Forslag til beslutning - B7-0072/2010Forslag til beslutning
B7-0072/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om jordskælvet i Haiti

3.2.2010

på baggrund af forhandlingerne om erklæringen fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Gay Mitchell, Michèle Striffler, Carlos Coelho, Filip Kaczmarek, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0072/2010

Procedure : 2010/2518(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0072/2010
Indgivne tekster :
B7-0072/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0072/2010

Europa-Parlamentets beslutning om jordskælvet i Haiti

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Rådet (udenrigsanliggender) i Bruxelles den 18. januar 2010,

–   der henviser til erklæringen af 19. januar 2010 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om jordskælvet i Haiti,

–   der henviser til konklusionerne fra den forberedende ministerkonference i Montreal den 25. januar 2010,

–   der henviser til den europæiske konsensus om humanitær bistand, der blev undertegnet af de tre EU-institutioner i december 2007,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at et jordskælv målt til 7,0 på Richter-skalaen ramte Haiti den 12. januar 2010,

B.  der henviser til, at jordskælvet blev efterfulgt af hele 30 efterskælv, og at en af dem blev målt til 5,9 på Richter-skalaen,

C. der henviser til, at jordskælvets centrum var i byen Leogane omkring 19 kilometer vest for den haitiske hovedstad Port au Prince,

D. der henviser til, at 200.000 skønnes at have mistet livet ved jordskælvet, og at omkring 250.000 personer blev kvæstet,

E.  der henviser til, at tæt ved 3 mio. mennesker er direkte berørt af tragedien, og at over 2 mio. mennesker har behov for fødevarehjælp,

F.  der henviser til, at der i de kommende seks måneder, inden regntiden sætter ind, er et akut behov for at bygge over 25 lejre, som hver især skal kunne huse 10.000 personer, således at 250.000 fordrevne hjemløse kan få husly.

G. der henviser til, at Haiti er det fattigste land på den vestlige halvkugle, og at 70 % af befolkningen allerede inden jordskælvet levede under fattigdomsgrænsen på under 2 USD pr. dag,

H. der henviser til, at Haiti har en stor gæld til udlandet, idet landet skylder omkring 890 mio. USD til internationale kreditorer og en stor del heraf til Den Internationale Valutafond,

I.   der henviser til, at genopbygningen på mellemlang og lang sigt, herunder foranstaltninger til statsopbygning, bør koordineres ordentligt mellem de internationale bistandsydere og bør gennemføres i tæt samarbejde med de haitiske myndigheder og civilsamfund,

J.   der henviser til, at ødelæggelserne som følge af jordskælvet og den efterfølgende humanitære katastrofe understreger betydningen af og behovet for en reaktion fra den nye kommissær for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring,

K. der henviser til, at en omgående genopbygning af Haitis kapacitet til at have et demokrati og en regering, der fungerer, er afgørende for overgangen fra første fases nødhjælpsydelser til bistandsydelser i forbindelse med den betydelige opgave med genopbygning af nationen.

1.  udtrykker i forbindelse med det massive tab af menneskeliv og de enorme ødelæggelser, som jordskælvet har givet anledning til, sin dybeste deltagelse, medfølelse og solidaritet med Haitis befolkning, folk fra andre lande, familierne til ofrene for denne tragedie samt til de ansatte i de internationale organisationer, herunder FN og Europa-Kommissionen;

2.  glæder sig over, at Kommissionen i første omgang har forpligtet sig til omgående at yde en humanitær bistand på 30 mio. EUR, ud over de 136 mio. EUR som medlemsstaterne i første omgang har forpligtet sig til, samt at Kommissionen har give et indledende tilsagn om at yde 100 mio. EUR til tidlig ikke-humanitær bistand og 200 mio. EUR til handlinger på længere sigt;

3.  glæder sig over Rådets beslutning om at sende 350 militærpolitifolk til støtte for hjælpeforanstaltningerne i Haiti, som vil være under FN-kommando, og over beslutningen om at oprette en koordineringsenhed (EUCO Haiti) i Bruxelles til fremme af en proaktiv EU-indsats på det militære og sikkerhedsmæssige område og en koordinering af bidragene fra EU's medlemsstater;

4.  anerkender det arbejde, som de enkelte medlemsstater i Den Europæiske Union har udført via EU's civilbeskyttelsesordning og den effektive koordinering af denne bistand, som sikres af monitorerings- og informationscentret (MIC), og af ECHO-teams, som blev udsendt blot få timer efter jordskælvet, og den bistand, som de 24 EU/EØS-lande har ydet, herunder til eftersøgnings- og redningsarbejde, sundhed, husly, vand, hygiejne og tøj, hvilket har bidraget til at afhjælpe de akutte behov, samt anerkender den omgående reaktion fra det internationale samfund som helhed;

5.  konstaterer, at Kommissionen for første gang har udsendt to moduler, som er blevet stillet til rådighed gennem en forberedende foranstaltning til EU's udrykningsberedskab, etableret med Parlamentets støtte, nemlig en vandrensningsenhed og en avanceret lægestation med operationsfaciliteter, som af Frankrig og Italien blev holdt parat til indsats under EU's civilbeskyttelsesordning;

