Návrh uznesenia - B7-0080/2010Návrh uznesenia
B7-0080/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Iráne

3.2.2010

predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Marco Scurria, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella a Monica Luisa Macovei

  v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0078/2010

Postup : 2010/2504(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0080/2010
Predkladané texty :
B7-0080/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0080/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iráne

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä tie, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2009 o humanitárnej situácii obyvateľov tábora Ašraf,

–   so zreteľom na vyhlásenie Európskej rady o Iráne vydané na jej zasadnutí 10. a 11. decembra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva z 28. decembra 2009 o nedávnych demonštráciách v Iráne,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem diskriminácie, ktorých zmluvnou stranou je aj Iránska islamská republika,

 so zreteľom na vyhlásenie iránskeho ministerstva spravodajských služieb z 5. januára 2010, ktorým boli všetky kontakty medzi iránskymi občanmi a 60 mimovládnymi organizáciami a mnohými medzinárodnými médiami vysielajúcimi v perzštine vyhlásené za nezákonné,

 so zreteľom na udalosti z 27. decembra 2009, keď počas protestov opozície prišlo o život najmenej 15 ľudí, okrem iných aj Sajjid Alí Músaví, synovec opozičného lídra Míra Hosejna Músavího, a na následné udalosti,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky z 12. januára 2010 o súdnom procese proti siedmim bahájskym vodcom v Iráne,

 so zreteľom na rezolúciu prijatú Radou guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) z 27. novembra 2009 o uplatňovaní dohody o zárukách v rámci Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) a príslušných ustanovení rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1835 (2008),

 so zreteľom na list z 29. novembra 2009 podpísaný väčšinou poslancov madžlisu (iránskeho parlamentu), v ktorom poverujú Iránsku organizáciu pre atómovú energiu plánovaním výstavby ďalších 10 zariadení na obohacovanie uránu, ako aj na poznámku predsedu madžlisu z 30. novembra 2009, ktorou spochybnil význam zmluvy o nešírení jadrových zbraní,

–   so zreteľom na zrušenie návštevy delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Iránom v Teheráne zo strany iránskych úradov, ktorá bola naplánovaná na 8. – 11. januára 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa vo všeobecnosti neustále zhoršuje, najmä čo sa týka uplatňovania občianskych práv a politických slobôd,

B.  keďže desiatky tisíc iránskych občanov opakovane vyšli do ulíc, aby spochybnili výsledky prezidentských volieb z 12. júna 2009 a protestovali proti porušovaniu základných slobôd; keďže najmenej 150 osôb bolo údajne zabitých a tisíce demonštrantov bolo zatknutých, najnovšie po úmrtí Hosejna Alího Montazerího a počas rituálu v deň šiitského sviatku Ášúrá a následne po ňom;

C. keďže orgány na tieto protesty reagovali použitím sily, čo viedlo k strate životov, hromadnému zatýkaniu a odsúdeniu niekoľkých demonštrantov na smrť;

D. keďže iránske úrady tvrdia, že za týmito demokratickými protestmi sú zahraničné vlády a organizácie, a preto iránskym občanom zakázali styk s viacerými zahraničnými mimovládnymi organizáciami a medzinárodným médiám znemožnili vstup do Iránu,

E.  keďže siedmi vodcovia bahaizmu boli postavení pred súd na základe obvinení, ktoré sa podľa všetkého zakladajú na ich príslušnosti k náboženskej menšine,

F.  keďže Irán je zmluvnou stranou Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ), ratifikáciou ZNJZ sa zriekol získavania jadrových zbraní a má právnu povinnosť ohlásiť všetky svoje jadrové aktivity vrátane jadrového materiálu a umožniť ich kontrolu v rámci záruk ZNJZ,

G. keďže v článku IV ZNJZ je stanovené neodňateľné právo všetkých zmluvných strán rozvíjať bez diskriminácie a v súlade s článkami I a II tejto zmluvy výskum, výrobu a využitie jadrovej energie na mierové účely,

