Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0069/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0069/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl išankstinių ES strateginių tikslų 2010 m. kovo 13−25 d. Dohoje (Kataras) vyksiančiame penkioliktajame Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių konferencijos susitikime

3.2.2010

Pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7‑0003/2010 ir B7‑0004/2010
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu


Procedūra : 2009/2811(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

B7‑0069/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl išankstinių ES strateginių tikslų 2010 m. kovo 13−15 d. Dohoje (Kataras) vyksiančiame penkioliktajame Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių konferencijos susitikime

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 13−25 d. Dohoje (Kataras) vyksiantį Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) penkioliktąjį šalių konferencijos susitikimą (CoP 15),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 2 d. klausimus Tarybai ir Komisijai dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių 2010 m. kovo 13–25 d. Dohoje vyksiančios konferencijos pagrindinių uždavinių (O-0145/2009 – B7 0003/2010, O-0146/2009 – B7 0004/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi CITES yra išsamiausias galiojantis pasaulinis laukinės faunos ir floros išsaugojimo susitarimas, prie kurio yra prisijungusios 175 šalys, įskaitant 27 valstybes nares, ir kuriuo siekiama užkirsti kelią per dideliam laukinės faunos ir floros išteklių naudojimui vykdant tarptautinę prekybą,

B.  kadangi žmonijos gamtos išteklių naudojimas, buveinių naikinimas, klimato kaita, per didelis įvairių laukinės faunos ir floros rūšių išteklių naudojimas ir nelegali prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais yra pagrindinės Žemės biologinės įvairovės nuskurdimo priežastys,

C. kadangi remiantis moksliniais tyrimais numatoma, kad dėl klimato kaitos spartės biologinės įvairovės nykimo procesus ir prastės nykstančių rūšių padėtis,

D. kadangi CITES sprendimai turi būti grindžiami moksliniais duomenimis ir kadangi Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių išsaugojimo sąjungos (TGIS) ir TRAFFIC (angl. Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) organizacijos veikla labai svarbi pateikiant CITES šalims išsamų pasiūlymų, kuriais siekiama keisti CITES priedus, vertinimą,

E.  kadangi visuomenės informavimas šalyse, kuriose gyvena vartotojai, buvo ir tebėra labai svarbus siekiant kontroliuoti brakonieriavimą ir neteisėtą tarptautinę prekybą laukinių rūšių gyvūnais ir augalais,

F.  kadangi neteisėtai kertant mišką gali būti prekiaujama į CITES priedus įtrauktų rūšių augalais ir kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriame nustatomi medieną ir medienos produktus rinkai tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimai, turėtų būti užtikrinama, kad būtų veiksmingai sprendžiama neteisėto miško kirtimo problema,

G. kadangi dėl neteisėtos prekybos labai sunku įgyvendinti pasaulinę aplinkosaugos ir vystymosi tvarumo darbotvarkę, daromas neigiamas poveikis geram valdymui, taip pat padeda plisti užkrečiamoms ligoms,

H. kadangi augalų ir gyvūnų rūšys, kurioms taikoma konvencija CITES, nurodytos CITES prieduose atsižvelgiant į jų apsaugos būklę ir kadangi prekyba daro arba gali daryti poveikį šių rūšių augalams ir gyvūnams; kadangi CITES I priede nurodytos augalų ir gyvūnų, kuriems gresia išnykimas ir kuriais draudžiama prekiauti tarptautinėse rinkose, rūšys; kadangi CITES II priede nurodytos augalų ir gyvūnų, kuriais prekyba turi būti kontroliuojama siekiant išvengti su šių augalų ir gyvūnų išlikimu nesuderinamo jų naudojimo, rūšys; kadangi CITES III priede nurodytos augalų ir gyvūnų, kurie saugomi bent vienos šalies, kuri prašo kitų konvencijos CITES šalių pagalbos kontroliuojant prekybą, teritorijoje, rūšys,

