Предложение за резолюция - B7-0067/2010Предложение за резолюция
B7-0067/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за напредъка на Хърватия за 2009 г.

2.2.2010

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Hannes Swoboda от името на комисията по външни работи


Процедура : 2009/2767(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0067/2010
Внесени текстове :
B7-0067/2010
Приети текстове :

B7‑0067/2010

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Хърватия за 2009 г.

Европейският парламент,

–   като взе предвид решението на Съвета от 3 октомври 2005 г. за откриване на присъединителни преговори с Хърватия,

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2009 г. относно доклада за напредъка на Хърватия – 2008 г.[1],

–   като взе предвид доклада за напредъка на Хърватия за 2009 г., публикуван от Комисията на 14 октомври 2009 г. (SEC(2009)1333),

–   като взе предвид препоръките от десетото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия, приети на 26 ноември 2009 г. в Страсбург,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че новоизбраният Европейски парламент се ангажира с подпомагане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че успешното присъединяване на Хърватия ще даде положителен импулс на процеса на европейска интеграция на останалата част от региона на Западните Балкани и като има предвид, че перспективата за членство в ЕС е мощен стимул за политически и икономически реформи и укрепване на мира и стабилността,

В.  като има предвид, че Хърватия продължи да постига напредък в почти всички области въпреки деветмесечното блокиране на присъединителните преговори и въпреки че беше изправена пред световната икономическа криза,

Г.  като има предвид, че присъединителните преговори изостанаха от графика поради граничния спор със Словения и не беше възможно да бъде осъществена индикативната пътна карта на Комисията за приключване на техническите преговори до края на 2009 г.,

Д. като има предвид, че споразумението, постигнато на 11 септември 2009 г. между министър-председателите на Словения и Хърватия относно условията за разрешаване на двустранния граничен спор, създаде импулс за отваряне на всички останали глави и за бърз напредък в присъединителните преговори,

Е.  като има предвид, че споразумението между Словения и Хърватия за арбитраж, което беше подписано в присъствието на председателството на ЕС на 4 ноември 2009 г., постави основите за цялостно разрешаване на техния граничен спор в атмосфера на взаимно доверие след приключване на процедурата по ратифициране от парламентите на тези две страни,

Ж. като има предвид, че преговорите с Хърватия могат да бъдат приключени през 2010 г., при условие че Хърватия гарантира ангажимент и положи усилия, като, наред с другото, засили публичната администрация, предприеме по-решителни действия, насочени към реформиране на съдебната система, води активна борба с корупцията и с организираната престъпност, гарантира устойчивия характер на връщането на бежанците и сътрудничи изцяло на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ), за да му позволи достъп до документите, които се изискват, за да бъдат използвани по дела за военни престъпления,

З.  като има предвид, че на 7 юли 2009 г. беше назначен нов министър-председател и че тя е твърдо решена да поддържа ангажимента на Хърватия по отношение на присъединяването към ЕС и програмата на страната за реформи, включително икономическите реформи и борбата срещу организираната престъпност и корупцията; като има предвид, че заместник министър-председателят, отговорен за икономическата политика, е подал оставка; като има предвид също така, че е отнет имунитетът на бившия министър на отбраната като знак за политическия ангажимент на правителството да действа по прозрачен начин във връзка с всички обвинения в корупция,

Общи бележки

1.  поздравява Хърватия за допълнителния й напредък при изпълнението на критериите за присъединяване към Съюза, както и на задълженията, произтичащи от членството в него; отбелязва съгласуваните усилия на Хърватия за приемане на необходимото законодателство, въвеждане в националното законодателство на достиженията на правото на ЕС и провеждане на реформи;

2.  приветства възобновяването на преговорите между ЕС и Хърватия на 2 октомври 2009 г. след блокирането им в продължение на повече от девет месеца; счита, че преговорите трябва да продължат плавно с цел приключването им през 2010 г., при условие че Хърватия изпълни всички критерии за отваряне и затваряне на преговорни глави;

