Návrh uznesenia - B7-0072/2010Návrh uznesenia
B7-0072/2010

NÁVRH UZNESENIA o zemetrasení na Haiti

3.2.2010

predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Gay Mitchell, Michèle Striffler, Carlos Coelho, Filip Kaczmarek, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0072/2010

Postup : 2010/2518(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0072/2010
Predkladané texty :
B7-0072/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0072/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o zemetrasení na Haiti

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery mimoriadnej Rady pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila v Bruseli 18. januára 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku o Haiti z 19. januára 2010,

–   so zreteľom na závery ministerskej prípravnej konferencie v Montreale z 25. januára 2010,

–   so zreteľom na Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci podpísaný v decembri 2007 troma európskymi inštitúciami,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Haiti zasiahlo 12. januára 2010 zemetrasenie s magnitúdou 7,3,

B.  keďže po zemetrasení nasledovalo vyše 30 následných otrasov, pričom jeden z nich dosiahol magnitúdu 5,9,

C. keďže epicentrom zemetrasenia bolo mesto Leogane, ktoré leží približne 19 kilometrov západne od hlavného mesta Haiti Port-au-Prince,

D. keďže zemetrasenie si vyžiadalo podľa odhadov 200 000 životov a približne 250 000 osôb utrpelo zranenia,

E.  keďže tragédia priamo zasiahla približne 3 milióny ľudí a viac ako 2 milióny osôb potrebujú potravinovú pomoc,

F.  keďže je naliehavo potrebné vybudovať vyše 25 táborov počas nasledujúcich šiestich mesiacov, t. j. pred začiatkom obdobia dažďov, pričom každý z nich má mať kapacitu 10 000 osôb a poskytnúť ubytovanie pre 250 000 presídlených ľudí bez domova,

G. keďže Haiti je najchudobnejšou krajinou západnej pologule a pred zemetrasením žilo vyše 70 % obyvateľov pod hranicou chudoby z menej ako 2 USD na deň,

H. keďže Haiti má veľký vonkajší dlh a zahraničným veriteľom a z veľkej časti MMF dlží približne 890 miliónov USD,

I.   keďže strednodobé a dlhodobé práce na obnove vrátane opatrení na budovanie štátu musia byť riadne koordinované medzi zahraničnými poskytovateľmi pomoci a realizované v úzkej spolupráci s haitskými orgánmi a občianskou spoločnosťou,

J.   keďže skaza, ktorú spôsobilo zemetrasenie a následná humanitárna katastrofa, zdôrazňujú význam a potrebu budúcej komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a reakciu v krízových situáciách,

K. keďže okamžitá obnova haitskej schopnosti pre fungujúcu demokraciu a vládu je kľúčovým prvkom prechodu z poskytovania pomoci v prvej fáze (pomoc v núdzi) smerom k veľmi náročnej úlohe obnovy štátu,

1.  vyjadruje úprimnú sústrasť, súcit a solidaritu haitskému ľudu, obetiam pochádzajúcim z iných krajín, rodinám obetí tejto tragédie a pracovníkom medzinárodných organizácií vrátane OSN a Európskej komisie v súvislosti s obrovskými stratami životov a devastáciou krajiny spôsobenými zemetrasením;

2.  víta predbežný záväzok Európskej komisie poskytnúť okamžitú humanitárnu pomoc vo výške 30 miliónov EUR spolu s predbežnými záväzkami členských štátov v objeme 136 miliónov EUR a predbežným záväzkom Komisie v objeme 100 miliónov eur na včasnú nehumanitárnu pomoc a 200 miliónov EUR na dlhodobejšie ciele;

3.  víta rozhodnutie Rady vyslať 350 príslušníkov vojenskej polície na podporu pomoci Haiti, ktorí budú patriť pod velenie OSN, a rozhodnutie zriadiť koordinačnú jednotku (EUCO Haiti) v Bruseli na uľahčenie proaktívnej európskej reakcie v oblastiach vojska a bezpečnosti, ako aj príspevky členských štátov EÚ ku koordinácii;

4.  uznáva prácu jednotlivých členských štátov Európskej únie prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ a efektívnu koordináciu pomoci v MIC (monitorovacie a informačné centrum) a tímoch ECHO, ktoré boli rozmiestnené iba niekoľko hodín po zemetrasení, a pomoc poskytnutú 24 krajinami EÚ/EHP (vrátane pátrania, záchrany, zdravotníkov, prístreškov, vody, hygienických zariadení a šatstva), ktoré prispeli k plneniu okamžitých potrieb, a okamžitú reakciu medzinárodného spoločenstva ako celku;

