘dahi kubernerkonnas Põhja-Jeemenis on põhjustanud 175 000 inimese riigisisese ümberasustamise ja humanitaarkriisi nimetatud piirkonnas;

F.  arvestades, et Lõuna-Jeemeni separatistlikud rühmitused nõuavad riigi kaheks jagamist, kuna lõunas paikneb enamik riigi naftatööstuse rajatistest, see piirneb strateegilise Bab el Mandebi väinaga ja on väravaks Somaaliasse;

G. arvestades, et Jeemen on endiselt üks maailma vaesemaid riike pidurdamatu rahvastiku kasvu, kiiresti kahenevate veevarude, vähenevatest naftatuludest oluliselt sõltuva majanduse ja kõrge töötuse määraga; arvestades, et Jeemeni valitsus võttis 2006. aasta rahvusvahelisel doonorriikide konverentsil kohustuse viia läbi poliitilisi ja majanduslikke reforme; arvestades, et Jeemeni parlament lükkas hiljuti üldvalimised edasi 2011. aastani, kui on läbi viidud valimisreform;

H. arvestades, et inimõigustega tegelevad organisatsioonid annavad pidevalt teada poliitilise opositsiooni esindajate, ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate represseerimisest ning Jeemeni etniliste ja usurühmade diskrimineerimisest, eriti riigi konfliktipiirkondades põhja- ja lõunaosas,

1.  väljendab sügavat muret Jeemeni julgeoleku-, poliitilise ja majandusliku olukorra halvenemise pärast; nõuab rahvusvaheliselt üldsuselt märkimisväärseid jõupingutusi, et vältida praeguse kriisi teravnemist ning liikuda ühtse, stabiilse ja demokraatliku Jeemeni suunas;

2.  toetab aktiivset koostööd komisjoni ja Jeemeni valitsuse vahel, eriti arengu, politsei, õiguse, piirikontrolli, inimkaubandusega võitlemise, mereohutuse ja terrorismivastase võitluse küsimustes; palub nõukogul ja komisjonil tugevdada veelgi kahepoolseid suhteid Jeemeniga ja leida kõige tõhusamad viisid ELi panuse andmiseks riigi julgeoleku-, poliitilise ja majandusliku olukorra parandamisse; toetab komisjoni kavatsust tugevdada oma kohalolekut Jeemenis täieõigusliku delegatsiooni näol;

3.  palub Jeemeni valitsusel tegutseda tõhusalt selle nimel, et vabastataks koheselt välisriikide kodanikud, keda riigi relvarühmitused pantvangis hoiavad;

4.  rõhutab, et Põhja- ja Lõuna-Jeemeni konfliktidele ja pingetele ei ole sõjalist lahendust; palub kõigil osapooltel lõpetada koheselt sõjategevus ja astuda poliitilisse dialoogi, et leida läbirääkimiste teel kõiki rahuldav lahendus Põhja-Jeemeni konfliktile ja hoida edaspidi ära vägivaldseid vahejuhtumeid riigi lõunaosas;

5.  väljendab sügavat muret halveneva humanitaarolukorra pärast Põhja-Jeemenis; palub kõigil osapooltel rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt täita oma kohustusi ja mitte taganeda oma vastutusest, et kaitsta piirkonnas elavaid tsiviilelanikke ning lubada nimetatud piirkondadesse humanitaarabi ja toetusi;

6.  kutsub Jeemeni valitsust üles hoiduma riigi etniliste ja usuliste rühmade mis tahes diskrimineerimisest ning arvestama oma poliitikas kõigi kodanike ühiste huvidega; rõhutab, et terrorismivastaseid meetmeid ei tohi väärkasutada poliitilistel eesmärkidel, eriti mitte poliitilise opositsiooni, ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate vastu;

7.  väljendab muret inimõiguste olukorra pärast Jeemenis, sealhulgas naiste eriti raske olukorra pärast; palub Jeemeni ametivõimudel täita inimõiguste-alaseid kohustusi ja hoiduda eriti ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate tagakiusamisest ja ahistamisest;

8.  on veendunud, et stabiilsus Jeemenis on saavutatav üksnes poliitiliste ja majanduslike reformide abil; palub seega Jeemeni valitsusel täita 2006. aasta rahvusvahelisel doonorriikide konverentsil võetud kohustusi ja kiirendada riigi poliitilisi ja majanduslikke reforme, et süvendada demokraatiat ja parandada elanikkonna elutingimusi;

9.  palub kõigil Jeemeni poliitilistel jõududel üle saada praegusest seisakust läbirääkimistel oluliste poliitiliste reformide, eriti valimisreformi teemal ja rõhutab 2011. aastal üldvalimiste korraldamise tähtsust riigis;

10. palub nõukogul ja komisjonil koostöös teiste rahvusvaheliste osalejatega osutada Jeemenile suuremat arenguabi, et stabiliseerida poliitilist olukorda ning parandada riigi elanikkonna majanduslikku olukorda ja elutingimusi; väljendab heameelt Pärsia lahe koostöönõukogu valmisoleku üle tihendada veelgi suhteid Jeemeniga; kutsub Jeemeni valitsust üles tagama tihedas koostöös abiandjatega toetuste suurem tõhusus ning kasutama sel eesmärgil asjakohaseid koordineerimise, jagamise ja rakendamise mehhanisme;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile ning Jeemeni Vabariigi valitsusele ja parlamendile.