Förslag till resolution - B7-0028/2010Förslag till resolution
B7-0028/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

13.1.2010

till följd av uttalandet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab‑Attou för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0021/2010

Förfarande : 2009/2813(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0028/2010
Ingivna texter :
B7-0028/2010
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0028/2010

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets slutsatser om Jemen av den 27 oktober 2009,

–   med beaktande av uttalandet av den 27 oktober 2009 från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om det förvärrade säkerhetsläget i Jemen,

–   med beaktande av Europeiska gemenskapens strategidokument för perioden 2007–2013 för Jemen,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Umar Farouk Abdulmutallab, den nigerianske terroristen som försökte spränga ett flygplan i luften ovanför Detroit i december 2009, hade utbildats på al-Qaidas träningsläger i Jemen.

B.  En ytterligare försämring av säkerhetsläget i Jemen kan erbjuda terrorist- och rebellgrupper i regionen, särskilt al-Qaida, en säker tillflyktsort, där de sedan kan planera, organisera och stödja terroristoperationer.

C. Sedan 2007 har det förekommit mer än 30 terroristattacker mot rörledningar, oljeanläggningar, regeringsbyggnader, ambassader (även italienska och amerikanska), fartyg och turister i Jemen.

D. Säkerhetssituationen har ytterligare försämrats genom inbördeskriget mot den shiamuslimska rörelsen Zaidi i Sada i norra Jemen och de våldsamheter som brutit ut till följd av separatiströrelsen i södra delen av landet.

E.  De lokala striderna i Sadaregionen fick en regional dimension när Saudiarabiens militära styrkor angrep rebellerna vid gränsen mellan Saudiarabien och Jemen och inledde åtminstone två räder mot rebellställningar, enligt uppgift med civila offer som följd.

F.  Livsmedelskrisen 2008 fick mycket svåra följder för de fattigare delarna av den jemenitiska befolkningen medan den globala finanskrisen, särskilt de minskade oljeinkomsterna, har bidragit till ett ohållbart tryck på statsfinanserna, vilket ytterligare förvärrats av det begränsade genomförandet av de ekonomiska reformer och skattereformer som redan borde ha verkställts.

G. Jemens oljereserver, som står för 75 procent av landets inkomster, håller på att ta slut och det finns få livskraftiga alternativ för en hållbar ekonomi efter oljan.

H. Jemen står inför andra betydande problem såsom en försämring av miljön, framför allt en allvarlig vattenbrist, vilken orsakas av ökad inhemsk konsumtion, dålig vattenförvaltning, korruption, brist på resursförvaltning och slösaktig bevattningsteknik. Enligt regeringens uppskattningar saknas det tillstånd för 99 procent av all vattenutvinning.

I.   Jemens brist på livsmedel och vatten kompliceras ytterligare av befolkningens beroende av khat, en växt som ger snabba inkomster och som kräver kraftig bevattning för att växa, vilken odlas i så stor utsträckning att Jemen blivit en nettoimportör av livsmedel.

J.   Jemen är det fattigaste landet i arabvärlden och nästan hälften av befolkningen förtjänar mindre än 2 euro per dag. Arbetslösheten uppgår till 35 procent samtidigt som befolkningstillväxten är bland de högsta i världen, vilket skapar ytterligare problem för ekonomin och utbildningen och på det sociala området.

K. Det ökade antalet fartygskapningar i Adenbukten och ett oavbrutet migrationstryck från Afrikas horn är andra faktorer som påverkar stabiliteten i landet.

L.  Sedan 2004 har EU gett bistånd för mer än 144 miljoner euro till Jemen där den största delen går till ekonomisk utveckling, och har genomfört bilaterala stödprogram för att bistå Jemens polis och kustbevakning.

M. Jemens utbildningssystem är dåligt utvecklat med en nationell analfabetism på nästan 50 procent, som bland kvinnorna ligger på 70 procent, och ett otillräckligt antal utbildade lärare.

N. Den jemenitiska regeringen har i sin nationella reformagenda uppgett att en reformering av styrelseformerna är en prioritet.

O. Parlamentsvalen, som skulle ha hållits i april 2009, har skjutits upp så att myndigheterna kan genomföra en väsentliga reformering av valsystemet. Inga konkreta åtgärder har hittills vidtagits för att nå detta mål.

P.  Det finns fortfarande en stark oro över utvecklingen i Jemen i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och domstolsväsendets oberoende, i synnerhet de orättvisa rättegångarna i landets ökända specialiserade brottsmålsdomstol och användningen av tortyr för att få fram falska erkännanden. Det finns 13 fall av registrerade avrättningar, hundratals personer är för närvarande dömda till dödsstraff och pressfriheten är begränsad.

Q. Kvinnornas situation är särskilt svår med tvångsäktenskap för flickor som ofta inte är äldre än 8 år och ojämlik behandling av män och kvinnor i lag.

