Förslag till resolution - B7-0025/2010Förslag till resolution
B7-0025/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

13.1.2010

till följd av uttalanden av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2009/2813(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0025/2010
Ingivna texter :
B7-0025/2010
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0025/2009

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Jemen är ett av världens minst utvecklade länder, där fattigdomen, hungern och undernäringen ökar. Det har skett en ökning av arbetslösheten i landet, fattigdomen är mycket utbredd och 45 procent av befolkningen lever på mindre än 2 USD om dagen. En låg utbildningsnivå har lett till att analfabetismen bland kvinnor är så hög som 66 procent och bland män 27 procent. Kvinnornas situation är särskilt oroande och bristen på jämställdhet i Jemen är bland de största i världen.

B.  Det har förekommit många väpnade konflikter i Jemen. Den 12 augusti 2009 blossade nya svåra stridigheter upp i landets norra region och det avtal om eldupphör som undertecknades i mitten av juli 2008 har brutits med förödande konsekvenser för civilbefolkningen.

C. Enligt FN-källor bedöms antalet internflyktingar nu uppgå till 175 000 samtidigt som 800 000 människor indirekt påverkas av konflikten, bland annat de samhällen som har tagit emot internflyktingar och invånare som inte längre har tillgång till de mest grundläggande förnödenheterna.

D. Striderna mellan Jemens regeringsstyrkor och anhängare till den döde shiamuslimske ledaren Hussein al-Houthi spred sig i november 2009 till Saudiarabien. Saudiarabiska stridsplan har bombat jemenitiska byar i de områden som kontrolleras av houthirebeller.

E.  Trots pågående strider och den desperata humanitära situationen i Jemen fortsätter Saudiarabien att tvinga de jemeniter som har flytt till Saudiarabien att återvända, vilket strider mot landets skyldigheter enligt internationell rätt.

F.  Regeringens säkerhetsstyrkor har bemött försök till utbrytning i landets södra del med ett brutalt förtryck av den så kallade södra rörelsen. Istället för att hitta fredliga lösningar på de politiska, ekonomiska och sociala problemen har säkerhetsstyrkorna snarare spätt på konflikten genom allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna – olagliga avrättningar, godtyckligt frihetsberövande, misshandel, inskränkningar av yttrande- och föreningsfriheten samt gripanden av journalister.

G. Det internationella samfundet har under många år valt att blunda för situationen i Jemen. Efter det att terroristattacken mot ett plan från Delta Airlines nyligen avvärjdes har man världen över fokuserat på Jemen, vilket har gjort att problemet har reducerats till en påstådd al Qaida-koppling.

H. Jemens regering har under många år fått ekonomiskt stöd som används i ”kampen mot terrorism”.

1.  Europaparlamentet känner stark oro över den förvärrade situationen i Jemen och hur den påverkar freden och stabiliteten i regionen. Parlamentet konstaterar att det inte finns någon militär lösning på alla olika konflikter i landet, utan att det endast är fredliga lösningar som kommer att ge resultat. Parlamentet fördömer våldet från alla parter i konflikten.

2.  Europaparlamentet tar starkt avstånd från utländska militära interventioner i Jemen, såväl som från hela begreppet ”krig i förebyggande syfte”.

3.  Europaparlamentet uppmanar Jemens regering att öka sina ansträngningar för att minska spänningarna i landet genom att upprätta en omfattande politisk dialog och ta itu med de sedan lång tid rådande missförhållandena och deras bakomliggande orsaker med hjälp av en politisk lösning som förhandlats fram och som omfattar alla skikt i det jemenitiska samhället.

4.  Europaparlamentet efterlyser en omedelbar vapenvila i Sada. Parlamentet uppmanar Saudiarabien och andra att inte underblåsa konflikterna i Jemen, utan att bidra till en fredlig lösning av problemen.

5.  Europaparlamentet påminner alla parter om deras skyldighet att respektera lagstiftning om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Framför allt uppmanas parterna att tillåta civilpersoner som önskar fly från konfliktområden att ta sig till säkra platser och underlätta tillträdet för FN- och frivilligorganisationer till områden där internflyktingar har samlats. Akuta medicinska och humanitära hjälpinsatser måste kunna nå internflyktingarna.

6.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att omedelbart sluta tvinga jemeniter att återvända till krigszonen och att, i nära samarbeta med biståndsorganisationer, hjälpa civila i fara längs gränsen.

7.  Europaparlamentet uppmanar Jemens regering att se till att säkerhetsstyrkorna slutar använda våld mot demonstranter, att sätta stopp för godtyckliga gripanden av demonstranter och kritiker samt att frige alla som gripits godtyckligt, däribland barn. Jemens regering uppmanas stoppa straffriheten för säkerhetsstyrkorna och att ställa de som olagligen utövat sådant våld till svars.

8.  Europaparlamentet anser att internationellt bistånd till Jemen bör omdirigeras och fokuseras på humanitärt bistånd, försoning och utveckling. Kommissionen bör agera i enlighet med detta.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s medlemsstater, Förenta staternas regering och kongress, regeringarna i Jemen och Saudiarabien samt FN:s generalsekreterare.