Предложение за резолюция - B7-0028/2010Предложение за резолюция
B7-0028/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Йемен

13.1.2010

внесено вследствие на декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП
Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler и Malika Benarab-Attou

  от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0021/2010

Процедура : 2009/2813(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0028/2010
Внесени текстове :
B7-0028/2010
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0028

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 27 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид декларацията на председателството от името на Европейския съюз относно влошаващото се положение на сигурността в Йемен от 27 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид стратегическия документ на Европейската общност за Йемен за периода 2007-2013 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че нигерийският терорист Умар Фарук Абдулмуталаб, който се опита да взриви самолет над Детройт на 25 декември 2009 г., е бил обучен в йеменски лагер на Ал Кайда,

Б.  като има предвид, че по-нататъшното влошаване на положението със сигурността в Йемен може да предложи на терористи и бунтовнически групировки от региона, и по-специално на Ал Кайда, убежище, в което те да планират, организират и подкрепят последващи терористични операции,

В.  като има предвид, че от 2007 г. нататък са извършени над 30 терористични нападения над тръбопроводи, петролни съоръжения, правителствени сгради, посолства (включително посолствата на Италия и САЩ), кораби и туристи в Йемен,

Г.  като има предвид, че положението със сигурността се влошава все повече в резултат на гражданската война срещу сектантите от течението Зайди в шиитския ислям в региона Саада в северната част на Йемен и избухването на насилие от страна на отцепническото движение в южната част на страната,

Д. като има предвид, че местните боеве в региона Саада придобиха регионално измерение, когато военните сили на Саудитска Арабия нападнаха бунтовниците по саудитско-йеменската граница и извършиха най-малко две наказателни нападения срещу позициите на бунтовниците, като се предполага, че с това са причинили жертви сред цивилното население,

Е.  като има предвид, че продоволствената криза през 2008 г. имаше тежки последици за най-бедните слоеве от населението на Йемен, а световната финансова криза, и по-специално намаляването на приходите от петрола, допринесе за неудържим натиск върху публичните финанси, който се засили още повече в резултат на ограниченото прилагане на закъснелите икономически и данъчни реформи,

Ж. като има предвид, че резервите на петрол на Йемен, които осигуряват над 75% от приходите на страната, са на привършване, и като има предвид, че страната има малко реални алтернативи за устойчива икономика в периода след изчерпването на петрола,

З. като има предвид, че други значими проблеми, пред които е изправен Йемен, са влошаването на състоянието на околната среда и особено големия недостиг на вода, които са причинени от увеличаващото се потребление на вода в страната, лошото управление на водите, корупцията, липсата на управление на ресурсите и напоителни техники, при които се разхищава много вода; като има предвид, че според оценки на правителството 99% от целия добив на вода е нелицензиран,

И. като има предвид, че положението, възникнало вследствие на липсата на храна и вода в Йемен, се усложнява още повече от зависимостта на населението от употребата на растението кат, което осигурява бърза печалба, но за отглеждането му се изисква обилно напояване, и което се култивира толкова много в страната, че Йемен се е превърнал в нетен вносител на храна,

Й. като има предвид, че Йемен е най-бедната страна в арабския свят, като почти половината от населението печели по-малко от 2 евро на ден и процентът на безработица е 35%, а същевременно страната е на едно от първите места в света по прираст на населението, което създава допълнителни икономически, образователни и социални проблеми,

К. като има предвид, че увеличаването на пиратската дейност в Аденския залив и продължаващият миграционен натиск от Африканския рог са допълнителни фактори, които оказват влияние върху стабилността на страната,

Л. като има предвид, че от 2004 г. нататък ЕС е отпуснал над 144 милиона евро помощи за Йемен, като най-голям дял от тези средства отива за икономическо развитие, и че Съюзът реализира двустранни програми за подпомагане на полицията и бреговата охрана на Йемен,

М. като има предвид, че йеменската образователна система продължава да бъде лоша, както показва процентът на неграмотност на населението в страната - близо 50%, като неграмотността сред жените достига почти до 70% и липсват достатъчно квалифицирани преподаватели,

Н. като има предвид, че йеменското правителство определи реформите в управлението като свой приоритет в националната програма за реформи,

О. като има предвид, че парламентарните избори, които трябваше да се произведат през април 2009 г., бяха отложени, за да могат управляващите да приложат съществените реформи на избирателната система; като има предвид, че досега не са предприети конкретни мерки за постигането на тази цел,

П. като има предвид, че продължава да е налице сериозна загриженост относно процесите в областта на демокрацията, правата на човека и независимостта на съдебната система в Йемен, и по-специално несправедливите дела, разглеждани от Специализирания наказателен съд, както и използването на мъчения с цел получаване на неверни показания; като има предвид, че са налице 13 случая на регистрирани екзекуции, че стотици хора очакват изпълнението на смъртната си присъда и че свободата на пресата е ограничена,

Р.  като има предвид, че положението на жените е особено трудно и се характеризира с насилствени бракове, в които встъпват момичета често на не повече от 8 години, както и неравното третиране на мъжете и жените от закона,