I.   kadangi Monako Kunigaikštystė pateikė pasiūlymą šiaurės melsvąjį tuną įtraukti į CITES I priedą, siekiant laikinai uždrausti tarptautinę komercinę prekybą šios rūšies žuvimi,

J.   kadangi Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (toliau – ICCAT) mokslinis komitetas per savo 2009 m. spalio 21–23 d. vykusį posėdį apskaičiavo, kad dabartinė šiaurės melsvojo tuno neršto išteklių biomasė sudaro mažiau negu 15 proc. šios masės prieš pradedant juos žvejoti, taigi patvirtino, kad šiaurės melsvasis tunas atitinka šį kriterijų, pagal kurį gali būti įtrauktas į CITES I priedą,

K. kadangi silkinių ryklių ir spygliuotųjų ryklių populiacijai gali labai pakenkti eikvojanti žuvininkystė, kadangi dėl savo biologinių požymių (lėtas augimas, lėta branda, mažas reprodukcinis pajėgumas, ilgaamžiškumas ir ilgas dauginimosi laikas) ji atsigauna labai lėtai,

L.  kadangi būtina šias rūšis įtraukti į CITES II priedo sąrašą, siekiant užtikrinti, kad ateityje būtų galima vykdyti tarptautinę prekybą jomis, nes šių rūšių žuvų ištekliai būtų tvariai tvarkomi, o sugautas kiekis tiksliai registruojamas, taigi dėl žvejybos nenukentėtų laukinės populiacijos, kuri yra žvejojama, būklė,

M. kadangi konvencijos CITES konferencijos rezoliucijoje Nr. 9.24 teigiama, kad rūšis atitinka įtraukimo į CITES I priedą kriterijus, jeigu, inter alia, prekyba jai daro ar gali daryti įtaką ir jeigu buvo pastebėta, kad jų laukinė populiacija ženkliai sumažėjo, ir tai galima numanyti arba apskaičiuoti remiantis buveinės ploto sumažėjimu arba buveinės kokybės suprastėjimu,

N. kadangi baltiesiems lokiams kyla didelė grėsmė dėl jų buveinių nykimo dėl klimato kaitos, todėl jų populiacija mažėja daugelyje vietovių didžiojoje jų paplitimo ploto dalyje, ir jie patiria komercinės prekybos jų kūno dalimis, kurios mastas padidėjo 1990 m., neigiamus padarinius;

O. kadangi 14-ojo CITES šalių konferencijos susitikimo metu (CoP 14) konvencijos šalys susitarė, kad bent devynerius metus daugiau neturėtų būti pateikiama pasiūlymų prekiauti dramblio kaulu,

P.  kadangi per keturioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo (CoP 14) diskusijas iš pradžių paraginta numatyti 20 metų moratoriumą ir kadangi nuo to laiko konfiskuota daug dramblio kaulo ir vis pranešama, kad brakonieriavimas labai paplitęs ir jo atvejų ir toliau daugėja,

Q. kadangi Azijos didžiųjų kačių populiacijai vis dar kyla grėsmė dėl brakonieriavimo, buveinių nykimo ir mažėjančio grobio ir kadangi nepaisant pakartotinių raginimų daugelyje sričių stokojama pažangos, nes nesiimama ryžtingų priemonių, kad būtų sustabdytas tigrų ir kitų didžiųjų kačių populiacijos mažėjimas,

R.  kadangi keturioliktajame CITES šalių konferencijos susitikime (CoP 14) priimtame dokumente Nr. 14.69 CITES šalys, kuriose vykdomas intensyvus veisimas, raginamos užtikrinti, kad Azijos didžiosios katės būtų veisiamos nelaisvėje tik siekiant jų išsaugojimo, ir kad tigrai negali būti veisiami norint prekiauti jų organais ir dirbiniais iš jų,