6.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at foretage en evaluering af EU's indsats i forhold til den humanitære krise i Haiti og forelægge forslag med henblik på yderligere at forbedre EU's indsats i forhold til tilsvarende situationer i fremtiden;

7.  understreger behovet for en bedre koordinering af og en større komplementaritet i indsatsen mellem EU og medlemsstaterne, således at der kan opnås en hurtig, effektiv og koordineret samt synlig krise/katastrofe indsats, der følgelig kan sikre, at ydelsen af nødhjælp, rehabilitering og udvikling, sammenkobles med en vedholdende overgangsproces fra akut nødhjælp til aktioner, der iværksættes efter katastrofefasen;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen til så hurtigt som muligt at forelægge lovgivningsmæssige forslag om etableringen af en egentlig, uafhængig og permanent EU-civilbeskyttelsesstyrke baseret på EU's civilbeskyttelsesordning, herunder militær kapacitet til civile redningsaktioner, som skal at sørge for sikkerhed og hurtig ydelse af hjælp, hvilket Parlamentet har anmodet om i beslutninger af 2007, 2008 og 2009 som opfølgning på Barnier-rapporten;

9.  opfordrer den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender til at indtage en ledende rolle i koordineringen af Den Europæiske Unions kriseindsats under udøvelse af det ansvar for koordineringen af Den Europæiske Unions indsats i fremtidige krisesituationer, som følger af Lissabontraktaten, samtidig med at der bygges på tidligere opnåede resultater;

10. opfordrer indtrængende EU til at tage fat på spørgsmålet om at øge EU's synlighed i forbindelse med fremtidige kriser, svarende til EU's betydelige bidrag til civil beskyttelse, humanitær bistand og udviklingsbistand;

11. opfordrer det internationale samfund til hurtigst muligt at foretage en endelig vurdering af behovet efter katastrofen, således at den planlagte internationale konference/globale topmøde om genopbygning af Haiti afsluttes med reelle planer for landets bæredygtige genopbygning på kort, mellemlang og lang sigt;

12. opfordrer det internationale samfund til at sikre, at Haitis befolkning og regering er hovedaktørerne i genopbygningsprocessen, således at de kan tage ejerskab til deres kollektive fremtid;

13. opfordrer EU's medlemsstater og Europa-Kommissionen til at koordinere indsatsen med bl.a. De Forende Stater for at påtage sig en central rolle i genopbygningen af den grundlæggende statskapacitet og at koncentrere sig om bistanden på mellemlang og lang sigt, hvis formål er en genopbygning af Haitis byer og landsbyer, deres infrastruktur, skoler og hospitaler;

14. opfordrer indtrængende det internationale samfund til at tage fat på spørgsmålet om den omfattende udestående haitiske gæld og at undersøge på hvilken måde og med hvilke midler, man kan bidrage til nedbringelsen af denne gæld, og opfordrer navnlig Den Internationale Valutafond til at overveje at konvertere det nylige lån på 100 mio. USD til et tilskud;

15. opfordrer EU og det internationale samfund til at anvende denne lejlighed til at løse problemet med den underliggende fattigdom i Haiti én gang for alle, og konstaterer, at slummen i Cité Soleil i Port au Prince, der er et af de farligste steder på jorden, huser næsten 500.000 mennesker, hvoraf de fleste lever i ekstrem fattigdom;

16. opfordrer EU og det internationale samfund til omgående at vurdere behovet for en koordineret plan til hjælp for de tusindvis af børn, der er blevet forældreløse som følge af jordskælvet, fremhæver den alvorlige risiko for misbrug i form af menneskehandel og opfordrer EU til at være særligt opmærksom på at sikre, at børnene i det mindste får de basale behov med hensyn til sundhed og uddannelse dækket på kort og mellemlang sigt;

17. opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen og det internationale samfund til at overvåge den haitiske befolknings sundhedstilstand, navnlig for så vidt angår kvinder og børn, opfordrer til etableringen af en ad hoc-gruppe, som skal have til formål at oprette en database med sundhedsoplysninger for alle Haitis børn, således at det lægelige personale, der for øjeblikket virker i Haiti, kan optimere kvaliteten af førstehjælpen og få adgang til et nyttigt instrument til forhindring af almindelige børnesygdomme og andre former for almindelige infektioner;

18. opfordrer indtrængende det internationale samfund til at sikre, at spørgsmålet om mindskelse af fattigdommen i Haiti forbliver højt på dagsordenen, således at Haiti kan komme sig over denne katastrofe som et fuldt fungerende demokrati med en økonomi, der kan forsøge befolkningen, og at sikre, at landets genopbygning måles over flere år og ikke blot i ugerne og månederne efter krisen;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne, Haitis præsident og regering, FN's vicegeneraldirektør for humanitære anliggender og humanitær bistand, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.