Rezolūcijas priekšlikums - B7-0069/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0069/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) Pušu konferences 15. sanāksmei Dohā (Katarā) 2010. gada 13.–25. martā

3.2.2010

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0003/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā


Procedūra : 2009/2811(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0069/2010

B7‑0069/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) Pušu konferences 15. sanāksmei Dohā (Katarā) 2010. gada 13.–25. martā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) Pušu konferences 15. sanāksmi, kas no 2010. gada 13. līdz 25. martam notiks Dohā, Katarā,

–   ņemot vērā 2009. gada 2. decembra jautājumus Padomei un Komisijai par CITES Pušu konferences, kas notiks 2010. gada 13.–25. martā Dohā, galvenajiem uzdevumiem (O‑0145/2009 – B7‑0003/2010, O-0146/2009 – B7‑0004/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā CITES šobrīd ir plašākā globālā vienošanās par savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību, kura novērš pārāk intensīvu starptautisko tirdzniecību ar savvaļas dzīvnieku un augu sugām un kuru parakstījušas 175 puses, tostarp 27 ES dalībvalstis;

B.  tā kā Zemes bioloģiskās daudzveidības samazināšanās galvenie cēloņi ir dabas resursu patēriņš cilvēka vajadzībām, dzīvotņu iznīcināšana, klimata pārmaiņas, savvaļas sugu pārmērīga izmantošana un nelikumīga tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem;

C. tā kā saskaņā zinātniski pētījumi liecina, ka klimata pārmaiņas veicinās bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un pasliktinās apdraudēto sugu stāvokli;

D. tā kā CITES lēmumu pamatā jābūt zinātniskiem pierādījumiem un Starptautiskās dabas un dabas resursu saglabāšanas savienības (IUCN) darbam un Tirdzniecības reģistru vērtējumam par dzīvnieku un augu starptautisko tirdzniecību (TRAFFIC) ir svarīga nozīme, sniedzot detalizētu vērtējumu CITES parakstītājām pusēm attiecībā uz priekšlikumiem veikt grozījumus CITES pielikumos;

E.  tā kā sabiedrības informēšana patērētājās valstīs ir bijis un paliek būtisks jautājums, lai būtu iespējams kontrolēt malumedniecību un nelegālu starptautisku tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām;

F.  tā kā mežu nelikumīga izstrādāšana var ietvert tirdzniecību ar CITES uzskaitītajām augu sugām un tā kā priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pienākumu tirgotājiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koksnes izstrādājumus, būtu jānodrošina, ka mežu nelikumīgas izstrādāšanas problēma tiek efektīvi risināta;

G. tā kā nelegāla tirdzniecība būtiski apdraud ilgtspējīgas vides un attīstības vispārējās programmas īstenošanu un labu pārvaldību, kā arī veicina pārnēsājamu slimību izplatīšanos;

H. tā kā to sugu saraksti, uz kurām attiecas CITES, ir iekļauti konvencijas pielikumos, ņemot vērā šo sugu aizsardzības statusu un to, ka šīs sugas ietekmē vai var ietekmēt tirdzniecība; tā kā CITES I pielikumā ir iekļautas sugas, kurām draud izmiršana un kuru starptautiska tirdzniecība ir aizliegta; tā kā CITES II pielikumā ir iekļautas sugas, kuru tirdzniecība ir jākontrolē, lai novērstu šo sugu izmantošanu apjomos, kas apdraud to izdzīvošanu; tā kā CITES III pielikumā ir iekļautas sugas, kas ir aizsargātas vismaz vienā valstī, kura ir lūgusi citām CITES parakstītājām pusēm palīdzību tirdzniecības kontrolēšanā;

I.   tā kā Monako Firstiste iesniedza priekšlikumu iekļaut CITES I pielikumā zilo tunzivi, lai pagaidām pārtrauktu šīs sugas starptautisko tirdzniecību;

