Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0072/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0072/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žemės drebėjimo Haityje

3.2.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiasiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Gay Mitchell, Michèle Striffler, Carlos Coelho, Filip Kaczmarek, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0072/2010

Procedūra : 2010/2518(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0072/2010
Pateikti tekstai :
B7-0072/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0072/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl žemės drebėjimo Haityje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į neeilinio Užsienio reikalų tarybos susitikimo, vykusio 2010 m. sausio 18 d., išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 19 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl žemės drebėjimo Haityje,

–   atsižvelgdamas į parengiamosios ministrų konferencijos, vykusios 2010 m. sausio 25 d. Monrealyje, išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio mėn. trijų Europos institucijų pasirašytą Europos konsensusą dėl humanitarinės pagalbos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2010 m. sausio 12 d. Haitį sukrėtė 7 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimas,

B.  kadangi po žemės drebėjimo įvyko 30 pakartotinių požeminių smūgių ir vienas jų siekė 5,9 balus pagal Richterio skalę,

C. kadangi žemės drebėjimo epicentras buvo Leogane, apie 19 kilometrų į vakarus nuo Haičio sostinės Port o Prenso,

D. kadangi manoma, kad dėl žemės drebėjimo žuvo apie 200 000 žmonių, o apie 250 000 žmonių sunkiai sužeista,

E.  kadangi tragedija tiesiogiai paveikė beveik tris milijonus žmonių, o daugiau nei 2 milijonams žmonių reikia pagalbos maistu,

F.  kadangi reikia nedelsiant pastatyti daugiau nei 25 stovyklas, kurių kiekvienoje galėtų gyventi 10 000 žmonių ir suteikti pastogę 250 000 asmenų, netekusių gyvenamosios vietos, nes po šešių mėnesių prasidės liūčių sezonas,

G. kadangi Haitis yra viena neturtingiausių vakarų pusrutulio šalių, kurioje iki kylant žemės drebėjimui 70 proc. asmenų gyveno žemiau skurdo ribos ir per dieną išleisdavo mažiau nei 2 JAV dolerius,

H. kadangi Haitis turi didelę užsienio skolą, t. y. tarptautiniams kreditoriams jis skolingas apie 890 milijonų JAV dolerių ir didele šios skolos dalį sudaro skola TVF,

I.   kadangi vidutinės trukmės ir ilgalaikius atkuriamuosius darbus, įskaitant valstybės kūrimo priemones, reikia tinkamai koordinuoti su tarptautiniais rėmėjais ir įgyvendinti su Haičio valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės priežiūra,

J.   kadangi žemės drebėjimo sugriovimai ir kitos humanitarinės nelaimės tik dar labiau parodo, koks svarbus naujojo Komisijos nario, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir reagavimą į krizes, vaidmuo,

K. kadangi siekiant nuo pirmojo, neatidėliotinos pagalbos teikimo, etapo pereiti prie valstybės atkūrimo būtinai reikia atkurti veikiančią Haičio demokratiją ir vyriausybės gebėjimus valdyti šalį,

1.  reiškia nuoširdžią ir gilią užuojautą Haičio žmonėms, kitų tautų atstovams, šios tragedijos aukų šeimų nariams ir tarptautinių organizacijų darbuotojams, įskaitant Jungtinių Tautų ir Europos Komisijos darbuotojus, taip pat reiškia solidarumą su jais dėl didelio žuvusiųjų skaičiaus ir visiško šalies nuniokojimo, kuriuos sukėlė žemės drebėjimas;

2.  džiaugiasi Europos Komisijos preliminariu įsipareigojimu humanitarinei pagalbai nedelsiant skirti 30 milijonų eurų, valstybių narių preliminariais įsipareigojimais skirti 136 milijonų eurų, taip pat Komisijos preliminariu įsipareigojimu 100 milijonų eurų nedelsiant skirti ne humanitarinei pagalbai ir 200 milijonų eurų skirti ilgalaikiams sprendimams įgyvendinti;

3.  džiaugiasi Vadovų Tarybos sprendimu į Haitį paskirti 350 karinės policijos pareigūnų, kurie veiktų vadovaujant JT, ir sprendimu Briuselyje įsteigti koordinavimo centrą (angl. EUCO Haiti), kuris padėtų Europai aktyviai dalyvauti teikiant pagalbą karinėje ir saugumo srityje ir koordinuotų ES valstybių narių įnašus;

4.  džiaugiasi kai kurių ES valstybių narių darbu, kurį jos atliko naudodamos ES civilinės saugos priemonę, ir veiksmingu pagalbos koordinavimu, kurį atliko Stebėsenos ir informacijos centro (MIC) ir generalinio direktorato ECHO grupės, išsiųstos praėjus vos kelioms valandoms po žemės drebėjimo, pagalba, kurią teikė 24 ES ir EEE šalys (įskaitant paieškas ir gelbėjimą, sveikatos priežiūrą, pastogės, vandens, higienos ir drabužių teikimą) ir pripažįsta, kad tai padėjo patenkinti pirminius poreikius, taip pat pripažįsta, kad visa tarptautinė bendruomenė sureagavo nedelsdama;

