Resolutsiooni ettepanek - B7-0034/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0034/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi Doonau piirkonna strateegia

18.1.2010

suuliselt vastatava küsimuse B7‑0240/2009 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5

Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0031/2010

Menetlus : 2009/2812(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0034/2010
Esitatud tekstid :
B7-0034/2010
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0034/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi Doonau piirkonna strateegia kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjonile 3. detsembril 2009 esitatud küsimust ELi Doonau piirkonna strateegia kohta (O‑0150/2009 – B7-0240/2009);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 192 ja artikli 265 lõiget 5;

–   võttes arvesse 18. ja 19. juunil 2009. aastal kogunenud Euroopa Ülemkogu järeldusi, milles paluti komisjonil koostada enne 2010. aasta lõppu ELi Doonau piirkonna strateegia;

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 2009. aasta oktoobri arvamust „ELi Doonau piirkonna strateegia”;

–   võttes arvesse Espoo, Århusi ja Berni konventsioone keskkonnakaitse kohta;

–   võttes arvesse Belgradi konventsiooni, millega reguleeritakse laevaliiklust Doonaul;

–   võttes arvesse Doonau komisjoni, Doonau jõe kaitse rahvusvahelise komisjoni (ICPDR) ja Sava vesikonna rahvusvahelise komisjoni (ISRBC) ühisavaldust „Siseveeliikluse arendamine ja keskkonnakaitse Doonau vesikonnas”;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Doonau jõgi ühendab kümmet Euroopa riiki – Saksamaad, Austriat, Slovakkiat, Ungarit, Horvaatiat, Serbiat, Rumeeniat, Bulgaariat, Moldovat ja Ukrainat –, millest kuus on ELi liikmesriigid;

B.  arvestades, et ELi Doonau piirkonna strateegia eesmärk on luua ühine raamistik dialoogi ja koostöö soodustamiseks ning selle abil edendada sotsiaalset arengut ja kaitset, säästvat majandusarengut, transpordi ja energia infrastruktuuri ning keskkonnakaitset, lihtsustada isikute ja kaupade piiriülest liikumist, edendada produktiivset tööhõivet ning sotsiaalset ja kultuurilist suhtlust;

C. arvestades, et see strateegia võib märkimisväärselt parandada kooskõlastust piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning Doonau piirkonnas tegutsevate organisatsioonide vahel ning see soodustaks piirkonna jõukust, jätkusuutlikku sotsiaalset arengut ja uute töökohtade loomist;

D. arvestades, et ELi Doonau piirkonna strateegia võib soodustada piirkondlikku ja piiriülest koostööd, mis aitab edendada veelgi majanduslikku ja sotsiaalset arengut;

E. arvestades, et Doonau piirkond on ajalooliselt tähtis Lääne- ja Ida-Euroopat ühendav ala;

F. arvestades, et koostöö Doonau piirkonnas on toimunud pikka aega: praegu Budapestis asuv Euroopa Doonau komisjon, mis loodi 30. märtsil 1856. aastal ning asus algselt Galaţis (Rumeenias), oli üks esimesi Euroopa valitsustevahelisi institutsioone;

G. arvestades, et Doonau jõest on saanud pärast 2007. aasta laienemist peaaegu Euroopa Liidu siseveetee ning see ühendab koos Maini kanali ja Reini jõega Põhjamerd Musta merega;

H. arvestades, et Doonau delta kuulub aastast 1991 UNESCO maailmapärandi nimistusse ning Doonau piirkonnas on mitu Natura 2000 võrgustikku kuuluvat linnukaitseala ja erikaitseala; arvestades, et Doonau ja Doonau delta ökosüsteem on ainukordne ja habras, seal kasvab haruldasi taimeliike, mis on reostuse tõttu ohustatud,

1.  kutsub kõiki Doonau jõe ääres asuvaid riike üles alustama võimalikult kiiresti laiaulatuslikku konsulteerimist, et esitada ühine Doonau piirkonna strateegia;

