Návrh uznesenia - B7-0116/2010Návrh uznesenia
B7-0116/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine

16.2.2010

predložený na základe vyhlásenia Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0116/2010

Postup : 2010/2525(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0116/2010
Predkladané texty :
B7-0116/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0116/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine,

–   so zreteľom na Východné partnerstvo založené v máji 2009v Prahe,

–   so zreteľom na závery samitu EÚ – Ukrajina, ktorý sa konal 4. decembra 2009 v Kyjeve,

–   so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania Parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ - Ukrajina, ktorý sa zišiel 26. až 27. októbra 2009 v Kyjeve,

–   so zreteľom na pristúpenie Ukrajiny k Zmluve o Energetickom spoločenstve schválené Ministerskou radou Zmluvy o Energetickom spoločenstve, ktorej zasadnutie sa konalo v decembri 2009 v Záhrebe,

–   so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 1998, a na prebiehajúce rokovania o dohode o pridružení, ktorá má nahradiť dohodu o partnerstve a spolupráci,

–   so zreteľom na program pridruženia EÚ – Ukrajina, ktorý nahrádza akčný plán a bol stanovený v júni 2009,

–   so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení vízového režimu, ktorá bola podpísaná 18. júna 2007 a nadobudla platnosť 1. januára 2008,

–   so zreteľom na výsledky ukrajinských prezidentských volieb, ktorých prvé kolo sa konalo 17. januára a druhé kolo 7. februára 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie pozorovateľskej misie OBSE/ODHIR o prezidentských voľbách zo 17. januára a 7. februára 2010, v ktorom dospela k záveru, že bola dodržaná väčšina medzinárodných noriem,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže skutočnosť, že prezidentské voľby, ktoré sa konali 17. januára a 7. februára 2010, prebiehali hladko a s ohľadom na občianske a politické práva, ukazuje, že Ukrajina je schopná usporiadať slobodné a spravodlivé voľby,

B.  keďže vzhľadom na závery volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODHIR, podľa ktorých voľby prebehli väčšinou v súlade s medzinárodnými normami, je dôvod veriť, že ukrajinské orgány môžu zabezpečiť politickú stabilitu, a tak umožniť orgánom, aby opäť vybudovali stabilné politické prostredie s cieľom obnoviť hospodárstvo krajiny,

C. keďže jedným z hlavných zahraničnopolitických cieľov Parlamentu je posilňovať a podporovať európsku susedskú politiku, ktorá má za cieľ posilniť politické, hospodárske a kultúrne vzťahy príslušných krajín s EÚ a jej členskými štátmi,

D. keďže Východné partnerstvo sa formuje; keďže nové ukrajinské orgány by mali pracovať tak, aby napĺňali jeho ciele,

E.  keďže EÚ podporuje stabilnú a demokratickú Ukrajinu, ktorá dodržiava princípy trhovej ekonomiky, zásady právneho štátu, ľudské práva a ochranu menšín a zaručuje základné práva,

F.  keďže pristúpenie Ukrajiny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) predstavuje pre túto krajinu dôležitý krok v oblasti prijímania medzinárodných a európskych hospodárskych noriem a posilnených obchodných väzieb s EÚ a urýchľuje rokovania o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu ako neoddeliteľnej súčasti dohody o pridružení,

G. keďže pristúpenie Ukrajiny k Zmluve o Energetickom spoločenstve má veľký význam pre všetky strany,

H. keďže Ukrajina bude bez ohľadu na výsledky prezidentských volieb pokračovať v nastúpenej ceste k ústavným reformám, aby vytvorila realizovateľný a účinný systém kontrol a vyvážených právomocí s cieľom stanoviť jasné rozdelenie kompetencií medzi prezidentom, kabinetom ministrov a najvyššou radou,

I.   keďže stabilita na domácej politickej scéne na Ukrajine a zameranie sa na vnútornú reformu sú predpokladom pre ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou, keďže dvojstranné a mnohostranné vzťahy (Východné partnerstvo) sú podmienkou pre spoluprácu Ukrajiny prostredníctvom zvýšenia nespornej dôslednosti krajiny pri plnení jej cieľov,

J.   keďže dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou musí slúžiť ako nástroj reformného procesu a posilniť úlohu občianskej spoločnosti,

1.  víta správy medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie o prezidentských voľbách (17. januára – 7. februára 2010), v ktorých sa konštatuje, že v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami bol dosiahnutý významný pokrok, pričom tieto voľby splnili väčšinu noriem OBSE a EÚ týkajúcich sa slobodných a spravodlivých volieb;

2.  víta vyhlásenie volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODHIR o dodržiavaní občianskych a politických práv vrátane slobody zhromažďovania, združovania a prejavu v pluralitnom mediálnom prostredí;

3.  víta skutočnosť, že na týchto voľbách sa zúčastnilo rozmanité spektrum kandidátov zastupujúcich rôznorodé politické názory, vďaka čomu mali voliči skutočný výber;

4.  uznáva, že Ukrajina ako európska krajina má spoločnú históriu a spoločné hodnoty s krajinami Európskej únie a oceňuje európske ašpirácie Ukrajiny;

5.  zdôrazňuje potrebu politickej a hospodárskej stabilizácie, najmä prostredníctvom ústavnej reformy, konsolidácie zásad právneho štátu a obnovy úsilia o boj proti korupcii a zlepšenie podnikateľského a investičného prostredia;

6.  zdôrazňuje význam posilnenia spolupráce medzi Ukrajinou a EÚ v oblasti energetiky a požaduje uzatvorenie ďalších dohôd medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré budú zamerané na zabezpečenie dodávok energie pre obe strany vrátane spoľahlivej sústavy na prepravu ropy a zemného plynu;

7.  kladie dôraz na skutočnosť, že napriek dosiahnutému pokroku by sa mala opäť preskúmať existujúca dohoda o zjednodušení vízového režimu s ohľadom na dlhodobé ciele a vyzýva Radu, aby poverila Komisiu revíziou tejto dohody s ukrajinskými orgánmi s cieľom vypracovať plán na dosiahnutie bezvízového styku s Ukrajinou;

8.  vyjadruje poľutovanie, že volebné pravidlá zostávajú stále predmetom diskusií a upozorňuje, že OBSE/ODHIR považuje platný volebný zákon, zmenený a doplnený v auguste 2009, za krok späť v porovnaní s predchádzajúcou legislatívou, výsledkom čoho je nejasný a neúplný právny rámec; vyzýva preto ukrajinské orgány, aby preskúmali a dokončili volebnú legislatívu krajiny;

9.  vyzýva Komisiu a Radu, aby opäť potvrdili ochotu EÚ pomôcť v tomto smere Ukrajine prostredníctvom nástrojov navrhnutých v rámci Východného partnerstva a programu pridruženia EÚ – Ukrajina;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom a vláde a parlamentu Ukrajiny.