Förslag till resolution - B7-0069/2010Förslag till resolution
B7-0069/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s strategiska mål inför det femtonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), avsett att hållas i Doha (Qatar) den 13–25 mars 2010

3.2.2010

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0003/2010 och B7‑0004/2010
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


Förfarande : 2009/2811(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0069/2010

B7‑0069/2010

Europaparlamentets resolution om EU:s strategiska mål inför det femtonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), avsett att hållas i Doha (Qatar) den 13–25 mars 2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det kommande femtonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), avsett att hållas den 13–25 mars 2010 i Doha, Qatar,

–   med beaktande av frågorna av den 2 december 2009 till kommissionen och rådet om de viktigaste målen inför konferensen för parterna till Cites i Doha den 13–25 mars 2010 (O‑0145/2009 – B7‑0003/2010, O-0146/2009 – B7‑0004/2010),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Cites är det mest omfattande naturvårdsavtal som finns för att förhindra att vilda djur och växter överexploateras på grund av internationell handel, med 175 parter till konventionen, däribland EU:s 27 medlemsstater.

B.  De huvudsakliga orsakerna till utarmningen av jordens biologiska mångfald är människors användning av naturresurser, förstörelse av livsmiljöer, klimatförändringar, överexploatering av vilda arter och olaglig handel med vilda djur och växter.

C. I vetenskapliga rapporter förutsägs det att klimatförändringen kommer att driva på förlusten av biologisk mångfald och förvärra situationen för de utrotningshotade arterna.

D. Cites bör grunda sina beslut på vetenskapliga fakta. Arbetet i IUCN (Internationella naturvårdsunionen) och i Traffic (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) spelar en viktig roll genom att ge förse Cites-parterna med ingående bedömningar av förslagen om ändring av bilagorna till Cites.

E.  Allmänhetens medvetenhet i konsumtionsländerna har varit och fortsätter att vara avgörande för kontrollen av tjuvskyttet och den illegala internationella handeln med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

F.  Olaglig skogsavverkning kan innebära handel med växtarter upptagna i Cites‑förteckningarna, och i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för aktörer när det gäller utsläppande på marknaden av trä och träprodukter bör man se till att effektiva åtgärder vidtas för att lösa problemet med olaglig skogsavverkning.

G. Den olagliga handeln försvårar allvarligt de världsomfattande strävandena efter hållbarhet inom utveckling och miljö, undergräver goda styrelseformer och underlättar spridning av smittsamma sjukdomar.

H. Arter som skyddas enligt Cites är förtecknade i Cites-bilagorna på grundval av sin bevarandestatus och om de påverkas eller kan påverkas av handeln med dem. Utrotningshotade arter för vilka internationell handel är förbjuden är upptagna i bilaga I till Cites-konventionen. Arter med vilka handeln måste begränsas för att undvika ett utnyttjande som är oförenligt med deras överlevnad är upptagna i bilaga II. Arter som är skyddade i minst ett land, vilket har begärt bistånd från de övriga Cites-parterna för att begränsa handeln, är upptagna i bilaga III.

I.   Furstendömet Monaco har lagt fram ett förslag om att införa blåfenad tonfisk i bilaga I till Cites-konventionen för att tillfälligt stoppa den internationella kommersiella handeln med arten.

J.   ICCATS (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten) vetenskapliga kommitté uppskattade vid sitt sammanträde den 21–23 oktober 2009 att det nuvarande lekande beståndets biomassa är lägre än 15 procent av vad den var innan fisket började, och bekräftade därmed att blåfenad tonfisk uppfyller detta kriterium för att föras in i bilaga I till Cites-konventionen.

K. Sillhaj (håbrand) och pigghaj är mycket känsliga för överfiske och behöver lång tid för att återhämta sig på grund av sina biologiska egenskaper (långsam tillväxt, sen könsmognad, låg reproduktionskapacitet, lång livslängd och lång tid mellan generationerna).

