Πρόταση ψηφίσματος - B7-0029/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0029/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων

13.1.2010

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0341/2009 και B7‑0342/2009
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Anna Hedh, Silvia Costa εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova, Elizabeth Lynne εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2009/2782(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0029/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0029/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0029/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1, 3, 4, 5 και 6,

–   έχοντας υπόψη την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1948, ιδίως τα άρθρα 4 και 5, τα οποία υπογραμμίζουν ότι απαγορεύεται το δουλεμπόριο οποιασδήποτε μορφής,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως τα άρθρα 1, 7, 32, 34 και 35, και το προαιρετικό πρωτόκολλο του 2000 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, ιδίως το άρθρο 3,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εναντίον των γυναικών (CEDAW), ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη στο Παλέρμο το 2000 για την πρόληψη, την εξάλειψη και την τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθ. 29 για την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία (1930) και αριθ. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Διάσκεψη της ΔΟΕ κατά την 87η σύνοδό της (1999),

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη δήλωση και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο και τα συνακόλουθα τελικά έγγραφα που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000 και στις 11 Μαρτίου 2005 στις αντίστοιχες έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών «Πεκίνο, 5 χρόνια μετά» και «Πεκίνο, 10 χρόνια μετά» σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της δήλωσης και του προγράμματος δράσης του Πεκίνου,

–   έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση του 1997 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική και το άρθρο 22 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της του 2002, το οποίο αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων και ιστών ανθρώπινης προέλευσης,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της UΝΙCEF σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων (2003) και τον οδηγό αναφοράς σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη (2006),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για την κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 1611/2003 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπορία οργάνων στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται µε τις αρμόδιες αρχές[1],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 10 της απόφασης πλαισίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (COM(2006)0187),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2005 με τίτλο «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις για σχέδιο δράσης» (COM(2005)0514),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων» (COM(2008)657) τελικό,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ (COM(2009)0136 τελικό),

–   έχοντας υπόψη τον χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 (COM(2006)0092), ιδίως τη δράση προτεραιότητας για την εξάλειψη της βίας και της εμπορίας ανθρώπων με βάση το φύλο,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης σχετικά με έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία του πολίτη,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελών του Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Europol του 2009 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουλίου 2009 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εμπορία παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων που δημοσίευσε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) τον Φεβρουάριο του 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση, της 6ης Φεβρουαρίου 2009, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του υπουργείου εξωτερικών των ΗΠΑ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2009,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του επί του θέματος[2],

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις για προφορική απάντηση προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων (O-0148/2009 – B7 0341/2009, O-0149/09 – B7 0342/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σύγχρονη μορφή δουλείας, σοβαρό έγκλημα και σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβιβάζει τους ανθρώπους σε κατάσταση εξάρτησης με απειλές, βία και ταπείνωση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα επιχείρηση για το οργανωμένο έγκλημα και προσφέρει δυνατότητες αποκόμισης μεγάλων κερδών χωρίς ανάληψη υψηλών κινδύνων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εργασία, το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων, την επαιτεία, τις παράνομες υιοθεσίες και την οικιακή εργασία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτίμηση της Europol για το 2009, η εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση δεν έχει περιορισθεί και η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία αυξάνεται,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το UNODC, στην παγκόσμια έκθεσή του σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, επισημαίνει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί την πλέον αναγνωρίσιμη μορφή εμπορίας ανθρώπων, ακολουθούμενη από την καταναγκαστική εργασία, καθώς και ότι το 79% των εντοπιζόμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και κορίτσια,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατά παραγγελία νύφες είναι δυνατόν να παγιδευτούν σε ένα περιβάλλον δουλείας και να πέσουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, οικιακής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα και, κατά συνέπεια, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω της εκμετάλλευσης της ανάγκης πιθανών θυμάτων να εξεύρουν αξιοπρεπή εργασία και να ξεφύγουν από τη φτώχεια,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική έκταση και σοβαρότητα του φαινομένου:

•    η έκθεση της Europol του 2009 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα που αποφέρει ετήσια κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ/δολαρίων·

•    από τα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει η βάσιμη εκτίμηση ότι προς την ΕΕ ή εντός αυτής διακινούνται παρανόμως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε έτος·

•    το 2008, η Eurojust διενέργησε έρευνες για 83 νέες υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, αριθμός κατά 10% υψηλότερος σε σύγκριση με το 2007 (71 υποθέσεις),

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων βασίζεται επί του παρόντος κυρίως:

•    στην απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στόχος της οποίας είναι να διασφαλίσει έναν ελάχιστο βαθμό εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών·