S.  kadangi neseniai priimtose Katmandu rekomendacijose pabrėžiama, kad labai svarbu, jog tarptautiniai teisėsaugos organai, pavyzdžiui, Interpolas, Pasaulio muitinių organizacija (PMO), JT narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuras (UNODC) ir CITES vis aktyviau dalyvautų kovojant su nusikaltimais laukinei gamtai, be to šiose rekomendacijose raginama siekiant šio tikslo didinti šių organų padalinius, kurie kovoja su nusikaltimais aplinkai,

T.  kadangi keturioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo, surengto 2007 m. Hagoje, metu buvo priimti sprendimai Nr. 14.35 ir 14.36 , ir kadangi interneto anonimiškumas ir paplitimas visame pasaulyje gali drastiškai sumažinti CITES šalių gebėjimą kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais; kadangi greitai auganti elektroninė prekyba į CITES priedus įtrauktų rūšių augalais ir gyvūnais kelia didelę grėsmę daugelio rūšių išlikimui; kadangi dėl interneto pasaulinio pobūdžio CITES šalims sunku savo jurisdikcijos ribose taikyti nacionalinę ir tarptautinę teisę; bei kadangi elektroninė prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ir jų produktais visada turi būti laikoma galima tarptautinės prekybos forma,

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis atsargumo principo kaip pagrindinio principo priimant visus sprendimus dėl darbo dokumentų ir teikiant pasiūlymus dėl įtraukimo į CITES priedus, taip pat atsižvelgti į principą „vartotojas moka“, ekosistemos sampratą ir tradicinius gamtos apsaugos principus;

2.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visi sprendimai, kuriais siekiama gerinti CITES ir kitų biologinės įvairovės konvencijų darną, nepakenktų CITES, kaip pasauliniam laukinės faunos ir floros išsaugojimo susitarimui, ar griežtoms, pagal jį nustatytoms išsaugojimo priemonėms;

3.  griežtai prieštarauja slapto balsavimo sistemai ir yra nusivylęs, kad CITES nuolatinis komitetas nepateikė pasiūlymo panaikinti galimybę rengti slaptą balsavimą priimant CITES sprendimus;

Melsvasis tunas

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares paremti tai, kad šiaurės melsvieji tunai (lot. Thunnus thynnus) būtų įtraukti į CITES I priedą pagal Monako kunigaikštystės pasiūlymą;

Rykliai

5.  labai džiaugiasi Švedijos pasiūlymu, pateiktu valstybių narių vardu, įtraukti dviejų rūšių ryklius – silkinius ryklius (lot. Lamna nasus) ir spygliuotuosius ryklius (lot. Squalus acanthias) – į CITES II priedą; ragina Komisiją ir valstybes nares paremti šį pasiūlymą;

6.  ragina Komisiją ir valstybes nares paremti tai, kad penkių rūšių rykliai – bronziniai kūjarykliai (lot. Sphyrna lewini), didieji kūjarykliai (lot. Sphyrna mokarran), paprastieji kūjarykliai (lot. Sphyrna zygaena), mažieji melsvieji rykliai (lot. Carcharhinus plumbeus) ir baltapelekiai pilkieji ryklia (lot. Carcharhinus obscurus) – būtų įtraukti į CITES II priedą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų pasiūlymą;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares paremti tai, kad ilgapelekiai pilkieji rykliai (lot. Carcharhinus longimanus) būtų įtraukti į CITES II priedą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų pasiūlymą;

Baltieji lokiai

8.  ragina Komisiją ir valstybes nares paremti pasiūlymą perkelti baltuosius lokius(lot. Ursus maritimus) iš CITES II priedo į CITES I priedą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų pasiūlymą;

Drambliai ir dramblio kaulas

9.  ragina Komisiją ir valstybes nares atmesti:

- Tanzanijos ir Zambijos pasiūlymus Afrikos dramblius (lot. Loxondonta africana) perkelti iš CITES I priedo į CITES II priedą, kad būtų galima jais prekiauti;

