Návrh usnesení - B7-0117/2010Návrh usnesení
B7-0117/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

16. 2. 2010

předložený na základě prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Barbara Weiler za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0116/2010

Postup : 2010/2525(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0117/2010
Předložené texty :
B7-0117/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0117/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI),

–   s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství, která se konala v Praze dne 7. května 2009,

–   s ohledem na program přidružení EU-Ukrajina ze dne 8.června 2009, který nahrazuje akční plán EU-Ukrajina,

–   s ohledem na prohlášení švédského předsednictví EU o závěrech vrcholné schůzky EU-Ukrajina, která se konala 4. prosince 2009,

–   s ohledem na prohlášení OBSE ze dne 17. ledna a 7. února 2010 o výsledku prezidentských voleb,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku paní Catherine Ashtonové o prezidentských volbách na Ukrajině ze dne 8. února 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že mezinárodní mise Evropského parlamentu pro sledování průběhu voleb, parlamentní shromáždění Rady Evropy, OBSE, NATO a Úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) došly k závěru, že první a druhé kolo prezidentských voleb, které se konaly dne 17. ledna a 7. února 2010, byly poměrně svobodné a spravedlivé a proběhly v souladu s mezinárodními standardy demokratických voleb,

B.  vzhledem k tomu, že ve srovnání s předchozími volbami došlo v prezidentských volbách ke značnému pokroku a zlepšení, zejména pokud jde o dodržování občanských a politických práv, a to včetně svobody shromažďování, sdružování a projevu,

C. vzhledem k tomu, že přítomnost domácích a zahraničních pozorovatelů značně zvýšila transparentnost průběhu celého volebního procesu a dne voleb, ačkoliv nevládním organizacím nebylo oficiálně sledování voleb povoleno;

D. vzhledem k tomu, že se Ukrajina chce stát členem Evropské unie na základě základních zásad a kritérií EU a tyto volby ukázaly, že v tomto směru postoupila o krok dále,

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie, její členské státy a Ukrajina si uvědomují důležitost užší spolupráce založené na vzájemné úctě a základních evropských hodnotách,

1.  vítá skutečnost, že prezidentské volby proběhly uspokojivě a v souladu s mezinárodními volebními standardy, a domnívá se, že Ukrajina je odhodlána stát se vyspělou demokracií a zaujmout místo v evropském společenství demokratických národů, které jí právem náleží;

2.  blahopřeje ukrajinským občanům k tomu, že se dostavili k volbám v hojném počtu a svobodně vyjádřili svou vůli, a ukázali tak svou velkou touhu podílet se na rozhodování o směru, kterým se jejich země bude ubírat; poznamenává, že rozmanitá škála kandidátů, kteří představují různé politické názory, nabídla ukrajinskému lidu během prezidentských voleb skutečnou možnost volby;

3.  bere na vědomí nedostatky při volbách, které zaznamenala mezinárodní mise pro sledování průběhu voleb; vyzývá příslušné orgány na Ukrajině, aby přijaly jasný volební zákon, který bude uplatňován v dobré víře a bez omezení; vybízí k transparentnějšímu financování předvolební kampaně, aby se zabránilo zneužívání administrativních zdrojů k osobnímu prospěchu; vyzývá ústřední volební komisi, aby transparentním způsobem řešila stížnosti, které kandidáti podali, a aby formou oficiálních rozhodnutí zajistila účinnou nápravu;

4.  konstatuje, že ve volebních orgánech byly ve vedoucích funkcích dobře zastoupeny ženy; vybízí k dodržování rovných práv a příležitostí i v budoucích volbách v souladu se základními zásadami a hodnotami demokratických zemí Evropy;

5.  konstatuje, že Ukrajina ratifikovala Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin předloženou Radou Evropy a Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků, ale vyzývá ukrajinské úřady, aby vyvinuly větší úsilí o oslovení menšinových komunit žijících na Ukrajině, například vydáváním předvolebních materiálů v jejich jazycích, a o jejich větší zapojení do politického vývoje v zemi;

