Forslag til beslutning - B7-0028/2010Forslag til beslutning
B7-0028/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

13.1.2010

på baggrund af redegørelsen fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0021/2010

Procedure : 2009/2813(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0028/2010
Indgivne tekster :
B7-0028/2010
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0028/2010

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Rådets konklusioner af 27. oktober 2009 om Yemen,

- der henviser til formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne af 27. oktober 2009 om den forværrede sikkerhedssituation i Yemen,

- der henviser til Det Europæiske Fællesskabs strategidokument for Yemen for perioden 2007-2013,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Omar Farouk Abdulmutallah, den nigerianske terrorist, der forsøgte at sprænge et fly i luften over Detroit den 25. december 2009, havde gennemgået træning i en al-Qaeda-lejr i Yemen,

B. der henviser til, at en yderligere forværring af sikkerhedssituationen i Yemen kunne gøre landet til et sikkert tilflugtssted for regionens terror- og oprørsgrupper, navnlig al-Qaeda, som her kunne planlægge, organisere og støtte fremtidige terroraktioner,

C. der henviser til, at der siden 2007 har været over 30 terrorangreb på rørledninger, olieanlæg, offentlige bygninger, ambassader (herunder den italienske og den amerikanske ambassade), skibe og turister i Yemen,

D. der henviser til, at sikkerhedssituationen yderligere forværres af borgerkrigen mod den shiitiske Zaidisekt i Saada i det nordlige Yemen og de voldelige aktioner, der er indledt af separatistbevægelsen i den sydlige del af landet,

E. der henviser til, at de lokale kampe i provinsen Saada fik en regional dimension, da saudiarabiske militærstyrker tog kampen op med oprørerne ved grænsen mellem Saudi-Arabien og Yemen og rettede mindst to angreb med karakter af straffeaktioner mod oprørernes stillinger, angiveligt med tab af menneskeliv i civilbefolkningen til følge,

F. der henviser til, at fødevarekrisen i 2008 har ramt de fattigere befolkningsdele i Yemen meget hårdt, samtidig med at den globale finanskrise og navnlig faldet i olieindtægterne har været med til at lægge et uovervindeligt pres på de offentlige finanser, som yderligere er blevet forværret af, at man kun i begrænset omfang har gennemført de økonomiske og skattemæssige reformer, der længe har været påkrævede,

G. der henviser til, at Yemens oliereserver, som er kilden til over 75 % af landets indtægter, er tæt på at være udtømte, og at landet ikke har mange muligheder for en bæredygtig økonomi efter olien,

H. der henviser til, at Yemen står over for andre store problemer såsom miljønedslidning og navnlig alvorlig mangel på vand, som skyldes det stigende interne forbrug, dårlig vandforvaltning, korruption, manglende ressourceforvaltning og uøkonomiske kunstvandingsteknikker, og til, at 99 % af al vandudvinding ifølge regeringens skøn sker uden tilladelse;

I. der henviser til, at situationen som følge af manglen på fødevarer og vand i Yemen kompliceres yderligere af befolkningens afhængighed af khat, som er en "quick-cash"-afgrøde, der kræver omfattende vanding, og som dyrkes i så stort et omfang, at Yemen er blevet nettoimportør af fødevarer,

J. der henviser til, at Yemen er det fattigste land i den arabiske verden, idet næsten halvdelen af befolkningen har en indtægt på under 2 EUR om dagen, arbejdsløsheden er på 35 %, og befolkningstilvæksten samtidig er en af de højeste i verden, hvilket skaber yderligere økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale problemer,

K. der henviser til, at det tiltagende pirateri i Adenbugten og konstant migrationspres fra Afrikas Horn også indvirker på landets stabilitet,

L. der henviser til, at EU siden 2004 har givet over 144 mio. EUR i bistand til Yemen, hvoraf den største del er gået til økonomisk udvikling, og har iværksat bilaterale bistandsprogrammer for Yemens politi og kystbevogtning,

M. der henviser til, at uddannelsessystemet i Yemen fortsat er dårligt, hvilket afspejles i, at omkring 50 % af befolkningen og næsten 70 % af kvinderne er analfabeter, og at der er mangel på kvalificerede lærere,

N. der henviser til, at den yemenitiske regering i sit nationale reformprogram har tillagt forvaltningsreformer prioritet,

O. der henviser til, at det parlamentsvalg, der skulle have været afholdt i april 2009, er blevet udsat for at give myndighederne mulighed for at gennemføre de nødvendige ændringer af valgsystemet, og til, at der ikke hidtil er truffet konkrete foranstaltninger i retning af dette mål,

P. der henviser til, at udviklingen i Yemen fortsat giver anledning til alvorlige bekymringer med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og domstolenes uafhængighed, især med hensyn til uretfærdig rettergang ved landets berygtede særlige straffedomstol og anvendelse af tortur med henblik på at opnå falske tilståelser, og til, at der er registreret 13 henrettelser, at i hundredvis af mennesker stadig sidder fængslet i dødsceller, og at pressefriheden er indskrænket,

Q. der henviser til, at kvinders situation er særlig vanskelig, kendetegnet ved tvangsægteskaber, hvor pigerne ofte ikke er mere end otte år gamle, og ulige behandling af mænd og kvinder ved lov,

