Päätöslauselmaesitys - B7-0028/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0028/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

13.1.2010

ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0021/2010

Menettely : 2009/2813(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0028/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0028/2010
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0028/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston 27. lokakuuta 2009 Jemenistä antamat päätelmät,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta Jemenin turvallisuustilanteen huononemisesta 27. lokakuuta 2009 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon Jemeniä koskevan Euroopan yhteisön strategia-asiakirjan vuosiksi 2007‑2013,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että nigerialainen terroristi Umar Farouk Abdulmutallab, joka yritti räjäyttää lentokoneen Detroitin yläpuolella 25. joulukuuta 2009, oli koulutettu Jemenin al‑Qaidan leirillä,

B.  katsoo, että Jemenin turvallisuustilanteen huononeminen entisestään saattaa tarjota terroristeille ja alueen kapinallisryhmille, erityisesti al-Qaidalle, turvapaikan, jossa ne voivat suunnitella, järjestää ja tukea myöhempiä terroristioperaatioita,

C. ottaa huomioon, että vuodesta 2007 lähtien yli 30 terrori-iskua on kohdistunut öljyputkiin, öljyntuotantolaitoksiin, hallituksen rakennuksiin, suurlähetystöihin (mukaan lukien Italian ja Yhdysvaltojen suurlähetystöt), laivoihin ja matkailijoihin Jemenissä,

D. ottaa huomioon, että turvallisuustilannetta pahentaa entisestään sisällissota šiiamuslimien zaidilaiseen lahkoon kuuluvia herännäisiä vastaan Jemenin pohjoisosassa sijaitsevassa Saadassa ja separatistiliikkeen aloittamat väkivaltaisuudet maan eteläosassa,

E.  ottaa huomioon, että paikalliset taistelut ovat laajentuneet alueellisiksi sen jälkeen, kun Saudi-Arabian asevoimat hyökkäsivät Saudi-Arabian ja Jemenin rajalla toimivia kapinallisia vastaan ja toteuttivat ainakin kaksi rangaistusiskua kapinallisten asemapaikkoihin aiheuttaen tiettävästi uhreja siviiliväestön keskuudessa,

F.  ottaa huomioon, että vuoden 2008 elintarvikekriisi on vaikuttanut merkittävästi Jemenin köyhempiin väestönosiin, kun taas maailmanlaajuinen talouskriisi, erityisesti öljytulojen romahtaminen, on osaltaan ollut luomassa kestämätöntä painetta julkiseen talouteen, jota rasittaa entisestään se, ettei kipeästi kaivattuja talous- ja verouudistuksia ole toteutettu asianmukaisesti,

G.  ottaa huomioon, että Jemenin öljyvarannot, jotka muodostavat 75 prosenttia maan tulonlähteistä, ovat lähes ehtyneet, ja ottaa huomioon, että maalla on vähän toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kestävän talouden rakentamiseksi öljyvarojen ehdyttyä,

H.  toteaa, että Jemenillä on myös muita vakavia ongelmia, kuten ympäristön huononeminen ja varsinkin ankara vesipula, jonka aiheuttavat kotimaisen kulutuksen kasvu, vesivarojen huono hoitaminen, korruptio, puuttuva voimavarojen hallinnointi ja epätaloudelliset kastelutekniikat; ottaa huomioon, että hallituksen arvioiden mukaan 99 prosenttia kaikesta vedenotosta tapahtuu luvattomasti,

I.   ottaa huomioon, että Jemenin elintarvike- ja vesipulan aiheuttamaa tilannetta hankaloittaa entisestään väestön riippuvuus nopeaa käteisvoittoa tuottavasta khat-kasvista, joka menestyäkseen vaatii runsasta kastelua ja jota viljellään niin laajalti, että Jemenistä on tullut elintarvikkeiden nettotuoja,

J.   ottaa huomioon, että Jemen on arabimaiden köyhin maa, jossa lähes puolet väestöstä ansaitsee alle kaksi euroa päivässä ja jossa työttömyysaste on 35 prosenttia, ja samanaikaisesti sen väestönkasvu on maailman suurimpia, mikä aiheuttaa lisää taloudellisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia ongelmia,

