Πρόταση ψηφίσματος - B7-0069/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0069/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 15η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί στην Ντόχα (Κατάρ) από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010

3.2.2010

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0003/2010 και Β7-0004/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Κρίτων Αρσένης, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


Διαδικασία : 2009/2811(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0069/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0069/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0069/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 15η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί στην Ντόχα (Κατάρ) από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την προσεχή 15η Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010 στην Ντόχα του Κατάρ,

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις 2ας Δεκεμβρίου 2009 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί στην Ντόχα (Κατάρ) από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010 (O-0145/2009 – B7 0003/2010, O-0146/2009 – B7 0004/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η CITES είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμφωνία που υπάρχει για τη διατήρηση των αγρίων ειδών, αποτρέποντας την υπερεκμετάλλευση των αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας μέσω του διεθνούς εμπορίου, με 175 συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων τα 27 κράτη μέλη,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο, η καταστροφή οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, η υπερεκμετάλλευση αγρίων ειδών και το παράνομο εμπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας αποτελούν τις κύριες αιτίες της πτώχευσης της βιοποικιλότητας της γης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονικές εκθέσεις προβλέπουν ότι η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κατάσταση των απειλούμενων με εξάλειψη ειδών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CITES θα πρέπει να βασίζει τις αποφάσεις της στην επιστημονική γνώση, και ότι το έργο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και η Ανάλυση Εμπορικών Στοιχείων Πανίδας και Χλωρίδας στο Εμπόριο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας στα συμβαλλόμενα μέρη της CITES μια λεπτομερή αξιολόγηση των προτάσεων για την τροποποίηση των Παραρτημάτων της CITES,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού στις καταναλώτριες χώρες υπήρξε, και παραμένει, ουσιώδης για τον έλεγχο της παράνομης θήρας και του παράνομου διεθνούς εμπορίου απειλούμενων με εξάλειψη αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη υλοτόμηση μπορεί να συνίσταται στο εμπόριο ειδών χλωρίδας που έχουν καταχωριστεί στη CITES, και ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης υλοτόμησης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο υπονομεύει σοβαρά την παγκόσμια ατζέντα της περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής βιωσιμότητας, υπονομεύει τη χρηστή διακυβέρνηση και διευκολύνει την εξάπλωση μεταδοτικών νόσων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είδη που περιλαμβάνονται στην CITES καταχωρίζονται στα Παραρτήματα της CITES με βάση το καθεστώς διατήρησής τους και διότι θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν από το εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα I της CITES περιέχει απειλούμενα με εξαφάνιση είδη για τα οποία απαγορεύεται το διεθνές εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα ΙΙ της CITES περιέχει είδη σε σχέση με τα οποία πρέπει να ελέγχεται το εμπόριο προκειμένου να αποφευχθεί χρησιμοποίηση μη συμβατή με την επιβίωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα IIΙ της CITES περιέχει είδη τα οποία προστατεύονται τουλάχιστον σε μια χώρα η οποία έχει ζητήσει τη βοήθεια άλλων συμβαλλομένων μερών της CITES όσον αφορά τον έλεγχο του εμπορίου,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πριγκηπάτο του Μονακό υπέβαλε πρόταση για την καταχώριση του τόνου BFT (Thunnus thynnus) στο Παράρτημα Ι της CITES ώστε να θεσπιστεί προσωρινή αναστολή του διεθνούς εμπορίου για αυτό το είδος,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική επιτροπή της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Ειδών Τόνου του Ατλαντικού, κατά τη συνεδρίασή της στις 21-23 Οκτωβρίου 2009, υπολόγισε ότι η σημερινή βιομάζα αποθεμάτων γόνου του τόνου BFT (Thunnus thynnus) είναι λιγότερη από την αναλογία 15 % που ήταν πριν αρχίσει η αλίευση, επιβεβαιώνοντας συνεπώς ότι το είδος πληροί αυτό το κριτήριο για την καταχώρισή του στο Παράρτημα Ι της CITES,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρχαρίες λάμνα και τα σκυλόψαρα (κεντρόνια) είναι είδη άκρως ευάλωτα σε υπερεκμετάλλευση στην αλιεία και η αποκατάσταση των αποθεμάτων τους είναι χρονοβόρα λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών τους (βραδεία ανάπτυξη, αργοπορημένη ωριμότητα, χαμηλή αναπαραγωγική ικανότητα, μακροζωία και μεγάλο χρονικό χάσμα μεταξύ γενεών),