H. keďže Irán rozvíjal tajný jadrový program viac ako 20 rokov, čo je v jasnom rozpore s jeho výslovnými povinnosťami, ktoré vyplývajú zo ZNJZ,

I.   keďže Irán tajil výstavbu druhého zariadenia na obohacovanie uránu pri meste Qom do 21. septembra 2009, čím porušoval ustanovenia revidovaného kódexu MAAE č. 3.1, ako aj množstvo rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktoré požadovali úplné zastavenie činností súvisiacich s obohacovaním uránu,

J.   keďže Irán doposiaľ nezastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním a opätovným spracovaním uránu a s ťažkou vodou a neratifikoval dodatkové protokoly k ZNJZ, ako to vyžadovali rezolúcie BR OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1835 (2008), čo by bolo krokom, ktorý by mal prispieť k obnoveniu dôvery v mierovú povahu jeho programu,

K. keďže iránsky parlament madžlis je na základe iránskeho zákonu oprávnený ratifikovať dodatkový protokol a prijal kroky na zamedzenie takejto ratifikácii,

L.  keďže Dr. al-Baráda´í vo vyššie uvedenej správe zo 16. novembra 2009 konštatoval, že pokiaľ Irán nebude vykonávať dodatkový protokol a pokiaľ nevyjasní otvorené otázky k spokojnosti MAAE, agentúra nebude môcť poskytnúť dôveryhodné záruky toho, že v Iráne neexistuje neohlásený jadrový materiál a neprebiehajú neohlásené činnosti, a zároveň uviedol, že množstvo otázok, ktoré vzbudzujú obavy o možných vojenských rozmeroch jadrového programu Iránu, zostáva nevyriešených;

M. keďže iránsky jadrový potenciál by predstavoval hrozbu pre mier a bezpečnosť vo svete tým, že by zásadne zmenil a destabilizoval strategickú rovnováhu na Blízkom východe a vážne by podkopal zmluvu o nešírení jadrových zbraní,

N. keďže Irán pokračuje vo vývoji technológie balistických rakiet a venuje sa výrobe medzikontinentálnych balistických rakiet vypúšťaných zo zeme a nosných systémov prispôsobených užitočným zaťaženiam jadrových zbraní,

O. keďže rezolúcia BR OSN č. 1803 (2008) vyzýva na ostražitosť pri prijímaní nových záväzkov týkajúcich sa verejne poskytovanej finančnej podpory obchodovania s Iránom, ako aj pri činnostiach finančných inštitúcií so všetkými bankami so sídlom v Iráne,

P.  keďže vedúci predstavitelia krajín G8 na výročnom samite, ktorý sa konal 8. – 10. júla 2009 v talianskom meste L'Aquila, vyjadrili vážne znepokojenie nad rizikami šírenia jadrových zbraní, ktoré predstavuje iránsky jadrový program a pokračujúce nedodržiavanie medzinárodných záväzkov tejto krajiny,

Q. keďže iránska vláda vytrvalo vyvíja nátlak na iracké orgány, aby násilím vyhnali obyvateľov tábora Ašraf,

R.  keďže zrušenie návštevy delegácie Európskeho parlamentu v Iráne možno vnímať ako ďalší dôkaz toho, že iránske orgány sa snažia obmedziť vstup cudzincov do krajiny a zabezpečiť, aby ich konanie zostalo bez svedkov,

O ľudských právach

1.  opakuje, že dôrazne odsudzuje pokračujúce používanie policajných síl vrátane streľby do neozbrojeného davu, ako uvádzajú správy; odsudzuje svojvoľné zatýkanie a zabíjanie demonštrantov a opozičných vodcov iránskymi bezpečnostnými silami a polovojenskými organizáciami; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby dodržiavali základné občianske a politické práva, najmä slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a slobodu informácií a aby prestali tieto práva obmedzovať;