J.   tā kā Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) zinātniskā komiteja 2009. gada 21.–23. oktobra sanāksmē lēsa, ka zilās tunzivs nārstojošā krājuma biomasa ir par 15 % mazāka, nekā tā bija pirms zvejas sākuma, šādi apstiprinot to, ka šī suga atbilst kritērijiem, lai to iekļautu CITES I pielikumā;

K. tā kā siļķu haizivs un dzeloņu haizivs ir ļoti apdraudētas sugas, jo tiek pārmērīgi izmantotas zvejniecībā, un savu bioloģisko īpatnību dēļ šīs sugas atjaunojas ļoti lēnām (lēna augšana, vēla nobriešana, zema vairošanās spēja, ilgmūžība un lēna paaudžu maiņa);

L.  tā kā minēto sugu iekļaušana CITES II pielikumā ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka starptautiskās tirdzniecības piedāvājums turpmāk ir saistīts ar ilgtspējīgi pārvaldītu un precīzi uzskaitītu zvejniecību, kas neapdraud nozvejai izmantoto savvaļas sugu pastāvēšanu;

M. tā kā CITES rezolūcijas Conf. 9.24 ir noteikts, ka sugas CITES I pielikumā iekļauj tad, ja, cita starpā, tās „ietekmē vai var ietekmēt tirdzniecība” un ja ir liecības par „šo sugu īpatņu skaita samazināšanos dabā, ko apliecina vai paredz to samazināšanās attiecīgās sugas dzīvotnes teritorijā vai dzīvotnes kvalitātes samazināšanās”;

N. tā kā leduslāču izdzīvošana ir nopietni apdraudēta, jo klimata pārmaiņu dēļ tie zaudē savu dabisko dzīvotni, kas izraisa šīs sugas īpatņu skaita mazināšanos daudzās leduslāču apdzīvotā areāla vietās, un tā kā šīs sugas pastāvēšanu negatīvi ietekmē arī tirdzniecība ar leduslāču ķermeņu daļām, kura kopš 1990. gada ir palielinājusies;

O. tā kā CITES parakstītājas puses savā 14. sanāksmē (CoP 14) vienojās, ka vismaz turpmākos deviņus gadus netiks iesniegti priekšlikumi par ziloņkaula tirdzniecību;

P.  tā kā Pušu konferences 14. sanāksmes debatēs sākotnēji tika prasīts noteikt tirdzniecības pārtraukumu uz 20 gadiem un kopš tā laika ir ievērojami pieaudzis ziloņkaula konfiscēšanas gadījumu skaits un arvien vairāk tiek ziņots par malumedniecības izplatīšanos un tās pieaugošajiem apmēriem;

Q. tā kā malumedniecība, dzīvotnes resursu mazināšanās un medījuma nepietiekamība joprojām apdraud Āzijas lielo kaķveidīgo populāciju un, neraugoties uz atkārtotiem aicinājumiem, vilšanos rada nepietiekamais progress daudzās jomās, veicot stingrus pasākumus, lai apturētu tīģeru un citu lielo kaķveidīgo skaita samazināšanos;

R.  tā kā ar Pušu konferences 14. sanāksmē pieņemto Lēmumu 14.69 parakstītājas puses tika aicinātas ar intensīviem audzēšanas pasākumiem nodrošināt, ka Āzijas lielo kaķveidīgo audzēšana nebrīvē ir pieļaujama tikai šīs sugas saglabāšanas nolūkā, un tika noteikts, ka tīģerus nedrīkst audzēt, lai tirgotu šo dzīvnieku daļas un no tiem atvasinātus izstrādājumus;

S.  tā kā nesen pieņemtajos Katmandu ieteikumos tika uzsvērts, ka cīņā ar noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem ir svarīgi vairāk iesaistīt starptautiskās tiesībsargājošas iestādes, piemēram, Interpolu, Pasaules Muitas organizāciju (WCO), ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroju (UNODC) un CITES, un tā kā šajā deklarācijā bija prasīts uzlabot minēto iestāžu attiecīgo nodaļu darbu pret vidi izdarītu noziegumu novēršanai;

