Návrh uznesenia - B7-0117/2010Návrh uznesenia
B7-0117/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine

16.2.2010

predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Barbara Weiler v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0116/2010

Postup : 2010/2525(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0117/2010
Predkladané texty :
B7-0117/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0117/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na program pridruženia EÚ – Ukrajina z 8. júna 2009, ktorý nahrádza akčný plán EÚ – Ukrajina,

–   so zreteľom na vyhlásenie švédskeho predsedníctva EÚ o výsledku samitu EÚ – Ukrajina, ktorý sa konal 4. decembra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenia OBSE zo 17. januára a 7. februára 2010 o výsledku prezidentských volieb,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o prezidentských voľbách na Ukrajine 8. februára 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže medzinárodná volebná pozorovateľská misia Európskeho parlamentu, parlamentné zhromaždenia Rady Európy, OBSE a NATO, ako aj Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) prišli k záveru, že prvé a druhé kolo prezidentských volieb, ktoré sa konali 17. januára a 7. februára 2010, boli relatívne slobodné a uskutočnili sa v súlade s medzinárodnými štandardmi demokratických volieb;

B.  keďže tieto voľby predstavovali významný pokrok a zlepšenie oproti predošlým voľbám, najmä čo sa týka dodržiavania občianskych a politických práv vrátane práva na zhromažďovanie a združovanie a slobody prejavu;

C. keďže napriek skutočnosti, že mimovládnym organizáciám nebolo oficiálne umožnené pozorovať voľby, prítomnosťou domácich a medzinárodných pozorovateľov sa významne zvýšila transparentnosť v priebehu volebného procesu a dňa volieb,

D. keďže Ukrajina má záujem integrovať sa do Európskej únie na základe jej fundamentálnych zásad a kritérií a tieto voľby sa ukázali ako krok vpred týmto smerom,

E.  keďže Európska únia, jej členské štáty a Ukrajina uznávajú význam užšej spolupráce vychádzajúcej zo vzájomnej úcty a základných európskych hodnôt;

1.  víta skutočnosť, že prezidentské voľby sa uskutočnili uspokojivým spôsobom, v súlade s medzinárodnými volebnými štandardmi a konštatuje, že Ukrajina je na správnej ceste stať sa etablovanou demokraciou a zaujať miesto, ktoré jej patrí v európskej komunite demokratických štátov;

2.  blahoželá ukrajinským občanom k tomu, že hlasovali vo veľkom počte a slobodne vyjadrili svoju vôľu, čím preukázali veľkú túžbu podieľať sa na smerovaní svojej krajiny a rozhodovať o ňom; konštatuje, že rozmanité spektrum kandidátov zastupujúcich v prezidentských voľbách rôznorodé politické názory poskytlo ukrajinským občanom skutočnú možnosť výberu;

3.  berie na vedomie nedostatky, ktoré sa pri voľbách vyskytli a ktoré odhalila medzinárodná pozorovateľská misia; vyzýva príslušné ukrajinské orgány, aby prijali jednoznačný zákon o voľbách, ktorý sa bude uplatňovať v dobrej viere a nereštriktívnym spôsobom; vyzýva na transparentnejšie financovanie kampaní v predvolebnom období, aby sa predišlo zneužívaniu administratívnych zdrojov na vlastné obohacovanie; vyzýva ústrednú volebnú komisiu, aby sa transparentným spôsobom zaoberala sťažnosťami, ktoré predložili kandidáti, a aby poskytla účinnú nápravu prostredníctvom oficiálnych rozhodnutí;

4.  konštatuje, že vo vedúcich pozíciách vo volebných orgánoch boli v potešiteľnom rozsahu zastúpené ženy; podporuje pokračovanie rešpektovania rovných práv a príležitostí aj v budúcich voľbách, v súlade so základnými zásadami a hodnotami európskych demokratických štátov;

5.  konštatuje, že Ukrajina ratifikovala Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, vyzýva však ukrajinské orgány, aby vyvinuli väčšie úsilie o kontaktovanie menšinových spoločenstiev na Ukrajine prostredníctvom materiálov ku kampaniam v menšinových jazykoch a aby ich vo väčšom rozsahu zapojili do politického života krajiny;

6.  berie na vedomie významné zlepšenia v oblasti slobody vyjadrovania a pluralistického mediálneho prostredia na Ukrajine, ktoré voličom poskytlo dôležité informácie o vedúcich prezidentských kandidátoch a ich volebných programoch; vyzýva na revíziu volebného zákona, aby sa zabezpečil spravodlivejší a rovnoprávnejší prístup do médií všetkým kandidátom, ktorí sa v budúcnosti zúčastnia na voľbách;

