Rezolūcijas priekšlikums - B7-0073/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0073/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par neseno zemestrīci Haiti

3.2.2010

iesniegts, noslēdzot debates par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Eva Joly, Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0072/2010

Procedūra : 2010/2518(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0073/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0073/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0073/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par neseno zemestrīci Haiti

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas konsensu par humāno palīdzību,

–   ņemot vērā ANO Stabilizācijas misiju Haiti (Minustah),

–   ņemot vērā Michel Barnier priekšlikumu izveidot Eiropas civilās aizsardzības spēkus EuropeAid,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā nesenā zemestrīce, kas ar vēl nebijušu spēku, proti, 7,3 balles pēc Rihtera skalas, satricināja Haiti, paņēma vairāk nekā 150 000 cilvēku dzīvības, 150 000 cilvēku radīja smagus ievainojumus, 1,5 miljonus cilvēku atstāja bez mājām un nopostīja Portoprensas galvenās valdības ēkas un ekonomisko infrastruktūru;

B.  tā kā ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) ir paziņojis, ka visā valstī ir aptuveni 1 miljons cilvēku, kuriem vajadzīgs patvērums, un ap 500 000 cilvēku ir pārvietoti uz citiem valsts reģioniem;

C. tā kā Parlaments atzīst, ka lielāko daļu palīdzības sniegšanas darba paveica paši haitieši, tomēr arī līdzekļu devējas valdības, atsevišķas personas un uzņēmumi ātri un ar pilnu atdevi reaģēja uz Haiti zemestrīci;

D. tā kā starptautiskā līdzdalība ir nepieciešama ne tikai tūlītējo palīdzības sniegšanas darbu veikšanai, bet arī cilvēku iztikas, nopostītās infrastruktūras, valsts iestāžu un saimnieciskās darbības atjaunošanai;

E.  tā kā Parlaments ir nobažījies par nelikumīgās adopcijas un bērnu tirdzniecības draudiem, kā arī par to, ka cilvēki var izmantot haotisko situāciju valstī un valdības nespēju to kontrolēt;

F.  tā kā aplēses liecina par to, ka 250 000 cilvēku ir pametuši Portoprensi un gandrīz 1 miljons, iespējams, pārcelsies uz laiku rajoniem;

G. tā kā vairākas politiskas nestabilitātes desmitgades vājināja valdības iestādēs un valsts spējas nodrošināt pamata sabiedriskos pakalpojumus jau pirms zemestrīces, un tā kā zemestrīces nodarītais kaitējums ir paralizējis valsts spējas aktīvi iesaistīties glābšanas darbos, tādējādi vēl vairāk pasliktinot situāciju;

H. tā kā Haiti apgrūtina ārējais parāds gandrīz 1 miljarda ASV dolāru apmērā, jo tas kavēja Haiti attīstību jau pirms zemestrīces un var traucēt valsts atjaunošanas darbam;

I.   tā kā Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) solīja piešķirt 100 miljonus ASV dolāru nolūkā uzsākt sava veida Maršala plānu, lai atbildētu uz tūlītējām vajadzībām un izstrādātu rīcības plānus nākotnei, tomēr dažas ES dalībvalstis noraidīja šo priekšlikumu, un tas šobrīd ir aizstāts ar aizdevumu shēmu;

J.   tā kā, lai novērtētu valsts vajadzības, Monreālā notika līdzekļu devēju konference, ko apmeklēja Haiti ministru prezidents,

1.  izsaka dziļu līdzjūtību Haiti tautai un starptautisko organizāciju, tostarp ANO un ES, darbiniekiem;

2.  atzinīgi vērtē Komisijas sākotnējo apņemšanos sniegt humāno palīdzību 30 miljonu eiro apmērā, tomēr pauž bažas, ka pagaidām ir izdevies savākt tikai 47 % no 575 miljoniem ASV dolāru, kurus OCHA lūdza ātri piešķir;

