Resolutsiooni ettepanek - B7-0086/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0086/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Iraan

3.2.2010

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Cornelia Ernst, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0078/2010

Menetlus : 2010/2504(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0086/2010
Esitatud tekstid :
B7-0086/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0086/2009

Euroopa Parlamendi resolutsioon Iraani kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 12. juunil 2009 Iraanis toimunud presidendivalimisi ja sellele järgnenud rahutusi;

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhatajate nõukogu poolt 27. novembril 2009 vastu võetud resolutsiooni tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) kaitsemeetmete lepingu ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1835 (2008) asjaomaste sätete rakendamise kohta Iraani Islamivabariigis;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta, eelkõige 7. mai ja 22. oktoobri 2009. aasta resolutsioone;

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 29. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Iraani Islamivabariigis;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 10. ja 11. detsembri 2009. aasta kohtumise deklaratsiooni;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Iraani parlamendi vahelist kohtumist, mis pidi algselt toimuma Teheranis 9.–11. jaanuaril 2010, kuid mille Iraan tühistas,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

Demokraatia ja inimõigused

A. arvestades tõsiseltvõetavaid viiteid sellele, et juunis toimunud presidendivalimisi rikkus suuremastaabiline pettus, mis põhjustas ulatuslikku protestiliikumist (nn roheline liikumine) ning massilisi meeleavaldusi Iraanis ja sellest väljaspool, mis jätkusid ka viimastel kuudel;

B.  arvestades, et Iraani julgeolekujõud – revolutsiooniline kaardivägi, Basij relvarühmitus ja politsei – on vastanud sellele karmide meetmetega, vahistades meelevaldselt tuhandeid rahumeelseid meeleavaldajaid ja dissidente, sh tudengid ja akadeemikud, naisõiguslased, juristid, ajakirjanikud, blogipidajad, vaimulikud ja tuntud inimõiguslased, seades ilmselt eesmärgiks hirmutada kriitikuid ja suruda maha dissidente;

C. arvestades, et lisaks on julgeolekujõud hakanud rohkem ja korrapärasemalt ahistama usuvähemuste liikmeid, nagu bahaid ja sunniidid, ning on vahistanud ja hukanud meelevaldselt kurdi, aseri, belutši ja araabia kodanikuühiskonna aktiviste ja poliitilisi aktiviste;

D. arvestades, et julgeolekujõudude rünnakute või arestimise tagajärjel on surnud kümneid protestijaid, ja arvestades, et tuhandeid on kinni peetud ja ligi 300 aktivisti on jätkuvalt vanglas; arvestades, et väidetavalt on paljusid vanglates ja salajastes kinnipidamiskeskustes vahi all hoitud isikuid pekstud ja piinatud ning mõningatel juhtudel on nende kallal tarvitatud seksuaalset vägivalda; arvestades, et sajad meeleavaldustesse kaasatud iraanlased on väidetavalt riigist lahkunud kättemaksuhirmus ja otsivad meeleheitlikult ohutut varjupaika naaberriikidest ja Euroopast;

E.  arvestades, et 2010. aasta alguses selgus parlamendi uurimises, et aseprokurör Saeed Mortazavi vastutas otseselt vähemalt kolme kinnipeetu surma eest, mis saabus piinamise ja hooletussejätmise tagajärjel Kahrizaki vanglas;

F.  arvestades, et 28. jaanuaril 2010 hukati Mohammad Reza Ali-Zamani ja Arash Rahmanipour, esimesed surmamõistetud, keda ametlike allikate väitel seostatakse protestiliikumisega, vaatamata asjaolule, et vähemalt üks neist – kui mitte mõlemad – oli valimiste ajaks juba vahi all, ja arvestades, et väidetavalt on vähemalt üheksa inimest surma mõistetud eeldatavate sidemete eest rohelise liikumisega;

G. arvestades, et alates augusti algusest on kohtuvõimud korraldanud sadade tuntud reformitoetajate ja aktivistide üle massilisi näidisprotsesse, mille teleülekannete käigus esitatud ilmselt pealesunnitud ülestunnistuste tagajärjel on mõni neist mõistetud pikaks ajaks vangi või isegi surma;