L.  Dessa arter måste föras in i bilaga II till Cites-förordningen för att garantera att framtida internationell handel tryggas genom ett fiske som förvaltas hållbart och registreras korrekt, och som inte är skadligt för bevarandestatusen för det vilda bestånd som fisket utnyttjar.

M. I konferensresolution 9.24 till Cites-konventionen anges att arter som är eller kan komma att bli föremål för handel, och som visar en markant nedgång i de vilda bestånden som härrör från eller kan beräknas utifrån att livsmiljöns areal eller kvalitet har minskat, ska föras in i bilaga I till Cites-konventionen.

N. Isbjörnen hotas allvarligt av förlust av livsmiljöer på grund av klimatförändringarna, vilket leder till minskande populationer i större delen av dess utbredningsområde. Den påverkas negativt av den kommersiella handeln med dess kroppsdelar, något som har ökat sedan 1990-talet.

O. Cites-parterna enades under det fjortonde mötet i partskonferensen (CoP 14) om att det inte skulle läggas fram några ytterligare förslag om handel med elfenben under en tidsperiod på minst nio år.

P.  Under diskussionerna vid CoP 14 begärdes först ett moratorium på 20 år. Sedan dess har det gjorts betydande beslag av elfenben och rapporterats om att omfattande och ökande tjuvskytte ägt rum.

Q. Asiens populationer av stora kattdjur hotas fortsatt av tjuvskytte, utarmning av livsmiljöer och förlust av bytesdjur. Trots upprepade uppmaningar råder inom många områden en beklaglig brist på framsteg med att vidta resoluta åtgärder för att bromsa tigrarnas och andra stora kattdjurs tillbakagång.

R.  Vid CoP 14 antogs beslut 14.69, i vilket samtliga Cites-parter uppmanas att se till att asiatiska stora kattdjur föds upp i fångenskap endast om detta tjänar naturvårdsändamål, och i beslutet anges att tigrar inte bör avlas för att man ska kunna handla med delar av dem eller produkter av dessa.

S.  I de nyligen antagna rekommendationerna från Katmandu betonades vikten av att de internationella brottsbekämpande organen, såsom Interpol, Världstullorganisationen (WCO), FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) och Cites, ökar sin delaktighet i kampen mot naturvårdsbrott, och man begärde att dessa organs avdelningar för miljöbrott ska förstärkas i detta syfte.

T.  Vid CoP 14, som ägde rum i Haag 2007, antogs beslut 14.35 och 14.36. Internets anonymitet och globala räckvidd kan drastiskt minska Cites-parternas möjligheter att bekämpa den illegala handeln med vilda djur och växter. Den snabba ökningen av e‑handel med arter som är upptagna i Cites-förteckningarna utgör ett allvarligt hot mot många arters överlevnad. Internets globala karaktär gör det svårt för Cites-parterna att verkställa den nationella och internationella lagstiftningen inom sina jurisdiktioner. E‑handeln med vilda djur och växter och produkter av dessa via Internet måste alltid betraktas som potentiell internationell handel.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa försiktighetsprincipen som ledande princip i fråga om samtliga beslut om arbetsdokument och förslag till införande i listor och att även ta hänsyn till principen om att användaren betalar samt till ett ekosystembaserat synsätt och hävdvunna naturvårdsprinciper.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att inga beslut som syftar till att förstärka samordningen mellan Cites och andra konventioner om biologisk mångfald undergräver Cites ställning som internationellt naturvårdsavtal eller dess rigorösa naturvårdsåtgärder.

3.  Europaparlamentet motsätter sig kraftfullt slutna omröstningar och är besviket över att Cites stående kommitté inte lagt fram förslag för att förhindra möjligheten att använda slutna omröstningar i Cites beslutsprocesser.

Blåfenad tonfisk

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i enlighet med förslaget från Furstendömet Monaco stödja införandet av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) i bilaga I till Cites-konventionen.

