Projekt rezolucji - B7-0028/2010Projekt rezolucji
B7-0028/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Jemenie

13.1.2010

zamykającej debatę na temat oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0021/2010

Procedura : 2009/2813(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0028/2010
Teksty złożone :
B7-0028/2010
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0028/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie

Parlament Europejski,

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 27 października 2009 r.,

–   uwzględniając oświadczenie prezydencji w imieniu Unii Europejskiej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Jemenie,

–   uwzględniając dokument strategiczny Wspólnot Europejskich dla Jemenu na lata 2007-2013,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Umar Farouk Abdulmutallab, nigeryjski terrorysta, który próbował 25 grudnia 2009 r. wysadzić samolot znajdujący się w przestrzeni powietrznej nad Detroit, został wyszkolony w obozie Al-Kaidy w Jemenie,

B.  mając na uwadze, że dalsze pogarszanie się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Jemenie może pozwolić grupom terrorystycznym i powstańczym w regionie, szczególnie
Al-Kaidzie, znaleźć bezpieczne schronienie, w którym mogą planować, organizować oraz wspierać kolejne operacje terrorystyczne,

C. mając na uwadze, że od 2007 r. w Jemenie miało miejsce ponad 30 ataków terrorystycznych na rurociągi, instalacje naftowe, budynki rządowe, ambasady (w tym ambasady Włoch i Stanów Zjednoczonych), statki oraz turystów,

D. mając na uwadze, że na malejące bezpieczeństwo wpływa także wojna domowa przeciwko rebelii szyickich zajdytów w muhafazie Sada na północy kraju oraz fala przemocy ze strony ruchów secesyjnych na południu kraju,

E.  mając na uwadze, że lokalne walki w muhafazie Sada przerodziły się w konflikt regionalny, gdy wojska saudyjskie starły się z rebeliantami na granicy saudyjsko-jemeńskiej i zorganizowały przynajmniej dwa odwetowe naloty na ich pozycje, powodując rzekomo ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej,

F.  mając na uwadze, że kryzys w zakresie żywności w 2008 r. miał ogromny wpływ na biedniejsze grupy społeczeństwa Jemenu oraz że światowy kryzys finansowy, w szczególności spadek dochodów uzyskiwanych z ropy naftowej, przyczynił się do nadmiernego obciążenia budżetu państwa, które zwiększyło się jeszcze z uwagi na ograniczone wdrażanie od dawna koniecznych reform gospodarczych i finansowych,

G. mając na uwadze, że jemeńskie zasoby ropy naftowej, które przynoszą 75% dochodu tego kraju, są bliskie wyczerpania oraz że Jemen ma niewiele rentownych sposobów trwałego rozwoju gospodarczego po wyczerpaniu się złóż,

H. mając na uwadze, że inne znaczące problemy, którym Jemen musi stawić czoła, obejmują degradację środowiska naturalnego, a zwłaszcza poważny niedobór wody, co spowodowane jest zwiększającą się krajową konsumpcją, złym zarządzaniem zasobami wodnymi, korupcją, brakiem zarządzania zasobami oraz technikami nawadniania przy dużej utracie wody; mając na uwadze, że zgodnie z szacunkami rządu wykorzystanie wszystkich zasobów wodnych nie jest w 99% licencjonowane,

I.   mając na uwadze, że sytuację spowodowaną brakiem żywności i wody w Jemenie komplikuje dodatkowo fakt, że główną uprawą jest czuwaliczka jadalna, roślina uprawna, która jest źródłem szybkiego dochodu dla ludności i która do prawidłowej wegetacji potrzebuje znacznego nawadniania, a jest uprawiana na tak znaczących obszarach, że Jemen stał się importerem żywności netto,

J.   mając na uwadze, że Jemen jest najbiedniejszym krajem świata arabskiego, w którym prawie połowa społeczeństwa zarabia mniej niż 2 euro dziennie, zaś stopa bezrobocia wynosi 35%, a jednocześnie stopa wzrostu populacji jest jedną z najwyższych na świecie, co z kolei powoduje dodatkowe problemy gospodarcze, społeczne i związane ze szkolnictwem,