H. arvestades, et 27. detsembril, Ashura riituse viimasel päeval, tulistati surnuks Ali Mousavi, juunis toimunud presidendivalimiste teise peamise presidendikandidaadi Mir Hossein Mousavi 35-aastane sugulane, ja seejärel sõideti temast autoga üle, mis kõik viitab sihipärasele ja tahtlikule tapmisele, eesmärgiga edastada ta onule karm hoiatus;

I.   arvestades, et füüsik Masoud Ali Mohammadi mõrvati pommiplahvatusega, mille kohta paljud arvavad, et tegemist oli hoiatusega ülikooli õppejõududele ja tudengitele, kuna hr Mohammadil oli väidetavasti oluline roll veel 400 teadlase veenmises, et nad osaleksid avalikus toetuseavalduses opositsioonijuht Moussavile, ja ta oli õhutanud ka oma tudengeid osalema juunis toimunud valimistele järgnenud rahumeelsetel meeleavaldustel;

J.   arvestades, et pärast 27. detsembril toimunud massimeeleavaldusi süüdistas Iraan lääneriike rahutuse õhutamises, saatis välja kaks Suurbritannia diplomaati, pidas 24 tunniks kinni ühe Rootsi diplomaadi ja süüdistas Saksa saatkonna töötajaid protestiliikumise aktiivses toetamises;

K. arvestades, et pärast valimisi on Iraani ametivõimud alustanud laiaulatuslikku ja sagedast rahvusvaheliste raadio- ja televõrkude segamist, paljude rahvusvaheliste veebisaitide, sealhulgas Facebook ja Twitter, samuti kohalike opositsiooni saitide ning mobiiltelefoniteenuste tõkestamist Teheranis, põhjustades seega edastusprobleeme ka muude Lähis-Ida riikide ja isegi Euroopa võrkudele;

L.  arvestades, et Euroopa ja Venemaa äriühingud on varustanud Iraani vajalike filtreerimis- ja segamisseadmetega, millest mõned võivad isegi olla rajatiste naabruses elavate inimeste tervisele ohtlikud;

Tuumaküsimus

M. arvestades, et Iraan on tuumarelva leviku tõkestamise lepingust tulenevaid kohustusi rikkudes rajanud salaja uraani rikastamise rajatise Qomi ja teavitanud Rahvusvahelist Aatomienergiaagentuuri selle olemasolust tükk aega pärast selle ehituse alustamist, ja arvestades, et kõnealune eeskirjade rikkumine annab alust spekulatsioonideks võimalike teiste salajaste tuumarajatiste kohta ning õõnestab veelgi enam usaldust Iraani kinnituste suhtes, mille kohaselt on Iraani tuumaprogramm oma olemuselt täielikult tsiviilalane;

N. arvestades, et Iraani tuumaprogrammi küsimusele diplomaatilise lahenduse leidmise huvides on EL, USA, Hiina ja Venemaa teinud ettepaneku sõlmida IAEA egiidi all kokkulepe, mis võimaldaks saata Iraani olemasolev väherikastatud uraan Venemaale ja Prantsusmaale, kus see töödeldaks tuumakütusevarrasteks, millega saaks hoida käigus Teherani meditsiiniuuringute reaktorit;

O. arvestades, et kuna Iraan on kõnealuse ettepaneku tagasi lükanud, toimuvad Julgeolekunõukogus jätkuvalt arutelud tugevdatud sanktsioonide kohta Iraani vastu;

Demokraatia ja inimõigused

1.  väljendab sügavat muret seoses asjaoluga, et ei parlament ega kõrgeim juht Khamenei ei ole tõsiselt uurinud 2009. aasta juuni presidendivalimiste ajal väidetavasti aset leidnud suuremastaabilist valimispettust ning on arvamusel, et president Ahmedinejadi ametisoleku aja õiguspärasus on tõsiselt kompromiteeritud, vaatamata sellele, et tema ametissenimetamist kinnitas kõrgeim juht;