3.  изразява увереност, че Хърватия ще посрещне и преодолее значителните предизвикателства, които остават по отношение на критериите, посочени в преговорните глави; посочва, че Хърватия продължава своите усилия за провеждане на реформи, особено по отношение на съдебната система и публичната администрация, борбата с корупцията и организираната престъпност, укрепването на правата на малцинствата, включително правото на завръщане на бежанци, провеждането на процеси за военни престъпления и даването на достъп до документи за МНТБЮ; счита, че Хърватия трябва също така да направи значителни допълнителни усилия за завършване на преструктурирането на корабостроителниците;

4.  изразява загриженост, че въпреки широката подкрепа за присъединяване към ЕС сред политическите партии, обществената подкрепа за членството в ЕС намалява; отбелязва, че проучванията на общественото мнение сочат, че хърватската общественост остава не много ентусиазирана по отношение на ЕС, като показват че само една трета от населението счита присъединяването към ЕС за нещо полезно; насърчава органите на властта и гражданското общество в Хърватия да инициират повече обществени обсъждания относно членството в ЕС и последствията от присъединяването към Съюза; приканва правителството и гражданското общество да обединят силите си с цел подобряване на социалните реформи и ускоряване на прилагането на реформите в областта на правосъдието, публичната администрация, околната среда и икономическата политика;

Политически критерии

5.  приветства напредъка, постигнат при прилагането на програмата за реформа на публичната администрация за периода 2008-2011 г. и при полагането на усилия с ясен ангажимент от страна на правителството;

6.  приветства участието на Хърватия в операции и мисии, свързани с Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), както и присъединяването й към декларациите, общите позиции и изявленията, свързани с общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) във всички случаи, когато бива поканена да се включи в тях;

7.  въпреки това подчертава, че продължават да съществуват значителни слабости в административните процедури, както и в управленския и административен капацитет на съответните институции; счита, че повече политическо внимание като цяло следва да се отдава на укрепването на държавната служба; отбелязва, че процесът на деполитизиране на публичната администрация е все още на ранен етап на развитие и правната рамка за създаване на професионална и ефикасна държавна служба още не е завършена; посочва, че се изисква нова система на заплащане и има нужда в по-голяма степен да се делегират отговорности от управленското равнище към равнището на държавните служители;

8.  отбелязва, че макар да съществува политическа воля за борба с корупцията на всички равнища и да е налице правна рамка за борба с корупцията, корупцията остава широко разпространена и административният капацитет на държавните органи, включително полицията и правоприлагащите органи, остава недостатъчен; насърчава съответните органи да предприемат действия относно случаите на корупция, тъй като тези случаи засягат почти всички части на обществото, икономиката и управлението, включително система от институции, извършващи дейност предимно в областите на здравеопазването, съдебната система, местното управление и бизнеса; изразява особена загриженост относно случаите на неуместно политическо влияние върху съдебната система; отбелязва със задоволство, че са се увеличили усилията на министър-председателя и на правителството за борба с корупцията в държавните предприятия, но счита че трябва да се направи повече за изграждане на култура на политическа отчетност относно корупцията с участие на политици;

9.  приветства извършените значителните законодателни и институционални промени с цел борба срещу организираната престъпност и изразява задоволство от новите мерки срещу мафията, които усилват сътрудничеството между органите, отговорни за сигурността; изразява особено задоволство от много доброто сътрудничество с босненските и сръбските правоприлагащи органи;

10. изразява задоволство от предприетите действия за законодателство и изграждане на институции в ключовата сфера на съдебната реформа и отбелязва с удовлетворение подобряването на ефикасността и прозрачността в съдебната система, както и намаляването на списъка на чакащи решение дела;

11. при все това посочва, че въпреки постигнатия напредък се изискват по-решителни стъпки за реформа на съдебната система, която продължава да се затруднява, наред с другото, поради дълъг списък с чакащи решение дела и прекалено дълги съдебни процедури; посочва, че остава да бъде извършена значителна работа по отношение на укрепването на независимостта на съдебната система, създаването на по-прозрачна процедура за подбор на съдии и прокурори и по-ефикасно прилагане на съдебните решения; счита, че са необходими допълнителни усилия за посрещане на тези предизвикателства, а също и за да се избегне уронването на доверието на гражданите във функционирането на съдебната система и в правовата държава; подкрепя законодателните инициативи на министерството на правосъдието, целящи да подобрят процеса на номиниране, подбор и повишаване в длъжност на съдии според квалификацията и заслугите им;

