Förslag till resolution - B7-0027/2010Förslag till resolution
B7-0027/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

13.1.2010

till följd av uttalandet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0021/2010

Förfarande : 2009/2813(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0027/2010
Ingivna texter :
B7-0027/2010
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0027/2010

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 27 oktober 2009 om Jemen,

–   med beaktande av uttalandet av den 27 oktober 2009 från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om det förvärrade säkerhetsläget i Jemen.

–   med beaktande av Europeiska gemenskapens strategidokument för Jemen för perioden 2007–2013,

–   med beaktande av det uttalande som Tobias Pflüger, tjänstgörande ordförande för parlamentets delegation för förbindelserna med Gulfstaterna, inbegripet Jemen, gjorde efter delegationspresidiets besök i Jemen den 22–25 februari 2009,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Umar Farouk Abdulmutallab, den nigerianske terrorist som försökte spränga ett flygplan över Detroit den 25 december 2009, utbildades i ett al-Qaida-läger i Jemen.

B.  Den fortsatta kollapsen av säkerhetsläget i Jemen erbjuder terrorist- och rebellgrupper i regionen, särskilt al-Qaida, en säker plats, där de kan planera, organisera och stödja terroristoperationer.

C. Terrorismen var utbredd i Jemen under många år före 11 september, som t.ex. al-Qaidas attack den 12 oktober 2000 mot USS Cole illustrerar, och sedan 2007 har terrorismen i Jemen intensifierats och det har skett mer än 30 attacker mot pipeliner, oljeanläggningar, regeringsbyggnader, ambassader (däribland Italiens och Förenta staternas), fartyg och turister.

D. Säkerhetsläget förvärras ytterligare genom upproret i Sada i norra Jemen där den shiamuslimska rörelsen Zaidi är inblandad och de nya våldsamheterna från separatiströrelsen i södra delen av landet.

E.  De lokala striderna i Sadaregionen fick en regional dimension när Saudiarabiens militära styrkor tvingades angripa rebellerna vid gränsen mellan Saudiarabien och Jemen och minst två räder gjordes mot rebellställningar.

F.  Livsmedelskrisen 2008 har fått mycket svåra följder för de fattigare delarna av den jemenitiska befolkningen, medan den globala finanskrisen, särskilt de minskade oljeinkomsterna, har bidragit till ett ohållbart tryck på statsfinanserna, vilket ytterligare förvärrats genom det begränsade genomförandet av försenade ekonomiska reformer och skattereformer.

G. Jemens oljereserver, som står för 75 procent av landets inkomster, håller på att ta slut och landet har få livskraftiga alternativ för en hållbar ekonomi efter oljan.

H. Ett annat allvarligt problem som Jemen står inför är den stora vattenbristen, vilken har flera orsaker, bland annat ökad inhemsk konsumtion, dålig vattenförvaltning, korruption, brist på resursförvaltning och slösaktig bevattningsteknik. Enligt regeringens uppskattningar saknas det tillstånd för 99 procent av all vattenutvinning.

I.   Den situation som orsakats genom Jemens brist på livsmedel och vatten kompliceras ytterligare av befolkningens beroende av khat, en växt som ger snabba inkomster och kräver mycket vatten för att växa, och som odlas i så stor utsträckning att Jemen blivit en nettoimportör av livsmedel.

J.   Jemen är det fattigaste landet i arabvärlden med en årlig inkomst per capita på under 650 euro där nästan hälften av befolkningen tjänar mindre än 2 euro om dagen och arbetslöshetsnivån ligger på 35 procent, samtidigt som befolkningstillväxten är en av världens högsta, vilket skapar ytterligare ekonomiska, utbildningsmässiga och sociala problem.

K. Det ökade sjöröveriet i Adenbukten och det oavbrutna migrationstrycket från Afrikas horn är andra faktorer som påverkar stabiliteten i landet.

L.  Det 18 sjömil breda sundet Bab el Mandeb mellan Jemen och Djibouti är av stor strategisk betydelse då 3,3 miljoner fat olja (4 procent av den dagliga globala produktionen) passerar genom sundet varje dag.

M. Sedan 2004 har EU gett mer än 144 miljoner euro i bistånd till Jemen, varav den största delen gått till ekonomisk utveckling, och genomfört bilaterala stödprogram för att bistå Jemens polis och kustbevakning.

N. Efter den misslyckade bombattacken på flygplanet över Detroit kommer de brittiska och amerikanska regeringarna att öka sitt militära och humanitära bistånd till Jemen betydligt och har också åtagit sig att gemensamt finansiera en jemenitisk polisenhet inriktad på terrorismbekämpning, samt stödja Jemens kustbevakning.

O. Jemens utbildningssystem är fortfarande dåligt utvecklat, med en analfabetism på cirka 50 procent, bland kvinnorna ligger den på nästan 70 procent, och ett otillräckligt antal utbildade lärare.

P.  Den jemenitiska regeringen har i sin nationella reformagenda erkänt att en reformering av styrelseformerna är en prioritet.

Q. Parlamentsvalet, som skulle ha hållits i april 2009, har skjutits upp så att myndigheterna kan genomföra en väsentlig reformering av valsystemet. Inga konkreta åtgärder har hittills vidtagits för att nå detta mål.

