Rezolūcijas priekšlikums - B7-0028/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0028/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par situāciju Jemenā

13.1.2010

Noslēdzot debates par augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0021/2010

Procedūra : 2009/2813(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0028/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0028/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0028/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Jemenā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 27. oktobra secinājumus par Jemenu,

–   ņemot vērā 2009. gada 27. oktobrī Eiropas Savienības vārdā pieņemto prezidentūras deklarāciju par drošības situācijas pasliktināšanos Jemenā,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas stratēģijas dokumentu par Jemenu laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Nigērijas terorists Umar Farouk Abdulmutallab, kurš 2009. gada 25. decembrī virs Detroitas mēģināja uzspridzināt lidmašīnu, tika apmācīts al-Qa'ida nometnē Jemenā;

B.  tā kā turpmāka drošības situācijas pasliktināšanās Jemenā var sniegt teroristiem un nemiernieku grupējumiem reģionā, jo īpaši al-Qa'ida, drošu patvērumu, kur plānot, organizēt un atbalstīt turpmākās teroristu darbības;

C. tā kā kopš 2007. gada Jemenā ir notikuši vairāk nekā 30 teroristu uzbrukumi cauruļvadiem, naftas ieguves vietām, valdības ēkām, vēstniecībām (tostarp Itālijas un ASV vēstniecībai), kuģiem un tūristiem;

D. tā kā drošības situāciju vēl vairāk ir pasliktinājis pilsoņu karš pret zaidi šiītu sekotājiem Jemenas ziemeļdaļā Saadā un šķeltnieku kustības vardarbības uzliesmojums valsts dienviddaļā;

E.  tā kā vietējās cīņas Saadas reģionā ieguva reģionālu raksturu, kad Saūda Arābijas militārie spēki atklāja uguni pret nemierniekiem uz Saūda Arābijas un Jemenas robežas un veica vismaz divus uzbrukumus nemiernieku pozīcijām, kuros, iespējams, gāja bojā civiliedzīvotāji;

F.  tā kā 2008. gada pārtikas krīze būtiski skāra Jemenas iedzīvotāju nabadzīgākos slāņus un globālā finanšu krīze, jo īpaši naftas ieņēmumu kritums, palielināja nenoturīgo spiedienu uz valsts finansēm, ko vēl vairāk pasliktināja novēloto ekonomisko un fiskālo reformu ierobežotā īstenošana;

G.  tā kā Jemenas naftas rezerves, kas veido 75 % no valsts ieņēmumiem, ir gandrīz izsīkušas un tā kā ekonomikas ilgtspējai pēc naftas ieguves ēras ir visai maz reālu iespēju;

H.      tā kā Jemenā pastāv citas smagas problēmas, tostarp vides degradācija un milzīgs ūdens trūkums, ko rada vairāki tādi faktori kā aizvien lielāks vietējais patēriņš, slikta ūdenssaimniecība, korupcija, resursu pārvaldības trūkums un nelietderīgi apūdeņošanas paņēmieni; tā kā saskaņā ar valdības aplēsēm 99 % no visām ūdens ieguves vietām ir nelicencētas;

I.   tā kā pārtikas un ūdens trūkuma radīto situāciju Jemenā vēl vairāk sarežģī iedzīvotāju atkarība no kata (Catha edulis), kultūras, kas nodrošina strauju peļņu, taču augšanai patērē daudz ūdens, un šo kultūru audzē tik lielā apjomā, ka Jemena ir kļuvusi par pārtikas importētāju valsti;

J.   tā kā Jemena ir nabadzīgākā arābu valsts, kurā gandrīz puse iedzīvotāju pelna mazāk kā EUR 2,00 dienā, bezdarba līmenis ir 35 % un vienlaikus tajā ir viens no pasaulē augstākajiem iedzīvotāju pieauguma līmeņiem, kas papildus rada ekonomiskās, izglītības un sociālās problēmas;

