Návrh uznesenia - B7-0023/2010Návrh uznesenia
B7-0023/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Jemene

13.1.2010

predložený na základe vyhlásenia vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0021/2010

Postup : 2009/2813(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0023/2010
Predkladané texty :
B7-0023/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0023/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene,

–   so zreteľom na závery Rady o Jemene z 27. októbra 2009,

–   so zreteľom na spoločné komuniké zo 16. zasadnutia Spoločného kooperačného výboru EÚ – Jemen z 27. októbra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 27. augusta 2009 o zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v Jemene,

–   so zreteľom na odporúčania Misie volebných pozorovateľov Európskej únie z prezidentských a miestnych volieb v Jemene, ktoré sa konali v roku 2006,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže po nedávnych udalostiach, ku ktorým patril neúspešný pokus o atentát na americké lietadlo, ku ktorému sa prihlásilo jemenské krídlo Al-Káidy, a hrozby zahraničným zastupiteľstvám v Sane sa Jemen dostal do popredia diskusií o medzinárodnej bezpečnosti a boji proti terorizmu; keďže v roku 2009 sa na Arabskom polostrove zvýšil terorizmus, a najmä útoky Al-Káidy, a keďže niekoľko cudzincov bolo unesených a je naďalej zadržiavaných v krajine ako rukojemníci;

B.  keďže zhoršujúca sa bezpečnostná, politická a hospodárska situácia ohrozuje úsilie dosiahnuť stabilitu v krajine, ktorá je pre občanov Jemenu a pre celý región mimoriadne dôležitá;

C. keďže americký prezident Barack Obama opakovanie potvrdil, že nemá v úmysle vyslať do Jemenu bojové jednotky, ale želá si spolupracovať s medzinárodnými partnermi v boji proti terorizmu v tejto krajine;

D. keďže v uplynulých týždňoch podnikla jemenská vláda kroky proti teroristickým skupinám a odmieta prítomnosť akýchkoľvek cudzích vojsk v krajine, no zároveň požaduje intenzívnejšiu pomoc medzinárodného spoločenstva pre svoje bezpečnostné sily, čo sa týka výchovy, technickej podpory a informačnej výmeny;

E.  keďže boje medzi jemenskou armádou a šiitskými rebelmi v severnej provincii Sáda, ktoré sa začali v roku 2004, zanechali vyše 175 000 osôb vysídlených v rámci vlastnej krajiny a spôsobili v tejto oblasti humanitárnu krízu;

F.  keďže separatistické skupiny v južnom Jemene, v ktorom sa nachádza väčšina ropných zariadení krajiny, a ktorý hraničí s prielivom Bab al-Mandab a slúži ako vstupná brána do Somálska, vyzývajú na rozdelenie krajiny;

G. keďže Jemen naďalej zostáva jednou z najchudobnejších krajín sveta s nekontrolovateľným populačným rastom, rýchlo sa vyčerpávajúcimi vodnými zdrojmi, hospodárstvom silne závislým na klesajúcich zdrojoch ropy a vysokou nezamestnanosťou; keďže jemenská vláda sa na medzinárodnej konferencii darcov v roku 2006 zaviazala uskutočniť politické a hospodárske reformy; keďže jemenský parlament nedávno odložil konanie všeobecných volieb na rok 2011, kedy majú byť ukončené reformy volebného systému;

H. keďže organizácie pre ľudské práva prinášajú pravidelne správy o represiách voči predstaviteľom politickej opozície, novinárom a obhajcom ľudských práv, ako aj o diskriminácií rôznych etnických a náboženských skupín v Jemene, najmä v konfliktných oblastiach severných a južných regiónov krajiny;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa bezpečnostnou, politickou a hospodárskou situáciou v Jemene; žiada medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo výrazné úsilie, ktoré by pomohlo predísť vyhroteniu súčasnej krízy a pohnúť sa smerom k jednotnému, stabilnému a demokratickému Jemenu;

2.  podporuje aktívnu spoluprácu medzi Komisiou a jemenskou vládou, najmä v oblasti rozvoja, polície, spravodlivosti, hraničnej kontroly, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, námornej bezpečnosti a boja proti terorizmu; žiada Radu a Komisiu, aby ďalej posilňovali dvojstranné vzťahy s Jemenom a hľadali čo najúčinnejšie spôsoby, ako môže EÚ prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej, politickej a hospodárskej situácie v krajine; podporuje zámer Komisie zvýšiť svoju prítomnosť v Jemene na plnohodnotnú delegáciu;

3.  žiada jemenskú vládu, aby podnikla účinné kroky na zabezpečenie okamžitého prepustenia unesených cudzincov, ktorých milícia zadržiava v krajine ako rukojemníkov;

4.  zdôrazňuje, že konflikty a napätie v severnom aj južnom Jemene sa nevyriešia vojenskou cestou; vyzýva všetky strany na okamžité skončenie bojov a na zapojenie sa do politického dialógu s cieľom nájsť prostredníctvom rokovaní komplexné vyriešenie konfliktu na severe krajiny a vyhnúť sa pokračovaniu násilia na juhu;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v severnom Jemene; vyzýva všetky strany, aby si plnili svoje povinnosti a prevzali zodpovednosti vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva na ochranu civilného obyvateľstva, a aby umožnili prístup humanitárnej pomoci do postihnutých oblastí;

6.  žiada jemenskú vládu, aby sa nedopúšťala diskriminácie voči akýmkoľvek etnickým alebo náboženským skupinám v krajine a aby vo svojej politike brala do úvahy spoločné záujmy všetkých občanov; zdôrazňuje, že protiteroristické kroky a opatrenia sa nesmú zneužívať na politické účely, najmä proti politickým súperom, novinárom a obhajcom ľudských práv;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad stavom ľudských práv v Jemene vrátane mimoriadne zložitého postavenia žien; žiada jemenské orgány, aby dodržiavali povinnosti vyplývajúce z ľudských práv a zdržali sa akéhokoľvek prenasledovania a zastrašovania, predovšetkým novinárov a obhajcov ľudských práv;

8.  je presvedčený, že stabilitu v Jemene možno dosiahnuť len politickými a hospodárskymi reformami; žiada preto jemenskú vládu, aby si plnila záväzky, ktoré prijala na medzinárodnej konferencii darcov v roku 2006, a aby zintenzívnila proces politických a hospodárskych reforiem s cieľom prehĺbiť demokraciu a zlepšiť životné podmienky svojich obyvateľov;

9.  vyzýva všetky politické sily v Jemene, aby prekonali súčasný mŕtvy bod v rokovaniach o zásadných politických reformách, predovšetkým o reforme volebného systému, a vyzdvihuje význam konania tamojších všeobecných volieb v roku 2011;

10. vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s ďalšími medzinárodnými aktérmi zabezpečili zvýšenie rozvojovej pomoci Jemenu v záujme stabilizácie politickej situácie a zlepšenia hospodárskej situácie a životných podmienok obyvateľstva v krajine; víta pripravenosť Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive ďalej rozvíjať svoje vzťahy s Jemenom; žiada jemenskú vládu, aby v úzkej spolupráci s darcami zaručila zvýšenú účinnosť pomoci prostredníctvom náležitej koordinácie, distribúcie a vykonávacích mechanizmov;

11. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a vláde a parlamentu Jemenskej republiky.