С. като има предвид, че шестима европейски граждани (5 германци и 1 британец) все още са държани като заложници от отвличането им през юни 2009 г., а други трима души от тази група са открити мъртви веднага след похищението; като има предвид, че някои лидери на местни племена посочиха, че Ал Кайда е отговорна за отвличанията,

1.  изразява дълбоката си загриженост относно влошаващите се сигурност, политическо и икономическо положение в Йемен; призовава за полагане на значителни усилия от международната общност за предотвратяване на ескалацията на настоящата криза;

2.  отбелязва все по-голямото присъствие на членове на Ал Кайда в Йемен и подчертава, че липсата на конкретни действия би могла да доведе до по-нататъшно подриване на централната власт на правителството и дестабилизация на региона до степента, която наблюдаваме в Сомалия или Афганистан. Това от своя страна ще даде възможност на екстремисти, ръководени или вдъхновявани от Ал Кайда, да се прегрупират, организират, обучават и осъществяват джихадски терористични операции в целия свят от йеменска територия;

3.  потвърждава призива си за незабавно прекратяване на огъня в Саада и в южната част на Йемен и изразява становището си, че само общо политическо решение може да донесе траен мир;

4.  припомня на всички страни в конфликта задължението им за зачитане на правата на човека и спазване на международното хуманитарно право; призовава страните да дадат възможност на цивилните граждани, желаещи да избягат от зоните на конфликт, да достигнат до сигурни места, да улеснят достъпа за представители на ООН и на неправителствени организации до райони, където са събрани разселени в пределите на страната лица, както и незабавно да осигурят достъп за спешна медицинска и хуманитарна помощ до въпросните разселени лица;

5.  потвърждава подкрепата си за обединен, стабилен и демократичен Йемен;

6.  призовава властите на Йемен да приложат закъснелите институционални, икономически и данъчни реформи, и по-специално засилване на ролята и капацитета на демократично избраните институции на централно и местно равнище, укрепване на държавните институции, подобряване на бизнес средата, насърчаване интеграцията на Йемен в световната и регионалната икономика, разширяване доставката на социални услуги, подобряване на възможностите за трудова заетост и образование, справяне с корупцията, инфлацията и безработицата и намаляване на държавните субсидии;

7.  призовава йеменските власти да въведат необходимите реформи, с оглед подобряване на положението с правата на човека в страната, и по-специално чрез гарантиране свободата на медиите, правото на справедлив процес, равноправно третиране на мъжете и жените и премахване на насилствените бракове; в тази връзка приветства наскоро приетият закон, с който минималната възраст за встъпване в брак се определя на 17 години;

8.  подчертава значението на провеждането на избори през 2011 г. и насърчава всички политически партии да прилагат техните споразумения, като определят необходимите мерки за подобряване на избирателната система и задълбочаване на демокрацията, по-специално като се вземат предвид препоръките на Мисията на ЕС за наблюдение на изборите след провеждането на демократичните президентски и местни избори през 2006 г.; призовава Комисията и Съвета да наблюдават процеса на реформа на конституцията и на закона за изборите, който доведе да отлагане на парламентарните избори;

9.  приветства вече предприетите от властите мерки за борба с корупцията, и по-специално създаването на Централна организация за контрол и одит и Върховен национален орган за борба с корупцията;

10. призовава за създаването на пълноправна делегация на Комисията в Йемен, която да отговаря за управлението на помощите и да разполага с допълнителни човешки ресурси на място; това също следва да допринесе за увеличаване на ефективността на помощта;

11. призовава Съвета и Комисията да предоставят, в сътрудничество с други международни организации, по-голяма помощ за развитие на Йемен, с цел стабилизиране на политическото положение и подобряване на икономическото състояние и условията на живот на населението на страната; призовава по-специално да се обсъдят извънредни мерки за подпомагане в рамките на Инструмента за стабилност и специална програма за подобряване на образованието по линия на Инструмента за сътрудничество за развитие;

12. призовава йеменското правителство да гарантира, в тясно сътрудничество с донорите, по-голяма ефективност на помощите чрез използването на подходящи механизми за координация, разпределение и прилагане;

13. призовава Комисията и Съвета да гарантират, че предоставяната от бюджета на ЕС помощ се използва за финансиране на проекти, от които се ползват пряко възможно най-много хора и чиято ефективност може да бъде оценена на място;

14. призовава държавите от Персийския залив да предложат на Йемен перспективата за членство в Съвета за сътрудничество в Персийския залив в замяна на необходимите реформи, включително постигане на напредък по намаляване на държавните субсидии, справяне с корупцията и приемане на мерки за решаване на проблемите във връзка със сигурността; в тази връзка призовава Комисията и Съвета да насърчат Съвета за сътрудничество в Персийския залив да посредничи, като накара отделните йеменски партии да седнат на масата за преговори и да започнат всеобхватен политически диалог;

15. призовава йеменските власти да засилят усилията си за гарантиране освобождаването на шестимата европейски заложници, задържани на територията на страната;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителството и парламента на Йемен и на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.