12. отбелязва изявлението на прокурора на МНТБЮ пред Съвета за сигурност на ООН на 3 декември 2009 г. и насърчава Хърватия да си сътрудничи изцяло с МНТБЮ; подчертава, че в изявлението си прокурорът, признавайки, че Хърватия е продължила да отговаря адекватно на повечето от исканията за помощ от МНТБЮ, отново заявява, че един въпрос е останал неразрешен, а именно напредъкът по намирането на липсващите ключови военни документи, свързани с операция „Буря“ през 1995 г., които са трябва да се използват в процесите срещу някои генерали; пожелава всестранен успех на новосъздадената Междуведомствена работна група, състояща се от представители на различни държавни институции и агенции, за провеждане на тези разследвания; счита, че трета страна, ако е необходимо, може да даде допълнителен импулс на разследванията; приканва Съвета да вземе решение колкото е възможно по-скоро относно отварянето на Глава 23 относно съдебната система и основните права; насърчава Хърватия да вземе мерки за решаване на въпроса с безнаказаността на извършителите на военни престъпления и да постигне по-нататъшен напредък при утвърждаването на безпристрастност при воденето на дела за военни престъпления в страната;

13. със задоволство отбелязва, че Хърватия продължава да подобрява резултатите си по отношение на балансираното и справедливо преследване на военни престъпления и че през годината имаше няколко повдигнати обвинения и съдебни процеса срещу хървати, обвинени във военни престъпления; приветства инструкциите относно военните престъпления, дадени от главния държавен прокурор до всички прокуратури, предназначени да гарантират уеднаквяване на практиките независимо от националния произход на заподозрения; въпреки това отбелязва, че много ответници, съдени за военни престъпления през годината, са съдени задочно и че продължават да съществуват поводи за загриженост, включително относно провеждането на процесите в отделни случаи; подчертава случая, при който високопоставен осъден за военни престъпления, който също така е и член на хърватския парламент, е имал възможност да избяга и намери убежище в съседна държава;

14. отбелязва, че реституцията на собственост, отнета през Втората световна война и по време на комунистическия режим, продължава да стои като въпрос, като същевременно признава напредъка, осъществен при връщането на използвани от други лица частни имоти на истинските им собственици, особено по отношение на използвани от други лица селскостопански земи;

15. изразява задоволство от ситуацията относно свободата на печата, но също така отбелязва, че е продължило да бъде оказвано известно политическо и икономическо влияние върху медиите; настоятелно призовава хърватските органи да предприемат решителни действия против заплахи, насочени срещу репортери, отразяващи случаи на военни престъпления, корупция и организирана престъпност, като се има предвид, че е имало случаи на сплашване на журналисти;

16. изразява задоволство, че честотата и тежестта на случаите на насилие срещу етнически сърби е намаляла, че са се подобрили полицейските разследвания и че процесът на помиряване между етнически хървати и етнически сърби се оказва успешен; приветства факта, че в предложените промени в конституцията се очаква да бъдат признати всички малцинствени групи в Хърватия и че правата на малцинствата в сферата на образованието са се подобрили; с особено задоволство отбелязва напредъка, постигнат при приобщаването на ромите в сферата на образованието; въпреки това призовава хърватските органи да продължат усилията си за борба с дискриминацията срещу роми и етнически сърби, особено в съдебната система и достъпа до работни места и жилища; насърчава допълнително Хърватия да продължи да действа в дух на толерантност и да предприема подходящи мерки за защита на онези лица, които е възможно все още да бъдат подложени на заплахи или действия за сплашване;

17. насърчава Хърватия да продължи усилията си за стимулиране на културното разнообразие;

18. приветства цялостния напредък, постигнат в сферата на връщането на бежанците, и подчертава изключителното значение на завръщането и повторната интеграция на бежанците, включително възстановяването и връщането на жилища, предизвикателствата във връзка с изпълнението на програмите за жилищно настаняване на бивши ползватели и стъпките, които да се вземат за решаването на проблема с признаването на пенсионните права; отбелязва факта, че прилагането от страна на Хърватия на нейната жилищна програма за 2009 г. е все още в начален етап поради ефектите от световната икономическа криза и бюджетните ограничения, както и че програмата ще трябва да продължи през 2010 г., а може би и след това, което от своя страна ще изисква устойчива ангажираност от страна на компетентните органи; подчертава, че е от изключително значение да се създадат условия за устойчивост в областта на завръщането; приканва хърватското правителство да приведе политиката си относно имиграцията и предоставянето на убежище в съответствие със стандартите на ЕС;

