Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0117/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0117/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

16.2.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Barbara Weiler S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0116/2010

Procedūra : 2010/2525(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0117/2010
Pateikti tekstai :
B7-0117/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0117/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantį bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. įvykusio Prahos Rytų partnerystės aukšto lygio susitikimo bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 8 d. sudarytą ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę, pakeitusią ES ir Ukrainos veiksmų planą,

–   atsižvelgdamas į ES pirmininkavusios Švedijos pareiškimą dėl 2009 m. gruodžio 4 d. įvykusio ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų,

–   atsižvelgdamas į ESBO 2010 m. sausio 17 d. ir vasario 7 d. pareiškimus dėl prezidento rinkimų rezultatų,

–   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2010 m. vasario 8 d. pareiškimą dėl prezidento rinkimų Ukrainoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Parlamento tarptautinių rinkimų stebėjimo misija, Europos Tarybos, ESBO ir NATO parlamentinės asamblėjos bei ESBO demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (angl. ODIHR) padarė išvadą, kad pirmasis ir antrasis prezidento rinkimų turai, įvykę 2010 m. sausio 17 d. ir vasario 7 d., buvo gana laisvi ir sąžiningi ir vyko laikantis tarptautinių demokratinių rinkimų standartų,

B.  kadangi prezidento rinkimai atspindėjo didelę pažangą ir vyko geriau, nei ankstesni rinkimai, ypač pagarbos piliečių ir politinėms teisėms, įkaitant susirinkimų, asociacijų ir žodžio laisvę, atžvilgiu,

C. kadangi nors nevyriausybinėms organizacijoms ir nebuvo leista oficialiai stebėti rinkimų, dėl to, kad dalyvavo vietos ir tarptautiniai stebėtojai, labai padidėjo skaidrumas rinkimų proceso metu ir balsavimo dieną,

D. kadangi Ukraina nori būti integruota į Europos Sąjungą remiantis esminiais ES principais ir kriterijais, o šie rinkimai buvo žingsnis šia linkme,

E.  kadangi Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Ukraina pripažįsta glaudesnio bendradarbiavimo, pagrįsto abipuse pagarba ir esminėmis Europos vertybėmis, svarbą,

1.  džiaugiasi, kad prezidento rinkimai praėjo gerai ir atitiko tarptautinius rinkimų standartus ir mano, kad Ukraina tvirtai žengia keliu, vedančiu į brandžią demokratiją ir kad ji suvokia savo teisėtą vietą Europos demokratinių šalių bendruomenėje;

2.  sveikina Ukrainos tautą, kad daug žmonių balsavo ir laisvai išreiškė savo valią, tuo parodydami didelį norą dalyvauti ir spręsti, kokiu keliu jų šalis turi eiti; pažymi, kad buvo įvairių kandidatų, atstovaujančių alternatyvioms politinėms pažiūroms per prezidento rinkimus, todėl Ukrainos liaudis turėjo realų pasirinkimą;

3.  atkreipia dėmesį į rinkimų trūkumus, kuriuos nustatė Tarptautinė rinkimų stebėjimo misija; ragina atitinkamas Ukrainos valdžios institucijas priimti aiškų rinkimų kodeksą, kuris būtų įgyvendintas sąžiningai ir be apribojimų; ragina, kad priešrinkiminių kampanijų finansavimas būtų skaidresnis siekiant išvengti, kad administracinės lėšos būtų panaudotos asmeninei naudai; ragina Centrinę rinkimų komisiją skaidriai išnagrinėti kandidatų pateiktus skundus ir imtis veiksmingų priemonių, dėl kurių būtų priimti oficialūs sprendimai;

4.  pažymi, kad rinkimų administracijos vadovų postuose buvo pakankamas moterų skaičius; ragina ir ateityje vykstant rinkimams gerbti vienodas teises ir galimybes vadovaujantis Europos demokratinių šalių pagrindiniais principais ir vertybėmis;

5.  pažymi, kad Ukraina ratifikavo Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir Europos regionų ir tautinių mažumų kalbų chartiją, tačiau ragina Ukrainos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiektos Ukrainos mažumų bendruomenės – kampanijos medžiagą parengti mažumų kalbomis ir šias bendruomenes labiau įtraukti į šalies politinę raidą;

6.  pažymi, kad pagerėjo padėtis, susijusi su žodžio laisve Ukrainoje ir pliuralistine žiniasklaida, kuri balsuotojams suteikė svarbios informacijos apie pagrindinius kandidatus į prezidentus ir jų rinkimines programas; ragina persvarstyti rinkimų įstatymą, kad visiems kandidatams, ateityje dalyvausiantiems rinkimuose, būtų užtikrinta sąžininga ir vienodesnė prieiga prie žiniasklaidos;

7.  ragina išrinktąjį prezidentą būti patikimu Europos Sąjungos partneriu, ypač stiprinant stabilumą regione; ragina prezidentą visapusiškai įsipareigoti vykdyti negrįžtamą demokratinį procesą ir besąlygiškai tęsti bei stiprinti politines, socialines ir ekonomines reformas Ukrainoje; mano, kad labai svarbu, jog Ukrainos prezidentas ir ministras pirmininkas bendradarbiautų, kad būtų pasiekti minėtieji tikslai ir remiamas šalies politinis ir ekonominis stabilumas;

8.  tikisi, kad šių rinkimų rezultatas paskatins didesnį politinį įsipareigojimą vykdyti aktyvesnį politinį dialogą ir vykdyti labai reikalingas konstitucines reformas Ukrainoje siekiant užtikrinti stabilų, veiksmingą šalies valdymą;

9.  pritaria tam, kad Ukraina aktyviai dalyvautų Rytų partnerystėje ir Euronest parlamentinėje asamblėjoje, taip pat jos įsipareigojimui sutelkti pastangas užtikrinti daugiau demokratijos ir pagarbą teisinei valstybei, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat įsipareigojimui užtikrinti rinkos ekonomiką, tvarų vystymąsi ir deramą valdymą; ragina Tarybą ir Komisiją puoselėti Ukrainos liaudies, vis labiau žvelgiančios į ES, viltis – siūlyti daugiau konkrečių didesnės politinės, ekonominės ir socialinės integracijos į Europos šeimą veiksmų ir todėl ragina Komisiją tęsti ir spartinti derybas dėl Asociacijos susitarimo su Ukraina, kurio neatskiriama dalis būtų visapusiška laisvosios prekybos zona, kurios sukūrimas tapo įmanomu Ukrainai įstojus į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO);

10. ragina visas kaimynines šalis visiškai gerbti demokratinį Ukrainos liaudies pasirinkimą ir nedaryti jokio ekonominio ar kitokio spaudimo siekiant pakeisti Ukrainos demokratinę valią ir sprendimus, susijusius su jos politiniu, socialiniu ir ekonominiu vystymusi;

11. mano, kad ES ir Ukrainos dialogas dėl vizų suintensyvėjo ir reiškiama stipresnė politinė valia pasiekti galutinį tikslą – bevizį režimą; remia ES ir Ukrainos PBK iniciatyvas sudaryti vizų režimo supaprastinamo darbo grupę, kurios tikslas būtų prisidėti prie vykstančių derybų dėl vizų režimo supaprastinimo susitarimo ir teikti pasiūlymus, jei abiems šalims dar iškiltų kokių nors klausimų; tvirtai tiki, kad Vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimo įsigaliojimas būtų kitas svarbus Ukrainos žingsnis įgyvendinant su Europa susijusius siekius;

12. pažymi, kad Ukraina padarė didelę pažangą vykdydama mokėjimo Rusijai už dujų tiekimą įsipareigojimus ir vengdama grasinimų, susijusių su dujų tiekimo tranzitu į įvairias Europos šalis, priklausančias nuo Rusijos gamtinių dujų, tiekiamų per Ukrainą; toliau ragina Ukrainą modernizuoti dujų sektorių siekiant užtikrinti, kad tinklas ir ateityje veiktų veiksmingai, patikimai ir skaidriai; ragina Komisiją toliau padėti Ukrainai ir su ja bendradarbiauti reformuojant Ukrainos dujų sektorių ir jį suderinant su ES vidaus energijos rinka;

13. pritaria santykių gerinimo su Rusija politikai ir ragina Ukrainos valdžios institucijas ateityje nesudaryti dvišalio dujų susitarimo su Rusija, dėl kurio galėtų kilti konfrontacijų, o stengtis derėtis ir sudaryti su Rusiją susitarimą, kuris būtų naudingas abiems šalims, ir ragina Ukrainą užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimo tranzitą į Europą;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Ukrainos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai, ESBO ir NATO.