Predlog resolucije - B7-0024/2010Predlog resolucije
B7-0024/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

13.1.2010

ob zaključku razprave o izjavi visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0021/2010

Postopek : 2009/2813(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0024/2010
Predložena besedila :
B7-0024/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0024/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Jemnu z dne 27. oktobra 2009,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 27. oktobra 2009 o vse slabših varnostnih razmerah v Jemnu,

–   ob upoštevanju strateškega dokumenta Evropske skupnosti za Jemen v obdobju 2007–2013,

–   ob upoštevanju rezultatov obiska svoje delegacije za odnose z Zalivskimi državami, vključno z Jemnom, v Jemnu med 22. in 25. februarjem 2009,

–   ob upoštevanju končnega poročila misije Evropske unije za opazovanje volitev z dne 26. septembra 2006,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so splošne politične, gospodarske in družbene razmere v Jemnu vse slabše, zaradi česar je mednarodna skupnost močno zaskrbljena,

B.  ker je Umar Faruk Abdulmutalab, nigerijski terorist, ki je 25. decembra 2009 skušal razstreliti letalo nad Detroitom, izjavil, da se je uril v oporišču Al Kaide v Jemnu, kjer je tudi prejel opremo; ker lahko vse slabše varnostne razmere v Jemnu teroristom in uporniškim skupinam v regiji, zlasti Al Kaidi, ponudijo varno zavetišče za načrtovanje, pripravo in podporo novim terorističnim operacijam,

C. ker na slabe varnostne razmere še dodatno vplivata državljanska vojna proti pripadnikom zajditske šiitske ločine v severni pokrajini Sada in izbruh nasilja separatističnega gibanja na jugu,

D. ker so lokalni spopadi v pokrajini Sada prerasli v regionalne, ko so se vojaške sile Savdske Arabije na savdsko-jemenski meji spopadle z uporniki po njihovem vpadu in napadle položaje upornikov, kar je domnevno terjalo žrtve med civilnim prebivalstvom; ker jemenska vlada trdi, da nekatere skupine v Iranu podpirajo uporniška gibanja na severu države,

E.  ker je Jemen najrevnejša arabska država; ker je kriza s hrano leta 2008 zelo prizadela najrevnejše sloje jemenskega prebivalstva, svetovna finančna kriza, zlasti manjši dohodki od nafte, je še okrepila nevzdržen pritisk na javne finance, stanje pa je še slabše zaradi omejenega izvajanja že tako zakasnele gospodarske in davčne reforme,

F.  ker so jemenske naftne rezerve, ki predstavljajo več kot 75 % državnih dohodkov, skoraj izčrpane in ima država le malo možnosti, da bo njeno gospodarstvo po presahnitvi nafte sposobno preživeti,

G, ker se Jemen spopada še z drugimi resnimi problemi, denimo hudim pomanjkanjem vode, ki ga povzroča več dejavnikov, kot je vse večja domača poraba, slabo upravljanje z vodo, korupcija, neupravljanje z viri in potratne namakalne tehnike; ker se po ocenah tamkajšnje vlade 99 % vode črpa brez dovoljenja;

H. ker je stanje zaradi pomanjkanja hrane in vode v Jemnu še bolj zapleteno zaradi odvisnosti prebivalstva od kata, rastline, ki zagotavlja hiter zaslužek, vendar je za njeno rast potrebno intenzivno namakanje, njeno gojenje pa je v Jemnu tako obsežno, da za to porabijo okrog 40 % vodnih virov; ker je država zdaj neto uvoznica hrane,

I.   ker sta porast piratstva v Adenskem zalivu in stalni migracijski pritisk z Afriškega roga dodatna dejavnika, ki negativno vplivata na stabilnost v državi,

J.   ker je Evropska unija od leta 2004 za Jemen prispevala več kot 144 milijonov evrov pomoči, pri čemer je bil največji delež namenjen gospodarskemu razvoju, in ker izvaja dvostranske programe pomoči za podporo jemenski policiji in obalni straži,

K. ker so bile parlamentarne volitve, ki bi morale biti aprila 2009, prestavljene, da bi oblasti lahko izvedle nujno reformo volilnega sistema; ker doslej še ni bilo konkretnih ukrepov v tej smeri,

L.  ker resno zaskrbljenost še vedno zbuja stanje v Jemnu na področju demokracije, človekovih pravic in neodvisnosti sodstva; ker so znani primeri preganjanja novinarjev; ker so še zlasti resne razmere, v katerih živijo ženske, saj se vztrajno slabšajo vsi kazalci razlik med spoloma, kot so enak dostop do izobraževanja, nasilje na podlagi spola in dejavno sodelovanje v političnem življenju,

M. ker šest evropskih državljanov, pet Nemcev in Britanca, po ugrabitvi junija 2009 še vedno zadržujejo kot talce, medtem ko so tri osebe iz te skupine takoj po ugrabitvi našli mrtve; ker je nekaj lokalnih plemenskih poglavarjev za ugrabitve obtožilo Al Kaido,