Hajar

5.  Europaparlamentet välkomnar varmt det förslag som lagts fram av Sverige på medlemsstaternas vägnar om att de två hajarterna sillhaj eller håbrand (Lamna nasus) och pigghaj (Squalus acanthias) ska tas upp i bilaga II till Cites-konventionen. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att ställa sig bakom detta förslag.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja Förenta staternas förslag att ta upp de fem hajarterna flerhornig hammarhaj (Sphyrna lewini), stor hammarhaj (Sphyrna mokarran), hammarhaj (Sphyrna zygaena), högfenad haj (Carcharhinus plumbeus) och mörkhaj (Carcharhinus obscurus) i bilaga II till Cites‑konventionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja Förenta staternas förslag att ta upp årfenshaj (Carcharhinus longimanus) i bilaga II till Cites-konventionen.

Isbjörn

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja Förenta staternas förslag att överföra isbjörn (Ursus maritimus) från konventionens bilaga II till dess bilaga I.

Elefanter och elfenben

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att förkasta följande:

- Förslaget från Tanzania och Zambia om att afrikansk elefant (Loxondonta africana) ska överföras från konventionens bilaga I till dess bilaga II i syfte att tillåta handel.

- Samtliga förslag om att överföra afrikansk elefant från konventionens bilaga I till dess bilaga II, åtminstone till den tidpunkt då en verklig bedömning kan göras av konsekvenserna av engångsförsäljningen i november 2008 från Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe, eftersom alltmer pekar på att den olagliga och organiserade handeln över hela Afrika ökar.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att stödja förslaget från Kenya, Ghana, Liberia, Mali, Sierra Leone, Togo, Kongo och Rwanda om att införa en not gällande afrikansk elefant som förhindrar alla framtida förslag om handel med elfenben eller om att föra över elefantpopulationer från bilaga I till Cites‑konventionen till bilaga II, under minst 20 år efter engångsförsäljningen i november 2008.

11. Europaparlamentet uppmanar de parter till Cites-konventionen som gynnades av engångsförsäljningen av elfenben från statsägda lager att ge ekonomiska bidrag till fonden för afrikanska elefanter för att stärka initiativ mot tjuvskytte och efterlevnaden av reglerna.

12. Europaparlamentet uppmuntrar till ett bredare och öppnare samråd med samtliga stater som omfattas av elefanternas utbredningsområde för att överväga åtgärder gällande överförande av afrikansk elefant från konventionens bilaga I till dess bilaga II och efterföljande engångsförsäljningar.

13. Europaparlamentet uppmuntrar till att kraftfullare metoder utarbetas för att övervaka den olagliga handeln med elfenben, och anser att ett brett spektrum av aktörer bör göras delaktiga i utarbetandet.

Tigrar och asiatiska stora kattdjur

14. Europaparlamentet välkomnar EU:s förslag om att stärka konferensresolution 12.5 till Cites-konventionen om asiatiska stora kattdjur.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja ansträngningarna att ta itu med olaglig handel med de asiatiska stora kattdjurens delar och produkter av dessa. Vikten bör läggas på bistånd till bättre efterlevnad och informationsutbyte, särskilt genom att Interpols, UNODC:s, WCO:s och Cites kapacitet för att bekämpa naturvårdsbrott förbättras och genom utbildningsinsatser.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja ansträngningarna att minska efterfrågan på de asiatiska stora kattdjurens delar eller produkter av dessa hos sin egen befolkning och i andra länder.

Övriga arter

17. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att ställa sig bakom följande förslag:

–   Införande av Corallium spp. och Paracorallium spp. i bilaga II till Cites‑konventionen, enligt det förslag som lagts fram av Sverige på medlemsstaternas vägnar.

–   Införande av Bulnesia sarmientoi i bilaga II till Cites-konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Argentina.

–   Överförande av afrikansk dabbagam (Uromastyx ornata) från konventionens bilaga II till dess bilaga II, i överensstämmelse med förslaget från Israel.

–   Införande av iransk bergssalamander (Neurergus kaiseri) i bilaga I till Cites‑konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Iran.