19. призовава правителството да предостави професионално обучение за служителите в съдебната система с оглед прилагането на закона за равенството между половете и закона срещу дискриминацията; отбелязва, че досега нито едно съдебно решение не се е основавало на някой от тези два закона; приветства назначаването на жена за министър-председател, но същевременно призовава за по-активно насърчаване на участието на жени в политиката, като отбелязва, че на тазгодишните местни избори процентът на жените е спаднал във всички органи на местно самоуправление (например, броят на „жупаните” от женски пол е спаднал от три на един); подчертава нуждата от увеличаване на усилията в подкрепа на жертвите на домашно насилие; отбелязва напредъка на Хърватия в областта на законодателството относно основаващите се на омразата престъпления и насърчава правителството да продължи с усилията за гарантиране установяването на подходяща правна рамка, както и за справяне с дискриминацията срещу сексуалните малцинства, включително чрез разследване на основаващите се на омразата престъпления и заплахите;

20. привлича внимание върху необходимостта да се отстраняват слабостите относно лицата с увреждания, особено като се вземат мерки относно съществуващи пропуски в законодателството, изграждането на политики и предоставянето на услуги за лицата с увреждания, най-вече тези с умствени увреждания;

Икономически критерии

21. със задоволство отбелязва, че Хърватия постепенно се възстановява от икономическата криза и че изгледите за нейната икономика са сравнително положителни въпреки нарастващата безработица; отбелязва, че макроикономическата стабилност е запазена, че сега прогнозите сочат по-малък дефицит по текущата сметка, че външните дисбаланси са намалели и че банковият сектор е останал стабилен; също така отбелязва, че перспективата за членство в ЕС е помогнала за това инвеститорите да запазят доверие в хърватската икономика и е оказала стабилизиращо въздействие за икономическата политика в неотдавнашния неспокоен период;

22. призовава въпреки това правителството да предприеме стъпки във връзка със съществуващите структурни слабости в икономиката, които изискват по-задълбочени и по-бързи структурни реформи като предварително условие за устойчив икономически растеж; призовава настоятелно държавата да намали силната си преразпределяща роля и допълнително да ограничи своята намеса в икономиката, да стимулира заетостта чрез възраждане на пазара на труда, на който донякъде липсва гъвкавост, да премахне административните пречки за предприятията и да съкрати субсидирането на губещи сектори;

Поемане на отговорностите на членството в ЕС

23. отбелязва със задоволство, че Хърватия е подобрила способността си да поеме отговорностите на членството в ЕС и има добра степен на привеждане в съответствие с достиженията на правото на Общността в повечето сектори; насърчава въпреки това хърватските органи допълнително да засилят административните структури и институционалния капацитет, необходими за правилното прилагане достиженията на правото на Общността, така че Хърватия да може да използва в максимална степен предимствата на членството в ЕС след присъединяване;

24. насърчава Хърватия да напредва с приватизацията, да завърши програмата за дребномащабна приватизация, включително в сектора на туризма, да продължи с преструктурирането на чувствителните сектори като селското стопанство и да насърчава участието на частния сектор в инфраструктурата на национално, регионално и местно равнище;

25. отбелязва напредъка, постигнат, наред с другото, при провеждането на търгове за корабостроителниците в затруднения, като същевременно призовава хърватските органи да поддържат усилията си, необходими за завършване на преструктурирането на корабостроителната промишленост;

26. изразява удовлетворение, че е създадено необходимото институционално устройство в областта на обществените поръчки, което да направи управлението на политиката в сферата на обществените поръчки по-съгласувано и по-координирано; въпреки това призовава настоятелно хърватските органи допълнително да увеличат капацитета на звената за обществени поръчки, така че те да прилагат законодателството в тази сфера по ефикасен и прозрачен начин и да намалят значително риска от нередности, включително измами, като се има предвид, че процедурите за обществени поръчки остават значителен източник на корупция; призовава хърватските органи да предприемат стъпки за подобряване на контрола на подготовката и реалното изпълнение на договорите;