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταχώριση αυτών των ειδών στο Παράρτημα ΙΙ της CITES είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το μελλοντικό διεθνές εμπόριο θα τροφοδοτείται με αλιεία η οποία αποτελεί αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης, καταγράφεται επακριβώς και δεν είναι επιζήμια για την κατάσταση των πληθυσμών αγρίων ειδών που εκμεταλλεύεται,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 9.24 της Σύμβασης CITES αναφέρει ότι τα διάφορα είδη πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης στο Παράρτημα Ι της CITES «εάν θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν από το εμπόριο» και εάν εμφανίζουν «σαφή πτώση στο μέγεθος του πληθυσμού αγρίων ειδών, η οποία έχει …. συναχθεί ή έχει προβληθεί με βάση …. τη μείωση της έκτασης οικοτόπων ή την υποβάθμιση της ποιότητας οικοτόπων»,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολικές άρκτοι απειλούνται σοβαρά από την απώλεια των οικοτόπων τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που συντελεί στη μείωση πληθυσμών στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών εξάπλωσής τους, και ότι υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις του εμπορίου τμημάτων του σώματός τους το οποίο έχει αυξηθεί από τη δεκαετία του 1990,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES ενέκριναν κατά τη διάρκεια της 14ης συνεδρίασής τους (COP 14) ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω προτάσεις για εμπορικές συναλλαγές ελεφαντοστού για περίοδο τουλάχιστον 9 ετών,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συζητήσεις στην COP 14 αρχικά ζητούνταν μια περίοδος διακοπής 20 ετών, και ότι έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές κατασχέσεις ελεφαντοστού καθώς και ευρείας κλίμακας και αυξανόμενων επιπέδων παράνομη θήρα,

ΙZ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πληθυσμοί ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών αντιμετωπίζουν συνεχή απειλή λόγω παράνομης θήρας, μείωσης οικοτόπων και απώλειας θηραμάτων, και ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, υπήρξε απογοητευτική έλλειψη προόδου σε πολλούς τομείς προκειμένου να αναληφθεί σταθερή δράση ώστε να σταματήσει η μείωση του πληθυσμού τίγρεων και άλλων μεγάλων αιλουροειδών,

IH. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίαση COP 14, εγκρίθηκε η απόφαση 14.69 η οποία ζητούσε από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES που αναπτύσσουν δραστηριότητες εντατικής αναπαραγωγής να εξασφαλίσουν ότι η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία των ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών θα παραμείνει σε επίπεδο που θα συμβάλει στη διατήρησή τους, και ανέφερε ότι οι τίγρεις δεν θα πρέπει να αναπαράγονται για το εμπόριο οργάνων και παραγώγων τους,

IΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη Δήλωση του Kατμαντού τόνισε τη σημασία της αυξημένης συμμετοχής διεθνών οργάνων επιβολής του νόμου, όπως η Interpol, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC)και η CITES, στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων που αφορούν άγρια είδη, και ζήτησε, για το σκοπό αυτό, από τα εν λόγω όργανα την ενίσχυση των μονάδων τους που ασχολούνται με τα εγκλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις 14.35 και 14.36 της COP14 εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στην 14η συνεδρίασή της (που διεξήχθη στη Χάγη το 2007), και ότι η ανωνυμία και η παγκόσμια πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου αγρίων ειδών των συμβαλλομένων μερών της CITES· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ειδών καταχωρισμένων στην CITES θέτει σοβαρή απειλή για την επιβίωση πολλών ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας του διαδικτύου δυσχεραίνει την επιβολή της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών της CITES στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους, καθώς και ότι το ηλεκτρικό εμπόριο αγρίων ειδών και προϊόντων τους μέσω του διαδικτύου πρέπει πάντοτε να θεωρείται δυνητικό διεθνές εμπόριο,

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την αρχή της προφύλαξης ως καθοδηγητικής αρχής για όλες τις αποφάσεις τους στα έγγραφα εργασίας και στις προτάσεις καταχώρισης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αρχή «ο χρήστης πληρώνει», την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και τις παραδοσιακές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε αποφάσεις που στοχεύουν σε αυξημένο συντονισμό μεταξύ CITES και άλλων συμβάσεων που αφορούν τη βιοποικιλότητα δεν θα υπονομεύσουν τον χαρακτήρα της CITES ως παγκόσμιας συμφωνίας προστασίας του περιβάλλοντος ή τα αυστηρά μέτρα της CITES για την προστασία του περιβάλλοντος·

3.  αντιτίθεται έντονα στη χρήση μυστικών ψηφοφοριών και είναι απογοητευμένο για το γεγονός ότι η Μόνιμη Επιτροπή CITES δεν έχει υποβάλλει προτάσεις που θα αποκλείουν την πιθανότητα χρήσης μυστικής ψηφοφορίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της CITES·

Τόνος BFT Thunnus thynnus

4.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την καταχώριση του τόνου BFT (Thunnus thynnus) στο Παράρτημα Ι της CITES σύμφωνα με την πρόταση του Πριγκηπάτου του Μονακό·