2.  nõuab tungivalt, et komisjon toetaks neid jõupingutusi ja teeks 2010. aasta lõpuks ettepaneku ELi Doonau piirkonna strateegia kohta, et käsitleda piirkondliku koostöö eri aspekte ning parandada eri piirkondlike organite ja organisatsioonide koostoimet;

3.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kindlaks Doonau piirkonna esmatähtsad projektid;

4.  on arvamusel, et piirkondlikel ja kohalikel asutustel peaks olema oluline roll strateegia kujundamisel, rakendamisel ja edasiarendamisel, sest nad tunnevad elanikkonda ja on teadlikud nende vajadustest;

5.  rõhutab, et ELi strateegia rakendamine peaks põhinema kõigi liikmesriikide üksmeelel, ja märgib vajadust teha täiel määral koostööd teiste naaberriikidega selles piirkonnas, eelkõige sotsiaalse arengu, transpordi, energia, keskkonna ja kultuuri valdkonnas;

6.  juhib tähelepanu asjaolule, et Doonau piirkonna majandusarenguga peab kaasnema ka sotsiaalne areng;

7.  toonitab vajadust koordineeritud lähenemisviisi järele, et kasutada strateegia eesmärkide täitmiseks Doonau-äärsetes riikides tõhusamalt ja paremini ära kõiki kättesaadavaid ELi vahendeid;

8.  märgib, et Doonau piirkonna reostamise eest vastutavad nii liikmesriigid kui ka teised jõe ääres asuvad riigid; rõhutab, et keskkonna kaitsmine Doonau vesikonnas mõjutab oluliselt piirkonna põllumajanduse ja maaelu arengut;

9.  nõuab, et Euroopa Liit, liikmesriigid ja jõe ääres asuvad riigid võtaksid konkreetseid meetmeid, et vähendada Doonau jõe reostust ning vältida edaspidi õli ja muude toksiliste ja kahjulike ainete jõkke sattumist;

10. rõhutab vajadust kaitsta ja suurendada Doonau piirkonna kalavarusid; palub komisjonil töötada välja Doonau jõe vesikonna looduslike tuuravarude säilitamise ja taastamise üldkava;

11. kutsub komisjoni, liikmesriike ja kõiki jõeäärseid riike üles edendama ja rakendama energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate ühisprojekte, võttes arvesse piirkonna potentsiaali bioenergia allikana, ning innustama kasutama päikese-, tuule- ja vee-energiat;

12. rõhutab, et kõigile energiaga seotud infrastruktuuriprojektidele peaksid eelnema nõuetekohased keskkonnamõju hindamised, et tagada rahvusvaheliste keskkonnakaitsestandardite täitmine;

13. teeb ettepaneku integreerida ELi liikmesriikide transpordisüsteemid Doonau piirkonnas asuvate naaberriikide süsteemidega ning toonitab ühendvedude projektide võimaldamise olulisust;

14. peab siseveeteede navigatsioonisüsteeme piirkonna transpordi arengu oluliseks osaks;

15. teeb ettepaneku tugevdada üleeuroopalist transpordivõrku, et parandada kogu piirkonna ühendvedusid ning elavdada maantee- ja raudteetrasside kaudu (kaubaveokoridorid ja kiirraudteed) ühendust Musta merega;

16. on arvamusel, et turism on oluline vahend piirkonna säästva kasvu ja sotsiaalse arengu edendamiseks;

17. toetab programme, mille eesmärk on täiustada Doonau mitmekultuurilist keskkonda riikidevahelise liikuvuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamise, kultuurierinevuste tunnustamise ning kultuuri- ja ajaloopärandi kaitsmise abil;

18. kutsub komisjoni üles tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ELi Doonau piirkonna strateegia prioriteetide kindlaksmääramisel ning palub komisjonil parlamenti järjepidevalt teavitada kõnealuse strateegia rakendamise edusammudest ja parlamendiga selles küsimuses konsulteerida;

19. teeb ettepaneku pidada iga kahe aasta järel Doonau piirkonna tippkohtumine, millel osalevad kõik piirkonna riigid, ning esitada selle järeldused Euroopa Ülemkogule, Euroopa Parlamendile ja osalevate riikide parlamentidele;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja teistele asjaomastele institutsioonidele.