Предложение за резолюция - B7-0026/2010Предложение за резолюция
B7-0026/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Йемен

13.1.2010

за приключване на разискванията по изявление на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Holger Krahmer, Graham Watson от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0021/2010

Процедура : 2009/2813(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0026/2010
Внесени текстове :
B7-0026/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0026/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен,

–   като взе предвид декларацията на председателството от името на Европейския съюз относно влошаващото се положение на сигурността в Йемен от 27 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид съвместното съобщение, публикувано след 16-то заседание на Съвместния комитет за сътрудничество ЕО-Йемен от 27 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид препоръките на Мисията на ЕС за наблюдение на президентските и местните избори в Йемен през 2006 г.,

–   като взе предвид стратегическия документ на Европейската общност за Йемен за периода 2007-2013 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че нигерийският терорист Умар Фарук Абдулмуталаб, който се опита да взриви самолет над Детройт на 25 декември 2009 г., е бил обучен в йеменски лагер на Ал Кайда;

Б.  като има предвид, че по-нататъшното влошаване на сигурността в Йемен може да предложи на терористи и бунтовнически групировки от региона, и по-специално на Ал Кайда, убежище, в което те да планират, организират и подкрепят последващи терористични операции;

В.  като има предвид, че от 2007 г. нататък са извършени над 30 терористични нападения над тръбопроводи, петролни съоръжения, правителствени сгради, посолства (включително посолствата на Италия и САЩ), кораби и туристи в Йемен;

Г.  като има предвид, че положението със сигурността се влошава все повече в резултат на гражданската война срещу сектантите от течението Зайди в шиитския ислям в региона Саада в северната част на страната и избухването на насилие от страна на отцепническото движение в южната част;

Д. като има предвид, че боевете в региона Саада придобиха регионално измерение, когато военните сили на Саудитска Арабия нападнаха бунтовниците по границата на страната и извършиха най-малко две нападения срещу позициите на бунтовниците, като се предполага, че с това са причинили жертви сред цивилното население;

Е.  като има предвид, че увеличаването на пиратската дейност в Аденския залив и продължаващият миграционен натиск от Африканския рог са допълнителни фактори, които оказват влияние върху стабилността на страната;

Ж.  като има предвид, че продължава да е налице сериозна загриженост относно процесите в областта на демокрацията, правата на човека и независимостта на съдебната система в Йемен, и по-специално несправедливите дела, разглеждани от всеизвестния Специализиран наказателен съд, както и използването на мъчения с цел получаване на неверни показания; като има предвид, че има случаи на гонения на журналисти; като има предвид, че положението на жените е особено тревожно и се характеризира с насилствени бракове и неравностойно третиране от закона на мъжете и жените;

З.  като има предвид, че шестима европейски граждани (5 германци и 1 британец) все още са държани като заложници от отвличането им през юни 2009 г., а други трима души от същата група са открити мъртви веднага след похищението; като има предвид, че някои лидери на местни племена посочиха, че Ал Кайда е отговорна за отвличанията;

1.  изразява загрижеността си относно все по-голямото присъствие на Ал Кайда в Йемен и подчертава, че липсата на конкретни действия би могла да доведе до по-нататъшно подриване на централната власт на правителството и дестабилизация на региона до степента, наблюдавана в Сомалия или Афганистан; това от своя страна ще даде възможност на екстремисти, ръководени или вдъхновявани от Ал Кайда, да се прегрупират, организират, обучават и осъществяват джихадски терористични операции в целия свят от йеменска територия;

2.  потвърждава призива си за незабавно прекратяване на огъня в Саада и в южната част на страната и изразява становището си, че само с общо политическо решение може да се постигне траен мир;

3.  припомня на всички страни в конфликта задължението им за зачитане на правата на човека и спазване на международното хуманитарно право; призовава страните да дадат възможност на цивилните граждани, желаещи да избягат от зоните на конфликт, да достигнат до сигурни места, да улеснят достъпа за представители на ООН и на неправителствени организации до райони, където са събрани разселени в пределите на страната лица, както и незабавно да осигурят достъп за спешна медицинска и хуманитарна помощ до въпросните разселени лица;

4.  призовава йеменските власти да въведат необходимите реформи, с оглед подобряване на положението с правата на човека в страната;

5.  призовава Съвета и Комисията да предоставят, в сътрудничество с други международни организации, по-голяма помощ за развитие на Йемен с цел стабилизиране на политическото положение, както и подобряване на икономическото състояние и условията на живот на населението на страната; приветства готовността на Съвета за сътрудничество в Персийския залив да продължи да развива отношенията си с Йемен; призовава йеменското правителство да гарантира, в тясно сътрудничество с донорите, по-голяма ефективност на помощите чрез подходящи механизми за координация, разпределение и прилагане;

6.  подкрепя активното сътрудничество между Комисията и йеменското правителство, особено в областта на развитието, полицията, правосъдието, граничния контрол, борбата с трафика, морската безопасност, зачитането на правата на човека, демократичните принципи и международните задължения на Йемен съгласно международните договори и конвенции, както и по въпроси, свързани с борбата с тероризма; призовава Съвета и Комисията допълнително да заздравят двустранните отношения с Йемен и да проучат най-ефективните начини, по които ЕС може да спомогне за подобряване на сигурността и на политическата и икономическата обстановка в страната; подкрепя намерението на Комисията да установи по-силно присъствие в Йемен чрез създаването на пълноправна делегация;

 

7.  призовава йеменското правителство да направи всичко по силите си, за да се бори с тероризма в региона и на своята територия;

8.  призовава Съвета и Комисията да предложат специална програма за помощ за Йемен, която да включва обучение на йеменски длъжностни лица извън територията на страната (както се провежда от EUJUST LEX в Ирак), разполагане на обучаващи лица в ключови министерства (както са предприети от ЕС в Босна и Херцеговина) и съдействие при изпълнението на препоръките на Мисията на ЕС за наблюдение на избори от 2006 г. преди следващите общи избори;

9.  призовава йеменските власти да засилят усилията си за постигане на освобождаването на шестимата европейски заложници, задържани на територията на страната;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки, на Йемен и на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.