Предложение за резолюция - B7-0072/2010Предложение за резолюция
B7-0072/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно земетресението в Хаити

3.2.2010

за приключване на разисквания по изявление на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Gay Mitchell, Michèle Striffler, Carlos Coelho, Filip Kaczmarek, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0072/2010

Процедура : 2010/2518(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0072/2010
Внесени текстове :
B7-0072/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0072/2010

Резолюция на Европейския парламент относно земетресението в Хаити

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по външни работи, проведено на 18 януари 2010 г. в Брюксел,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 19 януари 2010 г. относно земетресението в Хаити,

–   като взе предвид заключенията на подготвителната министерска конференция, състояла се в Монреал на 25 януари 2010 г.,

–   като взе предвид Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, подписан от трите европейски институции през декември 2007 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че земетресение с магнитуд 7.0 по скалата на Рихтер разтърси остров Хаити на 12 януари 2010 г.,

Б.  като има предвид, че земетресението беше последвано от 30 вторични труса, един от който с магнитуд 5.9 по скалата на Рихтер,

В.  като има предвид, че епицентърът на земетресението беше регистриран в град Леогане, намиращ се на около 19 километра западно от столицата на Хаити, Порт-о-Пренс,

Г.  като има предвид, че според оценки при земетресението са загинали 200 000 души и около 250 000 са били ранени,

Д. като има предвид, че близо 3 милиона души са пряко засегнати от тази трагедия и повече от 2 милиона души се нуждаят от продоволствена помощ,

Е.  като има предвид, че съществува спешна необходимост от построяването на над 25 лагера през следващите шест месеца, т.е. преди началото на дъждовния сезон; всеки лагер ще подслонява 10 000 души, като така ще се предостави подслон на 250 000 разселени бездомни лица,

Ж. като има предвид, че Хаити е най-бедната държава в Западното полукълбо и че преди земетресението над 70% от населението живееше под прага на бедността с по-малко от 2 щатски долара на ден,

З.  като има предвид, че Хаити има голям външен дълг, със задължения от близо 890 милиона щатски долара към международните кредитори, от които най-голямата част са задължения към МВФ,

И. като има предвид, че усилията за възстановяване в средносрочен и дългосрочен план, включително мерките за изграждане на държавен капацитет, трябва да бъдат правилно координирани между международните донори на помощ и да бъдат реализирани в тясно сътрудничество с органите и гражданското общество на Хаити,

Й. като има предвид, че разрушенията, причинени от земетресението, и съпътстващата ги хуманитарна катастрофа изтъкват ролята и необходимостта от позицията на бъдещия член на Комисията, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и управлението на кризисни ситуации,

К. като има предвид, че незабавното възстановяване на капацитета на Хаити за действаща демокрация и действащо правителство е съществен елемент от процеса на преминаване от първия етап, включващ предоставяне на спешна помощ, към осъществяването на изключително важната задача за възстановяване на нацията,

1.  изразява искрените си съболезнования, съчувствие и солидарност с народа на Хаити, както и другите народи, семействата на жертвите на тази трагедия, и персонала на международните организации, включително ООН и Европейската комисия, за огромната загуба на човешки живот и опустошителните последици, до които доведе земетресението;

2.  приветства предварителния ангажимент на Комисията за предоставяне на незабавна хуманитарна помощ в размер на 30 милиона евро, в допълнение към предварителните ангажименти за помощ от 136 милиона евро от държавите-членки, както и предварителния ангажимент на Комисията за спешна нехуманитарна помощ от 100 милиона евро и помощ от 200 милиона евро за по-дългосрочни програми;

3.  приветства решението на Съвета на ЕС за изпращане на 350 военни полицаи за подпомагане на усилията за оказване на помощ в Хаити, които ще действат под ръководството на ООН, както и решението за създаване на координационно звено (EUCO Haiti) в Брюксел с цел улесняване на проактивен европейски отговор във военната област и областта на сигурността, а също така координация на финансовия принос от държавите-членки на ЕС;

4.  признава извършената работа от отделни държави-членки на Европейския съюз посредством механизма на ЕС за гражданска защита и ефективната координация на тази помощ от центъра за наблюдение и информация (MIC) и екипите на ECHO, разположени на място броени часове след земетресението, помощта, предоставена от 24 държави-членки на ЕС/ЕИП (включително операции по издирване и спасяване, здравна помощ, подслон, снабдяване с вода, хигиенни материали и дрехи), които допринесоха за посрещане на най-спешните потребности, както и незабавната реакция на международната общност като цяло;