2.  je hlboko otrasený rozhodnutím iránskych orgánov obesiť dvoch mladých mužov Mohammada Rezú Alího Zamáního a Araša Rahmaní-Púra, ktorí boli obvinení zo zločinu zvaného muháraba (vedenie vojny proti Bohu), no ktorí len vyjadrili svoje výhrady voči režimu počas povolebných protestov v júni 2009;

3.  vyzýva na prepustenie všetkých, ktorí boli zatknutí počas nedávnych protestov, a tých členov opozície, či už študentov, členov akademickej obce, agitátorov, novinárov alebo aktivistov v oblasti ľudských práv, ktorí boli zadržaní v širšom kontexte nedávnych nepokojov a v mnohých prípadoch odvedení zo svojich domovov či pracoviska bez varovania; vyzýva iránske orgány, aby Medzinárodnému výboru Červeného kríža umožnili prístup ku všetkým väzňom bez výnimky;

4.  vyzýva vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby vyslal osobitného vyslanca, ktorý by monitoroval situáciu politických väzňov a zabezpečoval, aby iránske orgány dodržiavali medzinárodné procesné normy a aby plnili svoje zákonné povinnosti v oblasti ľudských práv;

5.  vyzýva iránske orgány, aby nadviazali konštruktívny dialóg s opozíciou s cieľom nastoliť v Iráne plne demokratický režim;

6.  odsudzuje rozhodnutie iránskych orgánov zakázať styky so zahraničnými mimovládnymi organizáciami, najmä s tými, ktorých cieľom je obhajovanie občianskych slobôd a práv, a vyzýva tieto orgány, aby uvedený zákaz okamžite zrušili;

7.  dôrazne odsudzuje rozsudky trestu smrti a popravy v Iráne a vyzýva na zrušenie trestu smrti; považuje zneužívanie obvinenia z tzv. muháraba, zločinu proti islamskej viere, za neprijateľné;

8.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie iránskej vlády začať súdny proces so siedmimi vodcami bahájskej komunity v Iráne; opakovane vyzýva iránske orgány, aby plnili záväzok vlády rešpektovať náboženské menšiny a aby okamžite prepustili vodcov bahájskej komunity a všetkých tých, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v Iráne iba na základe svojho náboženského presvedčenia;

9.  požaduje neobmedzený prístup pre medzinárodné a všetky iránske médiá, aby mohli informovať o udalostiach v Iráne; zdôrazňuje, že len nezávislé médiá môžu podať jasný obraz o týchto udalostiach;

O jadrových otázkach

10.  opätovne pripomína, že riziká šírenia jadrových zbraní v súvislosti s iránskym jadrovým programom aj naďalej vážne znepokojujú EÚ a medzinárodné spoločenstvo, ako sa jasne uvádza v rezolúciách BR OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) 1803 (2008) a 1835 (2008); preto znovu vyhlasuje, že Irán musí bezodkladne splniť svoje medzinárodné záväzky zastaviť všetky činnosti súvisiace s obohacovaním a opätovným spracovaním uránu a s ťažkou vodou;

11.  odsudzuje skutočnosť, že v kľúčových otázkach, ktoré vyvolávajú vážne obavy, sa nedosiahol žiaden podstatný pokrok a opakuje svoje výzvy Iránu, aby obnovil transparentnosť jadrového programu poskytovaním úplných, jasných a spoľahlivých odpovedí MAAE, aby vyriešil všetky otvorené otázky a odstránil obavy týkajúce sa tohto programu vrátane otázok, ktoré by mohli mať vojenský rozmer, aby plne vykonával ustanovenia dohody o komplexných zárukách vrátane jej subsidiárnych opatrení a aby ratifikoval a uplatňoval dodatkový protokol;

12.  odsudzuje rozhodnutie iránskych orgánov zamietnuť návrh dohody o obohacovaní jadrového paliva, ktorý predložilo zoskupenie P5+1, čím zablokovali ďalšie rokovania o jadrovej otázke;

13.  vyzýva Irán, aby potvrdil, že nepovolil výstavbu žiadnych neohlásených jadrových zariadení, ako požaduje MAAE;