5.  konštatuje, že Komisia prvý krát využila dva moduly, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom prípravnej činnosti týkajúcej sa spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ, ktorá bola zriadené s podporou Parlamentu, konkrétne čistička vody a zdravotnícka ambulancia, ktoré poskytli Francúzsko a Taliansko na operácie mechanizmu civilnej ochrany EÚ;

6.  žiada Komisiu, aby čo najskôr začala hodnotenie európskej reakcie na humanitárnu krízu n  Haiti a predložila návrhy s cieľom zlepšiť kroky EÚ v podobných situáciách v budúcnosti;

7.  zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie a vzájomného doplňovania sa činností EÚ a členských štátov, aby sa dosiahla rýchla, efektívna, koordinovaná a viditeľná reakcia na katastrofy, a následne zabezpečil prístup prepojenej obnovy a rozvoja s plynulým prechodom od okamžitej pomoci k ďalšej fáze pomoci;

8.  naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívne návrhy o zriadení skutočnej, nezávislej a trvalej jednotky civilnej ochrany EÚ na základe mechanizmu civilnej ochrany EÚ vrátane vojenských kapacít na civilné záchranné operácie na zabezpečenie bezpečnosti a včasnosti dodávok pomoci, ako už Parlament žiadal vo svojich uzneseniach v roku 2007, 2008 a 2009 v nadväznosti na Barnierovu správu;

9.  vyzýva vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci, aby hrala významnú úlohu pri koordinácii reakcie Európskej únie na krízu s využitím kompetencií vytvorených v Lisabonskej zmluve na lepšiu koordináciu reakcie Európskej únie na budúce krízy a vychádzajúc z doterajších skúseností;

10. vyzýva EÚ aby sa zaoberala otázkou zlepšenia viditeľnosti EÚ v budúcich krízach, ktorá by zodpovedala podstatným príspevkom EÚ v oblasti civilnej ochrany, humanitárnej a rozvojovej pomoci;

11. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby čo najskôr dokončilo posúdenie potrieb po katastrofe, aby sa plánovaná medzinárodná konferencia/globálny samit o obnove Haiti skončil konkrétnymi plánmi na udržateľnú obnovu krajiny v krátkodobej, strednodobej a dlhodobej perspektíve;

12. žiada medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo, že obyvatelia Haiti a ich vláda budú hlavnými aktérmi v procese obnovy a teda sami zodpovední za spoločnú budúcnosť;

13. vyzýva členské štáty EÚ a Komisiu, aby koordinovali svoje úsilie o. i. s USA, aby prevzali kľúčovú úlohu pri obnove základných funkcií štátu a aby sa sústredili na strednodobú a dlhodobú pomoc zameranú na obnovu haitských miest a obcí, ich infraštruktúry, škôl a nemocníc;

14. naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby riešilo problematiku veľkého zadlženia Haiti a posúdilo spôsoby a prostriedky pomoci pri znižovaní tohto dlhu; vyzýva najmä MMF, aby uvažoval o konverzii nedávnej pôžičky 100 miliónov USD na grant;

15. žiada EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby využilo túto príležitosť na definitívne riešenie chudoby na Haiti, konštatuje, že slum Cité Soleil v meste Port-au-Prince je jedným z najnebezpečnejších miest na svete a zároveň domovom pre takmer 500 000 ľudí, z ktorých väčšina žije v extrémnej chudobe;

16. vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby čo najskôr posúdili potrebu koordinovaného plánu na pomoc tisícom detí, ktoré zostali po zemetrasení sirotami; zdôrazňuje vážne riziko obchodovania s ľuďmi a vyzýva EÚ, aby venovala osobitnú pozornosť zabezpečeniu najzákladnejších potrieb zdravotníctva a vzdelávania pre deti v krátkodobom a strednodobom horizonte;

17. dôrazne žiada Európsku komisiu a medzinárodné spoločenstvo, aby monitorovali zdravotnú situáciu obyvateľov Haiti, najmä žien a detí; vyzýva na vytvorenie ad hoc skupiny s cieľom vypracovať databázu zdravotných informácií o všetkých deťoch v Haiti, aby mal zdravotnícky personál pôsobiaci v krajine možnosť optimalizovať kvalitu prvej pomoci a prístup k užitočnému nástroju na predchádzanie bežným detským chorobám a iným druhom všeobecných infekcií;

18. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo, že otázka zmiernenia chudoby na Haiti bude dôležitým prvkom agendy, ktorá pomôže Haiti vyjsť z tejto katastrofy ako plne funkčná demokracia s hospodárstvom, ktoré dokáže uživiť obyvateľov, a aby zabezpečilo, že obnova sa bude posudzovať ako dlhoročný proces a nielen počas niekoľkých týždňov a mesiacov po kríze;

19. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a členským štátom, prezidentovi a vláde Haiti, zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a núdzovú pomoc, Svetovej banke a MMF.