Návrh usnesení - B7-0075/2010Návrh usnesení
B7-0075/2010

NÁVRH USNESENÍ o zemětřesení na Haiti

3. 2. 2010

předložený na základě prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0072/2010

Postup : 2010/2518(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0075/2010
Předložené texty :
B7-0075/2010
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0075/2010

Usnesení Evropského parlamentu o zemětřesení na Haiti

Evropský parlament,

–   s ohledem na závěry přípravné ministerské konference, která se konala v Montrealu dne 25. ledna 2010,

–   s ohledem na diskusi Evropského parlamentu s vysokou představitelkou Ashtonovou o nedávném zemětřesení na Haiti, která proběhla dne 19.ledna 2010,

–   s ohledem na závěry mimořádného zasedání Rady ve složení pro zahraniční věci, které se konalo v Bruselu dne 18. ledna 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že 12. ledna zasáhlo Haiti zemětřesení o síle 7,3 stupně Richterovy stupnice s četnými a silnými následnými otřesy, což způsobilo katastrofální škody v Port-au-Prince, Jacmelu a dalších osídlených oblastech regionu,

B.  vzhledem k tomu, že se uvádí, že zahynulo až 150 000 osob, 200 000 osob bylo zraněno a celkově byly přímo postiženy více než 3 miliony osob,

C. vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA) je v celé zemi až milion lidí bez přístřeší a až 500 000 vnitřně vysídlených osob,

D. vzhledem k tomu, že podle odhadů haitské vlády opustilo Port-au-Prince 235 000 osob a očekává se, že celkově z měst na venkov odejde až jeden milion lidí, což dále zvýší tlak na již dnes zranitelná společenství,

E.  vzhledem k tomu, že před zemětřesením nemělo dostatečný přístup k potravinám přibližně 1,8 milionu osob, a to v zemi, kde 60 % obyvatelstva žije na venkově a 70 % žije s méně než 2 USD na den,

F.  vzhledem k tomu, že Evropská komise souhlasila s poskytnutím 137 mil. EUR na pokrytí krátkodobých potřeb a nejméně 200 mil. EUR na střednědobé a dlouhodobější cíle, přičemž členské státy poskytnou dalších 92 mil. EUR,

G. vzhledem k tomu, že 24 evropských zemí poskytuje Haiti podporu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU a vysílá 350 důstojníků, kteří posílí policejní kapacity stabilizační mise OSN na Haiti (MINUSTAH), a poskytuje také odborné znalosti v oblasti stavebnictví, vybavení obecně a námořní logistickou podporu,

H. vzhledem k tomu, že Haiti je zatíženo zahraničním dluhem ve výši 890 milionů USD, navzdory skutečnosti, že v červenci 2009 souhlasilo mezinárodní společenství se snížením haitského dluhu vzniklého do roku 2004 o 1,2 miliardy USD,

1.  vyjadřuje lidu Haiti, jiným státním příslušníkům a zaměstnancům mezinárodních organizací, včetně OSN a Evropské komise, svou upřímnou soustrast vzhledem k obrovským ztrátám na životech a zkáze způsobené zemětřesením a vyjadřuje rovněž svou účast a solidaritu;

2.  vítá úsilí haitských orgánů, občanské společnosti, OSN, nevládních organizací a dalších bilaterálních dárců o poskytnutí pomoci lidu Haiti a projevuje uznání práci organizací poskytujících pomoc a jednotlivců z celé Unie;

3.  naléhavě vyzývá k tomu, aby prioritou EU bylo vyslání pátracích a záchranných týmů pro obydlené oblasti, včetně vojenských kapacit a kapacit stavebního inženýrství, přičemž je třeba zaměřit se především na poskytování nouzové pomoci v oblasti zdraví, zajištění vody, hygieny, zdravotnických zařízení, přístřeší, logistiky, telekomunikací a potravin, vyzývá členské státy, aby byly připraveny k poskytnutí další podpory OSN na základě jejích požadavků;

4.  je vážně znepokojen životní situací zranitelných osob, především žen a dětí; vyzývá EU, aby učinila vše, co je v jejích silách, a využila všech dostupných prostředků s cílem poskytnout péči sirotkům a dětem bez doprovodu, jakož i dětem postrádajícím rodinné příslušníky, a zabránit jejich nepatřičnému či protiprávnímu vyvezení z Haiti; vyzývá k úsilí EU směřujícímu k urychlenému zprovoznění dočasných škol a poskytování vhodných rad dětem;

5.  vybízí vysokou představitelku, aby vymezila výši příspěvků členských států založenou na potřebách další pomoci s dopravou a rozdělováním humanitární pomoci, jež určí OSN, a příspěvků určených na podporu mise MINUSTAH; v této souvislosti vítá návrh vysoké představitelky na vytvoření bruselské koordinační jednotky (EUCO Haiti), jejímž úkolem bude zajistit proaktivní evropskou reakci ve vojenské a bezpečnostní oblasti;