K. tā kā aizvien aktīvāka pirātu darbība Adenas līcī un pastāvīga migrācijas plūsma no Āfrikas raga ir papildu faktori, kas ietekmē valsts stabilitāti;

L.  tā kā kopš 2004. gada Jemenas atbalstam ES ir piešķīrusi vairāk nekā 144 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa novirzīta ekonomikas izaugsmei, un ES ir īstenojusi divpusējās palīdzības programmas, lai atbalstītu Jemenas policiju un krasta apsardzi;

M. tā kā Jemenas izglītības sistēma joprojām ir neattīstīta, par ko liecina tas, ka analfabētisma līmenis valstī ir gandrīz 50 % un sieviešu vidū — 70 %, kā arī trūkst kvalificētu skolotāju;

N. tā kā Jemenas valdība valsts reformu programmā par prioritāti ir noteikusi pārvaldes reformas;

O. tā kā 2009. gada aprīlī plānotās parlamenta vēlēšanas tika atliktas, lai varas iestādes varētu īstenot vēlēšanu sistēmas būtiskākās reformas; tā kā līdz šim nav veikti konkrēti pasākumi šā mērķa īstenošanai;

P.  tā kā joprojām pastāv nopietnas bažas par situāciju Jemenā saistībā ar demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesu iestāžu neatkarību, jo īpaši attiecībā uz lietu negodīgu iztiesāšanu valstī bēdīgi slavenajā Īpašo lietu krimināltiesā un spīdzināšanas izmantošanu, lai iegūtu nepatiesas atzīšanās; tā kā ir reģistrēti 13 nāves soda gadījumi, simtiem cilvēku draud nāve un ir ierobežota preses brīvība;

Q. tā kā sieviešu stāvoklis ir sevišķi smags, jo notiek piespiedu laulības un meitenes bieži vien nav vecākas par 8 gadiem, kā arī tiesību aktos noteikta nevienlīdzīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem;

R.  tā kā seši Eiropas valstu pilsoņi — pieci vācieši un viens brits — kopš viņu nolaupīšanas 2009. gada jūnijā joprojām tiek turēti par ķīlniekiem, un citi trīs cilvēki no šīs ķīlnieku grupas tika atrasti miruši tūlīt pēc sagūstīšanas; tā kā atsevišķi vietējie cilšu līderi ir norādījuši, ka par nolaupīšanu atbildība jāuzņemas al-Qa'ida grupējumam,

1.  pauž nopietnas bažas par drošības, politiskās un ekonomiskās situācijas pasliktināšanos Jemenā; aicina starptautisko sabiedrību īstenot iedarbīgus pasākumus, lai novērstu pašreizējās krīzes saasinājumu;

2.  norāda, ka Jemenā aizvien palielinās al-Qa'ida locekļu skaits, un uzsver, ka konkrētu pasākumu trūkums var novest pie turpmākas valdības centrālā aparāta vājināšanās un reģiona destabilizācijas, kā tas vērojams Somālijā un Afganistānā, kā rezultātā al-Qa'ida vadītiem vai iedvesmotiem ekstrēmistiem tiks dota iespēja pārgrupēties, organizēties, veikt apmācību un no Jemenas teritorijas visā pasaulē izvērst džihāda teroristu darbības;

3.  atkārtoti aicina nekavējoties pārtraukt karadarbību Jemenas dienviddaļā Saadā un uzskata, ka vienīgi ar visaptverošu politisko risinājumu var panākt ilgstošu mieru;

4.  atgādina visām konfliktos iesaistītajām pusēm, ka tām ir pienākums ievērot cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības; aicina puses atļaut tiem civiliedzīvotājiem, kuri vēlas atstāt konflikta reģionu, doties uz drošām teritorijām, kā arī aicina sekmēt ANO un nevalstisko organizāciju piekļuvi apgabaliem, kuros apmetušās pārvietotās personas, un ļaut viņām nekavējoties saņemt neatliekamo medicīnisko un humāno palīdzību;

5.  vēlreiz apliecina atbalstu vienotai, stabilai un demokrātiskai Jemenai;

