Forslag til beslutning - B7-0027/2010Forslag til beslutning
B7-0027/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

13.1.2010

på baggrund af redegørelsen fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0021/2010

Procedure : 2009/2813(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0027/2010
Indgivne tekster :
B7-0027/2010
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0027/2010

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til Rådets konklusioner af 27. oktober 2009 om Yemen,

–    der henviser til formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne af 27. oktober 2009 om den forværrede sikkerhedssituation i Yemen,

–    der henviser til Det Europæiske Fællesskabs strategidokument for Yemen for perioden 2007-2013,

–    der henviser til erklæring fra Tobias Pflüger, fungerende formand for Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen, afgivet efter delegationens formandskabs besøg i Yemen den 22.-25. februar 2009,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Omar Farouk Abdulmutallah, den nigerianske terrorist, der forsøgte at sprænge et fly i luften over Detroit den 25. december 2009, var uddannet i en al-Qaeda-lejr i Yemen,

B.  der henviser til, at den fremadskridende forringelse af sikkerhedssituationen i Yemen gør landet til et sikkert tilflugtssted for terror- og oprørsgrupper i regionen, navnlig al-Qaeda, som her kan planlægge, organisere og støtte fremtidige terroraktioner,

C.  der henviser til, at terrorismen var udbredt i Yemen i mange år før 11. september, som det eksemplificeres af al-Qaeda-angrebet på USS Cole den 12. oktober 2000, og at terrorismen i landet siden 2007 er blevet intensiveret med over 30 terrorangreb på rørledninger, olieanlæg, offentlige bygninger, ambassader (herunder den italienske og den amerikanske ambassade), skibe og turister,

D.  der henviser til, at sikkerhedssituationen yderligere forværres af det oprør, der bl.a. er iværksat af Zaidi-shiitterne i Saada i det nordlige Yemen, og de voldelige aktioner, der er indledt af separatistbevægelsen i den sydlige del af landet,

E.  der henviser til, at de lokale kampe i Saada-provinsen fik en regional dimension, da saudiarabiske militærstyrker blev tvunget til at tage kampen op med oprørerne ved grænsen mellem Saudi-Arabien og Yemen og rettede mindst to angreb mod oprørernes stillinger,

F.  der henviser til, at fødevarekrisen i 2008 har ramt de fattigere befolkningsdele i Yemen meget hårdt, samtidig med at den globale finanskrise og navnlig faldet i olieindtægterne har været med til at sætte de offentlige finanser under et uholdbart pres, som yderligere er blevet forværret af, at man kun i begrænset omfang har gennemført de økonomiske og skattemæssige reformer, der længe har været påkrævede,

G.  der henviser til, at Yemens oliereserver, som er kilden til over 75 % af landets indtægter, er tæt på at være udtømte, og at landet ikke har mange muligheder for en bæredygtig økonomi efter olien,

H.  der henviser til, at et andet stort problem i Yemen er den alvorlige mangel på vand, som skyldes adskillige faktorer, herunder et stigende forbrug i husholdningerne, dårlig vandforvaltning, korruption, manglende ressourceforvaltning og kunstvandingsteknikker, der indebærer et stort spild, og at 99 % af al vandudvinding ifølge regeringens skøn sker uden tilladelse,

I.  der henviser til, at situationen som følge af manglen på fødevarer og vand i Yemen kompliceres yderligere af befolkningens afhængighed af khat, som er en ”quick-cash”-afgrøde, der kræver omfattende vanding, og som dyrkes i så stort et omfang, at Yemen er blevet nettoimportør af fødevarer,

J.  der henviser til, at Yemen er det fattigste land i den arabiske verden med en årlig indkomst pr. indbygger på under 650 €, idet næsten halvdelen af befolkningen tjener mindre end 2 € om dagen, og en arbejdsløshedsprocent på 35, og at landet samtidig har en af verdens højeste befolkningsvækstrater, hvilket skaber yderligere økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale problemer,