2.  väljendab imetlust kümnete tuhandete iraanlaste julguse vastu, kes jätkuvalt riskivad oma karjääri ja eluga, nõudes Iraani Islamivabariigis suuremat vabadust ja rohkem demokraatlikke õigusi;

3.  taunib põhjalikult asjaolu, et Iraani valitsus ja parlament ei ole nähtavasti võimelised konstruktiivselt vastama põhjendatud nõudmistele, mida esitab Iraani noor, haritud ja arenguvõimeline põlvkond, kelle lootusi majandusliku ja sotsiaalse arengu osas on juba liiga pikalt lämmatatud;

4.  mõistab karmilt hukka, et julgeolekujõud on võtnud süstemaatiliselt ja jõhkralt sihikule rahumeelsed meeleavaldajad ja valitsuse kritiseerijad ning sulgenud ajalehetoimetusi ja pannud vägivaldselt kinni inimõigusorganisatsiooni kontorid;

5.  kutsub Iraani ametivõime üles vabastama viivitamata kõik isikud, kes on kinni peetud oma sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse rahumeelse kasutamise eest, ning uurima ja andma kohtu alla neid valitsusametnikke ja julgeolekujõudude liikmeid, kes on tapnud, väärkohelnud ja piinanud dissidentide pereliikmeid, meeleavaldajaid ja kinnipeetuid;

6.  kutsub veel kord Iraani kohtunikke üles kuulutama moratooriumi surmanuhtlusele ja ühemõtteliselt keelustama alaealiste hukkamise;

7.  kutsub Iraani ametivõime üles lõpetama viivitamata näidisprotsesside teleülekanded ning kutsub Iraani parlamenti üles muutma neid Iraani õigusaktide elemente, mis võimaldavad valitsusel võtta kostjalt selliseid nõuetekohase kohtumenetluse õigusi nagu kostja juurdepääs piisavale õiguslikule esindusele;

8.  mõistab hukka Iraani ametivõimude jõupingutused trükimeedia tsenseerimisel ning raadio ja televisiooni (nt BBC) segamisel ning interneti tõkestamisel, ja kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tõstatama nendest meetoditest põhjustatud rahvusvahelist tüliküsimust Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) raames;

9.  kritiseerib tugevalt rahvusvahelisi äriühinguid, eelkõige Nokia/Siemensit, kes pakuvad Iraani võimudele vajalikku tehnikat tsensuuriks ja järelevalveks ning aitavad seeläbi kaasa Iraani dissidentide tagakiusamisele ja vahistamisele;

Tuumaküsimus

10. taunib tõsiselt asjaolu, et Iraani valitsus on jälle tagasi lükanud kõik katsed leida tuumaküsimuses kompromiss ning avaldab kahetsust, et Ahmadinejadi valitsus soovib nähtavasti kasutada seda küsimust ära, et juhtida tähelepanu kõrvale riigisiseselt kriisilt;

11. kutsub üles Iraani ja neid Lähis-Ida riike, kes kaaluvad tuumaenergiasse investeerimist, mitte kordama paljude ELi liikmesriikide tehtud vigu ohtliku ja vananenud tehnoloogia eelistamisel; kutsub nimetatud riike üles kasutama selle asemel ära kõiki võimalusi, mida pakuvad kaasaegsed taastuvenergiatehnoloogiad, energiatõhusus ja säästumeetodid;

12. nõuab Iraani tuumaprogrammi küsimusele rahumeelset poliitilist lahendust; kinnitab veel kord oma vastuseisu mis tahes sõjalisele tegevusele või ähvardusele kasutada jõudu ning hoiatab, et sõjaline tegevus põhjustaks piirkonnas veelgi sügavamat kriisi; väljendab tõsist muret USA sõjaväe tugevdatud kohaloleku pärast kõnealuses piirkonnas;