•    στην οδηγία 2004/81/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία μας δείχνει πως το εν λόγω νομικό πλαίσιο ούτε είναι αρκετά αποτελεσματικό ούτε εφαρμόζεται σε επαρκή βαθμό και, επομένως, η ΕΕ οφείλει να λάβει δραστικότερα μέτρα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για απόφαση-πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ (COM(2009) 136 τελικό), με σκοπό την ενίσχυση της υφιστάμενης απόφασης-πλαίσιο μέσω αυστηρότερων κυρώσεων, καλύτερης προστασίας των θυμάτων και δραστικών προληπτικών μέτρων,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της Σουηδικής Προεδρίας, το κείμενο δεν εγκρίθηκε, και ότι είναι πιθανόν να κατατεθεί στο εγγύς μέλλον πρόταση για νέα νομοθετική πράξη εντός του νομικού πλαισίου της Συνθήκης της Λισσαβώνας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας θα ενισχύσει τη δράση της ΕΕ στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής προστασίας σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, και το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, θα συμμετέχει πλήρως στις σχετικές διαδικασίες,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται σε νομοθετικές πράξεις αλλά πρέπει επίσης να πλαισιώνεται από μη νομοθετικές ενέργειες, ιδίως από αξιολόγηση της εφαρμογής μέτρων που έχουν εγκριθεί, συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, οικοδόμηση συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμη η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν από την αρχή και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας: από τον εντοπισμό των θυμάτων έως την παροχή βοήθειας σε αυτά, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής διαδικασίας,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν, επί του παρόντος, ακριβή στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο αυτό και ότι στα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία δεν φαίνεται να αποτυπώνεται η πραγματική έκτασή του, καθώς πρόκειται για μια μορφή εγκλήματος που συντελείται λάθρα και συχνά δεν εντοπίζεται ή δεν αναγνωρίζεται ως εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διενεργηθεί περισσότερη έρευνα για την κατανόηση ζητημάτων όπως πώς διαπράττεται η εμπορία ανθρώπων και από ποιον, πώς η ζήτηση δίνει ώθηση στην προσφορά υπηρεσιών από θύματα, ποιοι και γιατί πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και πώς μπορεί να αποθαρρυνθεί η ζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενταθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αφετηρία της μελλοντικής δράσης πρέπει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα συνδυάζει την πρόληψη και την καταστολή, καθώς και την προστασία, την υποστήριξη και την ενίσχυση των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων παραγόντων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν μειωθεί η ζήτηση από πιθανούς αγοραστές υπηρεσιών και προϊόντων παρεχόμενων από θύματα εμπορίας ανθρώπων και, κατά συνέπεια, μειωθεί το κέρδος που αποκομίζεται από την εμπορία ανθρώπων, τότε θα περιορισθεί με τη σειρά της και η προσφορά τέτοιων υπηρεσιών και αγαθών από τα θύματα,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη πιθανών θυμάτων έχει έμμεσα προληπτικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας ώστε να μην πέσουν ξανά θύματα εμπόρων ανθρώπων ή και να μην μετατραπούν τα ίδια σε εμπόρους ανθρώπων·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ και τρίτων χωρών – ιδίως με χώρες προέλευσης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αποτελούν, όπως είναι ευρέως γνωστό, χώρα προορισμού – είναι κρίσιμες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την κατάρτιση και τη συνεπακόλουθη εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που αφορούν την εμπορία ανθρώπων, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μην γίνονται κανενός είδους διακρίσεις λόγω, επί παραδείγματι, εθνικότητας, φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, κοινωνικής προέλευσης ή άλλου χαρακτηριστικού·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

•    να αναπτύξουν δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων βάσει ολοκληρωμένης προσέγγισης με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα επικεντρώνεται στην καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στην προστασία των θυμάτων·

•    να υιοθετήσουν προσέγγιση που να επικεντρώνεται στα θύματα, ώστε να εντοπίζονται, να αποτελούν αντικείμενο στοχευμένων παρεμβάσεων και να προστατεύονται τα θύματα όλων των κατηγοριών, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και σε άλλες ομάδες κινδύνου·

•    να ορίσουν, υπό την επίβλεψη του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, συντονιστή της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, ο οποίος θα συντονίζει τη δράση και τις πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του δικτύου εθνικών εισηγητών, και θα αναφέρεται τόσο στο ΕΚ όσο και στη Mόνιμη Eπιτροπή Eσωτερικής Ασφάλειας (COSI)·

