Resolutsiooni ettepanek - B7-0116/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0116/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Ukrainas

16.2.2010

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir fraktsioon ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0116/2010

Menetlus : 2010/2525(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0116/2010
Esitatud tekstid :
B7-0116/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0116/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta;

–   võttes arvesse 2009. aasta mais Prahas alguse saanud idapartnerlust;

–   võttes arvesse 4. detsembril 2009. aastal Kiievis toimunud ELi ja Ukraina tippkohtumise järeldusi;

–   võttes arvesse Kiievis 26.–27. oktoobril 2009 kohtunud ELi–Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni avaldust ja soovitusi;

–   võttes arvesse Ukraina ühinemist energiaühenduse asutamislepinguga, mille energiaühenduse ministrite nõukogu kiitis heaks 18. detsembril 2009 Zagrebis;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. märtsil 1998, ning partnerlus- ja koostöölepingut asendava assotsiatsioonilepingu üle peetavaid läbirääkimisi;

–   võttes arvesse 2009. aasta juunis kinnitatud ELi ja Ukraina assotsieerimiskava, mis asendab tegevuskava;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist lepingut lihtsustatud viisamenetluse kohta, millele kirjutati alla 18. juunil 2007 ning mis jõustus 1. jaanuaril 2008;

–   võttes arvesse Ukraina presidendivalimiste, mille esimene voor toimus 17. jaanuaril 2010 ja 7. veebruaril 2010, tulemusi;

–   võttes arvesse 17. jaanuari ja 7. veebruari 2010. aasta presidendivalimiste OSCE/ODHIRi vaatlusmissiooni avaldust, milles järeldati, et järgitud on peamisi rahvusvahelisi standardeid;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades asjaolu, et presidendivalimised, mis toimusid 17. jaanuaril ja 7. veebruaril 2010, viidi läbi sujuvalt ning kodaniku- ja poliitilisi õigusi austades, on märk sellest, et Ukraina on võimeline korraldama vabasid ja õiglaseid valimisi;

B.  arvestades, et kuna OSCE/ODHIRi valimiste vaatlusmissiooni järeldustes peeti valimisi üldjoontes rahvusvaheliste standarditega kooskõlas olevateks, annab see põhjust uskuda, et Ukraina ametivõimud suudavad tagada poliitilise stabiilsuse, mis annab neile võimaluse stabiilse poliitilise keskkonna kujundamiseks, et taastada riigi majandus;

C. arvestades, et parlamendi välispoliitika üheks peamiseks eesmärgiks on tõhustada ja edendada Euroopa naabruspoliitikat, et tugevdada poliitilisi, majandus- ja kultuurisuhteid riikidega, mis on seotud ELi ja selle liikmesriikidega;

D. arvestades, et idapartnerlus hakkab ilmet võtma; arvestades, et Ukraina uued ametivõimud peaksid töötama selle eesmärkide saavutamise nimel;

E.  arvestades, et EL soosib stabiilset ja demokraatlikku Ukrainat, kes austab turumajanduse põhimõtteid, õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja vähemuste kaitset ning tagab põhiõigused;

F.  arvestades, et Ukraina ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga on oluline samm selles suunas, et Ukraina on nõus järgima rahvusvahelisi ja Euroopa majandusstandardeid ning tõhustatud kaubandussidemeid ELiga, ning see kiirendab läbirääkimisi põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomise üle, mis on assotsiatsioonilepingu lahutamatu osa;

G. arvestades, et Ukraina ühinemine energiaühenduse asutamislepinguga on väga oluline kõigi osaliste jaoks;

H. arvestades, et presidendivalimiste tulemusest sõltumata jätkab Ukraina oma praegust kurssi põhiseadusliku reformi suunas, et luua elujõuline ja tõhus võimude lahususe ja tasakaalustatuse süsteem, et määrata selgepiiriliselt kindlaks presidendi, valitsuse ja parlamendi (Verkhovna Rada) pädevused;

I.   arvestades, et Ukraina sisepoliitiline stabiilsus ning sisereformidele keskendumine on ELi ja Ukraina edaspidiste suhete arendamise eeltingimus; arvestades, et Ukrainaga koostöö eeltingimus on kahe- ja mitmepoolsed suhted (idapartnerlus), mis suurendavad riigi vaieldamatut järjepidevust oma eesmärkide täitmisel;

J.   arvestades, et ELi ja Ukraina assotsiatsioonileping peab toimima reformiprotsessi soodustava vahendina ning tugevdama kodanikuühiskonna rolli,

1.  tervitab rahvusvahelise valimiste vaatlusmissiooni aruandeid presidendivalimiste (17. jaanuar – 7. veebruar 2010) kohta, milles täheldatakse, et võrreldes eelmiste valimistega on tehtud suuri edusamme, sest praegustel valimistel järgiti suuremas osas OSCE ja ELi vabade ja õiglaste valimiste standardeid;

2.  väljendab heameelt OSCE/ODHIRi valimiste vaatlusmissiooni avalduse üle kodaniku- ja poliitiliste õiguste, sealhulgas kogunemis-, ühinemis-ja sõnavabaduse austamise kohta pluralistliku meedia keskkonnas;

3.  tervitab asjaolu, et valimistel olid esindatud alternatiivsete poliitiliste vaadetega kandidaadid, mis pakkus valijatele tegelikku valikuvõimalust;

4.  tunnistab, et Ukraina jagab Euroopa riigina Euroopa Liidu riikidega ühist ajalugu ja ühiseid väärtusi, ning võtab teadmiseks Ukraina püüdlused Euroopa suunas;

5.  rõhutab vajadust poliitilise ja majandusliku stabiilsuse järele, peamiselt põhiseaduse reformi, õigusriigi põhimõtete kindlustamise kaudu, jätkates uue jõuga võitlust korruptsiooni vastu ning parandades äri- ja investeerimiskliimat;

6.  rõhutab, kui oluline on tugevdada koostööd Ukraina ja ELi vahel energeetika valdkonnas ning kutsub üles sõlmima ELi ja Ukraina vahel täiendavaid lepinguid, mille eesmärk on tagada mõlema poole varustatud energiaga, sealhulgas usaldusväärne nafta ja gaasi transiidisüsteem;

7.  rõhutab asjaolu, et kuigi on tehtud edusamme, tuleks kehtiv lihtsustatud viisamenetluse leping uuesti läbi vaadata, pidades silmas pikaajalisi eesmärke, ning kutsub nõukogu üles andma komisonile volituse selle lepingu läbivaatamiseks koos Ukraina ametivõimudega, et töötada välja tegevuskava Ukrainaga viisavaba reisimise võimaldamiseks;

8.  väljendab kahetsust selle üle, et valimiseeskirjad on endiselt vaidlusküsimuseks ning juhib tähelepanu sellele, et kehtiv valimisseadus, mida muudeti 2009. aasta augustis, on OSCE/ODHIRi arvates samm tagasi võrreldes eelmise seadusega, mille tulemuseks on segane ja poolik õiguslik raamistik; seetõttu julgustab Ukraina ametivõime riigi valimisseadust läbi vaatama ja täiendama;

9.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles kinnitama Euroopa Liidu valmisolekut aidata Ukrainat nende vahendite kaudu, mis on ette nähtud idapartnerluse ja ELi-Ukraina assotsieerimiskavaga;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele ning Ukraina valitsusele ja parlamendile.