Resolutsiooni ettepanek - B7-0117/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0117/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Ukrainas

16.2.2010

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Barbara Weiler fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0116/2010

Menetlus : 2010/2525(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0117/2010
Esitatud tekstid :
B7-0117/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑01117/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta;

–   võttes arvesse 7. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisavaldust;

–   võttes arvesse 8. juuni 2009. aasta ELi ja Ukraina assotsieerimiskava, mis asendab ELi ja Ukraina tegevuskava;

–   võttes arvesse ELi eesistujariigi Rootsi avaldust 4. detsembril 2009. aastal toimunud ELi ja Ukraina tippkohtumise tulemuste kohta;

–   võttes arvesse OSCE 17. jaanuari ja 7. veebruari 2010. aasta avaldusi presidendivalimiste tulemuste kohta;

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 8. veebruari 2010. aasta avaldust Ukraina presidentivalimiste kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi rahvusvaheline valimiste vaatlusmissioon, Euroopa Nõukogu, OSCE ja NATO parlamentaarsed assambleed ning OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) järeldasid, et presidendivalimiste esimene ja teine voor, mis toimusid vastavalt 17. jaanuaril ja 7. veebruaril 2010. aastal, olid suhteliselt vabad ja õiglased ning vastasid demokraatlike valimiste rahvusvahelistele standarditele;

B.  arvestades, et presidendivalimistel oli varasemate valimistega võrreldes tehtud olulisi edusamme, eriti kodaniku- ja poliitiliste õiguste austamise, sh kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabaduse osas;

C. arvestades, et ehkki valitsusväliseid organisatsioone ei lubatud ametlikult valimisi vaatlema, suurendas kohalike ja rahvusvaheliste vaatlejate kohalolek märkimisväärselt läbipaistvust kogu valimisprotsessis ja valimispäeval;

D. arvestades, et Ukraina on valmis Euroopa Liiduga integreeruma ELi aluspõhimõtete ja kriteeriumide alusel ning presidendivalimised olid samm integreerumise suunas;

E.  arvestades, et Euroopa Liit, liikmesriigid ja Ukraina mõistavad vastastikusel lugupidamisel ja Euroopa alusväärtustel põhineva tihedama koostöö tähtsust,

1.  väljendab heameelt asjaolu üle, et presidendivalimised viidi läbi rahuldavalt, kooskõlas rahvusvaheliste valimisstandarditega, ning on seisukohal, et Ukraina liigub kindlalt küpseks demokraatiaks saamise suunas, et omandada oma õiglane koht Euroopa demokraatlike riikide seas;

2.  õnnitleb ukraina rahvast aktiivse valimistel osalemise ja oma tahte vaba väljendamise puhul, millega näidati üles suurt soovi osaleda riigi tuleviku kujundamises; märgib, et presidendivalimiste erinevaid poliitilisi vaateid esindavate kandidaatide mitmekesine valik pakkus ukraina rahvale tõelist valikuvõimalust;

3.  võtab teadmiseks rahvusvahelise valimiste vaatlusmissiooni poolt valimistel tuvastatud puudused; palub Ukraina asjaomastel ametivõimudel võtta vastu selge valimiskoodeks, mida rakendatakse heas usus ja kitsendusteta; soovitab valimiskampaaniate rahastamist läbipaistvamaks muuta, et vältida avalike vahendite kasutamist isiklikes huvides; palub keskvalimiskomisjonil tegeleda kaebustega, mis kandidaadid läbipaistval moel esitasid, ning pakkuda tegelikku õiguskaitset ametlike otsuste näol;

4.  märgib, et naised olid valimiste läbiviijate hulgas kõrgetel ametikohtadel hästi esindatud; ergutab Ukrainat ka tulevastel valimistel austama võrdseid õigusi ja võimalusi kooskõlas Euroopa demokraatlike riikide aluspõhimõtete ja väärtustega;

5.  märgib, et Ukraina on ratifitseerinud Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ning Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta, kuid palub Ukraina ametivõimudel teha suuremaid jõupingutusi Ukraina vähemuskogukondadeni jõudmiseks, avaldades kampaaniamaterjale ka vähemuskeeltes, ning kaasata need kogukonnad paremini riigi poliitilisse arengusse;