•    να διασφαλίσουν ότι, σε καιρό οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η μάχη κατά της εμπορίας ανθρώπων παραμένει ψηλά στα προγράμματα δράσης τους, για παράδειγμα, όταν καταρτίζουν σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας·

•    να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές για την εμπορία ανθρώπων καλύπτουν πτυχές που σχετίζονται με κοινωνικά ζητήματα και με την κοινωνική ένταξη, καθώς και να δώσουν έμφαση στην εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων και αποτελεσματικών τρόπων για την κοινωνική αποκατάσταση των θυμάτων, περιλαμβανομένων μέτρων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·

•    να δώσουν τη δέουσα προσοχή στη διάσταση της εμπορίας θυμάτων που αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και στις πτυχές της που άπτονται των πολιτικών μετανάστευσης, ασύλου και επανένταξης·

•    να οργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήματος στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού θυμάτων εμπορίας ανθρώπων·

•    να θέσουν το συμφέρον του παιδιού ως προτεραιότητα σε όλες τις δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού·

•    να προσεγγίσουν όλες τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα μέτρα κατά της εμπορίας ανθρώπων υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων·

•    να ενισχύσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

•   να θεμελιώσουν και να ενισχύσουν τη διαρκή συνεργασία με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό·

•    να εγκαθιδρύσουν μόνιμη πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ που να συνδυάζει τις προσπάθειες των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και ινστιτούτων της ΕΕ, της αστυνομίας, των τελωνειακών αρχών, των υπηρεσιών προμηθειών και των αρχών επιβολής του νόμου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη, καθώς και των διεθνών οργανισμών και των ΜΚΟ·

2.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του 2005·

Συλλογή πληροφοριών

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, για να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, να αναλάβουν δράση ενόψει:

•    της ετήσιας δημοσίευσης κοινής έκθεσης της Eurojust, της Europol και της Frontex, η οποία θα υποβάλλεται στο ΕΚ και τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στην Επιτροπή και το Συμβούλιο· η κοινή έκθεση αυτή, την οποία θα πρέπει να ακολουθεί δημόσια ακρόαση με τη συμμετοχή ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να συνεισφέρουν με την ειδημοσύνη τους, θα πρέπει να προωθεί τις προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση:

▪  των γενεσιουργών αιτιών·

▪  των παραγόντων στις χώρες προέλευσης και προορισμού που διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων·

▪  των τρεχουσών τάσεων όσον αφορά τα θύματα, τους εμπόρους ανθρώπων, τους χρήστες και τα δίκτυα εγκλήματος, καθώς και τον τρόπο δράσης τους·

▪  των οδών διακίνησης, των τοπικών συνθηκών στις χώρες προορισμού που ευνοούν τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και των διαφορετικών μορφών εκμετάλλευσης (σεξουαλική εκμετάλλευση, εργασιακή εκμετάλλευση, εμπορία οργάνων, εμπορία παιδιών, μεταξύ άλλων και για την εκμετάλλευσή τους στο πλαίσιο του σεξουαλικού τουρισμού, παραγωγή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και άλλες μορφές εκμετάλλευσης που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων αλλά δεν εμπίπτουν ρητώς στον ορισμό της της, όπως η επαιτεία ή τα μικροαδικήματα)·

•    της δημιουργίας κοινού προτύπου στην ΕΕ για τη συλλογή και τη σύγκριση δεδομένων που αφορούν όλες τις πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας και του φύλου, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες, τηρουμένης παράλληλα της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων·

•    της θέσπισης, σύμφωνα με το άρθρο 70 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήματος ετήσιας αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης που αφορά συγκεκριμένα την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, στο πλαίσιο του οποίου το Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα ενημερώνονται πλήρως·

•    της αξιολόγησης των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα διεξαχθούν και θα αναπτυχθούν τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες·

Πρόληψη

4.  χαιρετίζει την προτεινόμενη διάταξη για την πρόληψη, που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής, και ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης·

5.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν περαιτέρω ενισχυμένα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και διοικητικών μέτρων, καθώς και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, προκειμένου να περιορισθεί η ζήτηση υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων·

6.  ζητεί τη διεξαγωγή και ανάπτυξη μαζικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες που είναι γνωστό ότι αποτελούν τόπο προέλευσης ή διέλευσης θυμάτων εμπορίας· η εν λόγω εκστρατεία θα πρέπει να στοχεύει τόσο τα δυνητικά θύματα εμπορίας όσο και τους δυνητικούς αγοραστές υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης, με τα οποία θα εφιστάται η προσοχή τους στις παγίδες που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν στην εμπορία ανθρώπων·