K. ottaa huomioon, että muita maan vakauteen vaikuttavia tekijöitä ovat lisääntynyt merirosvous Adeninlahdella ja Afrikan sarvesta peräisin oleva jatkuva siirtolaispaine,

L.  ottaa huomioon, että EU on vuodesta 2004 lähtien avustanut Jemeniä yli 144 miljoonalla eurolla, joista suurin osa on kohdennettu taloudelliseen kehitykseen, ja toteuttanut kahdenvälisiä avustusohjelmia Jemenin poliisin ja rannikkovartioston tukemiseksi,

M. ottaa huomioon, että Jemenin koulujärjestelmä on edelleen heikko, mikä ilmenee siten, että lähes puolet kansasta ja noin 70 prosenttia naisista on lukutaidottomia, eikä päteviä opettajia ei ole riittävästi,

N. ottaa huomioon, että Jemenin hallitus pitää hallinnon uudistamista yhtenä kansallisen uudistussuunnitelman painopistealueena,

O. ottaa huomioon, että parlamenttivaaleja, jotka oli määrä pitää huhtikuussa 2009, on siirretty, jotta viranomaiset voisivat panna täytäntöön vaalijärjestelmää koskevat keskeiset uudistukset; toteaa, ettei asiassa ole vielä edistytty käytännössä,

P.  ottaa huomioon, että Jemenin demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyvä kehitys sekä erityisesti maan pahamaineisessa erikoisrikostuomioistuimessa käydyt epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja kidutuksen käyttö väärien tunnustusten saamiseksi antavat edelleen aihetta vakavaan huoleen; ottaa huomioon, että Jemenissä on rekisteröity 13 teloitusta, että satoja ihmisiä odottaa kuolemantuomion täytäntöönpanoa ja että lehdistönvapautta on rajoitettu,

Q. katsoo, että varsinkin naisten tilanne on erittäin hankala pakkoavioliittojen, joihin joutuu usein niinkin nuoria kuin kahdeksanvuotiaita tyttöjä, sekä lain saneleman naisten ja miesten eriarvoisen kohtelun vuoksi,

R.  ottaa huomioon, että kuutta Euroopan kansalaista – viittä saksalaista ja yhtä brittiä – on pidetty panttivankina kesäkuussa 2009 tapahtuneesta kaappauksesta lähtien ja että kolme muuta samaan ryhmään kuulunutta henkilöä löydettiin kuolleina heti kaappauksen jälkeen; ottaa huomioon, että eräät paikalliset heimojohtajat ovat maininneet al‑Qaidan olevan syyllinen näihin kaappauksiin,

1.  ilmaisee syvän huolensa Jemenin heikentyvästä turvallisuus- sekä poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta; vaatii kansainvälistä yhteisöä ponnistelemaan tarmokkaasti tämänhetkisen kriisin eskaloitumisen estämiseksi;

2.  panee merkille al-Qaidan jäsenten läsnäolon vahvistumisen Jemenissä ja korostaa, että kyvyttömyys toteuttaa konkreettisia toimia saattaa rapauttaa edelleen keskushallinnon valtaa ja tehdä alueesta yhtä epävakaan kuin Somalia tai Afganistan, jolloin al-Qaidan johtamat tai innoittamat ääriainekset saavat tilaisuuksia järjestäytyä uudelleen, organisoida ja kouluttaa joukkoja sekä suorittaa Jemenin alueelta käsin jihadistisia terrori-iskuja koko maailmassa;

3.  vahvistaa uudelleen kehotuksensa välittömästä tulitauosta Saadassa ja Etelä-Jemenissä, ja ilmaisee näkemyksensä, jonka mukaan kestävä rauhantila voidaan saavuttaa ainoastaan kokonaisvaltaisella poliittisella ratkaisulla;

4.  muistuttaa konfliktien kaikkia osapuolia niiden velvollisuudesta kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta; kehottaa osapuolia sallimaan konfliktia pakoon pyrkivien siviilihenkilöiden pääsyn turvallisille alueille, helpottamaan YK:n ja valtioista riippumattomien järjestöjen pääsyä alueille, joille maan sisällä siirtymään joutuneet ihmiset ovat sijoittautuneet, ja mahdollistamaan pikaisesti lääketieteellisen ja humanitaarisen hätäavun antamisen näille maansisäisille pakolaisille;