5.  pažymi, kad pirmą kartą Komisija naudojo du parengiamųjų veiksmų, susijusių su ES greito reagavimo pajėgumais, kurie buvo nustatyti gavus Parlamento paramą, modulius, t. y. geriamojo vandens valymo centrą ir tretinės medicinos centrą, kuriame galima atlikti chirurgines operacijas; už juos buvo atsakingos Prancūzija ir Italija, kurios naudojosi ES civilinės saugos priemone;

6.  ragina Komisiją kuo greičiau parengti Europos dalyvavimo Haičio humanitarinėje krizėje vertinimą ir pateikti pasiūlymus, atsižvelgiant į tai, kaip būtų galima ateityje geriau atlikti ES veiksmus panašiose padėtyse;

7.  pabrėžia, kad reikia geriau koordinuoti ir derinti ES ir valstybių narių veiksmus, siekiant sklandžiai, veiksmingai ir koordinuotai pasiekti matomų rezultatų, ištikus krizėms ir (arba) gaivalinėms nelaimėms, taigi užtikrinti, kad atkūrimas ir vystymas būtų susiję ir nuo neatidėliotinos pagalbos būtų sklandžiai pereinama prie atkuriamųjų darbų;

8.  labai ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymą, pagal kurį kuo greičiau, naudojant ES civilinės saugos priemonę, būtų įsteigiamos tikros, nepriklausomos ir nuolatinės ES civilinės saugos pajėgos, įskaitant karines pajėgas civilinėms gelbėjimo misijoms, kurios užtikrintų saugumą ir pagalbos teikimo sklandumą, kaip numatyta 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. rezoliucijose ir M. Barnier pranešime;

9.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę vadovauti koordinuojant Europos Sąjungos reagavimą į krizes, išnaudoti Lisabonos Sutarties suteiktą atsakomybę ir geriau koordinuoti Europos Sąjungos reagavimą į krizes ateityje, taip pat remtis tuo, kad jau pasiekta;

10. ragina ES ateityje spręsti geresnio ES matomumo klausimą taip, kad ES matomumas atitiktų didelį ES indėlį į civilinės saugos, humanitarinės ir vystomosios pagalbos sritis;

11. ragina tarptautinę bendruomenę kuo greičiau parengti poreikių po nelaimės įvertinimą, kad per planuojamą tarptautinę konferenciją ir (arba) pasaulio aukščiausiojo lygio vadovų susitikimą dėl Haičio atkūrimo būtų parengti įgyvendinami šalies tvaraus atkūrimo trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis planai;

12. ragina tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad Haičio žmonės ir jų vyriausybė vadovautų atkūrimo procesui, tai suteiktų jiems atsakomybę dėl jų bendros ateities;

13. ragina ES valstybes nares ir Europos Komisiją koordinuoti pastangas ir su Jungtinėmis Valstijomis, imtis svarbaus vaidmens atkuriant pagrindinius šalies pajėgumus ir susitelkti į vidutinės trukmės ir ilgalaikius Haičio miestų ir kaimų, infrastruktūros, mokyklų ir ligoninių atkūrimo planus;

14. ragina tarptautinę bendruomenę spręsti didelės Haičio skolos klausimą ir ieškoti būdų ir priemonių šiai skolai sumažinti; ypač ragina TVF apsvarstyti galimybę neseniai išduotą 100 milijonų JAV dolerių paskolą paversti parama;

15. ragina ES ir tarptautinę bendruomenę išnaudoti šią galimybę ir vieną kartą visiems laikams išspręsti didelio Haičio skurdo problemą, pabrėžia, kad lūšnynas Cité Soleil Port o Prense yra viena iš pavojingiausių vietų pasaulyje, jame gyvena beveik 500 000 žmonių ir daugelis jų patiria ypač didelį skurdą;

16. ragina ES ir tarptautinę bendruomenę nedelsiant įvertinti, ar reikia koordinuoto plano siekiant spręsti tūkstančių vaikų, dėl žemės drebėjimo likusių našlaičiais, klausimą; pabrėžia didelę prekybos žmonėmis grėsmę ir ragina ES ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kad dabar ir vidutinės trukmės laikotarpiu būtų užtikrinta, jog bus patenkinti pagrindiniai vaikų poreikiai gauti sveikatos priežiūrą ir švietimą;

17. labai ragina Europos Komisiją ir tarptautinę bendruomenę stebėti Haičio žmonių, ypač moterų ir vaikų, sveikatos padėtį; ragina steigti ad hoc komitetą, kurio tikslas būtų parengti visų Haičio vaikų sveikatos duomenų bazę, taigi Haityje dirbantys medicinos darbuotojai galėtų pagerinti pirmosios pagalbos kokybę ir turėtų naudingą priemonę, siekiant užkirsti kelią dažniausioms vaikų ligoms ir infekcijoms;

18. ragina tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad būtų svarstomas Haičio skurdo klausimas siekiant, kad Haitis išbristų iš šios nelaimės kaip demokratiška šalis ir jo ekonomiką galėtų išlaikyti savo gyventojus, taip pat užtikrinti, kad šalies atsigavimas būtų stebimas kelerius metus, o ne tik kelias savaites ar mėnesių po krizės;

19. paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei, Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms, Haičio prezidentui ir vyriausybei, JT Generalinio Sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams ir neatidėliotinai pagalbai, Pasaulio Bankui ir TVF.