14.  opätovne pripomína svoju plnú podporu rezolúciám BR OSN prijatým na základe článku 41 kapitoly VII Charty OSN vrátane ustanovení, ktoré sa týkajú uvalenia sankcií na Irán, pokiaľ bude odmietať zastaviť svoje jadrové aktivity a inak sa podrobiť uvedeným rezolúciám; podporuje uvedené závery Európskej rady; víta skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo zachováva spoločný prístup v tejto otázke; vyjadruje súhlas s tým, aby EÚ podporila činnosť BR OSN, ak Irán bude aj naďalej odmietať spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom vo veci svojho jadrového programu, a aby EÚ prijala potrebné kroky, ktoré by tento proces prebiehajúci v rámci BR OSN doplnili o nezávislé európske opatrenia; naliehavo žiada, aby ministri zahraničných vecí stálych členských krajín BR OSN a Nemecka, ako aj vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, obnovili úsilie o dosiahnutie dohody o novom návrhu rezolúcie o Iráne, ktorá by obsahovala ustanovenia o ďalších opatreniach; vyzýva všetky členské štáty, aby obmedzili na minimum všetky svoje kontakty s Iránom v oblasti obchodu a financií;

15.  opätovne pripomína svoje stanovisko, že súčasná eskalácia napätia v otázke jadrového programu má riešenie; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pokračovalo v dvojúrovňovom procese, t. j. aby pri kontaktoch s Iránom postupovalo opatrne a aby Iránu zabránilo hrať o čas;

16.  zdôrazňuje význam spolupráce s USA, Ruskom, Čínou a nezúčastnenými krajinami, aby sa zvážili doplnkové koncepcie s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu s Iránom o jeho jadrových zariadeniach a ich použití, v ktorej by sa zohľadnili možné vojenské rozmery iránskeho jadrového programu;

O utečeneckom tábore Ašraf

17.  vyzýva iránsku vládu, aby upustila od akýchkoľvek zásahov do vnútorných záležitostí Iraku zameraných na uvalenie blokády na utečenecký tábor Ašraf a násilné vyhnanie jeho obyvateľov;

O vzťahoch EÚ – Irán

18.  odsudzuje rozhodnutie iránskych orgánov zamedziť delegácii Európskeho parlamentu v návšteve Iránu, počas ktorej sa poslanci mali stretnúť so zástupcami vlády a opozície; domnieva sa, že tým sa len ďalej zhoršujú vzťahy medzi Európskou úniou a Iránom a prehlbuje sa izolácia Iránu od medzinárodného spoločenstva, ktorá je dôsledkom iránskeho režimu;

19.  pripomína iránskym orgánom, že na vybudovanie prínosných vzťahov s EÚ musí Irán zaručiť základné ľudské práva, rešpektovať zásady demokracie, slobody prejavu a právneho štátu – teda základných podmienok, ktoré sa vyžadujú od všetkých krajín, ktoré udržiavajú politické a hospodárske vzťahy s EÚ; zdôrazňuje, že prípadné uzavretie dohody o spolupráci a obchode medzi Iránom a EÚ závisí od toho, či Irán bude rešpektovať tieto hodnoty, či sa podriadi rezolúciám BR OSN a MAAE a či poskytne záruky, pokiaľ ide o mierový charakter jeho jadrového programu a od toho, či Irán prestane podporovať terorizmus;

20.  naliehavo žiada, aby sa komplexne prehodnotili dvojstranné vzťahy medzi EÚ a Iránom; v tejto súvislosti a vzhľadom na úlohu, ktorú iránske Revolučné gardy zohrali pri potlačení povolebných protestov, rozvoji iránskeho programu zbraní hromadného ničenia a napomáhaní medzinárodného terorizmu, vyzýva na zahrnutie Iránu do zoznamu teroristických organizácií a osôb spojených s teroristickou činnosťou, ktorý zostavila EÚ;

21. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi MAAE, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.