Καρχαρίες

5.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόταση καταχώρισης των δύο ειδών καρχαρία: του καρχαρία λάμνα (Lamna nasus) και του ακανθωτού σκυλόψαρου (Squalus acanthias) στο παράρτημα ΙΙ της CITES που υπέβαλε η Σουηδία εξ ονόματος των κρατών μελών· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση·

6.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την καταχώριση των πέντε ειδών καρχαρία: της ζύγαινας (Sphyrna lewini), της μεγάλης ζύγαινας (Sphyrna mokarran), της ζύγαινας σφύρνας (Sphyrna zygaena), του σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus plumbeus) και του σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus obscurus) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής·

7.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την καταχώριση του Μακροπτερυγοκαρχαρία (Carcharhinus longimanus) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής·

Πολική Άρκτος

8.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την μεταφορά της πολικής άρκτου (Ursus maritimus) από το Παράρτημα ΙΙ της CITES στο Παράρτημα Ι της CITES σύμφωνα με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής·

Ελέφαντες και Ελεφαντοστούν

9.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν:

-    την πρόταση της Τανζανίας και της Ζάμπια για τη μεταφορά του αφρικανικού ελέφαντα (Loxondonta africana) από το Παράρτημα Ι της CITES στο Παράρτημα ΙΙ της CITES με απώτερο στόχο το εμπόριο·

-    όλες τις προτάσεις μεταφοράς για τους αφρικανικούς ελέφαντες τουλάχιστον έως ότου μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια πραγματική αξιολόγηση των συνεπειών της μιας και μοναδικής πώλησης του Νοεμβρίου του 2008 από την Μποτσουάνα, την Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, καθώς υπάρχουν διαρκώς και περισσότερες μαρτυρίες για αύξηση του παράνομου και οργανωμένου εμπορίου σε ολόκληρη την Αφρική·

10. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόταση που υπέβαλαν η Κένυα, η Γκάνα, η Λιβερία, το Μαλί, η Σιέρα Λεόνε, το Τόγκο, το Κονγκό και η Ρουάντα να περιληφθεί σημείωση για τους αφρικανικούς ελέφαντες η οποία θα αποτρέπει οιεσδήποτε μελλοντικές προτάσεις για το εμπόριο ελεφαντοστού ή τη μεταφορά πληθυσμού ελεφάντων από το Παράρτημα Ι της CITES στο Παράρτημα ΙΙ της CITES έως 20 χρόνια μετά την ημερομηνία της μίας και μοναδικής πώλησης ελεφαντοστού η οποία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2008·

11. ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES τα οποία επωφελήθηκαν από τη μία και μοναδική πώληση αποθεμάτων ελεφαντοστού κρατικής ιδιοκτησίας να παράσχουν χρηματοοικονομική υποστήριξη στο Ταμείο Αφρικανικού Ελέφαντα προκειμένου να αυξηθούν οι πρωτοβουλίες εφαρμογής των αποφάσεων και κατά της παράνομης θήρας·

12. ενθαρρύνει ευρύτερες και συνεκτικότερες διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη στα οποία υπάρχουν ελέφαντες για την εξέταση των δράσεων που αφορούν τη μεταφορά καταχωρίσεων του αφρικανικού ελέφαντα και μεταγενέστερες μεμονωμένες πωλήσεις·

13. ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυστηρότερων μεθόδων παρακολούθησης του παράνομου εμπορίου του ελεφαντοστού με τη συμμετοχή μίας ευρείας κλίμακας φορέων·

Τίγρεις και Ασιατικά Μεγάλα Αιλουροειδή

14. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της ΕΕ που αφορά την ενίσχυση του ψηφίσματος Conf. 12.5 σχετικά με την προστασία και το εμπόριο της τίγρης και άλλων Ασιατικών Μεγάλων Αιλουροειδών του Παραρτήματος Ι·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου οργάνων και παραγώγων των ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών, με έμφαση στη συμβολή τους για την καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως με την αύξηση των ικανοτήτων της Interpol, της UNODC, της WCO και της CITES για την αντιμετώπιση εγκλημάτων σε σχέση με τα άγρια είδη και την παροχή κατάρτισης·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης των οργάνων και παραγώγων ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών μεταξύ του πληθυσμού τους και σε άλλες χώρες·

Λοιπά είδη

17. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ακόλουθες προτάσεις:

-    την καταχώριση δύο ομάδων ειδών κοραλλιών ( Corallium spp. και Paracorallium spp). στο Παράρτημα ΙΙ της CITES που υποβλήθηκε από τη Σουηδία εξ ονόματος των κρατών μελών·

-    την καταχώριση του αργεντινού γουαϊακίου (Bulnesia sarmientoi) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Αργεντινής·

-    τη μεταφορά της περίκομψης σαύρας (Uromastyx ornata) από το Παράρτημα ΙΙ της CITES στο Παράρτημα Ι της CITES σύμφωνα με την πρόταση του Ισραήλ·