K.  der henviser til, at det tiltagende pirateri i Adenbugten og konstante migrationspres fra Afrikas Horn også indvirker på landets stabilitet,

L.  der henviser til, at det 27 km brede stræde Bab el-Mandab mellem Yemen og Djibouti er af stor strategisk betydning, bl.a. fordi der dagligt transporteres 3,3 millioner tønder olie (4% af verdens samlede dagsproduktion) over det,

M.  der henviser til, at EU siden 2004 har givet over 144 mio. EUR i bistand til Yemen, hvoraf den største del er gået til økonomisk udvikling, og har iværksat bilaterale bistandsprogrammer for Yemens politi og kystbevogtning,

N.  der henviser til, at den britiske og amerikanske regering efter det mislykkede bombeattentat mod et fly på vej til Detroit vil foretage en væsentlig forøgelse af deres militære og humanitære bistand til Yemen og også har forpligtet sig til i fællesskab at finansiere en antiterror-specialenhed i det yemenitiske politi samt yde støtte til den yemenitiske kystvagt,

O.  der henviser til, at uddannelsessystemet i Yemen fortsat er underudviklet, hvilket afspejles i, at omkring 50 % af den samlede befolkning og næsten 70 % af kvinderne er analfabeter, og at der er mangel på kvalificerede lærere,

P.  der henviser til, at den yemenitiske regering i sit nationale reformprogram har tillagt forvaltningsreformer prioritet,

Q.  der henviser til, at det parlamentsvalg, der skulle have været afholdt i april 2009, er blevet udsat for at give myndighederne mulighed for at gennemføre de nødvendige ændringer af valgsystemet, og at der ikke hidtil er truffet konkrete foranstaltninger i retning af dette mål,

R.  der henviser til, at udviklingen i Yemen med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og domstolenes uafhængighed fortsat giver anledning til alvorlige bekymringer, navnlig spørgsmålene om uretfærdig rettergang ved landets berygtede særlige straffedomstol og anvendelse af tortur; der henviser til, at der har været tilfælde med forfølgelse af journalister; der henviser til, at kvinders situation er særlig vanskelig, kendetegnet ved tvangsægteskaber og forskelsbehandling af mænd og kvinder ved lov,

S.  der henviser til, at seks europæiske statsborgere - fem tyskere og en brite - stadig holdes som gidsler efter at være blevet kidnappet i juni 2009, mens tre andre personer fra samme gruppe blev fundet døde umiddelbart efter bortførelsen, og at en række lokale stammeledere har peget på al-Qaeda som ansvarlig for kidnapningerne,

1.  udtrykker foruroligelse over al-Qaedas langvarige tilstedeværelse i Yemen, terrorforbindelserne til EU's medlemsstater og de yemenitiske myndigheders undladelse af at tage effektive skridt, og understreger, at dette kan føre til en yderligere undergravelse af centralregeringens autoritet og destabilisering af regionen i samme omfang som det, der ses i Somalia og Afghanistan, hvilket igen vil give ekstremister, som er styret eller inspireret af al-Qaeda, mulighed for at omgruppere og organisere sig, træne og iværksætte jihad-terroraktioner i hele verden fra yemenitisk territorium;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at bidrage til bestræbelserne på at styrke Yemens terrorbekæmpelseskapacitet, herunder navnlig oprettelsen af en ny antiterror-specialenhed inden for politiet;

3.  minder alle parter i konflikterne om, at de har pligt til at overholde menneskerettighederne og den humanitære folkeret; opfordrer parterne til at gøre det muligt for civile, der ønsker at slippe væk fra konflikten, at komme hen til et sikkert sted, at lette FN's og ngo'ers adgang til områder, hvor internt fordrevne har samlet sig, og straks at tillade medicinsk og humanitær nødhjælp at nå frem til de internt fordrevne;

