Päätöslauselmaesitys - B7-0069/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0069/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n strategisista tavoitteista Dohassa (Qatarissa) 13.–25. maaliskuuta 2010 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksessa

3.2.2010

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0003/2010 ja B7‑0004/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


Menettely : 2009/2811(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0069/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0069/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0069/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n strategisista tavoitteista Dohassa (Qatarissa) 13.–25. maaliskuuta 2010 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksessa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Dohassa, Qatarissa, 13.–25. maaliskuuta 2010 pidettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksen,

–   ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle 2. joulukuuta 2009 esitetyt kysymykset Dohassa 13.–25. maaliskuuta 2010 pidettävän CITES-sopimuspuolten konferenssin tärkeimmistä tavoitteista (O-0145/2009 – B7‑0003/2010, O-0146/2009 – B7‑0004/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. panee merkille, että CITES on maailman laajin voimassa oleva luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojelua koskeva sopimus, jolla estetään luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien liikahyödyntäminen kansainvälisessä kaupassa ja johon on liittynyt 175 sopimuspuolta, EU:n 27 jäsenvaltiota mukaan lukien,

B.  huomauttaa, että luonnonvarojen kuluttaminen ihmisten tarpeisiin, luontotyyppien tuhoutuminen, ilmastonmuutos, luonnonvaraisten lajien liikahyödyntäminen ja luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laiton kauppa ovat maapallon luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pääasialliset syyt,

C. panee merkille tieteelliset raportit, joissa ennakoidaan, että ilmastonmuutos kiihdyttää biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja pahentaa uhanalaisten lajien tilannetta,

D. katsoo, että CITESin päätösten olisi perustuttava tieteellisiin tutkimustuloksiin ja että Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto ja (IUCN) Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce -järjestö (TRAFFIC) tekevät merkittävää työtä arvioimalla yksityiskohtaisesti CITES-sopimuksen liitteiden muutosehdotuksia ja toimittamalla arviot CITES-sopimuspuolille,

E.  toteaa, että yleinen tietoisuus kuluttajamaissa on ollut ja on edelleen avainasemassa salametsästyksen ja uhanalaisten luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laittoman kansainvälisen kaupan hillitsemisessä,

F.  huomauttaa, että laittomat hakkuut voivat merkitä CITES-sopimuksen liitteeseen otetulla kasvilajilla käytävää kauppaa ja että ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta olisi varmistettava, että laittomien hakkuiden ongelmaan puututaan tehokkaasti,

G. huomauttaa, että laiton kauppa vaarantaa vakavasti ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevan globaalin toimintaohjelman ja hyvän hallinnoinnin ja toisaalta helpottaa tarttuvien tautien leviämistä,

H. palauttaa mieliin, että CITES-sopimuksen kattamat lajit on lueteltu sen liitteissä ja että valikoima perustuu lajien suojelun tasoon sekä siihen, että kaupasta on tai voi olla niille haittaa; palauttaa mieliin, että CITES-sopimuksen liitteeseen I sisältyy lajeja, joita uhkaa sukupuutto ja joiden kansainvälinen kauppa on kielletty; palauttaa mieliin, että CITES-sopimuksen liitteeseen II sisältyy lajeja, joiden kauppaa on valvottava, jotta vältetään niiden sellainen hyödyntäminen, joka uhkaa lajin säilymistä; palauttaa mieliin, että CITES-sopimuksen liite III sisältää lajeja, joita suojellaan ainakin yhdessä maassa, joka on pyytänyt CITES-sopimuspuolilta apua kaupan valvonnassa,

I.   muistuttaa, että Monacon ruhtinaskunta on esittänyt ehdotuksen tonnikalan sisällyttämisestä CITES-sopimuksen liitteeseen I lajin kansainvälisen kaupan lakkauttamiseksi väliaikaisesti,

J.   panee merkille, että Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) tieteellinen komitea arvioi kokouksessaan 21.–23. lokakuuta 2009, että kutevan tonnikalakannan biomassa on nykyisin alle 15 prosenttia siitä, mitä se oli ennen kalastuksen aloittamista, ja vahvisti siten, että tonnikala täyttää CITES-sopimuksen liitteeseen I sisällyttämistä koskevat kriteerit,

K. huomauttaa, että sillihai ja piikkihai ovat hyvin haavoittuvia liikakalastukselle ja että niiden kannat uusiutuvat hyvin hitaasti niiden biologisten ominaisuuksien vuoksi (hidas kasvu, myöhäinen sukukypsyys, alhainen lisääntymiskyky, pitkäikäisyys ja generaatioajan pituus),

