Procedūra : 2009/2782(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0029/2010

Pateikti tekstai :

B7-0029/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/02/2010 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 173kWORD 112k
13.1.2010
PE432.877v01-00
 
B7-0029/2010

Pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7‑0341/2009 ir B7‑0342/2009

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl prekybos žmonėmis prevencijos


Anna Hedh, Silvia Costa S&D frakcijos vardu
Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova, Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl prekybos žmonėmis prevencijos  
B7‑0029/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 3, 4, 5 ir 6 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 4 ir 5 straipsnius, kuriuose pabrėžiama, kad panaikinama visų formų prekyba vergais,

–   atsižvelgdamas į 1949 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų išnaudojimu prostitucijos tikslams,

–   atsižvelgdamas į 1989 m. JT vaiko teisių konvenciją, ypač į jos 1, 7, 32, 34 ir 35 straipsnius, ir į 2000 m. JT vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, ypač į jo 3 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW), ypač į jos 5 ir 6 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. JT Palermo protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantį JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas Nr. 29 dėl priverstinio ar privalomojo darbo (1930 m.) ir Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti, TDO generalinės konferencijos priimtą per 87-ąją sesiją (1999 m.),

–   atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią Ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją, į Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų planą, taip pat į Jungtinių Tautų „Pekino +5“ ir „Pekino +10“ specialiosiose sesijose, atitinkamai – 2000 m. birželio 9 d. ir 2005 m. kovo 11 d., priimtus vėlesnius dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų planą,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. Europos konvenciją dėl žmogaus teisių biomedicinoje apsaugos ir į jos 2002 m. papildomo protokolo dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos 22 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į UNICEF 2003 m. gaires dėl vaikų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, apsaugos ir į 2006 m. orientacines gaires dėl vaikų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, apsaugos Europoje,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. Europos Tarybos konvenciją dėl kovos su prekyba žmonėmis,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2005 m. organizuoto nusikalstamumo padėties ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos rekomendaciją 1611/2003 dėl prekybos žmonių organais Europoje,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 20 d. priimtą Briuselio deklaraciją dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis(1),

–   atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui, parengtą pagal 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su prekyba žmonėmis 10 straipsnį (COM(2006)0187),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2005 m. spalio 18 d. komunikatą „Kova su prekyba žmonėmis – integruota strategija ir pasiūlymai dėl veiksmų plano“ (COM(2005)0514),

–   atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą „ES plano dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų įgyvendinimo įvertinimas ir stebėsena“ (COM(2008)657 galutinis),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuriuo panaikinamas Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR (COM(2009)0136 galutinis),

–   atsižvelgdamas į Moterų ir vyrų lygybės gaires 2006–2010 (COM(2006)0092), ypač į prioritetinius veiksmus, kuriuos vykdant kovojama su lyčių smurtu ir prekyba žmonėmis,

–   atsižvelgdamas į Stokholmo programą „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui“,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio mėn. Briuselio deklaraciją dėl prekybos žmonėmis,

–   atsižvelgdamas į Europolo 2009 m. pranešimus dėl prekybos žmonėmis,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2009 m. liepos mėn. pranešimą dėl prekybos vaikais Europos Sąjungoje,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) 2009 m. vasario mėn. pranešimą dėl prekybos žmonėmis pasaulyje,

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2009 m. vasario 6 d. pranešimą dėl prekybos žmonėmis aukų, ypač moterų ir vaikų, žmogaus teisių aspektų ir į jame nurodytas rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į JAV Valstybės departamento 2009 m. birželio mėn. pranešimą dėl prekybos žmonėmis,

–   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas šiuo klausimu(2),

–   atsižvelgdamas į klausimus žodžiu Komisijai dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir aukų apsaugos (O-0148/2009 – B7 0341/2009, O-0149/2009 – B7 0342/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi prekyba žmonėmis – šiuolaikinės vergovės forma, sunkus nusikaltimas ir rimtas pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas, kai, pasitelkus grasinimus, prievartą ir žeminimą, žmonės tampa priklausomi,

B.  kadangi prekyba žmonėmis – itin pelningas organizuotų nusikaltėlių verslas, suteikiantis galimybę gauti didelį pelną prisiimant nedidelę riziką,

C. kadangi esama įvairių prekybos žmonėmis formų, pvz., susijusių su seksualiniu išnaudojimu, priverstiniu darbu, neteisėta prekyba žmonių organais, elgetavimu, neteisėtu įvaikinimu ir darbu namuose,