T.  tā kā Pušu konferences 14. sanāksmē (2007. gadā Hāgā) pieņēma Lēmumus 14.35 un 14.36 un tā kā interneta pakalpojumu izmantošanas anonimitāte un pieejamība visā pasaulē varētu krasi mazināt CITES parakstītāju pušu iespējas cīnīties pret savvaļas dzīvnieku un augu starptautisko tirdzniecību; tā kā strauji pieaugošā elektroniskā tirdzniecība ar CITES sarakstos iekļauto sugu īpatņiem rada nopietnus draudus daudzu sugu izdzīvošanai; tā kā interneta pakalpojumu pieejamība visā pasaulē apgrūtina CITES parakstītāju pušu iespējas īstenot valsts un starptautiskos tiesību aktus to jurisdikcijā; tā kā elektroniskā tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem un to izstrādājumiem vienmēr jāuzskata par iespējamu starptautisko tirdzniecību,

1.  aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot piesardzības principu kā galveno principu visos lēmumos par darba dokumentiem un sarakstu veidošanas priekšlikumiem un ņemt vērā principu „patērētājs maksā”, ekosistēmu aizsardzības pieeju un tradicionālos saglabāšanas principus;

2.  aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka lēmumi, kas vērsti uz ciešāku sadarbību starp CITES un pārējām ar bioloģisko daudzveidību saistītām konvencijām, neapdraud CITES globālās aizsardzības nolīguma raksturu vai tajā ietvertos stingros aizsardzības pasākumus;

3.  asi iebilst pret aizklātās balsošanas izmantošanu un pauž sarūgtinājumu par to, ka CITES pastāvīgā komiteja neierosināja aizliegt aizklāto balsošanu, pieņemot ar CITES saistītus lēmumus;

Zilās tunzivis

4.  mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt to, ka saskaņā ar Monako Firstistes priekšlikumu CITES I pielikuma sarakstā iekļauj zilo tunzivi (Thunnus thynnus);

Haizivis

5.  ļoti atzinīgi vērtē dalībvalstu vārdā Zviedrijas iesniegto priekšlikumu iekļaut CITES II pielikumā divas haizivju sugas — siļķu haizivi (Lamna nasus) un dzeloņu haizivi (Squalus acanthias); mudina Komisiju un dalībvalstis šo priekšlikumu atbalstīt;

6.  mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt, ka saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu priekšlikumu CITES II pielikumā iekļauj piecas haizivju sugas — robaino āmurzivi (Sphyrna lewini), lielo āmurzivi (Sphyrna mokarran), gludo āmurzivi (Sphyrna zygaena), smilšu sēkļa haizivi (Carcharhinus plumbeus) un tumšo haizivi (Carcharhinus obscurus);

7.  mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt, ka saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu priekšlikumu CITES II pielikumā iekļauj okeāna baltspuru haizivi (Carcharhinus longimanus);

Leduslāči

8.  mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt, ka saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu priekšlikumu leduslāča sugu (Ursus maritimus) pārvieto no CITES II pielikuma uz CITES I pielikumu;

Ziloņi un ziloņkauls

9.  prasa Komisijai un dalībvalstīm noraidīt:

- Tanzānijas un Zambijas priekšlikumu tirdzniecības nolūkā pārvietot Āfrikas ziloņa sugu (Loxondonta africana) no CITES I pielikuma uz CITES II pielikumu,

- visus priekšlikumus pārvietot Āfrikas ziloņa sugu uz citu pielikumu — vismaz tik ilgi, kamēr netiek veikts uzticams novērtējums par Botsvānai, Namībijai, Dienvidāfrikai un Zimbabvei 2008. gada novembrī piešķirtās vienreizējās pārdošanas atļaujas ietekmi, jo arvien vairāk pierādījumu liecina par nelikumīgas un organizētas tirdzniecības pieaugumu visā Āfrikā;

10. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt Kenijas, Ganas, Libērijas, Mali, Sjerraleones, Togo, Kongo un Ruandas priekšlikumu iekļaut norādi attiecībā uz Āfrikas ziloņiem, šādi uz 20 gadiem, sākot ar datumu, kad 2008. gada novembrī tika izsniegta atļauja attiecībā uz ziloņkaula vienreizēju pārdošanu, novēršot jebkādu turpmāku priekšlikumu iesniegšanu par ziloņkaula tirdzniecību vai ziloņu populācijas pārvietošanu no CITES I pielikuma un CITES II pielikumu;

11. mudina CITES parakstītājas puses, kas gūst labumu no valdības īpašumā esošo ziloņkaula krājumu vienreizējas pārdošanas, sniegt finansiālu atbalstu Āfrikas ziloņu aizsardzības fondam, lai veicinātu aizsardzības un pret malumedniecību vērstus pasākumus;

12. mudina rīkot plašāku un aptverošāku apspriešanos ar visām ziloņu apdzīvotā areāla valstīm, apsverot pasākumus, kas saistīti ar Āfrikas ziloņa sugas pārvietošanu uz citu pielikumu un ar to saistīto vienreizējo pārdošanu;

13. mudina izstrādāt stingrākas metodes nelegālās ziloņkaula tirdzniecības uzraudzībai, iesaistot dažādus dalībniekus;

Tīģeri un Āzijas lielie kaķveidīgie

14. atzinīgi vērtē ES priekšlikumu stiprināt CITES rezolūciju Conf. 12.5 par tīģeru un citu I pielikumā iekļauto Āzijas lielo kaķveidīgo sugu aizsardzību un tirdzniecību;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt centienus cīnīties pret Āzijas lielo kaķveidīgo daļu un no tiem atvasināto izstrādājumu nelegālo tirdzniecību, liekot uzsvaru uz atbalstu prakses un informācijas apmaiņas uzlabošanai, jo īpaši veicinot Interpola, ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja, Pasaules Muitas organizācijas un CITES spējas novērst noziegumus pret savvaļas dzīvniekiem un nodrošināt apmācību;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt centienus mazināt savu iedzīvotāju un citu valstu iedzīvotāju pieprasījumu pēc Āzijas lielo kaķveidīgo daļām un atvasinātiem izstrādājumiem;

Citas sugas

17. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt šādus priekšlikumus:

–   atbilstoši dalībvalstu vārdā Zviedrijas iesniegtajam priekšlikumam iekļaut Corallium un Paracorallium sugu CITES II pielikumā,

–   atbilstoši Argentīnas priekšlikumam iekļaut Argentine lignum vitae sugu (Bulnesia sarmientoi) CITES II pielikumā,

–   atbilstoši Izraēlas priekšlikumam pārvietot dzelkņastes ķirzaku (Uromastyx ornata) no CITES II pielikuma uz CITES I pielikumu,

–   atbilstoši Irānas priekšlikumam iekļaut Zagrosas tritonu (Neurergus kaiseri) CITES I pielikumā,

–   atbilstoši Hondurasas priekšlikumam iekļaut Beikera dzelkņastes iguānu (Ctenosaura bakeri), Roatanas dzelkņastes iguānu (Ctenosaura oedirhina) un Hondurasas paleate dzelkņastes iguānu (Ctenosaura melanosterna) CITES II pielikumā,

–   atbilstoši Hondurasas un Meksikas priekšlikumam iekļaut sarkanacu kokvardi (Agalychnis spp.) CITES II pielikumā,

–   atbilstoši Gvatemalas priekšlikumam iekļaut Gvatemalas dzelkņastes iguānu (Ctenosaura palearis) CITES II pielikumā,

–   atbilstoši Brazīlijas priekšlikumam iekļaut Brazīlijas rožkoku (Aniba rosaedora) CITES II pielikumā,

–   atbilstoši Madagaskaras priekšlikumam iekļaut Dynastes satanas CITES II pielikumā,