K. mając na uwadze, że wzrost piractwa w Zatoce Adeńskiej oraz ciągłe napięcia związane z migracją z Rogu Afryki to kolejne czynniki wpływające na stabilność w kraju,

L.  mając na uwadze, że od 2004 r. UE przekazała Jemenowi ponad 144 miliony euro pomocy finansowej, którą w większości przeznaczono na rozwój gospodarczy oraz wdrożyła dwustronne programy pomocowe na rzecz wsparcia jemeńskiej policji i straży przybrzeżnej,

M. mając na uwadze, że jemeński system kształcenia jest wciąż słabo rozwinięty, co znajduje odzwierciedlenie w wynoszącym blisko 50% odsetku analfabetyzmu w kraju, przy czym analfabetyzm pośród kobiet wynosi prawie 70% oraz mając na uwadze niewystarczającą liczbę wykwalifikowanych nauczycieli,

N. mając na uwadze, że w krajowym programie reform rząd Jemenu uznał reformy z zakresu sprawowania rządów za priorytet,

O. mając na uwadze, że wybory parlamentarne, które miały odbyć się w kwietniu 2009 r., przełożono, aby umożliwić władzom wdrożenie najważniejszych reform systemu wyborczego; mając na uwadze, że dotychczas nie podjęto żadnych konkretnych kroków, by zrealizować ten cel,

P.  mając na uwadze, że sytuacja w Jemenie jest wciąż niepokojąca, jeśli chodzi o demokrację, prawa człowieka, niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim niesprawiedliwe procesy toczące się przed cieszącym się złą sławą krajowym sądem karnym oraz uciekanie się do tortur w celu zmuszenia do fałszywego przyznania się do winy; mając na uwadze 13 przypadków zarejestrowanych egzekucji, oraz setki ludzi oczekujących na wykonanie wyroku śmierci, jak również ograniczenia w zakresie wolności prasy,

Q. mając na uwadze, że sytuacja kobiet jest szczególnie trudna, są one bowiem zmuszane do małżeństwa i dotyczy to również nawet ośmioletnich dziewcząt, a prawo nie traktuje kobiet na równi z mężczyznami,

R.  mając na uwadze, że od porwania w czerwcu 2009 r. sześciu obywateli Europy (pięciu Niemców oraz jeden Brytyjczyk) jest wciąż zakładnikami, a trzech pozostałych członków tej grupy znaleziono martwych natychmiast po uprowadzeniu; mając na uwadze, że niektórzy lokalni wodzowie plemion twierdzą, że to Al-Kaida odpowiada za porwania,

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie malejącym bezpieczeństwem oraz pogarszającą się sytuacją polityczną i gospodarczą w Jemenie; wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia widocznych wysiłków na rzecz zapobiegania zaostrzeniu bieżącego konfliktu;

2.  zauważa nasilającą się obecność członków Al-Kaidy w Jemenie i podkreśla, że brak konkretnych działań może prowadzić do dalszego spadku autorytetu rządu oraz destabilizacji w regionie do takiego stopnia, w jakim ma to miejsce w Somalii czy Afganistanie, co z kolei umożliwi ekstremistom podległym Al-Kaidzie lub inspirującym się jej ideologią przegrupowanie, tworzenie zorganizowanych grup, szkolenia oraz podejmowanie z terytorium Jemenu światowych działań terrorystycznych opierających się o zasady dżihadu;

 

3.  potwierdza swoje wezwania do natychmiastowego zawieszenia broni w muhafazie Sada i w południowej części Jemenu oraz wyraża przekonanie, że wyłącznie spójne rozwiązanie polityczne może przyczynić się do trwałego pokoju;

4.  przypomina wszystkim stronom konfliktu o obowiązku poszanowania praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego; wzywa strony do umożliwienia ludności cywilnej, która chciałaby opuścić tereny konfliktu, dotarcia do bezpiecznych miejsc, do ułatwienia Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacjom pozarządowym dostępu do obszarów, na których przebywa ludność przesiedlona wewnątrz kraju oraz do natychmiastowego umożliwienia kryzysowym jednostkom niosącym pomoc medyczną i humanitarną dotarcia do przesiedleńców;

