Resolutsiooni ettepanek - B7-0087/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0087/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Haitile antav hädaabi

3.2.2010

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Patrick Le Hyaric, Sabine Wils, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Miguel Portas, Willy Meyer, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0072/2010

Menetlus : 2010/2518(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0087/2010
Esitatud tekstid :
B7-0087/2010
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0087/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon Haitile antava hädaabi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ÜRO viimast üleskutset Haiti aitamiseks;

 

–   võttes arvesse komisjoni aruannet Haiti maavärina kohta;

 

–   võttes arvesse komisjoni võetud esmaseid hädaabimeetmeid;

 

–   võttes arvesse Montréalis toimunud Haiti taastamise teemalist esimest rahvusvahelist kohtumist;

 

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

 

A. arvestades Haitit laastanud maavärina ulatust ja selle tekitatud tohutut kahju inimestele, ühiskonnale ja tervishoiule;

 

B.  arvestades riigi äärmiselt suurt mahajäämust ning majanduslikku ja sotsiaalset vaesust: enne katastroofi pidi suurem osa 12 miljonist Haiti elanikust tulema toime vähem kui kahe dollariga päevas;

 

C. arvestades, et selline äärmine vaesus suurendas veelgi maavärina laastavat mõju ja põhjustas viimaste aastakümnete tõsiseima humanitaarkriisi;

 

D. arvestades, et Prantsusmaa ja rahvusvahelised institutsioonid (eesotsas Rahvusvahelise Valuutafondiga) on riigile pannud peale suure võla- ja võlaintressikoorma, mis on põhjustanud riigi mahajäämuse;

 

E.  arvestades, et ÜRO hinnangul vajab Haiti 575 miljoni dollari suurust hädaabi;

 

F.  arvestades, et riigi lühiajalist, keskmise pikkusega ja pikaajalist taastamis- ja arendustegevust tuleb alustada kohe;

 

G. arvestades, et Haiti saavutab vajaliku poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse vaid demokraatlikke põhimõtteid ja rahvaste enesemääramisõigust austades,

 

1.  kinnitab veel kord oma solidaarsust Haiti rahvaga selles riiki raskelt tabanud katastroofis ja tunneb heameelt, et kogu maailmas on asutud Haitile kiiresti hädaabi andma, eelkõige tunneb heameelt 46 riigiga sõlmitud kokkulepete üle, mille kohaselt saadetakse riiki tsiviileksperte ja abi riigi taastamiseks;

 

2.  kinnitab veel kord ÜRO esmast rolli rahvusvahelise humanitaarabi koordineerimisel ja rõhutab, et riigi ülesehitamiseks asjakohaste struktuuride loomisel on Haiti valitsusel ja rahval põhiroll;

 

3.  rõhutab vajadust austada Haiti suveräänsuse ja territoriaalse ühtsuse põhimõtet;

 

4.  nõuab, et kustutataks kohe ja lõplikult kõik Haiti rahvusvahelised võlad selliste rahvusvaheliste finantsasutuste ees nagu Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond, Ameerika Arengupank ning riigi põhiliste kaubanduspartnerite ees, nagu Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit;

 

5.  toetab eri riikide koostööd, eelkõige ALBA riikide viimasel kohtumisel vastu võetud kaheksat meedet, milleks on eelkõige:

 

–  Haitile rahalise abi andmine ALBA humanitaarfondi kaudu;

–  Petrocaribe'i kaudu energiaabi andmise jätkamine ja erikava koostamine humanitaarabi andmiseks kasutatavate autode otse kütusega varustamiseks;

–  põllumajanduslikud algatused toiduainetega varustamiseks ja tootmiskavad ning taasmetsastamise kampaania;

 

6.  palub komisjonil, nõukogul ja liikmesriikidel võtta kõik vajalikud meetmed selleks, et saata Haitile humanitaarabi, seda nii rahalise abi kui ka tsiviilekspertide (arstide, oskustööjõu jne) saatmise näol, et tulla toime hädaolukorraga ja aidata riiki taastada;

 

7.  nõuab riigi taastamise käigus koostöömehhanismi loomist maavärina tuvastamiseks, ennetamiseks ja selle eest kaitsmiseks;

 

8.  toetab ettepanekut korraldada ÜRO egiidi all Haiti rekonstrueerimise ja säästva arengu teemaline ulatuslik konverents;

 

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, AKV nõukogule, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele, ÜRO peasekretärile, Kariibi Ühendusele (CARICOM) ja Haiti ametiasutustele.