D. kadangi, Europolo atlikto vertinimo duomenimis, 2009 m. prekyba moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais nesumažėjo, o prekyba žmonėmis priverstinio darbo tikslais didėja,

E.  kadangi UNODC pranešime dėl prekybos žmonėmis pasaulyje teigiama, kad labiausiai paplitusi prekybos žmonėmis forma – seksualinis išnaudojimas, antroje vietoje – priverstinis darbas, ir taip pat pažymima, jog 79 proc. nustatytų prekybos žmonėmis aukų yra moterys ir mergaitės,

F.  kadangi vadinamosios nuotakos iš katalogo gali tapti vergėmis, taip pat seksualinio išnaudojimo, priverstinio darbo, darbo namuose ir kitų formų prekybos žmonėmis aukomis,

G. kadangi vaikai yra itin pažeidžiami, taigi esama didesnės rizikos, kad jie taps prekybos žmonėmis aukomis,

H. kadangi ekonomikos ir finansų krizės laikotarpiu prekyba žmonėmis gali dar labiau suintensyvėti, nes pasinaudojama potencialių aukų poreikiu surasti tinkamą darbą ir išvengti skurdo,

I.   kadangi šios problemos mastas ir rimtumas kelia nerimą:

•    Europolo 2009 m. prekybos žmonėmis Europos Sąjungoje ataskaitoje nurodoma, kad prekyba žmonėmis – tai verslas, duodantis daug milijonų eurų ir (arba) dolerių per metus;

•    remiantis turimais duomenimis, galima pagrįstai teigti, kad kasmet siekiant parduoti į ES atvežami arba ES parduodami keli šimtai tūkstančių žmonių,

•    Eurojustas 2008 m. pradėjo 83 bylas dėl prekybos žmonėmis – 10 proc. daugiau negu 2007 m. (71 byla);

J.   kadangi ES kovos su prekyba žmonėmis teisinė sistema šiuo metu iš esmės grindžiama:

•    2002 m. liepos 19 d. Pamatiniu sprendimu 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis, kuriame siekiama užtikrinti minimalų nacionalinės teisės aktų suderinimą;

•    2004 m. balandžio 29 d. Direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis,

K. kadangi patirtis parodė, kad ši teisinė sistema nepakankamai veiksminga ir neįgyvendinama tinkamai, taigi ES turi imtis griežtesnių veiksmų,

L.  kadangi 2009 m. kovo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuriuo panaikinamas Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR (COM(2009)0136 galutinis) ir kuriuo siekiama patobulinti galiojantį pamatinį sprendimą, t. y. numatyti griežtesnių sankcijų, užtikrinti geresnę nukentėjusių asmenų apsaugą ir numatyti aktyvios prevencijos priemonių,

M. kadangi, nepaisant pirmininkavusios Švedijos pastangų, dokumentas nebuvo patvirtintas ir kadangi pasiūlymas dėl naujo teisės akto pagal Lisabonos sutarties teisinę sistemą bus turbūt greitai pateiktas,

N. kadangi pagal Lisabonos sutartį ES imsis daugiau veiksmų teisminio ir policijos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje, įskaitant kovą su prekyba žmonėmis, o Parlamentas šioje srityje atliks pilnavertį vaidmenį, kaip viena iš teisėkūros institucijų,

O. kadangi kova su prekyba žmonėmis negali apsiriboti teisinėmis priemonėmis ir taip pat turi apimti neteisines pastangas, visų pirma vertinimą, kaip įgyvendinamos patvirtintos priemonės, informacijos kaupimą ir keitimąsi ja, taip pat bendradarbiavimą, partnerystės kūrimą ir keitimąsi pažangiausia patirtimi,

P.  kadangi labai svarbu jau pačioje pradžioje ir kiekviename etape įtraukti į veiklą šioje srityje dirbančias pilietinės visuomenės organizacijas, pradedant nustatymu ir baigiant pagalbos teikimu nukentėjusiems asmenims, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą teisėkūros procese,

Q. kadangi šiuo metu neturima tikslių duomenų apie minėtąjį reiškinį ir atrodo, kad tikrasis reiškinio mastas daug didesnis nei leidžia manyti turimi duomenys, nes šis reiškinys – nusikaltimas, daromas slaptai, dažnai nenustatomas ar nustatomas neteisingai; kadangi reikia geriau ištirti, kokiu būdu vykdoma prekyba žmonėmis, kas ją vykdo, kaip paklausa skatina aukų paslaugų pasiūlą, kokiu būdu ir kodėl tampama aukomis ir kaip būtų galima mažinti paklausą; kadangi reikia plėsti valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija,

