Postup : 2010/2518(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0074/2010

Predkladané texty :

B7-0074/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.5

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0015

NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 79k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0072/2010
3.2.2010
PE432.927v01-00
 
B7-0074/2010

s cieľom ukončiť rozpravu o vyhlásení vysokej predstaviteľky Únie pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o zemetrasení na Haiti


Nirj Deva, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o zemetrasení na Haiti  
B7‑0074/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery ministerskej prípravnej konferencie v Montreale z 25. januára 2010,

–   so zreteľom na rozpravu Európskeho parlamentu o nedávnom zemetrasení na Haiti s vysokou predstaviteľkou Ashtonovou, ktorá sa konala 20. januára 2010,

–   so zreteľom na závery mimoriadnej Rady pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila v Bruseli 18. januára 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 12. januára zasiahlo Haiti zemetrasenie s magnitúdou 7,3, po ktorom krajinu zasiahli početné následné otrasy a spôsobili katastrofálne škody v mestách Port-au-Prince, Jacmel a ďalších sídelných oblastiach regiónu,

B.  keďže podľa informácií počet mŕtvych dosiahol až 150 tisíc, počet zranených 200 tisíc a počet priamo postihnutých ľudí viac než 3 milióny,

C. keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) informoval, že v celej krajine je až 1 milión obyvateľov, ktorí potrebujú prístrešie, a až 500 000 vnútorne vysídlených osôb,

D. keďže haitská vláda odhaduje, že Port-au-Prince opustilo 235 000 ľudí a až 1 milión obyvateľov by mohol odísť z miest do vidieckych oblastí, čo by zaťažilo už aj tak zraniteľné komunity,

E.  keďže pred zemetrasením nemalo zabezpečenú potravu 1,8 milióna ľudí v krajine, v ktorej takmer 60 % obyvateľstva žije vo vidieckych oblastiach,

F.  keďže Európska komisia súhlasila s poskytnutím 137 miliónov EUR na krátkodobé potreby a na strednodobé a dlhšie najmenej 200 miliónov EUR, pričom členské štáty poskytnú ďalších 92 miliónov EUR,

G. keďže 24 európskych krajín poskytuje pomoc Haiti prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany a 350 dôstojníkov, ktorí majú posilniť policajné kapacity misie MINUSTAH,

H. keďže Haiti zaťažuje zahraničný dlh vo výške 1 miliardy USD a keďže Parížsky klub medzinárodných veriteľov súhlasil v júli 2009 so zrušením dlhu krajiny vo výške 214 miliónov USD,

1.  vyjadruje úprimnú sústrasť a solidárnosť občanom Haiti a iných krajín a pracovníkom medzinárodných organizácií vrátane OSN a Európskej komisie v súvislosti s obrovskými stratami životov a devastáciou krajiny spôsobenými zemetrasením;

2.  víta úsilie haitských úradov a občianskej spoločnosti a úsilie OSN, mimovládnych organizácií a ďalších dvojstranných darcov pri zabezpečovaní pomoci haitskému národu a vzdáva hold práci humanitárnych organizácií a jednotlivcov z Únie;

3.  nalieha na to, aby sa prioritou EÚ stalo vyslanie mestských pátracích a záchranných tímov vrátane vojenských a stavebných kapacít s dôrazom na núdzovú zdravotnú starostlivosť, vodu a sanitáciu, zdravotnícke zariadenia, prístrešky, logistiku, telekomunikácie a potraviny; vyzýva členské štáty, aby boli pripravené splniť požiadavky OSN týkajúce sa ďalšej pomoci;

4.  žiada vysokú predstaviteľku, aby navrhla, ako majú členské štáty ďalej prispieť k podpore dopravy a dodávok humanitárnej pomoci na základe potrieb určených Spojenými národmi a s cieľom pomáhať misii MINUSTAH; v tejto súvislosti víta návrh vysokej predstaviteľky zriadiť v Bruseli koordinačnú bunku (EUCO Haiti), ktorá by uľahčila realizáciu iniciatívnych európskych opatrení vo vojenskej a bezpečnostnej oblasti;

5.  víta predbežný záväzok Európskej komisie poskytnúť humanitárnu pomoc vo výške 30 miliónov EUR; vyjadruje však obavy, že tzv. blesková výzva žiadajúca 575 miliónov USD, je dosiaľ pokrytá príspevkami len do výšky 47 %; zdôrazňuje, že tieto prostriedky sú dôležité z hľadiska dlhodobého udržania aktivít; vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, aby v plnej miere splnili záväzky, ktoré prijali;

6.  nalieha na všetkých členov Parížskeho klubu, aby splnili svoje záväzky z roku 2009 a zrušili medzinárodný dlh Haiti, a žiada všetkých ostatných, aby ich nasledovali; zdôrazňuje, že všetka núdzová pomoc po zemetrasení by sa mala poskytovať formou darov, nie návratných pôžičiek;

7.  vyjadruje vážne obavy o stav zraniteľných občanov, najmä žien a detí; vyzýva EÚ, aby urobila, čo je v jej silách na zabezpečenie starostlivosti o osirotené, osamelé a odlúčené deti a zabránila ich nevhodnému alebo nezákonnému odvozu z Haiti; podporuje úsilie, ktoré sa pri odstraňovaní následkov a výstavbe venuje hlavným rodovým problémom a pri urýchlenom uvádzaní do prevádzky dočasných škôl;