L.  katsoo, että näiden lajien sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että kansainväliseen kauppaan toimitetaan saaliita kestävästi hoidetuista kalakannoista, että kalastuksesta pidetään tarkasti kirjaa ja että kalastusmenetelmät eivät vahingoita pyydettävien luonnonvaraisten kalakantojen suojelun tasoa,

M. huomauttaa, että CITES-päätöslauselmassa Conf. 9.24 todetaan, että lajit täyttävät CITES-sopimuksen liitteeseen I sisällyttämisen kriteerit, jos kaupasta on tai voi olla niille haittaa ja jos niiden luonnonvarainen kanta on pienentynyt merkittävästi niiden elintilan supistumisen tai elinympäristön laadun heikentymisen vuoksi,

N. palauttaa mieliin, että jääkarhuja uhkaa vakavasti ilmastonmuutoksesta aiheutuva elinympäristön katoaminen, joka johtaa kantojen vähenemiseen useimmilla niiden esiintymisalueista, ja että jääkarhukantaa verottaa lisäksi niiden ruumiinosilla käytävä kauppa, joka on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien,

O. toteaa, että CITES-sopimuspuolet sopivat 14. kokouksessaan, että norsunluulla käytävää kauppaa koskevia ehdotuksia ei tehtäisi vähintään yhdeksään vuoteen;

P.  huomauttaa, että 14. kokouksessa käydyissä keskusteluissa vaadittiin aluksi 20 vuoden taukoa ja että sen jälkeen on takavarikoitu suuria norsunluueriä ja raportoitu laajalle levinneestä ja lisääntyvästä salametsästyksestä,

Q. toteaa, että Aasian suurten kissaeläinten populaatioita uhkaa jatkuvasti salametsästys, elintilan supistuminen ja saaliiden menettäminen ja että tiikerien ja muiden suurten kissaeläinten vähenemisen pysäyttämiseen tähtäävien päättäväisten toimien käynnistämisessä ei toistuvista pyynnöistä huolimatta ole edistytty riittävästi,

R.  muistuttaa, että 14. kokouksessa hyväksyttiin päätös 14.69, jossa pyydetään sopimuspuolia, joissa kasvatustoiminta on intensiivistä, että Aasian suuria kissaeläimiä kasvatetaan vankeudessa vain, mikäli se palvelee lajin säilymistä, ja jossa todetaan, että tiikereitä ei pidä kasvattaa vain niiden ruumiinosilla tai niistä saatavilla tuotteilla käytävää kauppaa varten,

S.  panee merkille, että äskettäin annetuissa Katmandun suosituksissa painotetaan kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten, kuten Interpolin, Maailman tullijärjestön (WCO), YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimiston (UNODC) ja CITESin osallistumisen lisäämisen merkitystä luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvien rikosten torjunnassa ja kehotetaan vahvistamaan näiden elinten ympäristörikosyksikköjä tätä tarkoitusta varten,

T.  toteaa, että Haagissa vuonna 2007 pidetyssä CITES-sopimuspuolten 14. kokouksessa hyväksyttiin päätökset 14.35 ja 14.36, ja katsoo, että internetin anonyymi käyttö ja maailmanlaajuinen ulottuvuus saattavat merkittävästi vähentää CITES-sopimuspuolten kykyä torjua luonnonvaraisilla eläin- ja kasvilajeilla käytävää laitonta kauppaa; huomauttaa, että CITES-liitteisiin otetuilla lajeilla käytävän sähköisen kaupan nopea kasvu uhkaa vakavasti monien lajien säilymistä; katsoo, että internetin globaalin luonteen vuoksi CITES-sopimuspuolten on vaikea panna täytäntöön kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä lainkäyttöalueillaan; katsoo, että luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla ja niistä saatavilla tuotteilla internetissä käytävää sähköistä kauppaa on aina pidettävä mahdollisesti kansainvälisenä kauppana,

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan ennalta varautumisen periaatteen kaikkia työasiakirjoja ja lajiliite-ehdotuksia koskevien päätöstensä johtoajatukseksi ja ottamaan huomioon myös "käyttäjä maksaa" -periaatteen, ekosysteemipohjaisen lähestymistavan ja perinteiset suojeluperiaatteet;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että CITESin ja muiden biologista monimuotoisuutta koskevien yleissopimusten välisen koordinoinnin tehostamiseen pyrkivillä päätöksillä ei heikennetä CITESin asemaa maailmanlaajuisena suojelusopimuksena eikä CITESin tiukkoja suojelutoimia;

3.  vastustaa jyrkästi salaisten äänestysten käyttöä ja on pettynyt siihen, että CITESin pysyvä komitea ei ole antanut ehdotuksia salaisten äänestysten poistamisesta CITES-päätöksentekoprosessista;

Tonnikala

4.  vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan tonnikalan (Thunnus thynnus) sisällyttämistä CITES-sopimuksen liitteeseen I Monacon ruhtinaskunnan ehdotuksen mukaisesti;

Hait

5.  pitää erittäin myönteisenä Ruotsin EU-jäsenvaltioiden puolesta tekemää ehdotusta sillihain (Lamna nasus) ja piikkihain (Squalus acanthias) sisällyttämisestä CITES-sopimuksen liitteeseen II; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ehdotusta;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kampavasarahain (Sphyrna lewini), isovasarahain (Sphyrna mokarran), vasarahain (Sphyrna zygaena), ruskohain (Carcharhinus plumbeus) ja sumuhain (Carcharhinus obscurus) sisällyttämistä CITES-sopimuksen liitteeseen II Yhdysvaltojen tekemän ehdotuksen mukaisesti;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan valkopilkkahain (Carcharhinus longimanus) sisällyttämistä CITES-sopimuksen liitteeseen II Yhdysvaltojen tekemän ehdotuksen mukaisesti;

Jääkarhu

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan jääkarhun (Ursus maritimus) siirtämistä CITES-sopimuksen liitteestä II liitteeseen I Yhdysvaltojen tekemän ehdotuksen mukaisesti;

Norsut ja norsunluu

9.  kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita hylkäämään seuraavat ehdotukset:

- Tansanian ja Sambian ehdotukset afrikannorsun (Loxodonta africana) siirtämisestä CITES-sopimuksen liitteestä I liitteeseen II kaupankäynnin mahdollistamiseksi

- kaikki afrikannorsujen siirtämistä alempaan luokkaan koskevat ehdotukset ainakin siihen asti, kunnes voidaan tehdä luotettava arvio marraskuussa 2008 toteutetusta Botswanasta, Namibiasta, Etelä-Afrikasta ja Zimbabwesta peräisin olevan norsunluun kertaluonteisesta myynnistä, koska on yhä enemmän todisteita laittoman järjestäytyneen kaupan lisääntymisestä Afrikassa;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan Kenian, Ghanan, Liberian, Malin, Sierra Leonen, Togon, Kongon ja Ruandan ehdotusta lisätä sopimukseen afrikannorsuja koskeva huomautus, jolla estetään norsunluun kauppaa tai norsujen siirtämistä CITES-sopimuksen liitteestä I liitteeseen II koskevien ehdotusten tekeminen, kunnes marraskuun 2008 kertaluonteisesta norsunluun myynnistä on kulunut 20 vuotta;

11. kannustaa niitä CITES-sopimuspuolia, jotka hyötyivät hallituksen omistamien norsunluuvarastojen kertaluonteisesta myynnistä, tukemaan taloudellisesti afrikannorsurahastoa (African Elephant Fund) sen pyrkimyksissä tehostaa voimassaolevien säännösten täytäntöönpanon valvontaa ja salametsästyksen vastaisia aloitteita;

12. kannustaa kuulemaan laajemmin ja perusteellisemmin kaikkia valtioita, joissa on luonnonvaraisia norsuja, suunniteltaessa afrikannorsun suojan tason alentamista CITES-sopimuksessa sekä kertaluonteisia myyntitoimia;

13. kannustaa kehittämään päättäväisempiä menetelmiä laittoman norsunluukaupan valvontaan, johon on saatava mukaan monien eri alojen toimijoita;

Tiikerit ja Aasian suuret kissaeläimet

14. pitää myönteisenä EU:n ehdotusta lujittaa CITES-päätöslauselmaa Conf. 12.5, joka koskee tiikerien ja muiden liitteeseen I sisällytettyjen Aasian suurten kissaeläinten suojelua ja kauppaa;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ponnisteluja Aasian suurten kissaeläinten ruumiinosien ja näistä eläimistä saatavien tuotteiden laittoman kaupan torjumiseksi sekä erityisesti parantamaan säännösten täytäntöönpanoa ja tietojen vaihtoa ennen kaikkea vahvistamalla Interpolin, UNODC:n, WCO:n ja CITESin mahdollisuuksia torjua luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvia rikoksia ja tarjota koulutusta;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ponnisteluja Aasian suurten kissaeläinten ruumiinosien ja näistä eläimistä saatavien tuotteiden kysynnän vähentämiseksi maanosan oman väestön keskuudessa ja muissa maissa;

Muut lajit

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan seuraavia ehdotuksia:

–   korallien Corallium spp. ja Paracorallium spp. sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II (Ruotsin ehdotus EU-jäsenvaltioiden puolesta)

–   paraguaynverapuun (Bulnesia sarmientoi) sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II (Argentiinan ehdotus)

–   piikkihäntäagamien sukuun kuuluvan Uromastyx ornatan siirtäminen CITES-sopimuksen liitteestä II sen liitteeseen I (Israelin ehdotus)