6.  bere na vědomí značné zlepšení, k němuž na Ukrajině došlo v otázce svobody projevu a plurality sdělovacích prostředků, které voličům přinášely podstatné informace o hlavních kandidátech prezidentských voleb a jejich volebních programech; vyzývá k revizi volebního zákona, aby byl v budoucnu zaručen spravedlivější a rovnoprávnější přístup do sdělovacích prostředků všem kandidátům, kteří se voleb účastní;

7.  vyzývá nově zvoleného prezidenta, aby byl i nadále spolehlivým partnerem Evropské unie, zejména pokud jde o zvýšení stability v tomto regionu; vybízí prezidenta, aby se i nadále plně zasazoval o nezvratnost tohoto demokratického procesu a aby bezvýhradně pokračoval v provádění a prohlubování politických, sociálních a hospodářských reforem na Ukrajině; domnívá se, že spolupráce mezi prezidentem a předsedou vlády Ukrajiny jsou pro dosažení těchto cílů a pro podporu politické a ekonomické stability v zemi mimořádně důležité;

8.  doufá, že výsledky těchto voleb povedou k většímu odhodlání politiků posílit politický dialog a uskutečnit na Ukrajině velmi potřebné ústavní reformy, které by zajistily stabilní a fungující správu země;

9.  podporuje aktivní účast Ukrajiny ve Východním partnerství a Parlamentním shromáždění Euronest a její odhodlání zvýšit úsilí o zajištění větší demokracie, dodržování zásad právního státu, lidských práv a základních svobod, jakož i snahy o zaručení tržní ekonomiky, udržitelného rozvoje a dobré správy věcí veřejných; naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby ponechala ukrajinskému lidu, který stále více hledí směrem k EU, naději a nabídla mu další konkrétní kroky vedoucí k větší politické, hospodářské a sociální integraci do evropské rodiny, a proto vyzývá Komisi, aby pokračovala v jednáních o dohodě o přidružení s Ukrajinou, včetně komplexní zóny volného obchodu jako její nedílné součásti, kterou by bylo možné vytvořit ohledem na přistoupení Ukrajiny ke Světové obchodní organizaci, a aby tato jednání urychlila;

10. naléhavě vyzývá všechny sousední země, aby plně respektovaly demokratickou volbu ukrajinského lidu a zdržely se jakéhokoli hospodářského nebo jiného tlaku na změnu demokratické vůle a rozhodnutí Ukrajiny týkajících se jejího politického, sociálního a ekonomického vývoje;

11. je přesvědčen o tom, že se dialog mezi EU a Ukrajinou o vízovém režimu prohloubil a existuje silná politická vůle dosáhnout konečného cíle, kterým je bezvízový styk; podporuje iniciativu Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina vytvořit pracovní skupinu pro usnadnění udělování víz s cílem přispět k probíhajícím jednáním o dohodě mezi EU a Ukrajinou o usnadnění udělování víz podáváním návrhů, které by zmírnily jakékoli obavy na obou stranách; je pevně přesvědčen o tom, že dohoda o usnadnění udělování víz a zpětném přebírání osob by byla dalším velkým krokem k evropským ambicím Ukrajiny;

12. poznamenává, že Ukrajina učinila značný pokrok, pokud jde o plnění jejích platebních závazků vůči Rusku za dodávky plynu a zamezení rizikům, která by mohla ohrožovat tranzit zemního plynu do různých zemí Evropy závislých na ruském zemním plynu dodávaném přes Ukrajinu; nadále vybízí Ukrajinu, aby modernizovala plynárenský průmysl, a zajistila tak, že síť plynovodů bude v budoucnu dál fungovat spolehlivě a transparentně; vyzývá Komisi, aby i nadále byla Ukrajině nápomocna a spolupracovala s ní při reformě ukrajinského plynárenského průmyslu a jeho sladění s vnitřním energetickým trhem EU;

13. vítá politiku lepších vztahů s Ruskem a vyzývá ukrajinské orgány, aby v budoucnu zamezily tomu, aby se dvojstranné dohody o plynu s Ruskem pro ně staly předmětem sporu a aby se místo toho snažily jednat a dosáhnout s Ruskem dohody, která bude výhodná pro obě strany, a aby zajistily nepřerušovaný tranzit dodávek zemního plynu do Evropy;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, organizacím OBSE a NATO.