8.  je veľmi znepokojený nedostatkom potravín pretrvávajúcim napriek veľkému úsiliu Svetového potravinového programu; vyzýva preto všetky členské štáty, ktoré majú vojenské alebo iné zásoby MRE jedál na priamu konzumáciu, aby poskytli ďalšiu pomoc Svetovému potravinovému programu;

9.  víta skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo dosiaľ darovalo asi 40 000 stanov; žiada však členské štáty, aby výrazne zvýšili tento počet a zabezpečili tak okamžité prístrešie pre asi 1 milión ľudí, ktorí zostali bez domova;

10. nalieha na Európsku komisiu, aby ďalej rozvíjala svoju anticipatívnu politiku a prostriedky pomoci udržiavala rozostavené na strategických miestach tak, aby sa dodávky dali v núdzových situáciách doručiť rýchlejšie, čo prispeje k zrýchleniu reakcie v dôležitej prvej etape po katastrofe;

11.  je znepokojený skutočnosťou, že dočasné a prechodné prístrešky je potrebné zabezpečiť veľmi súrne a vo veľkom množstve ešte pred nadchádzajúcim obdobím hurikánov; vyzýva členské štáty a súkromný sektor, aby pomohli s výstavbou týchto prístreškov;

12. podporuje úsilie EÚ zintenzívniť miestnu produkciu potravín obnovením poškodenej infraštruktúry a sprístupnením potrebného materiálu (osiva, hnojív a nástrojov) malým poľnohospodárom, a to najmä na obdobie jarnej výsadby začínajúce v máji, ktorá predstavuje 60 % štátnej produkcie potravín;

13. poukazuje na to, že po každej humanitárnej kríze je hlavným problémom, najmä v chudobnej krajine, poškodená infraštruktúra; zdôrazňuje, že je potrebné nájsť účinné riešenia na sprevádzkovanie základnej infraštruktúry, aby sa zabezpečilo, že sa základná pomoc (potraviny, voda, lieky, prikrývky, lekári a záchranné tímy) dostane k ľuďom v čo najkratšom čase;

14. žiada Komisiu, aby urobila, čo je v jej silách, aby zabezpečila likviditu pre pracovné programy, ktorá je potrebná na zavedenie peňažných prostriedkov do komunity a na rozbehnutie a fungovanie bankového systému; zdôrazňuje, že rekonštrukcia sa musí uskutočňovať na základe konzultácií s obyvateľmi Haiti a s ich účasťou;

15. vyzýva Komisiu, aby poskytla okamžitú logistickú pomoc haitským úradom a Rozvojovému programu Spojených národov pri budovaní táborov pre vnútorne vysídlených ľudí a venovala osobitnú pozornosť lekárskej pomoci a sanitárnym zariadeniam;

16. zdôrazňuje význam zaručenia primeranej bezpečnosti konvojom distribuujúcim pomoc, aby sa zabezpečila spravodlivá a premyslená distribúcia dodávok najmä slabým ľuďom a tým, ktorí ich najviac potrebujú; preto víta rozhodnutie Rady vyslať 350 dôstojníkov vojenskej polície na pomoc pri týchto operáciách a na zabezpečenie pohotovosti v prípade potreby posíl;

17. s úľavou konštatuje, že sa riešia problémy s oneskoreným vybavovaním letov do Haiti, a verí, že odborníci OSN a americkí pracovníci riadenia letovej prevádzky, ktorí koordinujú operácie, uprednostnia humanitárne lety;

18. pripomína žiadosť zástupcu generálneho tajomníka pre humanitárne záležitosti OSN týkajúcu sa vozidiel na dopravu palív; vyzýva členské štáty, aby ďalej pomáhali pri doprave zásob do provizórnych táborov, na distribučné miesta a do odľahlých miest a dedín;

19. vyzýva na zvolanie medzinárodnej konferencie a koordinované posúdenie potrieb po katastrofe za účasti OSN a Svetovej banky s cieľom určiť dlhodobé potreby rekonštrukcie po ukončení núdzových opatrení;

20. nalieha na EÚ, aby spolupracovala s haitskými úradmi a spolu s nimi vypracovala dlhodobú stratégiu predchádzania katastrofám a riadenia kapacít; zdôrazňuje, že rekonštrukčné práce musia vychádzať z vnútroštátnych priorít, pričom musia rešpektovať zásady účinnosti pomoci a poskytovať podporu haitským inštitúciám tak, aby boli schopné vykonávať účinnú správu; poukazuje na to, že tieto rekonštrukčné práce treba dobre koordinovať a vykonávať, pričom je potrebné zapojiť haitskú vládu a haitskú občiansku spoločnosť;

21. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby to využilo ako príležitosť vyriešiť raz a navždy základné príčiny chudoby na Haiti a aby pomohlo Haiti dostať sa z tejto katastrofy ako riadne fungujúca demokracia s hospodárstvom, ktoré je schopné uživiť svojich obyvateľov;

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vysokej predstaviteľke EÚ, predsedovi Európskej komisie, prezidentovi a vláde Haiti, zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a núdzovú pomoc a vládam členských štátov.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia