Projekt rezolucji - B7-0025/2010Projekt rezolucji
B7-0025/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Jemenie

13.1.2010

zamykający debatę na temat oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Sabine Wils w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Procedura : 2009/2813(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0025/2010
Teksty złożone :
B7-0025/2010
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0025/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Jemen jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów świata, o rosnącym poziomie ubóstwa, głodu i niedożywienia; mając na uwadze, że kraj ten cierpi z powodu rosnącego bezrobocia i wysokiego wskaźnika ubóstwa – 45% jego obywateli żyje za mniej niż 2 USD dziennie; mając na uwadze, że niski poziom edukacji doprowadził do wysokiego wskaźnika analfabetyzmu, który wynosi 66% w przypadku kobiet i 27% wśród mężczyzn; mając na uwadze, że sytuacja kobiet jest szczególnie niepokojąca, a nierówności na tle płci w Jemenie należą do największych na świecie,

B.  mając na uwadze, że w Jemenie miało miejsce wiele zbrojnych konfliktów; mając na uwadze, że dnia 12 sierpnia 2009 r. na północy kraju wybuchła nowa seria ciężkich walk, która zakończyła zawieszenie broni podpisane w połowie lipca 2008 r. i pociąga za sobą tragiczne skutki dla ludności cywilnej,

 

C. mając na uwadze, że według źródeł ONZ liczba przesiedleńców osiągnęła szacunkowo 175 000, a ok. 800 000 osób jest pośrednio dotkniętych konfliktem, w tym społeczności przyjmujące przesiedleńców i mieszkańcy, którzy stracili dostęp do podstawowych usług,

D. mając na uwadze, że walki między siłami jemeńskiego rządu i zwolennikami szyickiego duchownego Husajna al-Houthiego rozprzestrzeniły się w listopadzie 2009 r. na terytorium Arabii Saudyjskiej; mając na uwadze, że saudyjskie samoloty bojowe zbombardowały jemeńskie wioski na terenach kontrolowanych przez rebeliantów Huthi,

E.  mając na uwadze, że mimo trwających walk i tragicznej sytuacji humanitarnej w Jemenie, Arabia Saudyjska w dalszym ciągu przymusowo odsyła Jemeńczyków, którzy schronili się w Arabii, naruszając obowiązki spoczywające na niej na mocy prawa międzynarodowego,

F.  mając na uwadze, że rządowe siły bezpieczeństwa podpowiedziały na separatystyczne żądania Południa brutalnymi represjami przeciwko tzw. Ruchowi Południa; mając na uwadze, że siły bezpieczeństwa przeprowadziły na szeroką skalę działania naruszające prawa człowieka – bezprawne zabójstwa, arbitralne zatrzymania, bicie, ataki na wolność zgromadzeń i wolność słowa oraz aresztowania dziennikarzy – zaostrzając konflikt zamiast poszukiwać cywilnych rozwiązań problemów politycznych, gospodarczych i społecznych,

G. mając na uwadze, że przez wiele lat społeczność międzynarodowa przymykała oczy na sytuację w Jemenie; mając na uwadze, że od czasu udaremnionego zamachu terrorystycznego w samolocie linii Delta, światowa uwaga skupiła się na Jemenie, sprowadzając problem do domniemanego powiązania z Al-Kaidą,

H. mając na uwadze, że rząd Jemenu przez wiele lat otrzymywał pomoc finansową, która jest wykorzystywana do tak zwanej „walki z terroryzmem”,

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją wewnętrzną w Jemenie i jej skutkami dla pokoju i stabilności w regionie; zauważa, że wojskowe rozwiązanie wielu konfliktów w kraju nie jest możliwe i że skuteczne będzie jedynie poszukiwanie pokojowych rozwiązań; potępia użycie siły przez wszystkie strony konfliktów;

2.  zdecydowanie sprzeciwia się jakiejkolwiek zbrojnej interwencji w Jemenie, a także ogólnej koncepcji „wojen prewencyjnych”;

3.  wzywa rząd Jemenu do zwiększenia wysiłków na rzecz złagodzenia napięć w kraju poprzez wprowadzenie szerokiego dialogu politycznego oraz zajęcie się kwestią długoletnich żalów i ich źródeł w drodze wynegocjowanego politycznego porozumienia obejmującego wszystkie regiony i wszystkie elementy składowe jemeńskiego społeczeństwa;

4.  wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni w muhafazie Sada; apeluje do Arabii Saudyjskiej i innych stron o niezaognianie konfliktów w Jemenie, lecz o przyczynienie się do pokojowego rozstrzygnięcia problemów;

5.  przypomina wszystkim stronom o obowiązku poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego; w szczególności wzywa strony do umożliwienia ludności cywilnej, która chciałaby opuścić tereny konfliktów, dodarcia do bezpiecznego miejsca, ułatwienia Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacjom pozarządowym dostępu do obszarów, na których przebywają jemeńscy przesiedleńcy oraz do natychmiastowego umożliwienia jednostkom pomocy medycznej i humanitarnej dotarcia do przesiedleńców;

6.  apeluje do Arabii Saudyjskiej o natychmiastowe zaprzestanie przymusowego odsyłania Jemeńczyków do strefy wojny oraz o ścisłą współpracę z agencjami pomocowymi w celu pomocy zagrożonej ludności cywilnej na granicy;

7.  wzywa jemeński rząd do zagwarantowania, że jego siły bezpieczeństwa zaprzestaną użycia siły wobec demonstrantów, do zaprzestania arbitralnych aresztowań uczestników demonstracji i osób krytykujących sytuację oraz do uwolnienia wszystkich arbitralnie zatrzymanych, w tym dzieci; apeluje do rządu Jemenu o położenie kresu bezkarności sił bezpieczeństwa i o pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które bezprawnie wykorzystywały te siły;

8.  uważa, że należy zmienić cel międzynarodowej pomocy dla Jemenu i przeznaczyć ją na cywilną pomoc humanitarną, pojednanie i rozwój; wzywa Komisję Europejską do podjęcia odpowiednich działań;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim UE, rządowi i Kongresowi USA, rządom Jemenu i Arabii Saudyjskiej oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.