5.  potwierdza swoje poparcie dla zjednoczonego, stabilnego i demokratycznego Jemenu;

6.  wzywa władze Jemenu do wdrożenia od dawna niezbędnych reform instytucjonalnych, gospodarczych i finansowych, a mianowicie do wzmocnienia roli i możliwości demokratycznie wybranych instytucji na szczeblu krajowym i lokalnym, wzmocnienia instytucji państwowych, poprawy warunków dla przedsiębiorców, pogłębiania integracji Jemenu ze światową i regionalną gospodarką, zwiększenia świadczeń socjalnych oraz poprawy w zakresie możliwości zatrudnienia i kształcenia, zwalczania korupcji, inflacji i bezrobocia oraz ograniczenia subsydiów państwowych; 

7.  wzywa rząd Jemenu do wprowadzenia reform potrzebnych do poprawienia sytuacji w zakresie praw człowieka w kraju, w szczególności poprzez zagwarantowanie wolności mediów, prawa do sprawiedliwego procesu sądowego, równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zniesienia przymusowych małżeństw; z zadowoleniem przyjmuje ostatnio wprowadzone prawo, które stanowi, że minimalny wiek do zawarcia małżeństwa to 17 lat;

8.  podkreśla znaczenie organizacji wyborów w 2011 r. oraz zachęca wszystkie partie polityczne do wdrożenia umów wyznaczających środki wymagane w celu usprawnienia systemu wyborczego i pogłębienia demokracji, w szczególności biorąc pod uwagę zalecenia misji obserwacji wyborów z ramienia UE, udzielone w następstwie demokratycznych wyborów prezydenckich i samorządowych w 2006 r.; wzywa Komisję oraz Radę do monitorowania procesu reform prawa konstytucyjnego i wyborczego, który spowodował przesunięcie wyborów parlamentarnych;

9.  z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte już przez władze w celu zwalczania korupcji, a mianowicie utworzenie Krajowej Organizacji na rzecz Kontroli i Audytu oraz Najwyższego Krajowego Urzędu na rzecz Zwalczania Korupcji;

10. wzywa do utworzenia pełnoprawnej delegatury Komisji w Jemenie, odpowiedzialnej za zarządzanie pomocą oraz dysponującej dodatkowymi zasobami ludzkimi na miejscu, co powinno również przyczynić się do zwiększenia skuteczności pomocy;

11. wzywa Radę oraz Komisję do udzielenia Jemenowi, we współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi, większej pomocy rozwojowej, w celu ustabilizowania sytuacji politycznej oraz poprawienia sytuacji gospodarczej i warunków życia ludności tego kraju; wzywa w szczególności do rozważenia nadzwyczajnych środków pomocy w ramach instrumentu stabilności i specjalnego programu na rzecz edukacji w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju;

12. wzywa rząd Jemenu do zagwarantowania, w ścisłej współpracy z darczyńcami, większej skuteczności pomocy, poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów koordynacji, dystrybucji oraz wdrażania pomocy;

13. wzywa Komisję i Radę do zagwarantowania, że pomoc pochodząca z budżetu Unii Europejskiej będzie wykorzystana do sfinansowania projektów, z których skorzysta maksymalna liczba ludności oraz których skuteczność będzie mogła zostać oceniona na miejscu;

14. wzywa państwa Zatoki Perskiej do zaproponowania Jemenowi możliwości przystąpienia do Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej w zamian za niezbędne reformy, w tym postęp w zakresie ograniczenia dotacji rządowych, zwalczania korupcji oraz uchwalenia środków na rzecz rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa; w związku z tym wzywa Komisję i Radę do zachęcenia Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, aby stała się mediatorem, który nakłoni wszelkie partie polityczne działające w Jemenie do zebrania się przy stole negocjacyjnym i zapoczątkowania wszechstronnego dialogu politycznego;

15. wzywa władze Jemenu do zintensyfikowania wysiłków zmierzających do zagwarantowania uwolnienia sześciu europejskich zakładników, przetrzymywanych na terytorium kraju;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Jemenu, jak również Radzie Współpracy Państw Zatoki Perskiej.