4.  bekræfter sin støtte til et samlet, stabilt, sikkert og demokratisk Yemen og opfordrer derfor medlemsstaterne til at øge den finansielle og tekniske bistand, de yder til den yemenitiske regering;

5.  opfordrer Yemens myndigheder til at gennemføre de længe påkrævede institutionelle, økonomiske og skattemæssige reformer, nærmere bestemt for at styrke de demokratisk valgte institutioners rolle og kapacitet på centralt og lokalt plan, styrke de statslige institutioner, forbedre forretningsmiljøet, fremme Yemens integration i den globale og regionale økonomi, udvide de sociale ydelser, styrke beskæftigelses- og uddannelsesmulighederne, tackle korruptionen, inflationen og arbejdsløsheden og begrænse statsstøtten;

6.  opfordrer Yemens myndigheder til at indføre de nødvendige reformer for at forbedre menneskerettighedssituationen i landet og navnlig sikre frie medier, ret til en retfærdig rettergang, ligebehandling af mænd og kvinder og afskaffelse af tvangsægteskaber, og glæder sig i den forbindelse over den nyligt vedtagne lov, der fastsætter aldersgrænsen for indgåelse af ægteskab til 17 år;

7.  understreger, at det er vigtigt, at der afholdes valg i 2011, og opfordrer alle politiske partier til at føre deres aftaler om de nødvendige foranstaltninger til at forbedre valgsystemet og uddybe demokratiet ud i livet, navnlig under hensyntagen til EU-valgobservationsmissionens anbefalinger efter de demokratiske præsident- og lokalvalg i 2006; opfordrer Kommissionen og Rådet til at overvåge den reform af forfatningen og valgloven, der har ført til udsættelsen af parlamentsvalget;

8.  glæder sig over de foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, myndighederne allerede har truffet, navnlig oprettelsen af et centralt kontrol- og revisionsorgan og en overordnet national myndighed for bekæmpelse af korruption;

9.  opfordrer Golfstaterne til at stille Yemen medlemskab af Golfens Samarbejdsråd i udsigt til gengæld for de nødvendige reformer, herunder fremskridt med hensyn til begrænsning af statsstøtten, tackling af korruptionen og foranstaltninger til at løse sikkerhedsproblemerne; foreslår i den forbindelse, at Kommissionen og Rådet opfordrer Golfens Samarbejdsråd til at påtage sig rollen som en mægler, der kan bringe de forskellige parter i Yemen til forhandlingsbordet og få indledt en omfattende politisk dialog;

10.  tilskynder de yemenitiske myndigheder til at spille en aktiv rolle i internationale sikkerhedsstrategier såsom Operation Atalanta og Operation Allied Protector;

11.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at den bistand, der ydes af det internationale samfund og navnlig fra EU’s budget, anvendes til at finansiere projekter, der direkte kommer så mange mennesker som muligt til gode, og hvis effektivitet kan evalueres på stedet;

12.  opfordrer til, at der tages de nødvendige skridt for at sikre, at den internationale finansielle bistand kontrolleres forsvarligt og forvaltes effektivt;

13.  opfordrer Yemens myndigheder til at styrke kyst- og grænsebevogtningen og forbedre politiuddannelsen og iværksætte programmer for at gøre fængselsvæsnet mere professionelt med henblik på at forbedre landets sikkerhedssituation og dets evne til at bekæmpe terrorismen;

14.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at iværksætte et særligt bistandsprogram for Yemen omfattende uddannelse af yemenitiske embedsmænd uden for landet (som den, der gennemføres af EUJUST LEX i Irak) og placering af undervisere i nøgleministerier (som EU har gjort i Bosnien-Hercegovina) og sikre, at det sker på en måde, der styrker eller supplerer andre internationale bestræbelser;

15.  opfordrer Yemens myndigheder til at øge indsatsen for at få frigivet de seks europæere, der stadig bliver holdt som gidsler på deres territorium;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens regering og parlament og Golfens Samarbejdsråd.