Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0116/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0116/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

16.2.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0116/2010

Procedūra : 2010/2525(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0116/2010
Pateikti tekstai :
B7-0116/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0116/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. Prahoje inicijuotą Rytų partnerystę,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 4 d. Kijeve vykusio ES ir Ukrainos aukščiausio lygio susitikimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 26–27 d. Kijeve vykusio ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdžio metu parengtą pareiškimą ir rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į Ukrainos prisijungimą prie Energijos bendrijos sutarties, patvirtintą 2009 m. gruodžio mėn. Zagrebe vykusioje Energijos bendrijos ministrų taryboje,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) ir į vykstančias derybas dėl asociacijos sutarties (AS), skirtos pakeisti PBS,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio mėn. sudarytą ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę, pakeitusią veiksmų planą,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 18 d. pasirašytą ir 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo,

–   atsižvelgdamas į Ukrainos prezidento rinkimų, kurių pirmasis turas buvo surengtas 2010 m. sausio 17 d., o antrasis – 2010 m. vasario 7 d., rezultatus,

–   atsižvelgdamas į ESBO/ODHIR stebėjimo misijos pareiškimą dėl 2010 m. sausio 17 d. ir vasario 7 d. prezidento rinkimų, kuriame buvo daroma išvada, kad buvo laikomasi pagrindinių tarptautinių standartų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2010 m. sausio 17 d. ir vasario 7 d. įvykę Prezidento rinkimai vyko sklandžiai, pagarbos pilietinėms ir politinėms teisėms požiūriu, tai rodo, kad Ukraina yra pajėgi surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus;

B.  kadangi ESBO/ODHIR rinkimų stebėjimo misijos išvadose rinkimai apibūdinami kaip vykę laikantis daugumos tarptautinių standartų, galima manyti, kad Ukrainos valdžios institucijos gali užtikrinti politinį stabilumą, o tai suteikia valdžios institucijoms galimybę atkurti stabilią politinę aplinką, kad būtų atgaivinta šalies ekonomika;

C. kadangi vienas pagrindinių Parlamento užsienio politikos tikslų yra stiprinti/gerinti ir skatinti Europos kaimynystės politiką, kuria siekiama stiprinti politinius, ekonominius ir kultūrinius santykius su ES ir jos valstybėmis narėmis;

D. kadangi yra formuojama Rytų kaimynystė; kadangi naujosios Ukrainos valdžios institucijos turi dirbti, kad įgyvendintų jos keliamus tikslus;

E.  kadangi ES remia stabilią ir demokratinę Ukrainą, besilaikančią rinkos ekonomikos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir mažumų apsaugos principų bei užtikrinančią pagrindines teises,

F.  kadangi Ukrainos įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) yra svarbus žingsnis, rodantis, kad Ukraina taiko tarptautinius ir Europos ekonomikos standartus bei palaiko glaudžius prekybos ryšius su ES, o tai spartina derybas dėl tvirtos ir visapusės laisvosios prekybos zonos (TVLPZ) kaip asociacijos sutarties sudedamosios dalies sukūrimo,

G. kadangi Ukrainos prisijungimas prie Energijos bendrijos sutarties yra labai svarbus visoms šalims;

H. kadangi nepriklausomai nuo Prezidento rinkimų rezultatų, Ukraina tęs pradėtas vykdyti konstitucines reformas, kad sukurtų patikimą ir veiksmingą kontrolės ir pusiausvyros sistemą, nustatysiančią aiškų galių pasiskirstymą tarp Prezidento, ministrų kabineto ir parlamento;

I.   kadangi Ukrainos vidaus politinis stabilumas ir dėmesio sutelkimas į vidaus reformą yra išankstinė sąlyga tolesnei ES ir Ukrainos santykių raidai; kadangi dvišaliai ir daugiašaliai santykiai (Rytų partnerystė) yra būtina sąlyga bendradarbiavimui su Ukraina, stiprinant neginčijamą šios šalies nuoseklumą, siekiant įgyvendinanti savo tikslus,

J.   kadangi ES ir Ukrainos asociacijos sutartimi reikėtų naudotis kaip reformų proceso priemone ir ji turėtų suteikti svarbesnį vaidmenį pilietinei visuomenei,

1.  palankiai vertina Tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos ataskaitas dėl Prezidento rinkimų (2010 m. sausio 17 d., vasario 7 d.), nurodančias, kad lyginat su praėjusiais rinkimais buvo padaryta reikšminga pažanga, ir kad šie rinkimai atitiko pagrindinius ESBO ir ES laisviems ir sąžiningiems rinkimams taikomus standartus;

2.  palankiai vertina ESBO/ODHIR rinkimų stebėjimo misijos pareiškimą dėl piliečių ir politinių teisių, įskaitant susirinkimų, saviraiškos ir galimybės burtis į asociacijas laisves pliuralistinėje žiniasklaidos aplinkoje;

3.  palankiai vertina tai, kad šiuose rinkimuose dalyvavo įvairūs kandidatai, atstovaujantys alternatyvius politinius požiūrius, suteikiantys rinkėjams tikrą pasirinkimą;

4.  pripažįsta, kad Ukrainą kaip Europos valstybę su Europos Sąjungos valstybėmis sieja bendra istorija ir bendros vertybės, ir pripažįsta Ukrainos europinius siekius;

5.  pabrėžia, kad būtina stabilizuoti politiką ir ekonomiką, ypač vykdant konstitucinę reformą, stiprinant teisinę valstybę, ir atnaujinti pastangas įveikti korupciją bei pagerinti verslo ir investicijų aplinką;

6.  pabrėžia, kad svarbu stiprinti Ukrainos ir ES bendradarbiavimą energetikos srityje ir ragina priimti ES ir Ukrainos susitarimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti saugų energijos teikimą abiems šalims, įskaitant patikimą naftos ir dujų tranzito sistemą;

7.  pabrėžia, kad nepaisant padarytos pažangos, dabartinis vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo susitarimas turi būti persvarstytas, atsižvelgiant į ilgalaikius tikslus, ir ragina Tarybą įpareigoti Komisiją peržiūrėti šį susitarimą su Ukrainos valdžios institucijomis, kad būtų parengtas veiksmų planas dėl bevizio režimo nustatymo Ukrainai;

8.  apgailestauja, kad rinkimų taisyklės vis dar tebėra diskusijų objektas ir pažymi, kad dabartinis rinkimų įstatymas su pakeitimais, padarytais 2009 m. rugpjūčio mėn., ESBO/ODHIR yra vertinamas kaip žingsnis atgal, lyginant su ankstesniu teisės aktu, sukuriantis neaiškų ir nepilną teisinį pagrindą; todėl skatina Ukrainos valdžios institucijas atnaujinti ir papildyti šalies rinkimų teisinę bazę;

9.  ragina Komisiją ir Tarybą dar kartą patvirtinti ES ryžtą padėti Ukrainai įgyvendinant priemones, siūlomas pagal Rytų partnerystę ir ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir Ukrainos vyriausybei bei parlamentui.