Rezolūcijas priekšlikums - B7-0087/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0087/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par steidzamu palīdzību Haiti

3.2.2010

iesniegts, noslēdzot debates par Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Patrick Le Hyaric, Sabine Wils, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Miguel Portas, Willy Meyer, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0072/2010

Procedūra : 2010/2518(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0087/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0087/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0087/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par steidzamu palīdzību Haiti

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā ANO pēdējo aicinājumu sniegt palīdzību Haiti,

 

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas ziņojumu par zemestrīci Haiti,

 

–   ņemot vērā pirmos Eiropas Komisijas veiktos ārkārtas pasākumus,

 

–   ņemot vērā Monreālā notikušo pirmo starptautisko sanāksmi par Haiti atjaunošanu,

 

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

 

A. tā kā Haiti ir izpostījusi milzīga apmēra zemestrīce, izraisot ārkārtīgi lielus cilvēku zaudējumus, sociālās un sanitārās izmaksas;

 

B.  tā kā šo valsti raksturo pastāvīga pazemināta attīstība un galēja ekonomiskā un sociālā nabadzība, un pirms katastrofas lielākā daļa no 12 miljoniem Haiti iedzīvotāju iztika ar mazāk nekā dieviem dolāriem dienā;

 

C. tā kā šī galējā nabadzība palielināja zemestrīces postījumu apmērus, izraisot beidzamo desmitgažu lielāko humanitāro krīzi;

 

D. tā kā Francija un starptautiskās iestādes (pirmām kārtām Starptautiskais Valūtas fonds) ir šai valstij uzkrāvušas milzīgu parādu un parāda apkalpošanas pienākumu, izraisot tās atpalicību attīstības jomā;

 

E.  tā kā ANO ir aplēsušas, ka Haiti ir nepieciešama steidzama palīdzība 575 miljonu dolāru apmērā;

 

F.  tā kā ir steidzami jāuzsāk šīs valsts īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa atjaunošana un attīstīšana;

G. tā kā Haiti varēs atgūt nepieciešamo politisko, ekonomisko un sociālo stabilitāti tikai tad, ja tiks ievēroti demokrātijas principi un nāciju pašnoteikšanās tiesības;

 

1.  atkārtoti aplieciena solidaritāti ar Haiti iedzīvotājiem pēc smagās katastrofas un atzinīgi vērtē tūlītējo no dažādām pasaules vietām saņemto steidzamo palīdzību, īpaši ar 46 valstīm noslēgtos līgumus par civilspeciālistu un valsts atjaunošanai paredzētas palīdzības nosūtīšanu;

 

2.  atkārtoti apliecina, ka ANO ir galvenā starptautiskās humanitārās palīdzības koordinētāja un uzsver, ka Haiti valdība un iedzīvotāji ir galvenie noteicēji par tādu struktūru izveidi, kas ļaus atjaunot valsti;

 

3.  uzsver, ka ir jāievēro Haiti suverenitātes un teritoriālās integritātes princips;

 

4.  pieprasa nekavējoties pilnībā anulēt Haiti starptautisko parādu tādām finanšu organizācijām kā Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds un Amerikas Attīstības banka, kā arī svarīgākajiem Haiti tirdzniecības partneriem — ASV un Eiropas Savienībai;

 

5.  atbalsta dažādu valstu uzsākto konkrēto sadarbību, īpaši beidzamā ALBA („Mūsu Amerikas tautu bolivārisma alianse”) valstu sammita laikā pieņemtos 8 noteikumus, kuri ietver arī:

 

–  finansiālu atbalstu Haiti ar ALBA Humanitārā fonda starpniecību,

–  turpmāku atbalstu enerģētikas jomā ar Petrocaribe starpniecību un īpaša plāna izveidi tiešai degvielas piegādei humanitārās palīdzības transportam,

–  lauksaimniecības iniciatīvas pārtikas produktu piegādei un ražošanas plāniem, kā arī apmežošanas kampaņu;

 

6.  aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis veikt visus pasākumus, lai nosūtītu gan finansiālu humanitāru palīdzību Haiti, civilspeciālistus (ārstus, profesionāļus…), lai risinātu ārkārtas problēmas un palīdzētu valsts atjaunošanā;

 

7.  aicina izveidot sadarbības mehānismu seismiskā monitoringa, preventīvo pasākumu un aizsardzības īstenošanai valsts atjaunošanas laikā;

 

8.  atbalsta lielas konferences rīkošanu ANO pārraudzībā, kas būtu veltīta Haiti atjaunošanai un ilgtermiņa attīstībai;

 

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ĀKK Padomei, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem, ANO ģenerālsekretāram, CARICOM un Haiti pārvaldes iestādēm;