27. отбелязва с удовлетворение добрия като цяло напредък, постигнат при финансовия контрол, особено по отношение на законодателството, уреждащо вътрешния финансов контрол, като същевременно посочва необходимостта да се постигне още напредък в областта на външния одит чрез укрепване, наред с другото, на правната рамка за независимостта на националната Сметна палата; посочва, че прозрачността на публичните финанси е от изключително значение в борбата с корупцията и за подобряването на ефикасността на обществените услуги, тъй като улеснява контрола над обществените органи, което също има положително въздействие върху тяхната отговорност към гражданите;

28. приветства постигнатия напредък в прилагането на компонентите на ИПП (Инструмента за предприсъединителна помощ), които подготвят страната за управление на структурните фондове; при все това призовава хърватските органи значително да увеличат административния капацитет в съществуващите структури по ИПП, така че да посрещнат регулаторните и оперативни изисквания на политиката на ЕС на сближаване и да гарантират своята способност за усвояване на средства, по-специално чрез програмирането на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми за структурните фондове;

29. призовава хърватските органи да развият проекти за трансгранично сътрудничество, предназначени за постигане на социално, икономическо и териториално сближаване и повишаване на жизнения стандарт на хората, които живеят в граничните региони;

30. изразява задоволство от постиженията и напредъка, постигнати в сферата на околната среда, особено относно качеството на въздуха, изменението на климата, контрола на промишленото замърсяване и управлението на риска; настоятелно призовава Хърватия да укрепи административния си капацитет на национално и местно равнище; призовава не само за формално въвеждане в националното законодателство, но и за подходящо прилагане на достиженията на правото на Общността относно защитата на природата и управлението на водите;

31. посочва необходимостта да се насърчават инвестиции в енергийна инфраструктура, за да се подобрят сигурността и разнообразието на доставките на енергия и енергийната ефективност; подчертава големия потенциал на страната по отношение на възобновяемата енергия, и по-специално слънчевата енергия, като в тази връзка призовава хърватските органи да въведат законодателство за улесняване на развитието на пазара за възобновяема енергия;

Регионално сътрудничество

32. насърчава Хърватия да продължи с усилията си за постигане и поддържане на добросъседски отношения, да остане важен и активен фактор за насърчаване на регионално сътрудничество на всички равнища и да играе положителна роля в региона; въпреки това призовава настоятелно хърватското правителство и правителствата на съседните страни да засилят диалога си с оглед на намиране на конкретни решения на известен брой нерешени двустранни въпроси, по-специално относно демаркацията на границите, изчезналите лица, реституцията на собственост и бежанците, както и екстрадирането на граждани в случаи на военни престъпления и престъпления против човечеството;

33. припомня споразумението за арбитраж, постигнато между министър-председателите на Словения и Хърватия за разрешаване на граничния им спор; приветства ратификацията на споразумението от хърватския парламент и се надява в най-скоро време същото да направи и словенският парламент; в това отношение отправя искане до Комисията да състави списък с членове на арбитражния трибунал, който да съдържа само висококвалифицирани професионалисти с правно образование и, доколкото е възможно, с опит в арбитража;

34. призовава хърватското правителство и всички хърватски политически сили да действат конструктивно за укрепването на суверенитета на Босна и Херцеговина и за улесняването на текущия процес на конституционни реформи;

35. приканва хърватското правителство да преосмисли своята политика относно двойното гражданство, особено по отношение на хърватските граждани с постоянно местожителство в Босна и Херцеговина; приканва хърватското правителство и Европейската комисия да намерят справедливо и устойчиво решение за тези граждани;

36. подчертава необходимостта, съгласно един от ключовите приоритети на партньорството за присъединяване, да се увеличат усилията за разрешаване на всички нерешени гранични спорове на Хърватия със съседни страни; в това отношение приветства напредъка, постигнат в преговорите с Черна гора, и насърчава правителствата на Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина да продължат своите двустранни разговори относно демаркацията на границите;

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Хърватия.