6.  võtab teadmiseks sõnavabaduse ja meediapluralismi märkimisväärse suurenemise Ukrainas, mis andis hääletajatele olulist teavet peamiste presidendikandidaatide ja nende valimisplatvormide kohta; nõuab valimisseaduse läbivaatamist, et tagada tulevastel valimistel kõikidele kandidaatidele õiglasem ja võrdsem meediakajastus;

7.  nõuab tungivalt, et äsjavalitud president oleks Euroopa Liidule jätkuvalt usaldusväärne partner, mis on eriti vajalik piirkonna stabiilsuse suurendamiseks; palub presidendil seista kindlalt demokraatliku protsessi pöördumatuse eest ning jätkata ja tugevdada tingimusteta Ukraina poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme; on veendunud, et Ukraina presidendi ja peaministri koostöö on hädavajalik, et saavutada eespool nimetatud eesmärgid ning edendada riigi poliitilist ja majanduslikku stabiilsust;

8.  loodab, et valimistulemused toovad kaasa tugevama poliitilise tahte süvendada poliitilist dialoogi ning viia Ukrainas ellu väga vajalik põhiseadusreform, et tagada riigi stabiilne ja tulemuslik juhtimine;

9.  toetab Ukraina aktiivset osalemist idapartnerluses ja Euronesti parlamentaarses assamblees ning tema jõupingutusi suurema demokraatia ning õigusriigi põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste austamise nimel, samuti riigi pühendumist turumajanduse, säästva arengu ja hea valitsemistava edendamisele; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon säilitaksid üha enam ELi poole vaatava ukraina rahva lootused, pakkudes edasisi konkreetseid samme suurema poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse integreerumise suunas Euroopa perre, ning seepärast ergutab komisjoni jätkama ja kiirendama läbirääkimisi Ukrainaga assotsiatsioonilepingu üle, mille lahutamatu osa on ka terviklik vabakaubanduspiirkond, mida võimaldab Ukraina ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga;

10. palub kõikidel naaberriikidel täielikult austada ukraina rahva demokraatlikku valikut ning hoiduda igasugusest majanduslikust või muust survest Ukraina demokraatliku tahte ning poliitilise, sotsiaalse ja majandusliku arengu valdkonnas langetatud otsuste muutmiseks;

11. usub, et viisadialoog ELi ja Ukraina vahel on hoogustunud ning poliitiline tahe lõppeesmärgi – viisavabaduse – saavutamiseks on suurenenud; toetab ELi ja Ukraina parlamentaarse koostöökomitee algatust luua viisalihtsustuse töörühm, et anda panus viisalihtsustuslepingu üle peetavatesse läbirääkimistesse, tehes ettepanekuid, mis lahendavad mõlema poole allesjäänud mured; on veendunud, et viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingu jõustumine oleks Ukraina Euroopa-püüdlustes suur samm edasi;

12. märgib, et Ukraina on teinud olulisi edusamme Venemaale gaasitarnete eest tasumises ning aidanud välistada ohtu, et tarned mitmetesse Euroopa riikidesse, mis sõltuvad läbi Ukraina transporditud Venemaa maagaasist, võiksid katkeda; ergutab Ukrainat jätkuvalt oma gaasisektorit ajakohastama, et tagada võrgu tõhus, usaldusväärne ja läbipaistev toimimine ka tulevikus; palub komisjonil Ukrainat aidata ja temaga koostööd teha, et reformida Ukraina gaasisektorit ja viia see vastavusse ELi energia siseturuga;

13. väljendab heameelt Venemaaga paremaid suhteid hoidva poliitika üle ning palub Ukraina ametivõimudel vältida edaspidi Ukraina ja Venemaa kahepoolse gaasilepingu muutumist tüliteemaks ning selle asemel püüda Venemaaga läbi rääkida ja sõlmida leping, mis on mõlemale poolele kasulik, samuti palub Ukrainal tagada katkematu gaasitransiit Euroopasse;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Ukraina valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Nõukogu, OSCE ja NATO parlamentaarsetele assambleedele.