Päätöslauselmaesitys - B7-0025/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0025/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

13.1.2010

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2009/2813(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0025/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0025/2010
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0025/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Jemen on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista, jossa köyhyys, nälkä ja aliravitsemus lisääntyvät jatkuvasti; ottaa huomioon, että maa kärsii kasvavasta työttömyydestä ja korkeasta köyhyysasteesta ja että yli 45 prosenttia väestöstä elää alle kahdella Yhdysvaltain dollarilla päivässä; ottaa huomioon, että alhainen koulutustaso on johtanut korkeisiin lukutaidottomuuslukuihin: 66 prosenttia naisista ja 27 prosenttia miehistä ei osaa lukea; ottaa huomioon, että naisten asema on erityisen huolestuttava ja että Jemen on yksi niistä maailman maista, joissa sukupuolten välinen epätasa-arvo on räikeintä,

B.  ottaa huomioon, että Jemenissä on koettu monia sotilaallisia selkkauksia; ottaa huomioon, että 12. elokuuta 2009 alkaneet uudet raskaat taistelussa Jemenin pohjoisosassa päättivät vuoden 2008 heinäkuun puolivälissä sovitun tulitauon ja että näiden taistelujen seuraukset siviiliväestölle ovat olleet katastrofaaliset,

C. ottaa huomioon, että YK:n lähteiden mukaan maansisäisiä pakolaisia on jo 175 000 ja selkkauksella on välillisiä vaikutuksia 800 000 henkilöön, muun muassa yhteisöihin, jotka ovat vastaanottaneet maansisäisiä pakolaisia, ja asukkaisiin, jotka ovat menettäneet mahdollisuuden peruspalveluihin,

D. ottaa huomioon, että taistelut Jemenin hallituksen joukkojen ja edesmenneen šiiajohtajan Hussein al-Huthin kannattajien välillä levisivät Saudi-Arabiaan marraskuussa 2009; ottaa huomioon, että saudien sotakoneet ovat pommittaneet jemeniläiskyliä huthi-kapinallisten hallussa olevilla alueilla,

E.  ottaa huomioon, että jatkuvista taisteluista ja Jemenin epätoivoisesta humanitaarisesta tilanteesta huolimatta Saudi-Arabia edelleen pakottaa alueelleen paenneet jemeniläiset palaamaan Jemeniin ja rikkoo siten kansainvälisen oikeuden mukaisia velvollisuuksiaan,

F.  ottaa huomioon, että hallituksen turvallisuusjoukot ovat vastanneet maan eteläosan itsenäisyysvaatimuksiin niin kutsutun "Southern Movement" -liikkeen väkivaltaisella tukahduttamisella; ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot ovat yleisesti harjoittaneet ihmisoikeusrikkomuksia – laittomia surmia, mielivaltaisia pidätyksiä, pahoinpitelyjä, kokoontumis- ja sananvapauden rajoittamista ja toimittajien pidätyksiä – ja pikemminkin lietsoneet selkkausta sen sijaan, että olisivat etsineet rauhanomaisia ratkaisuja poliittisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin,

G. katsoo, että kansainvälinen yhteisö on useiden vuosien sulkenut silmänsä Jemenin tilanteelta; toteaa, että jokin aika sitten Delta-yhtiön lentokoneessa sattuneen epäonnistuneen terroritekoyrityksen jälkeen maailman huomio on kiinnittynyt Jemeniin pelkistäen ongelman väitettyyn al-Qaida-yhteyteen,

H. ottaa huomioon, että Jemenin hallitus on jo vuosien ajan saanut taloudellista avustusta, jota käytetään niin sanottuun terrorismin vastaiseen taisteluun,

1.  ilmaisee syvän huolestuneisuutensa Jemenin pahenevasta sisäisestä tilanteesta ja sen vaikutuksista alueen rauhaan ja vakauteen; toteaa, että maan monia selkkauksia ei voida ratkaista sotilaallisesti ja että ainoastaan rauhanomaisten ratkaisujen etsiminen tuottaa tuloksia; tuomitsee kaikkien osapuolten voimankäytön;

2.  torjuu täysin ajatuksen ulkomaisesta sotilasoperaatiosta Jemenissä sekä koko "ennaltaehkäisevän sodan" konseptin;

3.  pyytää Jemenin hallitusta lisäämään toimiaan jännityksen lieventämiseksi maassa ja tätä varten käynnistämään kattavan poliittisen vuoropuhelun ja puuttumaan vanhoihin vääryyksiin ja niiden perussyihin kaikki alueet ja yhteiskunnan kaikki osat kattavan poliittisen neuvotteluratkaisun avulla;

4.  vaatii välitöntä tulitaukoa Saadan alueelle; vaatii Saudi-Arabiaa ja muita maita olemaan lietsomatta Jemenin selkkauksia ja sen sijaan edistämään ongelmien rauhanomaista ratkaisua;

5.  muistuttaa kaikkia osapuolia niiden velvollisuudesta noudattaa ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; kehottaa osapuolia sallimaan selkkausta pakoon pyrkivien siviilihenkilöiden pääsyn turvallisille alueille, helpottamaan YK:n ja valtiosta riippumattomien järjestöjen pääsyä alueille, joille maansisäiset pakolaiset ovat sijoittautuneet, ja mahdollistamaan kiireellisesti lääketieteellisen ja humanitaarisen hätäavun antamisen maansisäisille pakolaisille;

6.  pyytää Saudi-Arabiaa lopettamaan välittömästi jemeniläisten pakkopalautukset sota-alueelle ja tekemään tiivistä yhteistyötä avustusjärjestöjen kanssa rajaseudulla vaarassa olevan siviiliväestön auttamiseksi;

7.  pyytää Jemenin hallitusta varmistamaan, että sen turvallisuusjoukot lopettavat voimakeinojen käytön mielenosoittajia vastaan sekä mielenosoittajien ja kriittisiä mielipiteitä esittäneiden mielivaltaiset pidätykset ja vapauttavat mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, joiden joukossa on myös lapsia; vaatii Jemenin hallitusta lakkauttamaan turvallisuusjoukkojen rankaisemattomuuden ja laittamaan edesvastuuseen ne henkilöt, jotka ovat laittomasti käyttäneet edellä mainittuja voimakeinoja;

8.  katsoo, että Jemenille annettava kansainvälinen apu olisi suunnattava uudelleen ja keskitettävä siviilien antamaan humanitaariseen apuun, sovinnontekoon ja kehitysyhteistyöhön; kehottaa komissiota toimimaan tämän mukaisesti;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Yhdysvaltain hallitukselle ja kongressille, Jemenin hallitukselle, Saudi-Arabian hallitukselle sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.