–   salamanterilajin Neurergus kaiseri sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen I (Iranin ehdotus)

–   leguaanilajien Ctenosaura bakeri, C. oedirhina ja C. melanosterna sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II (Hondurasin ehdotus)

–   punasilmäisten puusammakoiden (Agalychnis spp.) sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II (Hondurasin ja Meksikon ehdotus)

–   leguaanilajin Ctenosaura palearis sisällyttäminen CITES-yleissopimuksen liitteeseen II (Guatemalan ehdotus)

–   ruusupuulajin Aniba rosaedora sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II (Brasilian ehdotus)

–   kovakuoriaislajin Dynastes satanas sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II (Madagaskarin ehdotus)

–   manaranopalmun Beccariophoenix madagascariensis sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II (Madagaskarin ehdotus)

–   Dypsis decaryi -palmun siementen sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II (Madagaskarin ehdotus);

18. kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita vastustamaan seuraavia ehdotuksia:

–   punailveksen (Lynx rufus) poistaminen CITES-sopimuksen liitteestä II

–   kyhmyniskakrokotiilin (Crocodylus moreletii) siirtäminen CITES-sopimuksen liitteestä I liitteeseen II (Belizen ja Meksikon ehdotus)

–   niilinkrokotiilin (Crocodylus niloticus) egyptiläisen kannan siirtäminen CITES-sopimuksen liitteestä I liitteeseen II (Egyptin ehdotus);

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vastustamaan Yhdysvaltojen ja Meksikon ehdotusta tyräkkilajin Euphorbia misera poistamisesta CITES-sopimuksen liitteestä II;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan kansainvälistä yhteistyötä CITES-sopimuksen täytäntöönpanossa;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan täydentävää tiukempaa sanamuotoa, jota Saksa ehdottaa asiakirjassa CoP15 Doc. 32 (sähköinen kauppa CITES-sopimuksen kattamilla lajeilla) sekä tukemaan tarkistettua ehdotusta;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan sihteeristön ehdotuksia, jotka koskevat osallistumista vuoden 2010 jälkeisen ajan biodiversiteettitavoitteiden kehittämiseen, vuoden 2010 biologisen monimuotoisuuden indikaattoreita koskevaan kumppanuuteen (BIP) ja hallitustenväliseen biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevään foorumiin (IPBES) sekä ilmastonmuutosta (asiakirja CoP15 Doc. 10.1);

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan asiakirjaan CoP15 Doc. 10.4 sisältyvää kasvikomitean puheenjohtajan ehdotusta, jonka mukaan on edelleen toimittava sopusoinnussa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen maailmanlaajuisen kasvinsuojelustrategian kanssa;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan lisätoimia tiibetinantiloopilla käytävän laittoman kaupan kitkemiseksi asiakirjaan CoP15 Doc. 46 sisältyvän sihteeristön ehdotuksen mukaisesti;

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan asiakirjaan CoP15 Doc. 47 sisältyvää sihteeristön ehdotusta, jolla pyritään saamaan saiga-antiloopin (Saiga tatarica tatarica) esiintymisvaltiot noudattamaan määräyksiä, jotta voidaan varmistaa kyseistä eläintä koskevan toimintasuunnitelman asianmukainen täytäntöönpano ja asiaa koskevien päätösten noudattaminen; ehdottaa lisäksi, että CITES-sopimuspuolet kannustavat saiga-antiloopin sarvia käyttäviä aloja osallistumaan paikan päällä tapahtuviin suojelutoimiin, joilla pyritään palauttamaan luonnonvaraiset kannat;

26. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ihmisapinoilla käytävän laittoman kaupan torjumiseksi toteutettavia lisätoimia asiakirjassa CoP15 Doc. 42 esitettyjen sihteeristön ehdotusten mukaisesti;

27. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita hylkäämään Yhdysvaltojen asiakirjassa CoP15 Doc. 67 päätöslauselmaan Conf. 9.25 (Rev. CoP14) ehdottamat tarkistukset, jotka koskevat CITES-sopimuksen liitteen III puulajiluettelon muuttamista niin, että se sisältää vain maiden kansalliset puukannat;

28. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan CITES-sopimuksen puitteissa toteutettavia pyrkimyksiä torjua kyhmyhuulikalan (Cheilinus undulates) laitonta, sääntelemätöntä ja raportoimatonta kalastusta;

29. huomauttaa, että Euroopan unioni on yksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan suurimmista markkinoista ja että säännösten noudattamisessa on eroja jäsenvaltioiden välillä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimintansa koordinointia luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöön panemiseksi;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, CITES-sopimuspuolille ja CITES-sihteeristölle.