R. der henviser til, at seks europæiske borgere - fem tyskere og en brite - stadig holdes som gidsler efter deres kidnapning i juni 2009, mens tre andre personer fra samme gruppe blev fundet døde umiddelbart efter deres bortførelse, og til, at en række lokale stammeledere har peget på al-Qaeda som ansvarlig for kidnapningerne,

1. udtrykker sin dybe bekymring over den forværrede sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske situation i Yemen; kræver en betydelig indsats fra det internationale samfunds side for at forhindre, at den aktuelle krise eskalerer;

2. konstaterer, at der efterhånden opholder sig flere og flere medlemmer af al-Qaeda i Yemen, og understreger, at undladelse af at træffe konkrete foranstaltninger kunne føre til en yderligere udhuling af centralregeringens autoritet og destabilisering af regionen i det omfang, der ses i Somalia og Afghanistan, hvilket igen vil give ekstremister styret eller inspireret af al-Qaeda mulighed for at omgruppere og for at organisere, træne med henblik på og iværksætte jihad-terroraktioner i hele verden fra yemenitisk territorium;

3. opfordrer endnu en gang til øjeblikkelig våbenhvile i Saada og i det sydlige Yemen, og mener, at kun en omfattende politisk løsning kan skabe varig fred;

4. minder alle parter i konflikterne om, at de har pligt til at overholde menneskerettighederne og humanitær folkeret; opfordrer parterne til at gøre det muligt for civile, der ønsker at slippe væk fra konflikten, at komme hen til et sikkert sted, at lette FN's og ngo'ers adgang til områder, hvor internt fordrevne har samlet sig, og straks at tillade medicinsk og humanitær nødhjælp at nå frem til de internt fordrevne;

5. bekræfter atter sin støtte til et samlet, stabilt og demokratisk Yemen;

6. opfordrer Yemens myndigheder til at gennemføre de institutionelle, økonomiske og skattemæssige reformer, der for længst skulle have været gennemført, nærmere bestemt til at styrke de demokratisk valgte institutioners rolle og kapacitet på centralt og lokalt plan, styrke de statslige institutioner, forbedre forretningsmiljøet, fremme Yemens integration i den globale og regionale økonomi, udvide de sociale ydelser, styrke beskæftigelses- og uddannelsesmulighederne, tackle korruption, inflation og arbejdsløshed og begrænse statsstøtte;

7. opfordrer Yemens myndigheder til at indføre de nødvendige reformer for at forbedre menneskerettighedssituationen i landet og navnlig sikre frie medier, ret til en retfærdig rettergang, ligebehandling af mænd og kvinder og afskaffelse af tvangsægteskaber, og glæder sig i den forbindelse over den nyligt vedtagne lov, der fastsætter aldersgrænsen for indgåelse af ægteskab til 17 år;

8. understreger, at det er vigtigt, at der afholdes valg i 2011, og opfordrer alle politiske partier til at føre deres aftaler om de nødvendige foranstaltninger til at forbedre valgsystemet og uddybe demokratiet ud i livet, navnlig under hensyntagen til EU-valgobservationsmissionens anbefalinger efter de demokratiske præsident- og lokalvalg i 2006; opfordrer Kommissionen og Rådet til at overvåge den reform af forfatningen og valgloven, der har ført til udsættelsen af parlamentsvalget;

9. glæder sig over de foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, myndighederne allerede har truffet, navnlig oprettelsen af et centralt kontrol- og revisionsorgan og en overordnet national myndighed for bekæmpelse af korruption;

10. kræver, at der oprettes en fuldgyldig kommissionsdelegation i Yemen med ansvar for forvaltning af bistanden og med yderligere lokalt baserede menneskelige ressourcer, hvilket også skulle bidrage til at gøre bistanden mere effektiv;

11. opfordrer Rådet og Kommissionen til i samarbejde med andre internationale aktører at yde øget udviklingsbistand til Yemen med henblik på at stabilisere den politiske situation og forbedre den økonomiske situation og levevilkårene for landets befolkning; opfordrer navnlig til, at det overvejes at træffe exceptionelle bistandsforanstaltninger inden for rammerne af stabilitetsinstrumentet og at udarbejde et særligt program for bedre uddannelse inden for rammerne af udviklingssamarbejdsinstrumentet;

12. opfordrer den yemenitiske regering til i tæt samarbejde med donorerne at øge bistandens effektivitet via passende koordinations-, distributions- og implementeringsmekanismer;

13. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at den bistand, der ydes fra EU’s budget, anvendes til at finansiere projekter, der direkte kommer så mange mennesker som muligt til gode, og hvis effektivitet kan evalueres på stedet;

14. opfordrer Golfstaterne til at stille Yemen et medlemskab af Samarbejdsrådet for Golfstaterne i udsigt til gengæld for de nødvendige reformer, herunder fremskridt med hensyn til begrænsning af statsstøtte, tackling af korruption og foranstaltninger til at løse sikkerhedsproblemer; anmoder i den forbindelse Kommissionen og Rådet om at opfordre Samarbejdsrådet for Golfstaterne til at påtage sig rollen som en mægler, der kan bringe de forskellige parter i Yemen til forhandlingsbordet og få indledt en omfattende politisk dialog;

15. opfordrer Yemens myndigheder til at øge bestræbelserne på at få frigivet de seks europæere, der stadig bliver holdt som gidsler på landets territorium;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens regering og parlament og Samarbejdsrådet for Golfstaterne.