Procedure : 2009/2812(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0031/2010

Indgivne tekster :

B7-0031/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/01/2010 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0008

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 127kWORD 70k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0031/2010
18.1.2010
PE432.879v01-00
 
B7-0031/2010

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0240/2009

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om en EU-strategi for Donauregionen


Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis, Ivailo Kalfin for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om en EU-strategi for Donauregionen  
B7‑0031/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forespørgslen til mundtlig besvarelse af 3. december 2009 til Kommissionen om EU-strategien for Donauregionen (O-0150/09 – B7-0240/2009),

–   der henviser til artikel 192 og artikel 265, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 18.-19. juni 2009, hvori Kommissionen opfordredes til inden udgangen af 2010 at udarbejde en EU-strategi for Donauregionen,

–  der henviser til Rådets program, der er udarbejdet af de spanske, belgiske og ungarske formandskaber,

–   der henviser til det Donauforum, der er etableret i Europa-Parlamentet, og til dette forums arbejde,

–   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse med titlen "En EU-strategi for Donauområdet" fra oktober 2009,

–   der henviser til Espookonventionen, Aarhuskonventionen og Bernerkonventionen om miljøbeskyttelse,

–   der henviser til Beogradkonventionen om sejlads på Donau,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at floden Donau forbinder ti europæiske lande – Tyskland, Østrig, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumænien, Bulgarien, Moldova og Ukraine – hvoraf seks er EU-medlemsstater,

B.  der henviser til, at staterne langs Donau med mere end 200 mio. indbyggere udgør et vigtigt socio-økonomisk potentiale inden for Europa;

C.  der henviser til, at Donauregionen er et vigtigt krydsfelt mellem EU's programmer for samhørighedspolitikken, foranstaltningerne for ansøgerlande og mulige ansøgerlande samt programmerne for de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik,

D.  der henviser til, at der skal udarbejdes en EU-strategi for Donauregionen inden for følgende samarbejdsområder: social udvikling og beskyttelse, bæredygtig økonomisk udvikling, transport- og energimæssig infrastruktur, miljøbeskyttelse, kultur og uddannelse,

E.  der henviser til, at EU-strategien for Donauregionen kan bidrage væsentligt til at forbedre koordinationen mellem de regionale og lokale myndigheder og organisationer, der arbejder i Donauregionen, og vil fremme velstand, bæredygtig udvikling, jobskabelse og sikkerhed i området,

F.  der henviser til, at strategien, hvis den følger samme mønster som strategien for Østersøregionen, har potentiale til at fremme regionalt og grænseoverskridende samarbejde med henblik på yderligere økonomisk vækst og til at finde fælles svar på fælles udfordringer,

G.  der henviser til, at Donauregionen er en betydningsfuld historisk port, der forener det vestlige og det østlige EU;

H.  der henviser til, at der er en lang tradition for samarbejde i Donauregionen: Den europæiske Donaukommission, der blev grundlagt den 30. marts 1856 og oprindeligt havde hovedsæde i Galaţi (Rumænien), var en af de første tværeuropæiske institutioner og har i dag sit hovedsæde i Budapest,

I.  der henviser til, at Donau nærmest er blevet en indre vandvej i EU efter udvidelsen i 2007, og til, at Donauregionen kan yde et væsentligt bidrag til at fremme den udvikling, der har fundet sted siden da,

J.  der henviser til, at Donau sammen med Main-kanalen og Rhinen forbinder Nordsøen med Sortehavet og giver forudsætningerne for at udnytte Sortehavsregionens geostrategiske placering,

K.  der henviser til, at hvis Donauområdet betragtes som én stor makroregion, vil det bidrage til at overvinde de regionale forskelle med hensyn til økonomiske resultater og til at opretholde en integreret udvikling,

L.  der henviser til, at Donaudeltaet siden 1991 har været klassificeret som UNESCO verdenskulturarv, og til, at Donauregionen omfatter adskillige særligt beskyttede områder og særlige bevaringsområder under Natura 2000-rammen; der henviser til, at Donau og Donaudeltaet har et unikt og skrøbeligt økosystem, som er hjemsted for sjældne plantearter, der er truet på grund af forurening,

1. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at påbegynde brede høringer af alle landene langs Donau og til at forelægge EU-strategien for Donauregionen senest ved udgangen af 2010;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at komme med et forslag til en EU-strategi for Donauregionen med henblik på at dække forskellige aspekter af regionalt samarbejde horisontalt, fremme synergier og undgå overlapning mellem forskellige regionale organers og organisationers arbejde;

3. mener, at regionale og lokale organer takket være deres nærhed til lokalbefolkningen og kendskab til borgernes behov bør spille en væsentlig rolle i udformningen, gennemførelsen og den videre udvikling af EU-strategien;