5.  vahvistaa uudelleen tukevansa yhdistynyttä, vakaata ja demokraattista Jemeniä;

6.  kehottaa Jemenin viranomaisia panemaan täytäntöön kipeästi kaivatut institutionaaliset sekä talous- ja verouudistukset, joilla vahvistetaan erityisesti demokraattisesti valittujen instituutioiden roolia ja toimintakykyä keskus- ja paikallishallinnossa, vahvistetaan valtion laitoksia, tuetaan liiketoimintaympäristöä, edistetään Jemenin integroitumista kansainväliseen ja alueelliseen talouteen, laajennetaan sosiaalipalvelujen tarjontaa, tehostetaan työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksia, torjutaan korruptiota, inflaatiota ja työttömyyttä sekä hillitään valtiontukien käyttöä;

7.  kehottaa Jemenin viranomaisia toteuttamaan tarvittavat uudistukset, joiden avulla voidaan parantaa maan ihmisoikeustilannetta ja erityisesti turvata tiedotusvälineiden vapaus sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, varmistaa miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu ja lopettaa pakkoavioliitot; pitää tässä yhteydessä myönteisenä hiljattain säädettyä lakia, jossa avioliiton alaikärajaksi on vahvistettu 17 vuotta;

8.  korostaa, että vaalit olisi pidettävä vuonna 2011, ja kannustaa kaikkia poliittisia puolueita panemaan täytäntöön sopimuksensa, joissa vahvistetaan toimenpiteet vaalijärjestelmän parantamiseksi ja demokratian vahvistamiseksi ottaen erityisesti huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan vuoden 2006 presidentin- ja paikallisvaalien jälkeen antamat suositukset; kehottaa komissiota ja neuvostoa seuraamaan perustus- ja vaalilakiuudistusta, jonka vuoksi parlamenttivaalit siirrettiin myöhempään ajankohtaan;

9.  panee tyytyväisenä merkille viranomaisten jo toteuttamat toimet korruption kitkemiseksi ja erityisesti sen, että on perustettu valvonnan ja tilintarkastuksen keskusjärjestö sekä korruption kitkennän ylin kansallinen viranomainen;

10. kehottaa perustamaan Jemeniin tuen hallinnoimisesta vastaavan Euroopan komission täysivaltaisen lähetystön paikallisine lisähenkilöstöineen; katsoo, että lähetystön pitäisi myös edistää avun vaikuttavuuden tehostamista;

11. kehottaa neuvostoa ja komissiota myöntämään yhteistyössä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa lisää kehitysapua Jemenille poliittisen tilanteen vakauttamiseksi sekä taloustilanteen ja maan asukkaiden elinolojen kohentamiseksi; kehottaa harkitsemaan erityisesti poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä vakautusvälineen puitteissa sekä erityistä ohjelmaa koulutuksen parantamiseksi kehitysyhteistyövälineen puitteissa;

12. kehottaa Jemenin hallitusta varmistamaan tiiviissä yhteistyössä avunantajien kanssa kehitysavun tehostamisen asianmukaisten, avustusten koordinointia, jakelua ja toteutusta koskevien järjestelmien käytön avulla;

13. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että Euroopan unionin talousarviosta myönnetty apu käytetään sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, joista on hyötyä mahdollisimman monille ja joiden tehokkuutta voidaan arvioida paikan päällä;

14. kehottaa Persianlahden valtioita pitämään kiinni Jemenin mahdollisesta jäsenyydestä Persianlahden yhteistyöneuvostossa vastineena välttämättömistä uudistuksista, joita ovat muun muassa valtiontukien käytön hillintä ja korruption torjunta, sekä toteuttamaan toimia turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja neuvostoa kannustamaan Persianlahden yhteistyöneuvostoa ryhtymään välittäjäksi, joka saattaisi Jemenin eri osapuolet neuvottelupöydän ääreen ja käynnistäisi kattavan poliittisen vuoropuhelun;

15. kehottaa Jemenin viranomaisia tehostamaan toimintaansa sen varmistamiseksi, että maassa panttivankeina pidettävät kuusi eurooppalaista vapautetaan;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Jemenin hallitukselle ja parlamentille sekä Persianlahden yhteistyöneuvostolle.