R.  Sex europeiska medborgare – fem tyskar och en britt – hålls fortfarande gisslan sedan de kidnappades i juni 2009. Tre övriga personer från samma grupp hittades döda strax efter kidnappningen. Vissa lokala stamledare har pekat ut al-Qaida som skyldig till kidnappningarna.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den försämrade säkerheten och politiska och ekonomiska situationen i Jemen. Parlamentet efterlyser betydande insatser från det internationella samfundets sida för att hindra en upptrappning av den aktuella krisen.

2.  Europaparlamentet uppmärksammar al-Qaida-medlemmars ökade närvaro i Jemen och understryker att om inga konkreta insatser görs skulle detta kunna leda till att centralregeringens makt försvagas ytterligare och till att regionen destabiliseras i samma omfattning som Somalia och Afghanistan, vilket i sin tur kommer att ge extremister ledda eller inspirerade av al-Qaida möjligheter att omgruppera sig samt organisera, öva och utföra terroristattacker över hela världen från Jemens territorium.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om en omedelbar vapenvila i Sada och i södra Jemen och anser att endast en allomfattande politisk lösning kan leda till varaktig fred.

4.  Europaparlamentet påminner alla parter i konflikterna om deras skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt. Parterna uppmanas tillåta civilpersoner som önskar fly från konfliktområden att ta sig till säkra platser och underlätta tillträdet för FN- och frivilligorganisationer till områden där internflyktingar har samlats samt skyndsamt göra det möjligt för medicinsk och humanitär katastrofhjälp att nå internflyktingarna.

5.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för ett enat, stabilt och demokratiskt Jemen.

6.  Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att genomföra de institutionella och ekonomiska reformer samt skattereformer som redan borde ha verkställts, dvs. reformer som syftar till att förbättra de demokratiskt valda institutionernas roll och kapacitet på central och lokal nivå, stärka de statliga institutionerna, förbättra företagsklimatet, stödja Jemens integration i den globala och regionala ekonomin, öka utbudet av sociala tjänster och främja sysselsättnings- och utbildningsmöjligheterna, hantera korruptionen, inflationen och arbetslösheten samt begränsa de statliga subventionerna.

7.  Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att genomföra de reformer som behövs för att förbättra de mänskliga rättigheterna i landet, särskilt genom att garantera pressfrihet, rätt till rättvis rättegång, lika behandling av kvinnor och män samt avskaffande av tvångsäktenskap. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang en nyligen antagen lag som fastställer minimiåldern för att ingå äktenskap till 17 år.

8.  Europaparlamentet understryker vikten av att val anordnas 2011 och uppmuntrar alla politiska partier att genomföra sina överenskommelser om vilka åtgärder som krävs för att förbättra valsystemet och fördjupa demokratin, särskilt så att hänsyn tas till rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag efter de demokratiska president- och lokalvalen 2006. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att övervaka reformeringen av konstitutionen och vallagen, vilken var orsaken till att parlamentsvalet sköts upp.

9.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som myndigheterna redan vidtagit för att bekämpa korruptionen, dvs. inrättandet av en central organisation för kontroll och revision och en högre nationell myndighet för korruptionsbekämpning.

10. Europaparlamentet begär att man inrättar en fullfjädrad delegation för Europeiska kommissionen i Jemen, vilken ska ansvara för biståndsförvaltningen och förfoga över ytterligare personalresurser lokalt, vilket även bör bidra till ökad biståndseffektivitet.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att i samarbete med andra internationella aktörer öka sitt utvecklingsbistånd till Jemen i syfte att stabilisera den politiska situationen samt förbättra det ekonomiska läget och levnadsförhållandena för landets befolkning. Parlamentet anser framför allt att exceptionella biståndsåtgärder bör övervägas inom ramen för stabilitetsinstrumentet liksom ett särskilt program för att förbättra utbildningen med stöd av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.

12. Europaparlamentet uppmanar den jemenitiska regeringen att i nära samarbete med givarna garantera ökad biståndseffektivitet genom lämpliga mekanismer för samordning, distribution och genomförande.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att det bistånd som kommer från Europeiska unionens budget används för att finansiera projekt som så många människor som möjligt direkt kan dra nytta av och vars effektivitet utvärderas på plats.

14. Europaparlamentet uppmanar Gulfstaterna att erbjuda Jemen medlemskap i Gulfstaternas samarbetsråd i utbyte mot nödvändiga reformer, bland annat framsteg när det gäller att begränsa de statliga subventionerna, hantera korruptionen och vidta åtgärder för att minska säkerhetsproblemen. Parlamentet uppmanar i detta hänseende kommissionen och rådet att uppmuntra Gulfstaternas samarbetsråd att bli den medlare som skulle få de olika jemenitiska partierna att sätta sig vid förhandlingsbordet och inleda en allomfattande politisk dialog.

15. Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att öka sina ansträngningar för att se till att de sex européer som hålls som gisslan på deras territorium friges.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens regering och parlament och Gulfstaternas samarbetsråd.