6.  vítá předběžný závazek Evropské komise poskytnout 30 milionů eur formou humanitární pomoci; vyslovuje nicméně obavy z toho, že z okamžité pomoci ve výši 575 milionů USD, o niž pod heslem „Flash Appeal“ požádal úřad OCHA, bylo dosud z příspěvků uhrazeno pouhých 47 %; zdůrazňuje, že tyto prostředky jsou pro dlouhodobou udržitelnost operací klíčové; vyzývá Komisi a všechny členské státy, aby v plné výši dodržely závazky, které přijaly;

7.  naléhavě vyzývá členské státy, aby dodržely své závazky z roku 2009 týkající se zrušení haitského mezinárodního dluhu, včetně dluhu, který vznikl po roce 2004; zdůrazňuje, že veškerá mimořádná pomoc spojená se zemětřesením by měla být poskytována ve formě dotací, a nikoli půjček navyšujících dluh;

8.  je velmi vážně znepokojen nedostatkem potravin, který se projevuje navzdory značnému úsilí Světového potravinového programu (WFP); vyzývá tudíž všechny členské státy disponující vojenskými či jinými zásobami potravinových polotovarů určených k okamžité spotřebě (Meals Ready to Eat, MRE), aby WFP poskytly dodatečnou podporu;

9.  vítá skutečnost, že mezinárodní společenství dosud věnovalo přibližně 40 000 stanů; vyzývá nicméně členské státy, aby tento počet výrazně zvýšily s cílem poskytnout okamžité přístřeší přibližně 1 milionu osob, které se ocitly bez přístřeší;

10. vyzývá Komisi, aby poskytla okamžitou logistickou pomoc haitským úřadům a Rozvojovému programu OSN (UNDP) při zřizování táborů pro vnitřně vysídlené osoby, a zvláštní pozornost přitom věnovala lékařské pomoci a hygienickým zařízením;

11. je znepokojen skutečností, že musí být bezodkladně a ve velkém množství zajištěno okamžité a přechodné přístřeší pro postižené obyvatelstvo, neboť brzy nastane období hurikánů; vyzývá členské státy a soukromý sektor, aby napomáhaly budování těchto přístřeší;

12. připojuje se k výzvě zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky ohledně vozidel na přepravu pohonných hmot; vyzývá členské státy, aby poskytly další pomoc při přepravě zásob do provizorních táborů, distribučních středisek a odlehlých měst a vesnic;

13. zdůrazňuje význam, jenž má zajišťování dostatečné bezpečnosti distribučních konvojů s cílem zajistit, aby pomoc byla rozdělována spravedlivým a nekonfliktním způsobem, a to zejména slabým a těm, kteří ji nejvíce potřebují; vítá proto rozhodnutí Rady o vyslání 350 důstojníků vojenské policie na pomoc při operacích, kteří by zůstali v pohotovosti a zajistili posily, bude-li to třeba;

14. podporuje snahy o zajištění rovnosti pohlaví v rámci úsilí o pomoc a rekonstrukci a upozorňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost ovdovělým ženám a 37 000 těhotných žen, z nichž přinejmenším 1 500 bude potřebovat zvláštní péči;

15. podporuje úsilí EU o zvýšení místní produkce potravin prostřednictvím opravení poškozené infrastruktury a poskytnutí nezbytného materiálu (osivo, hnojivo a nástroje) malým zemědělcům, především s ohledem na období jarní výsadby, které začne v březnu a z nějž pochází 60 % celonárodní produkce potravin;

16. vyzývá Komisi, aby udělala vše, co je v jejích silách pro podporu pracovních programů typu „peníze za odvedenou práci“, jež jsou důležitým zdrojem příjmů komunity, a napomohla obnovení a fungování bankovního systému; klade důraz na to, že úsilí cílené na obnovu musí být vynakládáno za současných konzultací s obyvateli Haiti, kteří do něj musejí být zapojeni;

17. s úlevou konstatuje, že obtížná situace, pokud jde o lety na Haiti, se řeší, a věří, že experti OSN a americké řízení letového provozu, kteří operace koordinují, dávají přednost humanitárním letům;

18. zdůrazňuje nezbytnost dlouhodobých investic do výstavby budov odolných vůči zemětřesení a do základní infrastruktury, např. distribuce vody a elektřiny či silniční sítě, které téměř neexistovaly nebo byly z velké části nedostatečné již před zemětřesením, což výrazně zhoršuje dopad přírodních pohrom;

19. vyzývá k uspořádání mezinárodní konference a ke koordinovanému zhodnocení potřeb vzniklých v důsledku katastrofy, který by vypracovala OSN se Světovou bankou s cílem zahájit dlouhodobou rekonstrukci, jakmile budou ukončeny záchranné operace;

20. naléhavě vyzývá EU, aby spolupracovala s haitskými úřady na vypracování dlouhodobé strategie předcházení katastrofám a řízení kapacit; zdůrazňuje, že úsilí o obnovu se musí zakládat na národních prioritách při současném zohlednění zásad efektivní pomoci a při poskytnutí podpory haitským orgánům, aby mohly účinně vykonávat správu;

21. opakuje výzvy předsedy Rady k vytvoření jednotky rychlé reakce EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření mechanismu, který by zracionalizoval civilní a vojenské zdroje, které jsou využívány k řešení humanitárních krizí;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce EU, předsedovi Evropské komise, prezidentovi a vládě Haiti, zástupci generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky a nouzovou pomoc a vládám členských států.