- visus pasiūlymus Afrikos dramblius perkelti į mažiau saugomų rūšių priedą bent iki tol, kol bus atliktas tikras poveikio vertinimas, siekiant įvertinti 2008 m. lapkričio mėn. sprendimą leisti išimtiniu atveju parduoti Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos dramblio kaulo atsargas, kadangi visoje Afrikoje vis daugėja neteisėtos ir organizuotos prekybos įrodymų;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti Kenijos, Ganos, Liberijos, Malio, Siera Leonės, Togo, Kongo ir Ruandos pasiūlymą įtraukti pastabą, pagal kurią ateityje nebūtų galima siūlyti prekiauti dramblio kaulu ar Afrikos dramblių perkelti iš CITES I priedo į CITES II priedą iki pasibaigs 20 metų laikotarpis po 2008 m. lapkričio mėn. sprendimo leisti išimtiniu atveju parduoti dramblio kaulą;

11. ragina CITES šalis, pasinaudojusias leidimu parduoti išimtiniu atveju vyriausybių turimas dramblio kaulo atsargas, skirti finansinę paramą Afrikos dramblių fondui, kuris skirtas tobulinti ir įgyvendinti kovos su brakonieriavimu iniciatyvas;

12. svarstant galimybę perkelti Afrikos dramblius į priedą, pagal kurį numatoma mažesnė apsauga, ir leisti vienkartinę prekybą, ragina išsamiau ir atviriau konsultuotis su visomis valstybėmis, kuriose gyvena drambliai;

13. ragina rengti geresnius neteisėtos prekybos dramblio kaulu stebėsenos metodus, kurie apimtų didelę grupę suinteresuotų asmenų;

Tigrai ir Azijos didžiosios katės

14. džiaugiasi ES pasiūlymu sugriežtinti CITES konferencijos rezoliuciją Nr. 12.5 dėl tigrų ir kitų į I priedą įtrauktų didžiųjų kačių rūšių išsaugojimo ir prekybos šiais gyvūnais;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares remti pastangas, skirtas kovai su neteisėta prekyba Azijos didžiųjų kačių organais ir gaminiais iš jų, dėmesį sutelkiant į paramą geresniam teisėsaugos darbui ir veiksmingesniam keitimuisi informacija, ypač gerinant Interpolo, Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro (UNODC), Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) ir CITES gebėjimus kovoti su nusikaltimais laukinei gamtai ir rengiant šių organizacijų darbuotojų mokymus;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares remti pastangas, skirtas mažinti Azijos didžiųjų kačių organų ir gaminių iš jų paklausą savo pačių ir kitose šalyse;

Kitos rūšys

17. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti šiuos pasiūlymus:

-    įtraukti koralus (lot. Corallium spp. ir Paracorallium spp.) į CITES II priedą, pagal Švedijos pasiūlymą valstybių narių vardu;

-    įtraukti Argentinos brantmedį (lot. Bulnesia sarmientoi) į CITES II priedą, pagal Argentinos pasiūlymą;

-    perkelti dygliuotuosius driežus (lot. Uromastyx ornata) iš CITES II priedo į CITES I priedą, pagal Izraelio pasiūlymą;

-    įtraukti tritonus (lot. Neurergus kaiseri) į CITES I priedą pagal Irano pasiūlymą;

-    įtraukti beikerio juodąsias iguanas (lot. Ctenosaura bakeri), juodąsias iguanas (lot. Ctenosaura oedirhina) ir hondūrines juodąsias iguanas (lot. Ctenosaura melanosterna) į CITES II priedą pagal Hondūro pasiūlymą;

-    įtraukti ryškiaakes kvakses (lot. Agalychnis spp.) į CITES II priedą, pagal Hondūro ir Meksikos pasiūlymą;

-    įtraukti Gvatemalos dygliauodeges iguanas (lot. Ctenosaura palearis) į CITES II priedą, pagal Gvatemalos pasiūlymą;

-    įtraukti rožių medį (lot. Aniba rosaedora) į CITES II priedą, pagal Brazilijos pasiūlymą;

-    įtraukti Dynastes satanas į CITES II priedą, pagal Madagaskaro pasiūlymą;