3.  aicina visaptveroši novērtēt iedzīvotāju īstermiņa un ilgtermiņa vajadzības un noteikt, kāds būs ES ieguldījums atjaunošanas procesā, kas aptver trīs posmus — ārkārtas palīdzība, rehabilitācija un atjaunošana;

4.  aicina ANO kopā ar Haiti iestādēm pārskatīt Minustah mandātu, lai atbildētu uz valsts vajadzībām pēc katastrofas, īpašu uzmanību pievēršot drošības jautājumiem;

5.  pauž nopietnas bažas par to, vai būtu lietderīgi Gvantanamo izveidot bēgļu nometni zemestrīces upuriem;

6.  pauž nopietnas bažas par nelikumīgo adopciju un bērnu tirdzniecību, kā arī par to, ka cilvēki var izmanto haotisko situāciju valstī, un aicina ES un ANO palīdzēt Haiti iestādēm kontrolēt šo parādību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu ģimeņu atkalapvienošanos un pārredzamu, kontrolētu adopciju ar atzītu iestāžu starpniecību;

7.  atzinīgi vērtē Haiti iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, ES, ANO, divpusējo līdzekļu devēju un starptautisko nevalstisko organizāciju ātro reakciju šajā ārkārtas situācijā, aicina ANO Haiti iestāžu neapstrīdamā vadībā koordinēt starptautiskās palīdzības pasākumus un noteikt valsts atjaunošanas vajadzības un lūdz ES darboties ciešā sadarbībā ar ANO;

8.  uzsver — Haiti valdībai, vietējām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vajadzētu uzņemties vadošo lomu valsts nopostītās infrastruktūras un iestāžu atjaunošanā un tās ekonomiskajā attīstībā, un aicina Komisiju un dalībvalstis tām nodot ES zināšanās;

9.  uzsver — ņemot vērā to, ka simtiem tūkstošu cilvēku ir pametuši Portoprensi, lai apmestos lauku rajonos, svarīgi ir sniegt vietējām iestādēm pienācīgu atbalstu, lai tās varētu veicināt ekonomisko attīstību;

10. aicina ES un citus starptautiskos līdzekļu devējus, pērkot pārtiku palīdzības sniegšanai, kad vien iespējams, izvēlēties vietējos ražojumus, tādējādi sniedzot ievērojamu ieguldījumu lauku ekonomikas attīstībā, un aicina ES atbalstīt lauksaimniecības nozari, piešķirot mazajiem zemniekiem visus nepieciešamos materiālus;

11. lūdz Komisiju palielināt atbalstu programmām, kuru ietvaros iedzīvotāji par darbu saņem skaidru naudu, jo tās ir svarīgas skaidras naudas iepludināšanai sabiedrībā, tādējādi atjaunojot saimniecisko darbību;

12. aicina nekavējoties dzēst Haiti nesegtos parādus un uzsver, ka jebkāda ārkārtas palīdzība saistībā ar zemestrīci jāsniedz dotāciju un nevis aizdevumu veidā, jo aizdevumi tikai palielina valsts parādu slogu;

13. aicina ES augsto pārstāvi izveidot Eiropas civilās aizsardzības spēkus atbilstoši Michel Barnier priekšlikumam, lai tādā veidā nodrošinātu, ka ES palīdzība tiek sniegta efektīvākā un saskaņotākā veidā; atzinīgi vērtē ES civilās aizsardzības darbu Haiti;

14. pauž sašutumu par to, ka līdzekļu sniedzēji noraidīja SVF sākotnējo ideju uzsākt sava veida Maršala plānu, lai palīdzētu Haiti iestādēm, proti, solījumu piešķir 100 miljonus ASV dolāru un priekšlikumu dzēst parādu, un par to, ka šis priekšlikums neparādījās Monreālā šā gada 25. janvārī notikušās līdzekļu devēju konferences darba kārībā;

15. aicina Komisiju iesniegt Parlamentam visaptverošu pēckatastrofas vajadzību novērtējumu un progresa ziņojumu par atjaunošanu;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, ANO ģenerālsekretāram un Haiti valdībai.