13. nõuab, et Iraani tuumaküsimuses jätkataks jõupingutusi tervikliku ja õiglase, läbiräägitud lahenduse leidmisel, lähtudes tunnistamisest, et Iraanil on õigus tegutseda tuumavaldkonnas rahumeelselt, ja Iraani kinnitustest, et tema tuumaprogramm on olemuselt rahumeelne, mida saab kontrollida; on kindlalt veendunud, et dialoogi ja diplomaatia abil on Iraani küsimuses võimalik saavutada realistlik ja pikaajaline lahendus mitmepoolses raamistikus, mis toimib Viinis asuva Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) järelevalve all;

14. kutsub kõiki tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osapooli veel kord üles lepingut rangelt kohaldama; kutsub kõiki tuumarelvi omavaid riike veel kord üles võtma edumeelseid meetmeid tuumalõhkepeade arvu vähendamisel, vähendama järk-järgult tuumarelvade rolli julgeolekupoliitikas ning toetama Euroopat ja Lähis-Ida hõlmavat tuumarelvavaba tsooni;

15. kutsub Iraani parlamenti ja valitsust veel kord üles ratifitseerima ja rakendama lisaprotokolli ning rakendama täielikult üldise kaitsemeetmete lepingu sätteid;

16. väljendab muret asjaolu pärast, et Iisrael, India ja Pakistan ei ühinenud tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga; kutsub kõnealuseid riike üles saama mainitud lepingu osalisriikideks; väljendab uuesti oma sügavat kahjutunnet seoses asjaoluga, et USA, Prantsusmaa ja India vahel on sõlmitud tuumakokkulepped, mis on vastuolus tuumarelva leviku tõkestamise lepingu loogikaga, kuna India on seega ainus tuumarelvadega riik, kes tohib tegeleda tuumaenergiaalase kaubandusega (sh uraani rikastamisega) kogu maailmas, olemata seejuures kõnealuse lepingu osaline; on seisukohal, et läbirääkimised, mida peetakse tuumavaba tsooni kehtestamiseks Lähis-Idas ja Vahemere äärsetes riikides, võivad osutuda oluliseks sammuks teel kõnealuste piirkondade riikide julgeolekumurede lahendamisele; kutsub EL-3 üles võtma seda teemat päevakorda Iraaniga peetavatel läbirääkimistel;

17. kordab sellega seoses oma põhimõttelist vastuseisu tuumaenergia kasutamisele sellega kaasnevate tõsiste riskide, lahendamatu jäätmeprobleemi, kõrgete kulude ja olemusliku seose tõttu tuumarelvadega;

ELi ja Iraani edasised suhted

18. juhib tähelepanu asjaolule, et Iraani vastaste sanktsioonidega ei saavutatud lahendust probleemile, mis puudutab vaidlust Iraani tuumaprogrammi üle; väljendab muret, et uutel sanktsioonidel võivad olla Iraani elanikkonna jaoks halvad tagajärjed; kutsub seepärast ELi üles jätkama diplomaatiliste jõupingutustega ning mitte nõustuma uute sanktsioonidega Iraani vastu;

19. tuletab nõukogule ja liikmesriikidele meelde, et tuumadesarmeerimise ja tuumarelva leviku tõkestamine on olulisel määral omavahel seotud ja tugevdavad üksteist; kutsub seepärast ELi liikmesriike üles astuma edumeelseid samme, et vähendada tuumarelva rolli julgeolekupoliitikas ning alustama nähtavate meetmetega Euroopa muutmisel tuumarelvavabaks tsooniks;

20. toonitab, kui oluline on jätkata Iraaniga dialoogi kõikidel tasanditel, eelkõige kodanikuühiskonna tasandil; taunib asjaolu, et Iraan lükkas edasi Euroopa Parlamendi delegatsiooni visiidi, mis pidi toimuma 8.–11. jaanuaril 2010; väljendab huvi jätkata ja tõhustada otsest dialoogi Iraani ühiskonnaga ning väljendab lootust, et Iraani valitsus ja parlament vaatavad üle nende seisukohad otsekontaktide kohta;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO inimõiguste komisjonile ning Iraani Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile.