Forslag til beslutning - B7-0026/2010Forslag til beslutning
B7-0026/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

13.1.2010

på baggrund af redegørelsen fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Holger Krahmer, Graham Watson for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0021/2010

Procedure : 2009/2813(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0026/2010
Indgivne tekster :
B7-0026/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0026/2009

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen,

–   der henviser til formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne af 27. oktober 2009 om den forværrede sikkerhedssituation i Yemen,

–   der henviser til det fælles kommuniké udsendt efter det 16. møde i Det Blandede Samarbejdsudvalg EF-Yemen den 27. oktober 2009,

–   der henviser til henstillingerne fra EU's valgobservatørmission ved præsident- og lokalvalget i Yemen i 2006,

–   der henviser til Det Europæiske Fællesskabs strategidokument for Yemen for perioden 2007-2013,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Omar Farouk Abdulmutallah, den nigerianske terrorist, der forsøgte at sprænge et fly i luften over Detroit den 25. december 2009, havde gennemgået træning i en al-Qaeda-lejr i Yemen,

B.  der henviser til, at en yderligere forværring af sikkerhedssituationen i Yemen kunne gøre landet til et sikkert tilflugtssted for regionens terror- og oprørsgrupper, navnlig al-Qaeda, som her kunne planlægge, organisere og støtte fremtidige terroraktioner,

C. der henviser til, at der siden 2007 har været over 30 terrorangreb på rørledninger, olieanlæg, offentlige bygninger, ambassader (herunder den italienske og den amerikanske ambassade), skibe og turister i Yemen,

D. der henviser til, at sikkerhedssituationen yderligere forværres af borgerkrigen mod den shiitiske Zaidisekt i Saada i det nordlige Yemen og de voldelige aktioner, der er indledt af separatistbevægelsen i den sydlige del af landet,

E.  der henviser til, at kampene i provinsen Saada fik en regional dimension, da saudiarabiske militærstyrker angreb oprørerne ved grænsen til Yemen og rettede mindst to angreb mod oprørernes stillinger, angiveligt med tab af menneskeliv i civilbefolkningen til følge,

F.  der henviser til, at det tiltagende pirateri i Adenbugten og konstant migrationspres fra Afrikas Horn også indvirker på landets stabilitet,

G. der henviser til, at udviklingen i Yemen fortsat giver anledning til alvorlige bekymringer med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og domstolenes uafhængighed, især med hensyn til uretfærdig rettergang ved landets berygtede særlige straffedomstol og anvendelse af tortur med henblik på at opnå falske tilståelser, og at journalister er blevet forfulgt, samt at kvinders situation er særlig vanskelig, kendetegnet ved tvangsægteskaber og ulige behandling af mænd og kvinder ved lov,

H. der henviser til, at seks europæiske borgere - fem tyskere og en brite - stadig holdes som gidsler efter deres kidnapning i juni 2009, mens tre andre personer fra samme gruppe blev fundet døde umiddelbart efter bortførelsen, og til, at en række lokale stammeledere har antydet, at al-Qaeda var ansvarlig for kidnapningerne,

1.  udtrykker sin bekymring over, at der efterhånden opholder sig flere og flere medlemmer af al-Qaeda i Yemen, og understreger, at undladelse af at træffe konkrete foranstaltninger kunne føre til en yderligere udhuling af centralregeringens autoritet og destabilisering af regionen i det omfang, der ses i Somalia og Afghanistan, hvilket igen vil give ekstremister styret eller inspireret af al-Qaeda mulighed for at omgruppere og for at organisere, træne med henblik på og iværksætte jihad-terroraktioner i hele verden fra yemenitisk territorium;

2.  opfordrer endnu en gang til øjeblikkelig våbenhvile i Saada og i det sydlige Yemen, og mener, at kun en omfattende politisk løsning kan skabe varig fred;

3.  minder alle parter i konflikten om, at de har pligt til at overholde menneskerettighederne og humanitær folkeret; opfordrer parterne til at gøre det muligt for civile, der ønsker at slippe væk fra konflikten, at komme hen til et sikkert sted, at lette FN's og ngo'ers adgang til områder, hvor internt fordrevne har samlet sig, og straks at tillade medicinsk og humanitær nødhjælp at nå frem til de internt fordrevne;

4.  opfordrer Yemens myndigheder til at indføre de nødvendige reformer til forbedring af menneskerettighedssituationen i landet;

5.  opfordrer Rådet og Kommissionen til i samarbejde med andre internationale aktører at yde øget udviklingsbistand til Yemen med henblik på at stabilisere den politiske situation og forbedre den økonomiske situation og levevilkårene for landets befolkning; glæder sig over, at Golfens Samarbejdsråd har vist vilje til at videreudvikle sine forbindelser med Yemen; opfordrer den yemenitiske regering til i tæt samarbejde med donorerne at øge bistandens effektivitet via passende koordinations-, distributions- og implementeringsmekanismer;

6.  støtter det aktive samarbejde mellem Kommissionen og den yemenitiske regering, især med hensyn til udvikling, politiarbejde, retsvæsen, grænsekontrol, bekæmpelse af menneskehandel, maritim sikkerhed, overholdelse af menneskerettighederne og demokratiske principper, Yemens internationale forpligtelser i henhold til internationale traktater og konventioner og terrorbekæmpelse; opfordrer Rådet og Kommissionen til yderligere at styrke de bilaterale relationer med Yemen og undersøge, hvordan EU mest effektivt kan bidrage til at forbedre den sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske situation i landet; støtter Kommissionens planer om at opgradere sin tilstedeværelse i Yemen til en egentlig delegation;

7.  opfordrer den yemenitiske regering til at gøre alt, hvad der står i dens magt for at bekæmpe terrorisme i regionen og på Yemens territorium;

8.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at tilbyde Yemen et særligt bistandsprogram, der omfatter uddannelse af yemenitiske embedsmænd uden for landet (som den, der gennemføres af EUJUST LEX i Irak), placering af undervisere i nøgleministerier (lige som EU har gjort det Bosnien-Hercegovina) og hjælp til at implementere henstillingerne fra EU's 2006-valgobservationsmission inden næste valg;

9.  opfordrer Yemens myndigheder til at øge bestræbelserne på at få frigivet de seks europæere, der stadig bliver holdt som gidsler på landets territorium;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens regering og parlament og Golfens Samarbejdsråd.