5.  отбелязва, че за пръв път Комисията разположи двe eдиници в рамките на подготвително действие за капацитет за бързо реагиране на ЕС, осъществено с подкрепата на Парламента, а именно, единица за пречистване на вода и медицински пункт с операционна, които бяха поддържани в състояние на готовност от Франция и Италия за операции в рамките на механизма на ЕС за гражданска защита;

6.  призовава Комисията да пристъпи възможно най-бързо към оценка на европейския отговор на хуманитарната криза в Хаити и да представи предложения с оглед допълнително подобряване на действията на ЕС по отношение на подобни ситуации в бъдеще;

7.  подчертава необходимостта от по-добра координация и взаимно допълване на действията между ЕС и държавите-членки с цел бърз, ефективен, координиран и видим отговор на кризи/бедствия, като по този начин се осигури свързан подход за оказване на помощ за възстановяване и развитие, характеризиращ се с непрекъсната взаимовръзка между спешната помощ и помощта за следкризисно възстановяване;

8.  енергично призовава Комисията да представи законодателни предложения за създаване възможно най-бързо на истинска, независима и постоянна сила на ЕС за гражданска защита въз основа на механизма на ЕС за гражданска защита, която да включва използване на военен капацитет за мисии за спасяване на цивилни, за да се гарантира сигурност и бързина на доставяне на помощите, както беше поискано в резолюциите на Парламента от 2007, 2008 и 2009 г., последвали доклада на Барние;

9.  призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи да играе водеща роля в координацията на отговора на кризи на Европейския съюз, като използва създадените по силата на Договора от Лисабон правомощия, за да постигне по-добра координация на отговора на Европейския съюз на бъдещи кризи, като се основава на досегашните постижения;

10. призовава ЕС да разгледа въпроса с подобряването на видимостта на ЕС при бъдещи кризи, по-специално в областта на значителния му принос в областта на гражданската защита, приноса си за хуманитарни помощи и помощи за развитие;

11. призовава международната общност да извърши възможно най-бързо оценка на потребностите след бедствието, така че планираната международна конференция/световна среща на високо равнище относно възстановяването на Хаити да приключи с действителни планове за устойчивото възстановяване на страната в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план;

12. призовава международната общност да гарантира, че народът на Хаити и неговото правителство са основни фактори в процеса на възстановяване, за да им позволи да разполагат с тяхното общо бъдеще;

13. призовава държавите-членки на ЕС и Европейската комисия да координират, наред с другите, със Съединените щати, отговор, за да поемат ключова роля във възстановяването на основния капацитет на държавата и да се концентрират върху помощта в средносрочен и дългосрочен план за възстановяване на градовете и селата на Хаити, тяхната инфраструктура, училища и болници;

14. призовава международната общност да разгледа въпроса с огромния неуреден дълг на Хаити и да проучи възможностите и начините за предоставяне на помощ за съкращаване на дълга; призовава по-конкретно МВФ да разгледа възможността за преобразуване на отпуснатия неотдавна кредит в размер на 100 милиона щатски долара в безвъзмезден заем;

15. призовава ЕС и международната общност да използват тази възможност за разрешаване веднъж завинаги на проблема с масовата бедност в Хаити, отбелязва, че кварталът Cité Soleil в Порт-о-Пренс, дом на близо 500 000 души, повечето от които живеят в крайна бедност, представлява едно от най-опасните места на земята;

16. призовава ЕС и международната общност незабавно да оценят необходимостта от координиран план за разрешаване на проблемите с хиляди деца, останали сираци след земетресението; подчертава сериозният риск от злоупотреби, свързани с трафик на хора и призовава ЕС да обърне специално внимание на необходимостта поне основните потребности на децата в областта на здравеопазването и образованието да бъдат удовлетворени в краткосрочен и средносрочен план;

17. категорично призовава Европейската комисия и международната общност да наблюдават положението със здравеопазването в Хаити, най-вече на жените и децата; призовава за съставяне на специална група с цел създаване на база данни, които да съдържат медицински сведения за всички хаитянски деца, така че работещият в момента в Хаити медицински персонал да има възможност да подобри качеството на първата помощ и да получи достъп до полезен инструмент за профилактика на често срещани детски заболявания и други разпространени инфекции;

18. призовава международната общност да гарантира, че въпросът с ограничаването на бедността в Хаити заема първостепенно място в дневния ред, така че да се помогне на Хаити да излезе от това бедствие като напълно функционираща демокрация с икономика, способна да удовлетворява потребностите на народа си и да гарантира, че възстановяването се измерва в период от години, а не само през седмиците и месеците след кризата;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията и държавите-членки, президента и правителството на Хаити, заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за помощ при кризи, Световната банка и МВФ.