7.  naliehavo žiada novo zvoleného prezidenta, aby bol naďalej spoľahlivým partnerom Európskej únie a aby sa osobitne zameral na posilnenie stability v regióne; vyzýva prezidenta, aby bol naďalej plne oddaný garantovať nezvrátiteľnosť demokratického procesu, aby bez výnimky pokračoval v politických, sociálnych a hospodárskych reformách na Ukrajine a aby tieto reformy ďalej upevňoval; domnieva sa, že pre splnenie týchto cieľov a podporu politickej a hospodárskej stability v krajine má životne dôležitý význam spolupráca medzi prezidentom a predsedom vlády na Ukrajine;

8.  dúfa, že výsledok týchto volieb povedie k hlbšiemu politickému záväzku posilniť politický dialóg a realizovať veľmi potrebné ústavné reformy na Ukrajine, aby sa zabezpečila stabilná a fungujúca správa krajiny;

9.  podporuje aktívnu účasť Ukrajiny vo východnom partnerstve a v Parlamentnom zhromaždení Euronest a jej záväzok posilniť svoje úsilie a zabezpečiť väčší stupeň demokracie a dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, ako aj vernosť trhovému hospodárstvu, trvalo udržateľnému rozvoju a dobrej správe; naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby ponechali občanom Ukrajiny, ktorí stále viac hľadia smerom k EÚ, nádej a ponúkli im ďalšie konkrétne kroky vedúce k väčšej politickej, hospodárskej a sociálnej integrácii do európskej rodiny a preto vyzýva Komisiu, aby pokračovala v rokovaniach o dohode o pridružení s Ukrajinou, vrátane komplexnej oblasti voľného obchodu ako jej neoddeliteľnej súčasti, ktorú by bolo možné vytvoriť vzhľadom na pristúpenie Ukrajiny do Svetovej obchodnej organizácie, a aby tieto rokovania urýchlila;

10. vyzýva všetky susedné štáty, aby plne rešpektovali demokratickú voľbu ukrajinských občanov a aby upustili od vyvíjania akéhokoľvek hospodárskeho alebo iného nátlaku s cieľom zmeniť demokratickú vôľu Ukrajiny a jej rozhodnutia týkajúce sa politického, sociálneho a hospodárskeho vývoja;

11. domnieva sa, že sa zintenzívnil dialóg o vízach medzi EÚ a Ukrajinou a že existuje silnejšia politická vôľa dosiahnuť konečný cieľ, ktorým je bezvízový režim; podporuje iniciatívu Parlamentného výboru pre spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou zriadiť pracovnú skupinu pre zjednodušenie vízového režimu s cieľom podporiť prebiehajúce rokovania o dohode o zjednodušení vízového režimu prostredníctvom návrhov prispievajúcich k vyriešeniu všetkých zostávajúcich oblastí, ktoré sú zdrojom znepokojenia; je pevne presvedčený, že nadobudnutie platnosti dohody o readmisii a zjednodušení vízového režimu by bolo ďalším veľkým krokom vpred pre európske ašpirácie Ukrajiny;

12. konštatuje, že Ukrajina dosiahla významný pokrok pri plnení svojich platobných záväzkov za nákup plynu voči Rusku a tiež v tom, že upustila od vyhrážania sa zastavením tranzitu plynu do rozličných európskych krajín, ktoré závisia od transportu ruského zemného plynu cez územie Ukrajiny; pokračuje v podpore Ukrajiny pri modernizácii jej plynárenského odvetvia, ktorej cieľom je zabezpečiť jeho účinné, spoľahlivé a transparentné fungovanie v budúcnosti; vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala Ukrajinu v reforme jej plynárenského odvetvia a pri jeho harmonizácii s vnútorným energetickým trhom EÚ;

13. víta politiku lepších vzťahov s Ruskom a vyzýva ukrajinské orgány, aby sa v budúcnosti vyvarovali toho, že dvojstranné dohody o plyne s Ruskom budú pre ne predmetom konfrontácie, aby sa namiesto toho usilovali rokovať a dosiahnuť s Ruskom dohodu, ktorá bude vyhovovať obom stranám, a aby zabezpečili neprerušovaný prísun dodávok plynu do Európy;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde a parlamentu Ukrajiny a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy, OBSE a NATO.