R.  kadangi prieš imantis būsimų veiksmų būtina parengti integruotą strategiją, kuri apimtų prevenciją, sankcijas, nukentėjusių asmenų apsaugą, paramą ir pagalbą jiems, taip pat glaudesnį visų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą,

S.  kadangi, sumažinus potencialių pirkėjų, perkančių prekybos žmonėmis aukų teikiamas paslaugas ir prekes, paklausą, taigi taip pat sumažinus iš prekybos žmonėmis gaunamą pelną, atitinkamai sumažėtų tokių paslaugų ir prekių pasiūla,

T.  kadangi potencialių aukų socialinė integracija turi netiesioginį prevencinį poveikį, nes tai gali būti naudinga siekiant išvengti, kad šie asmenys vėl taptų aukomis arba potencialiais prekiautojais žmonėmis,

U. kadangi, norint saugoti pagrindines teises ir veiksmingai kovoti su prekyba žmonėmis, būtina užtikrinti ES, Europos Tarybos, JT ir trečiųjų šalių (visų pirma žmonių, kuriais prekiaujama, kilmės šalių ir Jungtinių Valstijų, kuriose tokie žmonės dažnai parduodami) bendradarbiavimą ir partnerystę,

V. kadangi būtina užtikrinti, jog rengiant ir vėliau įgyvendinant kovos su prekyba žmonėmis politiką ir priemones nebūtų diskriminuojama dėl tokių priežasčių kaip pilietybė, rasė, odos spalva, lytis, religija, politiniai ir kitokie įsitikinimai, socialinė kilmė ar kitoks statusas,

Bendrosios nuostatos

1.  ragina Tarybą ir Komisiją:

•    parengti kovos su prekyba žmonėmis priemonių, vadovaujantis žmogaus teisėmis grindžiama bendra strategija, pagal kurią didžiausias dėmesys būtų skiriamas kovai su prekyba žmonėmis, jos prevencijai ir nukentėjusių asmenų apsaugai;

•    laikytis strategijos, pagal kurią didžiausias dėmesys būtų skiriamas nukentėjusiems asmenims, t. y. visų galimų kategorijų nukentėjusieji asmenys būtų nustatyti ir saugomi, taip pat būtų taikomos jiems skirtos tikslingos priemonės, o ypatingas dėmesys būtų skiriamas vaikams ir kitoms rizikos grupėms;

•    prižiūrint už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingam Komisijos nariui, paskirti ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorių, kuris koordinuotų ES veiksmus ir politiką šioje srityje, įskaitant nacionalinių pranešėjų tinklo veiklą, taip pat teiktų ataskaitas Europos Parlamentui ir Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatiniam komitetui (COSI);

•    užtikrinti, kad ekonomikos ir finansų krizės laikotarpiu kova su prekyba žmonėmis liktų svarbiu darbotvarkės klausimu, pvz., rengiant atkūrimo planus;

•    užtikrinti, kad į kovos su prekyba žmonėmis politiką būtų įtraukti su socialiniais reikalais ir socialine aprėptimi susiję aspektai, taip pat reikalauti, kad būtų parengtos tinkamos programos ir veiksmingi metodai, skirti aukų socialinei reabilitacijai užtikrinti, įskaitant darbo rinkos ir socialinės apsaugos priemones;

•    skirti pakankamai dėmesio prekybos žmonėmis išorės santykių aspektui, taip pat imigracijos, prieglobsčio ir reintegracijos politikos aspektams;

•    rengti informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas kilmės, tranzito ir paskirties šalių, kuriose prekiaujama žmonėmis, švietimo įstaigose;

•    imantis visų kovos su prekyba žmonėmis veiksmų, visų pirma atsižvelgti į vaiko interesus, kaip numatyta 1989 m. JT vaiko teisių konvencijoje;

•    atsižvelgti į lyčių aspektą vykdant kovos su prekyba žmonėmis politiką, taikant strategijas ir priemones;

•    labiau koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos Sąjungos lyčių lygybės institutu;

•    užmegzti naują ir plėsti jau vykstantį bendradarbiavimą su šioje srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO);

•    sukurti nuolatinę ES lygmens sistemą, kuri leistų susieti ES institucijų, agentūrų ir institutų, policijos, muitinės, viešojo pirkimo įstaigų, taip pat valstybių narių nacionalinių ir regioninių teisėsaugos institucijų, tarptautinių organizacijų ir NVO dedamas pastangas;