Δίωξη

8.  ζητεί να εγκριθεί όσο το δυνατόν συντομότερα πλήρες και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει πολιτικές κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος που συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία κατά τη σύνταξη οποιασδήποτε μελλοντικής πρότασης νομοθετικής πράξης στον συγκεκριμένο τομέα:

α.  τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για όσους αποκομίζουν όφελος από την εμπορία ανθρώπων – περιλαμβανομένων και νομικών προσώπων – πρέπει να αντανακλούν τη σοβαρότητα του εγκλήματος και να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα, η δε εμπορία παιδιών πρέπει να τιμωρείται με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο·

β.  χρειάζεται περαιτέρω δράση που θα επικεντρώνεται στην προστασία των θυμάτων – λαμβανομένης δεόντως υπόψη της κατάστασης των παιδιών και των γυναικών – διασφαλίζοντας την παροχή βοήθειας στα θύματα χωρίς όρους και άσχετα με το αν συγκατατίθενται στην εκμετάλλευσή τους και ανεξάρτητα από τη βούλησή τους να συνεργαστούν στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

γ.  χρειάζονται περαιτέρω μέτρα πρόληψης και δράση που να επικεντρώνεται επίσης στους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

δ.  πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ανάγκη εξωεδαφικής δικαιοδοσίας για αδικήματα που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων όσον αφορά τόσο υπηκόους της ΕΕ όσο και τους διαμένοντες σε αυτή·

ε.  οποιαδήποτε διάταξη σχετικά με τη δικαιοδοσία πρέπει να συμβαδίζει με το σχέδιο απόφασης-πλαίσιο για την πρόληψη και τον διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις·

10. καλεί τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια – δεδομένου ότι η νομοθεσία παραμένει κενό γράμμα εάν δεν εφαρμόζεται ορθά – να εφαρμόσουν πλήρως σε εθνικό επίπεδο τις πολιτικές της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων, καθώς και να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν συντομότερα άλλες νομοθετικές πράξεις που αφορούν τον τομέα αυτό·

11. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τον καλύτερο συντονισμό σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ οργανισμών της ΕΕ όπως είναι η Eurojust και η Europol·

12. εφιστά την προσοχή στα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει οι κοινές ομάδες έρευνας και ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερο το εργαλείο αυτό·

13. υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής βοήθειας και στήριξης στα θύματα εμπορίας που έχουν ήδη φτάσει στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και καλεί την Frontex και τις εθνικές υπηρεσίες φύλαξης των συνόρων να διακρίνουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων από τους παράνομους μετανάστες στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων τους, καθώς και να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους υπαλλήλους και προσωπικό τους όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων·

14. ζητεί, δεδομένου ότι η καταστολή δεν μπορεί να περιορισθεί στα σύνορα της ΕΕ, να συναφθούν ολοκληρωμένες συμφωνίες – που θα περιλαμβάνουν διατάξεις για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – με τρίτες χώρες και να αναπτυχθεί συνεργασία, βάσει αυστηρών κανόνων, με τις χώρες αυτές·

Προστασία, υποστήριξη και ενίσχυση των θυμάτων

15. ζητεί να αποτελέσει η προστασία και η στήριξη των θυμάτων προτεραιότητα όλων των δράσεων της ΕΕ στον τομέα αυτό και να διασφαλιστεί ότι τα θύματα λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια από τη στιγμή που εντοπίζονται, περιλαμβανομένης:

•    της δυνατότητας του θύματος να λαμβάνει άδεια διαμονής, ασχέτως της βούλησής του να συνεργαστεί στο πλαίσιο ποινικών υποθέσεων·

•    της απλουστευμένης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω κατάρτισης και άλλων μορφών ενίσχυσης δεξιοτήτων·

•    μιας απλουστευμένης πολιτικής όσον αφορά την επανένωση οικογενειών·

16. εφιστά την προσοχή στα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες, και ζητεί την καθιέρωση ειδικών προγραμμάτων βοήθειας και προστασίας για αυτά·

17. τονίζει ότι τα θύματα εμπορίας πρέπει να λαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία, στήριξη και βοήθεια, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης όπου έχουν διακινηθεί εκτός της ΕΕ και όχι προς ή μέσα σε αυτή·

18. ζητεί να παρέχεται στα θύματα επαγγελματική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης δωρεάν νομικής βοήθειας (η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να γλυτώσουν από την κατάσταση καταναγκασμού στην οποία βρίσκονται), δεδομένου ότι τα θύματα δεν διαθέτουν οικονομικά μέσα και, για τον λόγο αυτό, δεν θα είχαν τους πόρους να καλύψουν τα σχετικά έξοδα·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.