6.  aicina Jemenas varas iestādes īstenot novēlotās institucionālās, ekonomiskās un fiskālās reformas, lai centrālā un vietējā līmenī stiprinātu demokrātiski ievēlēto institūciju ietekmi un veiktspēju, nostiprinātu valsts institūcijas, atbalstītu uzņēmējdarbības vidi, sekmētu Jemenas integrāciju globālajā un reģionālajā ekonomikā, paplašinātu sociālo dienestu pakalpojumus, veicinātu darba un izglītības iespējas, risinātu korupcijas, inflācijas un bezdarba problēmu un ierobežotu valdības subsīdijas;

7.  aicina Jemenas varas iestādes ieviest vajadzīgās reformas, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju valstī, jo īpaši nodrošinot plašsaziņas līdzekļu brīvību, tiesības uz taisnīgu tiesu, vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem un piespiedu laulības atcelšanu; šajā ziņā atzinīgi vērtē neseno tiesību aktu, ar ko par minimālo laulību vecumu nosaka 17 gadus;

8.  uzsver, cik būtiski ir 2011. gadā rīkot vēlēšanas, un mudina visas politiskās partijas īstenot to pieņemtās vienošanās par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai uzlabotu vēlēšanu sistēmu un padziļinātu demokrātiju, jo īpaši ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas ieteikumus pēc 2006. gadā notikušajām demokrātiskajām prezidenta un vietējām vēlēšanām; aicina Komisiju un Padomi uzraudzīt konstitucionālā un vēlēšanu likuma reformu procesu, kura rezultātā ir atliktas parlamentārās vēlēšanas;

9.  atzinīgi vērtē varas iestāžu jau īstenotos korupcijas apkarošanas pasākumus, proti, to, ka ir izveidota Kontroles un revīzijas centrālā organizācija un Valsts Augstākā iestāde korupcijas apkarošanai;

10. aicina izveidot pilntiesīgu Komisijas delegāciju Jemenā, kas būtu pilnvarota pārvaldīt atbalsta sniegšanu un kuras darbībai būtu papildu cilvēkresursi uz vietas, kam papildus jāveicina atbalsta efektivitāte;

11. aicina Padomi un Komisiju sadarbībā ar citiem starptautiskajiem pārstāvjiem palielināt attīstības palīdzību Jemenai, lai stabilizētu politisko situāciju un uzlabotu ekonomisko situāciju un iedzīvotāju dzīves apstākļus valstī; aicina jo īpaši apsvērt ārkārtas palīdzības pasākumus saistībā ar Stabilitātes instrumentu un īpašu programmu izglītības veicināšanai, izmantojot Attīstības sadarbības instrumentu;

12. aicina Jemenas valdību ciešā sadarbībā ar līdzekļu devējiem nodrošināt lielāku atbalsta efektivitāti, izmantojot atbilstīgus koordinēšanas, izplatīšanas un īstenošanas mehānismus;

13. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka no Eiropas Savienības budžeta sniegtais atbalsts tiek izmantots tādu projektu finansēšanai, kas sniedz tiešu labumu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam un kuru efektivitāti var novērtēt uz vietas;

14. aicina Persijas līča valstis piedāvāt Jemenai dalību Persijas līča Sadarbības padomē, lai apmainītos ar informāciju par vajadzīgajām reformām, tostarp par progresu valdības subsīdiju samazināšanā, korupcijas problēmas risināšanu un pasākumu ieviešanu, lai mazinātu draudus drošībai; šajā ziņā aicina Komisiju un Padomi mudināt Persijas līča Sadarbības padomi kļūt par starpnieku, kas Jemenas dažādos interešu pārstāvjus spētu sasaukt pie sarunu galda un sākt visaptverošu politisko dialogu;

15. aicina Jemenas varas iestādes palielināt centienus, lai nodrošinātu tās teritorijā turēto sešu eiropiešu ķīlnieku atbrīvošanu;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Jemenas valdībai un parlamentam un Persijas līča Sadarbības padomei.