2.  ragina valstybes nares, kurios dar neratifikavo ir neįgyvendino 2005 m. Europos Tarybos konvencijos dėl kovos su prekyba žmonėmis, skubiai tai padaryti;

Informacijos kaupimas

3.  norint gauti kuo daugiau informacijos, ragina Tarybą ir Komisiją imtis veiksmų siekiant, kad:

•    Eurojustas, Europolas ir „Frontex“ kasmet skelbtų bendrą ataskaitą, kurią pateiktų Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams, taip pat Europos Komisijai ir Tarybai; paskelbus bendrą ataskaitą būtų rengiamas viešas klausymas, kuriame dalyvautų NVO ir pilietinės visuomenės atstovai siekiant, kad jie pasidalytų savo patirtimi, taigi būtų skatinama veikla norint geriau suprasti šiuos klausimus:

▪  pagrindines priežastis;

▪  veiksnius kilmės ir paskirties šalyse, padedančius vykdyti prekybą žmonėmis;

▪  dabartines tendencijas, susijusias su aukomis, prekiautojais, taip pat su nusikaltėlių tinklais ir jų veiklos būdais;

▪  kelionių maršrutus, vietines aplinkybes paskirties šalyse, dėl kurių susidaro palankios sąlygos pasinaudoti prekybos žmonėmis aukų paslaugomis, ir kitokių formų išnaudojimą (seksualinis išnaudojimas, išnaudojimas darbe, prekyba organais, prekyba vaikais, įskaitant tuos atvejus, kai jie išnaudojami keliaujančių seksualinių nusikaltėlių, vaizdų, susijusių su seksualine vaikų prievarta, gamyba ir kitokių formų išnaudojimas, susijęs su prekyba žmonėmis, tačiau ne iki galo atitinkantis šios sąvokos apibrėžtį, pvz., elgetavimas ir smulkūs nusikaltimai);

▪  būtų sukurtas bendras ES modelis, kuriuo remiantis būtų kaupiami ir lyginami duomenys, susiję su visais prekybos žmonėmis aspektais, įskaitant amžių ir lytį, ir kuris būtų taikomas tiek valstybėse narėse, tiek trečiosiose šalyse, laikantis aktualių teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą ir duomenų subjekto teises;

▪  vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 70 straipsniu ir teikiant visą informaciją Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams, būtų sukurta objektyvi ir nešališka metinio vertinimo sistema, pagal kurią ypatingas dėmesys būtų skiriamas tam, kaip įgyvendinama ES kovos su prekyba žmonėmis politika;

▪  būtų vertinamos informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijos, kurios bus rengiamos ir įgyvendinamos valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse;

Prevencija

4.  pritaria Komisijos pasiūlyme numatytai nuostatai dėl prevencijos ir ragina imtis tolesnių veiksmų;

5.  pabrėžia, kad siekiant mažinti paslaugų, kurias teikia prekybos žmonėmis aukos, paklausą valstybės narės turėtų patvirtinti ir griežtinti teisines ir neteisines priemones, įskaitant švietimo, socialines, kultūros ir administracines priemones, taip pat rengti visos visuomenės informavimo kampanijas;

6.  ragina valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, iš kurių ar pro kurias, kaip paaiškėjo, gabenamos prekybos žmonėmis aukos, rengti ir vykdyti plataus masto informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijas, skirtas potencialioms prekybos žmonėmis aukoms ir potencialiems paslaugų, kurias teikia prekybos žmonėmis aukos, pirkėjams;

7.  ragina valstybes nares parengti tikslingų sąmoningumo didinimo švietimo programų, skirtų atkreipti vaikų dėmesį į pinkles, dėl kurių galima lengvai tapti prekybos žmonėmis aukomis;

Baudžiamasis persekiojimas

8.  ragina kuo skubiau patvirtinti išsamią ir visapusišką teisinę tvarką, kuri apimtų kovos su elektroniniais nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, politiką;

9.  ragina Komisiją ir valstybes nares, ateityje rengiant visus pasiūlymus dėl šios srities teisės aktų, atsižvelgti į šiuos aspektus:

a.  baudų ir sankcijų, taikomų iš prekybos žmonėmis besipelnantiems asmenims, įskaitant juridinius asmenis, griežtumas turėtų atitikti nusikaltimo sunkumą ir turėti atgrasomąjį poveikį, o itin griežtai reikėtų bausti už prekybą vaikais;

b.  vykdant tolesnius veiksmus turėtų būti siekiama apsaugoti nukentėjusius asmenis ir tinkamai atsižvelgiama į vaikų ir moterų padėtį, be kita ko, užtikrinama, kad nukentėjusiems asmenims būtų suteikiama besąlygiška pagalba ir nebūtų kreipiama dėmesio į nukentėjusio asmens sutikimą būti išnaudojamam, o nukentėję asmenys turėtų teisę gauti pagalbą, neatsižvelgiant į tai, ar jie pasirengę bendradarbiauti baudžiamajame procese;

c.  vykdant tolesnius veiksmus ir prevenciją taip pat galėtų būti skiriamas dėmesys paslaugų, kurias teikia prekybos žmonėmis aukos, vartotojams;

d.  reikėtų tinkamai atsižvelgti į tai, kad nusikaltimų, susijusių su prekyba žmonėmis, atveju ES piliečiams ir joje gyvenantiems asmenims reikia taikyti ekstrateritorinės jurisdikcijos nuostatas;

e.  visos nuostatos dėl jurisdikcijos turėtų būti derinamos su pamatinio sprendimo dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo projektu;

10. atsižvelgdamas į tai, kad teisės aktai neturi poveikio, jei jie tinkamai neįgyvendinami, ragina valstybes nares ir nacionalinius parlamentus nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti visą ES kovos su prekyba žmonėmis politiką, taip pat kuo greičiau ratifikuoti ir įgyvendinti kitus šios srities teisės aktus;

11. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų siekiant geriau koordinuoti ES įstaigų, pvz., Eurojusto ir Europolo, veiklą;

12. atkreipia dėmesį į teigiamus rezultatus, kuriuos pasiekė jungtinės tyrimo grupės, ir ragina valstybes nares dažniau pasinaudoti šia priemone;

13. pabrėžia, kad svarbu suteikti pagalbą ir paramą toms prekybos žmonėmis aukoms, kurios pasiekė ES išorės sieną, ir ragina „Frontex“ bei nacionalines sienų apsaugos tarnybas vykdant visus veiksmus prekybos žmonėmis aukas traktuoti kitaip negu nelegalius imigrantus ir atitinkamai didinti savo pareigūnų ir darbuotojų sąmoningumą prekybos žmonėmis klausimu;

14. turėdamas mintyje, kad baudžiamosios priemonės negali būti taikomos tik ES teritorijoje, ragina su trečiosiomis šalimis sudaryti išsamius susitarimus, į kuriuos būtų įtrauktos pagarbos pagrindinėms teisėms nuostatos, ir su šiomis šalimis pradėti griežtomis taisyklėmis grindžiamą bendradarbiavimą;

Nukentėjusių asmenų apsauga ir parama bei pagalba jiems

15. ragina, kad nukentėjusių asmenų apsauga ir jiems teikiama parama būtų prioritetiniai ES veiksmai šioje srityje, o nustačius nukentėjusius asmenis, jie nedelsiant gautų visą įmanomą pagalbą, įskaitant:

•    galimybę gauti leidimą gyventi šalyje, neatsižvelgiant į tai, ar jie pasirengę bendradarbiauti baudžiamajame procese;

•    didesnes galimybes dalyvauti darbo rinkoje, įskaitant mokymus ir kitokius įgūdžių gerinimo būdus;

•    supaprastintą šeimos susijungimo politiką;

16. atkreipia dėmesį į tokias ypač pažeidžiamas aukas kaip vaikai ir moterys ir ragina parengti konkrečias pagalbos jiems ir jų apsaugos programas;

17. pabrėžia, kad nukentėję nuo prekybos žmonėmis asmenys turėtų gauti visapusišką apsaugą, paramą ir pagalbą, taip pat ir tuo atveju, kai jais buvo prekiaujama ne tik juos įvežant į ES ar ES teritorijoje, bet ir juos išvežant už ES ribų;

18. turint mintyje tai, kad nukentėję asmenys neturi finansinių priemonių ir todėl negali mokėti už paslaugas, ragina suteikti šiems asmenims nemokamą profesionalią pagalbą, įskaitant teisinę pagalbą, kuri būtina norint išsivaduoti iš padėties, į kurią šie asmenys pateko per prievartą;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Europos Tarybai.

 

(1)

OL L 261, 2004 8 6, p. 19–23.

(2)

Europos Parlamento 2006 m. sausio 17 d. rezoliucija dėl strategijų, siekiančių užkirsti kelią prekybai vaikais ir moterimis, kuriems kyla seksualinio išnaudojimo pavojus; Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl kovos su prekyba žmonėmis – integruotas požiūris ir pasiūlymai dėl veiksmų plano (2006/2078(INI)).

Teisinė informacija - Privatumo politika