–   atbilstoši Madagaskaras priekšlikumam iekļaut Beccariophoenix madagascariensis sēklas CITES II pielikumā,

–   atbilstoši Madagaskaras priekšlikumam iekļaut Dypsis decaryi sēklas CITES II pielikumā;

18. mudina Komisiju un dalībvalstis iebilst pret šādiem priekšlikumiem:

–   svītrot rūsgano lūsi (Lynx rufus) no CITES II pielikuma,

–   atbilstoši Belizas un Meksikas priekšlikumam pārvietot Crocodylus moreletti no CITES I pielikuma uz II pielikumu,

–   atbilstoši Ēģiptes priekšlikumam pārvietot Ēģiptes Nīlas krokodilu (Crocodylus niloticus) no CITES I pielikuma uz II pielikumu;

19. mudina Komisiju un dalībvalstis noraidīt Amerikas Savienoto Valstu un Meksikas priekšlikumu svītrot klinšu krūmveida augu (Euphorbia misera) no CITES II pielikuma;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt starptautisko sadarbību CITES īstenošanā;

21. prasa Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt stingrākus formulējumus, ko ierosinājusi Vācija dokumentā CoP 15 Doc. 32 (elektroniskā tirdzniecība ar CITES pielikumos uzskaitīto sugu īpatņiem), un atbalstīt pārskatīto priekšlikumu;

22. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt CITES sekretariāta priekšlikumus līdzdarboties, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķu izstrādē laika posmam pēc 2010. gada, partnerībā bioloģiskās daudzveidības rādītāju jomā pēc 2010. gada (BIP) un starpvaldību platformā bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES), tostarp saistībā ar klimata pārmaiņām (CoP 15 Doc. 10.1);

23. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt Augu komitejas priekšsēdētāja priekšlikumu CoP 15 Doc. 10.4 turpināt sadarbību ar augu aizsardzības vispārējo stratēģiju saistībā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību;

24. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt turpmākos pasākumus, kuru mērķis saskaņā ar CITES sekretariāta priekšlikumu CoP 15 Doc. 46 ir likvidēt nelegālo tirdzniecību ar Tibetas antilopēm;

25. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt CITES sekretariāta priekšlikumu CoP 15 Doc. 47, lai panāktu, ka saigu (Saiga tatarica) apdzīvotā areāla valstis nodrošina pareizu rīcības plāna īstenošanu saigu jautājumā un atbilstību attiecīgajiem lēmumiem. Parlaments arī ierosina, lai CITES parakstītājas puses mudinātu uzņēmumus, kas izmanto saigu ragus, veicināt in situ aizsardzības pasākumus, kuru mērķis ir atjaunot savvaļas sugas;

26. stingri mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt turpmākos pasākumus, lai saskaņā ar CITES sekretariāta priekšlikumiem, kā noteikts CoP 15 Doc. 42, cīnītos pret nelegālo tirdzniecību ar lielajiem pērtiķiem;

27. stingri mudina Komisiju un dalībvalstis noraidīt ierosinātos rezolūcijas Conf. 9.25 (revCoP 14) grozījumus, ko dokumentā CoP 15 Doc. 67 iesniegušas Amerikas Savienotās Valstis par koku iekļaušanu CITES III pielikumā, norādot, ka runa ir tikai par tajās valstīs sastopamajām populācijām, kuras ir pieprasījušas attiecīgo sugu iekļaušanu;

28. stingri mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt centienus saistībā ar CITES novērst nelegālu, nereglamentētu un nereģistrētu kuprgalvaino Labridae dzimtas jūras zivju (Cheilinus undulates) zvejniecību;

29. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem savvaļas dzīvnieku un augu nelegālas tirdzniecības tirgiem un ka situācija visās dalībvalstīs nav vienāda, un aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināti saskaņot centienus īstenot ES tiesību aktus par tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem;

30. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, CITES parakstītājām pusēm un CITES sekretariātam.