–   Införande av leguanarterna Ctenosaura bakeri, C. oedirhina och C. melanosterna i bilaga II till Cites-konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Honduras.

–   Införande av rödögda trädgrodor (Agalychnis spp.) i bilaga II till Cites-konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Honduras och Mexico.

–   Införande av leguanarten Ctenosaura palearis i bilaga II till Cites-konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Guatemala.

–   Införande av Aniba rosaeodora i bilaga II till Cites-konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Brasilien.

–   Införande av Dynastes satanas i bilaga II till Cites-konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Madagaskar.

–   Införande av fröna från Beccariophoenix madagascariensis i bilaga II till Cites‑konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Madagaskar.

–   Införande av fröna från Dypsis decaryi i bilaga II till Cites-konventionen, i överensstämmelse med förslaget från Madagaskar.

18. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att avvisa följande förslag:

–   Strykningen av rödlo (Lynx rufus) från bilaga II till Cites-konventionen.

–   Överföringen av Moreletkrokodil (Crocodylus moreletti) från Cites-konventionens bilaga I till dess bilaga II (förslag från Belize och Mexiko).

–   Överföringen av de egyptiska populationerna av Nilkrokodil (Crocodylus niloticus) från Cites-konventionens bilaga I till dess bilaga II (förslag från Egypten).

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avvisa Förenta staternas och Mexikos förslag om att stryka Euphorbia misera från bilaga II till Cites‑konventionen.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förstärka det internationella samarbetet vid genomförandet av Cites-konventionen.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja de skärpta formuleringar som Tyskland föreslagit i CoP 15 dok. 32 (e-handel med arter som är upptagna i Cites-förteckningarna) och att stödja det reviderade förslaget.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja sekretariatets förslag om att delta i utarbetandet av mål för den biologiska mångfalden efter 2010, ”2010 Biodiversity Indicators Partnership” (BIP, partnerskapet för indikatorer på biologisk mångfald efter 2010), och den mellanstatliga vetenskapspolitiska plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES), inbegripet klimatfrågorna (CoP 15 dok. 10.1).

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja det föreslagna CoP 15 dok. 10.4 från växtkommitténs ordförande om ytterligare samarbete med den globala strategin för bevarande av växter (Global Strategy for Plant Conservation) inom ramen för konventionen om biologisk mångfald.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja fortsatta åtgärder för att undanröja den illegala handeln med tibetansk antilop i överensstämmelse med sekretariatets förslag CoP 15 dok. 46.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja sekretariatets förslag CoP 15 dok. 47 i syfte att säkerställa en korrekt efterlevnad av åtgärdsplanen för saigaantilopen (Saiga tatarica tatarica) och de tillhörande besluten i saigaantilopens utbredningsstater. Parlamentet föreslår också att Cites-parterna ska uppmuntra de branscher som konsumerar horn från saigaantilopen att bidra till bevarandeåtgärder på plats för att återställa vilda populationer.

26. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att stödja ytterligare åtgärder för att bekämpa den illegala handeln med människoapor i överensstämmelse med förslaget från sekretariatet, såsom anges i CoP 15 dok. 42.

27. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att avvisa den föreslagna revidering av konferensresolution 9.25 (rev. CoP 14) som lagts fram av Förenta staterna i CoP 15 dok. 67 om bilaga III till Cites-konventionen och dess förteckning över trä, försedd med en not om att endast de nationella populationerna i de förtecknande länderna omfattas.

28. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att stödja insatserna inom Cites för att bekämpa illegalt, oreglerat och orapporterat fiske av napoleonfisk (Cheilinus undulates).

29. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionen är en av de största marknaderna för olaglig handel med vilda djur och växter och att medlemsstaterna tillämpar Cites‑konventionen i varierande grad. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förstärka samordningen av sina åtgärder för att genomföra EU:s lagstiftning om handel med vilda djur och växter.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, parterna till Cites och Cites-sekretariatet.