-    την καταχώριση της Neurergus kaiseri (είδος σαλαμάνδρας) στο Παράρτημα Ι της CITES σύμφωνα με την πρόταση του Ιράν·

-    την καταχώριση τριών ειδών ιγουάνα με ακανθωτή ουρά (Ctenosaura bakeri, Ctenosaura oedirhina και Ctenosaura melanosterna) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Ονδούρας·

-    την καταχώριση των βατράχων δένδρων με κόκκινα μάτια (Agalychnis spp.) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Ονδούρας και του Μεξικού·

-    την καταχώριση του ιγουάνα της Γουατεμάλας με ακανθωτή ουρά (Ctenosaura palearis) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Γουατεμάλας·

-    την καταχώριση του ροδόξυλου (Aniba rosaedora) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Βραζιλίας·

-    την καταχώριση του σκαθαριού Dynastes satanas στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Μαδαγασκάρης·

-    την καταχώριση των σπόρων του φοινικοειδούς Beccariophoenix madagascariensis στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Μαδαγασκάρης·

-    την καταχώριση των σπόρων του φοίνικα τριγώνων (Dypsis decaryi) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Μαδαγασκάρης·

18. επιπλέον, προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιταχθούν στις ακόλουθες προτάσεις:

-    τη διαγραφή του αγριόγατου (Lynx rufus) από το Παράρτημα ΙΙ της CITES·

-    τη μεταφορά του κροκοδείλου του Morelet (Crocodylus moreletti) από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ της CITES (πρόταση του Μπελίζ και του Μεξικού)·

-    τη μεταφορά του αιγυπτιακού πληθυσμού του κροκοδείλου του Νείλου (Crocodylus niloticus) από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ της CITES (πρόταση της Αιγύπτου)·

19. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού για τη διαγραφή του ευφορβίου των βράχων (Euphorbia misera) από το Παράρτημα ΙΙ της CITES·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή της CITES·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη μιας πρόσθετης ακόμη γλώσσας που πρότεινε η Γερμανία στο έγγραφο 32 (Ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών καταχωρισμένων στην CITES) της 15ης συνεδρίασης της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (CoP15) και να υποστηρίξουν την αναθεωρημένη πρόταση·

22. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προτάσεις της Γραμματείας για τη συμμετοχή στον καθορισμό των στόχων για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010, στην εταιρική σχέση δεικτών βιοποικιλότητας (BIP) του 2010 και στη Διακυβερνητική Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος (IPBES) συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής (CoP15 έγγρ. 10.1)·

23. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόταση του εγγράφου 10.4 της CoP15 που συνέταξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τα Φυτά σχετικά με περαιτέρω συνεργασία με την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD)·

24. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περαιτέρω δράσεις για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου της αντιλόπης του Θιβέτ σύμφωνα με την πρόταση της Γραμματείας στο έγγραφο 46 της CoP15·

25. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόταση της Γραμματείας στο έγγραφο 47 της CoP15 με στόχο τη συμμόρφωση των κρατών εξάπλωσης της αντιλόπης της στέπας (Saiga tatarica tatarica), προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αντιλόπη της στέπας και η τήρηση των σχετικών αποφάσεων· προτείνει επίσης να ενθαρρύνουν τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES τις βιομηχανίες που καταναλώνουν κέρατα αντιλόπης να συμβάλουν στη διατήρηση δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο με στόχο την αποκατάσταση άγριων πληθυσμών·

26. παροτρύνει θερμά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περαιτέρω δράσεις για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ανθρωποειδών πιθήκων σύμφωνα με τις προτάσεις της Γραμματείας που αναφέρονται στο έγγραφο 42 της CoP15·

27. παροτρύνει θερμά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν την προτεινόμενη αναθεώρηση του ψηφίσματος της Διάσκεψης 9.25 (αναθ. της CoP14) που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο έγγραφο 67 της CoP15 όσον αφορά την καταχώριση ξυλείας στο Παράρτημα ΙΙΙ της CITES προβλέποντας ότι θα περιλαμβάνονται μόνο οι τοπικοί πληθυσμοί των χωρών καταχώρισης·

28. προτρέπει θερμά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν προσπάθειες στο πλαίσιο της CITES για την αντιμετώπιση της παράνομης, ανεξέλεγκτης και αδήλωτης αλίευσης της κυρτοκέφαλης χειλούς (Cheilinus undulates)·

29. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές για το παράνομο εμπόριο αγρίων ειδών και ότι η συμμόρφωση ποικίλει μεταξύ των κρατών μελών, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν το συντονισμό των προσπαθειών τους προκειμένου να εφαρμοστεί η νομοθεσία της ΕΕ για το εμπόριο των αγρίων ειδών·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα συμβαλλόμενα μέρη της CITES και στη Γραμματεία της CITES.