-    įtraukti Beccariophoenix madagascariensis sėklas į CITES II priedą, pagal Madagaskaro pasiūlymą;

-    įtraukti Dypsis decaryi sėklas į CITES II priedą, pagal Madagaskaro pasiūlymą;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares nepritarti šiems pasiūlymams:

-    išbraukti rusvąją lūšį (lot. Lynx rufus) iš CITES II priedo;

-    perkelti Morelė krokodilą (lot. Crocodylus moreletti) iš CITES I priedo į CITES II priedą (Belizo ir Meksikos pasiūlymas);

-    perkelti Nilo krokodilo (lot. Crocodylus niloticus) Egipto populiaciją iš CITES I priedo į CITES II priedą (Egipto pasiūlymas);

19. ragina Komisiją ir valstybes nares atmesti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Meksikos pasiūlymą išbraukti skardžių karpažolę (lot. Euphorbia misera) iš CITES II priedo;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą įgyvendinant CITES;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti Vokietijos pasiūlymą į penkioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo Dokumentą Nr. 32 (elektroninė prekyba CITES prieduose nurodytų rūšių augalais ir gyvūnais) įtraukti papildomą griežtesnę formuluotę ir pritarti pataisytam pasiūlymui;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares remti Sekretoriato pasiūlymus dalyvauti rengiant biologinės įvairovės tikslus po 2010 m., dokumentą dėl partnerystės biologinės įvairovės po 2010 m. rodiklių (angl. BIP) klausimu ir Tarpvyriausybinę biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų platformą (angl. IPBES), įskaitant klimato kaitos klausimus (CoP 15 dokumentas Nr. 10.1);

23. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti Augalų komiteto pirmininko pasiūlymą dėl penkioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo Dokumento Nr. 10.4 siekiant tolimesnio bendradarbiavimo pagal Biologinės įvairovės konvencijos Pasaulio augalų išsaugojimo strategiją;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares remti tolimesnius veiksmus, skirtus panaikinti neteisėtą prekybą Tibeto antilopėmis, kaip Sekretoriato siūloma penkioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo Dokumente Nr. 46;

25. ragina Komisiją ir valstybes nares paremti Sekretoriato pasiūlymą penkioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo Dokumente Nr. 47, siekiant, kad šalys, kuriose paplitusios Saiga antilopės (lot. Saiga tatarica tatarica) laikytųsi Saiga antilopių veiksmų plano, kad šis planas būtų tinkamai įgyvendinamas, ir kad šios šalys vykdytų atitinkamus sprendimus; be to, siūlo, kad CITES šalys skatintų pramonės, kuri naudoja saiga antilopių ragus, atstovus prisidėti prie vietos lygmeniu vykdomos šių antilopių išsaugojimo veiklos, kuria siekiama atkurti laukinę populiaciją;

26. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares remti tolimesnius veiksmus, skirtus kovoti su nelegalia prekyba žmogbeždžionėmis, kaip siūloma Sekretoriato pasiūlyme pateiktame penkioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo Dokumente Nr. 42;

27. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares atmesti siūlomas konferencijos rezoliucijos Nr. 9.25 (keturioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo (CoP 14) pakeitimai) pataisas, kurias penkioliktojo CITES šalių konferencijos susitikimo Dokumente Nr. 67 pateikė Jungtinės Amerikos Valstijos ir pagal kurias siūloma prie CITES III priedo medienos sąrašo pridėti pastabą, kad nuostatos galioja tik išvardytų šalių nacionalinėms populiacijoms;

28. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares remti CITES pastangas kovoti su neteisėta, nereglamentuojama ir nepranešta napoleonžuvių (lot. Cheilinus undulatus) žvejyba;

29. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjunga yra viena iš didžiausių neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais rinkų ir kad valstybėse narėse skirtingai taikomos CITES taisyklės, taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares geriau koordinuoti savo pastangas, kad būtų įgyvendinami ES teisės aktai, susiję su prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, CITES šalims ir CITES sekretoriatui.