R.  Utvecklingen i Jemen är fortfarande mycket oroväckande i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och domstolsväsendets oberoende, i synnerhet de orättvisa rättegångarna i landets ökända specialiserade brottmålsdomstol och användningen av tortyr. Det har funnits fall av förföljelse av journalister. Situationen för kvinnor är särskilt svår, karakteriserad av tvångsäktenskap och ojämlik behandling av män och kvinnor i lagstiftningen.

S.  Sex europeiska medborgare – fem tyskar och en britt – hålls fortfarande som gisslan sedan de kidnappades i juni 2009, medan tre andra personer från samma grupp hittades döda strax efter bortförandet. Vissa lokala stamledare har pekat ut al-Qaida som skyldigt till kidnappningarna.

1.  Europaparlamentet uttrycker oro över al-Qaidas långvariga närvaro i Jemen, terroristkopplingarna till EU-medlemsstater samt de jemenitiska myndigheternas misslyckande att vidta effektiva åtgärder, och betonar att detta kan leda till att centralregeringens makt försvagas ytterligare och regionen destabiliseras på samma sätt som i Somalia och Afghanistan, vilket i sin tur kommer att ge extremister ledda eller inspirerade av al-Qaida möjligheter att omgruppera sig, och organisera, öva och utföra jihad-terroristattacker över hela världen från Jemens territorium.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bidra till insatser för att stärka Jemens förmåga att bekämpa terrorism, särskilt i samband med inrättandet av en ny jemenitisk polisenhet inriktad på terrorismbekämpning.

3.  Europaparlamentet påminner alla parter i konflikterna om deras skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar parterna att tillåta civilpersoner som önskar fly från konfliktområden att ta sig till säkra platser och att underlätta tillträdet för FN och frivilligorganisationer till områden där internflyktingar har samlats samt att omgående se till att akuta medicinska och humanitära hjälpinsatser kan nå internflyktingarna.

4.  Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för ett enat, stabilt, säkert och demokratiskt Jemen och uppmanar därför medlemsstaterna att öka sitt finansiella och tekniska bistånd till Jemens regering.

5.  Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att genomföra de institutionella och ekonomiska reformer samt skattereformer som redan borde ha varit på plats, dvs. reformer som syftar till att förbättra de demokratiskt valda institutionernas roll och kapacitet på central och lokal nivå, stärka de statliga institutionerna, förbättra företagsklimatet, stödja Jemens integration i den globala och regionala ekonomin, öka utbudet av sociala tjänster och främja sysselsättnings- och utbildningsmöjligheterna, ta itu med korruptionen, inflationen och arbetslösheten samt begränsa de statliga subventionerna.

6.  Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att genomföra de reformer som behövs för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet, särskilt genom att garantera mediefrihet, rätt till rättvis rättegång, lika behandling av män och kvinnor samt avskaffande av tvångsäktenskap. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang en nyligen antagen lag som fastställer minimiåldern för att ingå äktenskap till 17 år.

7.  Europaparlamentet understryker vikten av att hålla val 2011 och uppmuntrar alla politiska partier att förverkliga sina överenskommelser om de åtgärder som krävs för att förbättra valsystemet och fördjupa demokratin, och då särskilt ta hänsyn till rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag efter de demokratiska president- och lokalvalen 2006. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att övervaka reformeringen av konstitutionen och vallagen, vilken har varit orsaken till att parlamentsvalet skjutits upp.

8.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som myndigheterna redan vidtagit för att bekämpa korruptionen, dvs. inrättandet av en central organisation för kontroll och revision och en högre nationell myndighet för korruptionsbekämpning.

9.  Europaparlamentet uppmanar Gulfstaterna att utlova medlemskap i Gulfstaternas samarbetsråd för Jemen i utbyte mot nödvändiga reformer, bland annat när det gäller att begränsa de statliga subventionerna, få bukt med korruptionen och vidta åtgärder för att minska säkerhetsproblemen. Parlamentet uppmanar i detta hänseende kommissionen och rådet att uppmuntra Gulfstaternas samarbetsråd att bli en medlare som kan få de olika jemenitiska parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet och inleda en allomfattande politisk dialog.

10. Europaparlamentet uppmuntrar de jemenitiska myndigheterna att spela en aktiv roll i internationella säkerhetsstrategier såsom Operation Atalanta och Operation Allied Protector.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att det bistånd som kommer från det internationella samfundet, och i synnerhet från Europeiska unionens budget, används till att finansiera projekt som så många människor som möjligt direkt kan dra nytta av och vars effektivitet det går att utvärdera på plats.

12. Europaparlamentet kräver att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att det internationella finansiella biståndet kontrolleras ordentligt och förvaltas effektivt.

13. Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att stärka kust- och gränsbevakningen och att införa en bättre polisutbildning och program för att professionalisera arbetet i fängelserna i syfte att förbättra säkerhetsläget i landet och landets förmåga att bekämpa terrorism.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att genomföra ett särskilt stödprogram för Jemen med utbildning utomlands av jemenitiska tjänstemän (som EUJUST LEX genomför i Irak) och placering av utbildare i nyckelministerier (som EU genomför i Bosnien-Hercegovina) på ett sätt som förstärker eller kompletterar andra internationella insatser.

15. Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att öka sina ansträngningar för en frigivning av de sex européer som hålls som gisslan på deras territorium.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens regering och parlament och Gulfstaternas samarbetsråd.