Návrh usnesení - B7-0116/2010Návrh usnesení
B7-0116/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

16. 2. 2010

předložený na základě prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční politiku a bezpečnostní věci
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Adina-Ioana Vălean a Siiri Oviir za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0116/2010

Postup : 2010/2525(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0116/2010
Předložené texty :
B7-0116/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0116/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině,

–   s ohledem na Východní partnerství, které bylo vytvořeno v květnu roku 2009 v Praze,

–   s ohledem na závěry summitu EU-Ukrajina, který se konal dne 4. prosince 2009 v Kyjevě ,

–   s ohledem na prohlášení a doporučení Výboru pro parlamentní spolupráci mezi EU a Ukrajinou, který se sešel v Kyjevě ve dnech 26.–27. října 2009,

–   s ohledem na to, že přistoupení Ukrajiny ke Smlouvě o Energetickém společenství bylo schváleno na zasedání Ministerské rady v souvislosti se Smlouvou o Energetickém společenství konaném v prosinci 2009 v Záhřebu,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která vstoupila v platnost dne 1. března 1998, a na probíhající jednání o dohodě o přidružení, která má nahradit dohodu o partnerství a spolupráci,

–   s ohledem na program přidružení EU-Ukrajina, který nahrazuje akční plán a který byl vypracován v červnu 2009,

–   s ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zjednodušení vízového styku, která byla podepsána dne 18. června 2007 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2008,

–   s ohledem na výsledky ukrajinských prezidentských voleb, jejichž první kolo se konalo dne 17. ledna 2010 a druhé kolo dne 7. února 2010,

–   s ohledem na prohlášení pozorovatelské mise organizací OBSE/ODIHR o prezidentských volbách uspořádaných dne 17. ledna 2010 a 7. února 2010, která došla k závěru, že většina mezinárodních norem byla dodržena,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že prezidentské volby, které se konaly ve dnech 17. ledna 2010 a 7. února 2010 proběhly bez problémů a byla při nich respektována občanská a politická práva, přičemž tato skutečnost ukazuje, že Ukrajina je schopna uspořádat svobodné a spravedlivé volby,

B.  vzhledem k tomu, že podle závěrů volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR proběhly volby v souladu s většinou mezinárodních norem, takže lze věřit, že ukrajinské orgány mohou zajistit politickou stabilitu, a získat tak možnost navrátit stabilní politické prostředí s cílem obnovit hospodářství státu,

C. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů Parlamentu v oblasti zahraniční politiky je rozšířit a posílit evropskou politiku sousedství, jejímž účelem je posílit politické, hospodářské a kulturní vztahy mezi zeměmi blízkými EU a jejími členskými státy,

D. vzhledem k tomu, že Východní partnerství je v procesu utváření; vzhledem k tomu, že ukrajinské orgány by měly usilovat o splnění jeho cílů,

E.  vzhledem k tomu, že EU podporuje stabilní a demokratickou Ukrajinu, která respektuje principy tržního hospodářství, právní stát, lidská práva a ochranu menšin a zaručuje základní práva,

F.  vzhledem k tomu, že přistoupení Ukrajiny ke Světové obchodní organizaci představuje pro tento stát významný pokrok pokud jde o přijetí mezinárodních a evropských hospodářských norem a upevnění obchodních vazeb s EU, a urychluje jednání o zřízení rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA), která by představovala nedílnou součást dohody o přidružení,

G. vzhledem k tomu, že přistoupení Ukrajiny ke Smlouvě o Energetickém společenství má velký význam pro všechny strany,

H. vzhledem k tomu, že bez ohledu na výsledky prezidentských voleb bude Ukrajina pokračovat v ústavních reformách s cílem vytvořit uskutečnitelný a účinný systém kontroly a rovnováhy, který jasně stanoví rozdělení pravomocí mezi prezidenta, vládu a parlament (Nejvyšší rada),

I.   vzhledem k tomu, že stabilita na ukrajinské politické scéně a důraz na vnitřní reformy představují nezbytný předpoklad pro další rozvoj vztahů mezi EU a Ukrajinou; vzhledem k tomu, že dvoustranné a mnohostranné vztahy (Východní partnerství) jsou podmínkou pro spolupráci Ukrajiny, jelikož přispívají ke zvýšení nesporné důslednosti této země při plnění jejích cílů,

J.   vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou musí sloužit jako nástroj reformního procesu a zvyšovat význam občanské společnosti,

1.  vítá zprávy mezinárodní mise pro sledování průběhu prezidentských voleb (17. ledna až 7. února 2010), která zaznamenala významný pokrok ve srovnání s předchozími volbami a konstatovala, že během voleb byla dodržena většina norem OBSE a EU týkajících se svobodných a spravedlivých voleb;

2.  vítá prohlášení mise OBSE/ODIHR pro sledování průběhu voleb o respektování občanských a politických práv včetně svobody shromažďování, sdružování a projevu v pluralitním prostředí sdělovacích prostředků;

3.  vítá skutečnost, že v těchto volbách kandidovalo rozmanité spektrum kandidátů zastupujících různorodé politické názory, což nabídlo voličům skutečnou možnost volby;

4.  uznává, že Ukrajina, jako jeden z evropských států, sdílí se zeměmi Evropské unie společnou historii a společné hodnoty a oceňuje evropsky orientované ambice Ukrajiny;

5.  zdůrazňuje potřebu politické a hospodářské stabilizace, zejména prostřednictvím ústavní reformy, upevnění právního státu, obnovení úsilí v oblasti potírání korupce a zlepšení prostředí pro obchodování a investice;

6.  zdůrazňuje, že je důležité posílit spolupráci mezi Ukrajinou a EU v oblasti energetiky a vyzývá k uzavření dalších dohod mezi EU a Ukrajinou, které budou zaměřeny na zajištění dodávek energie pro obě strany včetně spolehlivé sítě pro tranzit ropy a zemního plynu;

7.  zdůrazňuje fakt, že i když bylo dosaženo pokroku, stávající dohoda o zjednodušení vízového styku by měla být znovu přezkoumána s ohledem na dlouhodobé cíle, a vyzývá Radu, aby pověřila Komisi přepracováním této dohody společně s ukrajinskými orgány s cílem vypracovat podrobný plán pro dosažení bezvízového styku s Ukrajinou;

8.  lituje, že volební předpisy zůstávají stále tématem diskuzí a upozorňuje na to, že ve srovnání s předcházející legislativou považuje OBSE/ODIHR stávající volební zákon ve znění schváleném v srpnu 2009 za krok zpět, jelikož představuje nejasný a neúplný právní rámec; vyzývá tedy ukrajinské orgány, aby přezkoumaly a dokončily volební zákon státu;

9.  vyzývá Komisi a Radu, aby znovu potvrdily ochotu EU pomoci v tomto směru Ukrajině prostřednictvím nástrojů navržených v rámci Východního partnerství a programu přidružení EU-Ukrajina;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům a vládě a parlamentu Ukrajiny.