4. støtter Donauregionens økonomiske og sociale udvikling som et EU-prioritetsområde og befordring af en mere dybtgående regional integration i Donauregionen som en dynamisk del af et større europæisk økonomisk og politisk område;

5. finder det vigtigt at gøre bedst mulig brug af de muligheder, som findes i Donauregionens økonomier, med henblik på at gøre den til et af de mest attraktive områder i EU og i verden;

6. opfordrer til forbedring af Donauflodens økologiske situation, idet Donau i dag er en forurenet flod, og til foranstaltninger med henblik på at mindske forureningen og undgå yderligere udledning af olie og andre giftige og skadelige stoffer;

7. bemærker, at ansvaret for forureningen af Donauregionen ligger både hos medlemsstaterne og hos de andre lande, som Donau flyder igennem; understreger, at beskyttelse af miljøet i Donaubækkenet har væsentlig betydning for udviklingen af landbruget og landdistrikterne i regionen;

8. understreger behovet for at beskytte og styrke fiskebestandene i Donau; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en omfattende plan for bevarelse og genopbygning af de naturlige bestande af stører i Donau;

9. understreger, at der for at nå strategiens mål er behov for en koordineret indsats med henblik på en mere effektiv og bedre udnyttelse af alle disponible EU-midler i staterne langs Donau;

10. understreger, at Donaustrategien bør omfatte foranstaltninger, der skal gennemføres af EU, medlemsstaterne og alle landene langs Donau;

11. understreger behovet for at sikre en spredning af energikilderne og opfordrer Kommissionen og alle staterne langs Donau til at intensivere samarbejdet på energiområdet;

12. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle landene langs Donau til at fremme og gennemføre fælles projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energikilder i lyset af regionens potentiale som bioenergikilde og til at tilskynde til brugen af biomasse, sol-, vind- og vandenergi;

13. understreger, at behørige miljøkonsekvensvurderinger bør være en forudsætning for alle energirelaterede infrastrukturprojekter med henblik på at sikre, at de internationale standarder for miljøbeskyttelse opfyldes, efter høring af de partnere, som kan blive berørt af disse beslutninger;

14. minder om den rolle, Donau spiller som en samlende faktor i regionen; foreslår, at der træffes foranstaltninger til at lette grænsepassagen i regionen;

15. foreslår, at EU's transportsystem integreres med transportsystemerne i EU's nabolande i Donauregionen og understreger vigtigheden af at muliggøre intermodalitetsprojekter;

16. betragter det navigationssystem, som de indre vandveje udgør, som et vigtigt aspekt af transportudviklingen i regionen, men erkender samtidig, at sejladsen ad de indre vandveje er faldende, hvilket hovedsagelig skyldes den kraftige økonomiske afmatning, og understreger betydningen af at fjerne flaskehalse på vandvejsforbindelsen Rhinen/Meuse-Main-Donau for at forbedre sejladsen;

17. foreslår, at det transeuropæiske net styrkes med henblik på at forbedre intermodaliteten i hele regionen og styrke forbindelserne til Sortehavet med veje og jernbaneruter (fragtkorridorer og højhastighedsjernbanelinjer);

18. anser turisme for at være et vigtigt instrument til fremme af regionens økonomiske udvikling;

19. henleder opmærksomheden på den usædvanligt store indbyrdes økonomiske afhængighed mellem staterne i Donauregionen og understreger, hvor vigtigt det er at investere i intermodal kommunikationsteknologi og udvikle små og mellemstore virksomheder, hvis man ønsker at skabe en bæredygtig og effektiv vækst og stimulere den grønne økonomi i hele makroregionen langs Donau;

20. støtter programmer, som har til formål at forbedre det multikulturelle miljø i Donauregionen ved at fremme tværnational mobilitet og kulturel dialog, ved at skabe kunst og kommunikation og ved at beskytte den kulturelle og historiske arv;

21. støtter universiteternes udvekslingsprogrammer i regionen og foreslår, at universiteterne i regionen danner netværk med henblik på at skabe ekspertisecentre, der kan konkurrere på internationalt plan;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre de administrative ordninger med det formål at mindske de administrative byrder, som er uløseligt forbundet med at udvikle og gennemføre EU's Donau-strategi;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finde frem til, hvilke projekter der skal prioriteres gennemført i Donauregionen;

24. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet om fastsættelsen af prioriteringerne for udvikling af EU-strategien for Donauregionen og til regelmæssigt at informere og konferere med Europa-Parlamentet om, hvilke fremskridt der gøres med hensyn til gennemførelse af strategien;

25. foreslår, at der afholdes et EU-Donau-topmøde hvert andet år, og at konklusionerne herfra forelægges Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og andre relevante institutioner.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik