Návrh uznesenia - B7-0024/2010Návrh uznesenia
B7-0024/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Jemene

13.1.2010

predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0021/2010

Postup : 2009/2813(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0024/2010
Predkladané texty :
B7-0024/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0024/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery Rady o Jemene z 27. októbra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 27. októbra 2009 o zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v Jemene,

–   so zreteľom na strategický dokument Európskeho spoločenstva pre Jemen na obdobie 2007 až 2013,

–   so zreteľom na výsledok návštevy Delegácie pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu v dňoch 22. až 25. februára 2009,

–   so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ z 26. septembra 2006,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže celková politická, hospodárska a sociálna situácia v Jemene sa zhoršuje a vyvoláva značné obavy medzinárodného spoločenstva,

B.  keďže nigérijský terorista Umar Farouk Abdulmutallab, ktorý sa pokúsil odpáliť lietadlo pri prelete nad Detroitom v decembri 2009, uviedol, že absolvoval výcvik v jemenskom tábore Al-Káidy; keďže ďalšie zhoršenie bezpečnostnej situácie v Jemene môže poskytnúť teroristickým a povstaleckým skupinám, najmä Al-Káide, bezpečné útočisko na plánovanie, organizovanie a podporovanie následných teroristických operácií,

C. keďže bezpečnostnú situáciu naďalej zhoršuje povstanie, do ktorého sú zapojení stúpenci šiitskej sekty zajdovcov v provincii Sa´ada na severe Jemenu a prepuknutie násilia secesionistického hnutia na juhu krajiny;

D. keďže miestne boje v provincii Sa´ada nadobudli regionálny rozmer, keď saudskoarabské vojenské sily zaútočili na rebelov po ich vpáde na saudskoarabskej hranici s Jemenom a podnikli najmenej dva represívne výpady proti pozíciám rebelov, ktoré si údajne vyžiadali obete na civilnom obyvateľstve; keďže jemenská vláda tvrdí, že niektoré skupiny v Iráne podporujú hnutia rebelov na severe krajiny,

E.  keďže Jemen je najchudobnejšia krajina arabského sveta; keďže potravinová kríza v roku 2008 mala obrovský dosah na chudobné vrstvy jemenského obyvateľstva, zatiaľ čo svetová finančná kríza, najmä pokles príjmov z ropy, prispela k neudržateľnému tlaku na verejné financie, ktorý sa ešte zvýšil v dôsledku obmedzeného vykonávania dlho očakávaných hospodárskych a daňových reforiem;

F.  keďže zásoby ropy Jemenu, z ktorých pochádza vyše 75 % príjmov krajiny, sú už takmer vyčerpané a keďže pre udržateľné hospodárstvo krajiny v období bez ropy ostáva len málo reálnych príležitostí;

G. keďže ďalším závažným problémom, ktorému čelí Jemen, je kritický nedostatok vody spôsobený viacerými činiteľmi vrátane rastúcej domácej spotreby, zlého hospodárenia s vodou, korupcie, chýbajúceho riadenia zdrojov a neúsporných metód zavlažovania; keďže podľa odhadov vlády sa 99 % vody čerpá bez povolenia;

H. keďže situáciu spôsobenú nedostatkom potravín a vody v Jemene ešte zhoršuje závislosť obyvateľstva od rastliny kata, ktorá prináša rýchle zisky, vyžaduje si výdatné zavlažovanie a pestuje sa v takom veľkom rozsahu, že sa naň spotrebuje približne 40 % vodných zdrojov Jemenu; keďže krajina sa stala čistým dovozcom potravín,

I.   keďže nárast pirátskych aktivít v Adenskom zálive a pokračujúci migračný tlak z Afrického rohu patria medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce stabilitu v krajine,

J.   keďže EÚ poskytla Jemenu od roku 2004 pomoc vo výške viac ako 144 miliónov EUR, pričom najväčšia časť bola venovaná hospodárskemu rozvoju, a začala s realizáciou bilaterálnych programov pomoci na podporu jemenskej polície a pobrežných hliadok,

K. keďže parlamentné voľby, ktoré sa mali konať v apríli 2009, boli odložené, aby vláda mohla uskutočniť kľúčové reformy volebného systému; keďže doteraz neboli podniknuté žiadne konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa,

L.  keďže pretrvávajú vážne obavy v súvislosti s vývojom v Jemene, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a nezávislosť súdnictva; keďže sa objavili prípady perzekúcie novinárov; keďže situácia žien je obzvlášť ťažká a všetky ukazovatele rodových rozdielov, napr. rovnaký prístup k vzdelaniu, rodovo podmienené násilie a aktívna účasť v politickom živote, sa neustále zhoršujú;

M. keďže šiesti európski občania, z toho päť Nemcov a jeden Brit, sú stále zadržiavaní po únose uskutočnenom v júni 2009, pričom tri ďalšie osoby z tejto skupiny boli hneď po únose nájdené mŕtve; keďže niekoľko vodcov miestnych kmeňov zdôraznilo, že za únosy je zodpovedné hnutie Al-Káida,

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa bezpečnostnou, politickou a hospodárskou situáciou v Jemene; žiada medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo výrazné úsilie, ktoré by pomohlo predísť vyhroteniu súčasnej krízy a dosiahnuť pokrok na ceste k jednotnému, stabilnému a demokratickému Jemenu,

2.  podporuje aktívnu spoluprácu medzi Komisiou a jemenskou vládou, najmä v oblasti rozvoja, polície, spravodlivosti, hraničnej kontroly, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, námornej bezpečnosti, boja proti terorizmu a budovania inštitúcií; žiada Radu a Komisiu, aby ďalej posilňovali dvojstranné vzťahy s Jemenom a hľadali čo najúčinnejšie spôsoby, ako môže EÚ prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej, politickej a hospodárskej situácie v krajine;

3.  opakuje svoju výzvu, aby sa v provincii Sa´ada a na juhu Jemenu okamžite uzavrelo prímerie, a vyjadruje svoj názor, že trvalý mier možno dosiahnuť len prostredníctvom komplexného politického riešenia; pripomína všetkým stranám konfliktu záväzok dodržiavať ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo; vyzýva zúčastnené strany, aby civilným občanom, ktorí sa chcú vyhnúť konfliktom, umožnili dostať sa do bezpečných oblastí, aby umožnili OSN a mimovládnym organizáciám prístup k osobám vysídleným v rámci krajiny a aby bezodkladne umožnili, aby sa k týmto osobám dostala núdzová zdravotnícka a humanitárna pomoc;

4.  žiada jemenskú vládu, aby sa nedopúšťala diskriminácie voči akýmkoľvek etnickým alebo náboženským skupinám v krajine a aby vo svojej politike brala do úvahy spoločné záujmy všetkých občanov; zdôrazňuje, že protiteroristické kroky a opatrenia sa nesmú zneužívať na politické účely, najmä nie proti politickým súperom, novinárom a obhajcom ľudských práv;

5.  vyjadruje svoje znepokojenie nad silnejúcou prítomnosťou členov hnutia Al-Káida v Jemene a zdôrazňuje, že nedostatok konkrétnych krokov by mohol viesť k ďalšiemu zhoršeniu postavenia ústrednej vlády a k destabilizácii situácie v regióne v takej miere, akú možno vidieť v Somálsku alebo v Afganistane, čo poskytne naopak príležitosti extrémistom, ktorých vedie alebo inšpiruje Al-Káida, aby sa preskupovali, organizovali, cvičili a na jemenskom území alebo mimo neho uskutočňovali teroristické operácie v záujme džihádu na celom svete;

6.  vyzýva jemenské orgány, aby uskutočnili oneskorené inštitucionálne, hospodárske a daňové reformy a zaviedli reformy potrebné na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v krajine, najmä aby zabezpečili slobodu médií, právo na spravodlivý proces a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami;

7.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa voľby konali v roku 2011, a nabáda všetky politické strany, aby plnili svoje dohody stanovujúce opatrenia potrebné na zlepšenie volebného systému a prehĺbenie demokracie, s osobitným zreteľom na odporúčania volebnej pozorovateľskej misie EÚ vypracované po demokratických prezidentských a miestnych voľbách v roku 2006; vyzýva Komisiu a Radu, aby v úzkej spolupráci s Parlamentom monitorovali priebeh reformy ústavného a volebného zákona, v dôsledku ktorej boli parlamentné voľby odložené;

8.  žiada Radu a Komisiu a po jej zriadení Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby urýchlene zaviedli koordinovaný a komplexný prístup EÚ k Jemenu s cieľom zabrániť duplicite a prekrývaniu sa programov pomoci a rozvojovej pomoci členských štátov; poukazuje na to, že koordinácia EÚ je rozhodujúca pre celkovú koordináciu darcovstva v Jemene, ktorá do značnej miery chýba; víta preto medzinárodné stretnutie o Jemene, ktoré sa má konať 27. januára 2010 v Londýne;

9.  vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s ďalšími medzinárodnými aktérmi zabezpečili zvýšenie rozvojovej pomoci Jemenu v záujme stabilizácie politickej situácie a zlepšenia hospodárskej situácie a životných podmienok obyvateľstva v krajine; víta pripravenosť Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive ďalej rozvíjať vzťahy s Jemenom; vyzýva jemenskú vládu, aby v úzkej spolupráci s darcami zabezpečila zvýšenie účinnosti pomoci prostredníctvom vhodných mechanizmov koordinácie, distribúcie a vykonávania;

10. žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili využívanie pomoci, ktorú poskytlo medzinárodné spoločenstvo, a najmä pomoci z rozpočtu Európskej únie, na financovanie projektov, ktoré priamo prospejú čo najväčšiemu počtu ľudí a ktorých efektívnosť sa bude hodnotiť na mieste; v tejto súvislosti víta zriadenie delegácie Komisie s plnými právomocami v metropole Sana´a;

11. žiada Komisiu a Radu, aby implementovali osobitné programy pomoci Jemenu vrátane výcviku štátnych zamestnancov mimo krajiny (ako ho uskutočňuje EUJUST LEX v Iraku) a poskytovanie školiteľov na kľúčové ministerstvá (po vzore EÚ v Bosne a Hercegovine);

12. žiada jemenské úrady, aby vystupňovali svoje úsilie s cieľom prepustiť šiestich európskych zajatcov zadržiavaných na ich území;

13. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a vláde a parlamentu Jemenskej republiky.