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi slabšanja varnostnih, političnih in gospodarskih razmer v Jemnu; poziva k znatnim prizadevanjem mednarodne skupnosti, da se prepreči stopnjevanje sedanje krize in napreduje v smeri enotnega, stabilnega in demokratičnega Jemna;

2.  podpira dejavno sodelovanje med Komisijo in jemensko vlado, zlasti na področjih razvoja, policije, pravosodja, nadzora meja, boja proti nedovoljeni trgovini, pomorske varnosti, boja proti terorizmu in izgradnje institucij; poziva Svet in Komisijo, naj še okrepita dvostranske odnose z Jemnom in proučita, kako lahko EU najučinkoviteje prispeva k izboljšanju varnostnih, političnih in gospodarskih razmer v državi;

3.  ponavlja poziv k takojšnjemu premirju v pokrajini Sada in na jugu države ter meni, da do trajnega miru lahko privede samo celovita politična rešitev; opominja vse v konfliktu udeležene strani na to, da so dolžne spoštovati človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo; poziva vse strani, naj civilistom dovolijo umik iz konfliktnih območij v varne kraje, predstavnikom OZN in nevladnih organizacij omogočijo dostop do notranje razseljenih oseb, tem pa omogočijo prejem nujne zdravstvene in humanitarne pomoči;

4.  poziva jemensko vlado, naj se vzdrži diskriminacije katerekoli narodnostne ali verske skupnosti v državi in naj v svojih ukrepih upošteva skupni interes vseh svojih državljanov; poudarja, da se protiterorističnih dejavnosti in ukrepov ne sme zlorabljati za politične namene, zlasti proti političnim nasprotnikom, novinarjem in zagovornikom človekovih pravic;

5.  izraža globoko zaskrbljenost nad naraščajočo navzočnostjo Al Kaide v Jemnu in poudarja, da se lahko avtoriteta osrednje vlade brez konkretnih ukrepov še zmanjša, nestabilnost v regiji pa naraste do mere, ki jo poznamo v Somaliji ali Afganistanu, kar bo skrajnežem, ki jih vodi ali navdihuje Al Kaida, ponudilo priložnost, da strnejo svoje vrste, se organizirajo, urijo in vodijo teroristične akcije na jemenskem ozemlju in drugje;

6.  poziva jemenske oblasti, naj začnejo izvajati zakasnelo institucionalno, gospodarsko in davčno reformo ter uvedejo reformo za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic v državi, zlasti naj zagotovijo svobodo medijev, pravico do pravičnega sojenja in enako obravnavo moških in žensk;

7.  poudarja, kako pomembno je, da se v letu 2011 izvedejo volitve, in vse politične stranke spodbuja k izvajanju dogovorov, v katerih so opredelile potrebne ukrepe za izboljšanje volilnega sistema in utrditev demokracije, pri tem pa naj posebej upoštevajo priporočila misije EU za opazovanje volitev ob demokratičnih predsedniških in lokalnih volitvah leta 2006; poziva Komisijo in Svet, naj v tesnem sodelovanju s Parlamentom spremljata reformo ustavne in volilne zakonodaje, zaradi katere so bile prestavljene parlamentarne volitve;

8.  poziva Svet in Komisijo, pa tudi evropsko službo za zunanje delovanje, ko bo ta ustanovljena, naj hitro začnejo izvajati usklajen in celovit pristop EU k Jemnu, da bi se izognili podvajanju podpore in programov razvojne pomoči držav članic; opozarja, da je usklajevanje EU nujno za usklajevanje donatorjev s celega sveta v Jemnu, ki je trenutno zelo nepopolno; zato pozdravlja mednarodno konferenco o Jemnu, ki bo 27. januarja 2010 v Londonu;

9.  poziva Svet in Komisijo, naj v sodelovanju z drugimi mednarodnimi akterji zagotovita večjo razvojno pomoč za Jemen, da bi se stabiliziral politični položaj ter izboljšale gospodarske razmere in življenjske razmere ljudi v državi; pozdravlja pripravljenost Sveta za sodelovanje v Zalivu za nadaljnji razvoj odnosov z Jemnom; poziva jemensko vlado, naj v tesnem sodelovanju z donatorji zagotovi večjo učinkovitost pomoči z ustreznimi mehanizmi usklajevanja, razdeljevanja in izvajanja;

10. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bo pomoč mednarodne skupnosti, posebej iz proračuna Evropske unije, uporabljena za financiranje projektov, ki bodo neposredno koristili kar največjemu številu ljudi in katerih učinkovitost se oceni na kraju samem; s tem v zvezi pozdravlja vzpostavitev polne delegacije EU v Sani;

11. poziva Komisijo in Svet, naj izvedeta posebni program pomoči Jemnu, ki bi vključeval usposabljanje jemenskih državnih uradnikov v tujini (kakršno je izvedel EUJUST LEX v Iraku) in napotitev oseb, ki bodo usposabljale zaposlene v ključnih ministrstvih (kot je EU storila v Bosni in Hercegovini);

12. poziva jemenske oblasti, naj okrepijo prizadevanja za izpustitev šestih evropskih talcev na njihovem ozemlju;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu ter vladi in parlamentu Republike Jemen.